Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 201 - 225 av 457
Exkl. moms

Energy Management System

A tool for the continuous improvement of energy performance

Energy management can be described as a tool which helps companies to control and manage their energy use in a systematic way. A standard for energy management, SS 627750, has been in force in Sweden since 2003. Approx. 100 industrial companies with some 250 separate production plants have, so far, implemented and had their energy management systems certified according to the Swedish standard.

Energy management systems have turned out to be a very valuable tool if companies are to succeed with their energy-efficiency improvement work and thereby reduce their energy costs and their effects on the climate.

Six Swedish industrial companies and one certification body present their experiences of energy management systems in this brochure. You will also learn how things developed when the Swedish standard for energy management systems was drawn up.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2009:25
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 171
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Enkla åtgärder minskar butikens elanvändning

Faktablad om energianvändningen i handelslokaler: övrig handel

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:07
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

eNyckeln

eNyckeln är verktyget som hjälper dig som fastighetsägare att spara energi, tid och pengar. Som fastighetsägare kan du lämna dina uppgifter till den officiella energistatistiken via eNyckeln. Samtidigt kan du också göra delar av energideklarationen. eNyckeln ger dig dessutom möjlighet att enkelt jämföra dina byggnaders energianvändning med andra liknande byggnader och se var du kan spara energi. Läs mer om eNyckeln i detta faktablad.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:11
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

eNyckeln - spar energi, tid och pengar

eNyckeln är en webbaserad databas, där fastighetsägare kan rapportera statistik till Energimyndighetens officiella energistatistik avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. På samma gång är det dessutom möjligt att göra delar av energideklarationen. Genom att använda eNyckeln får fastighetsägare även möjlighet att jämföra sina egna byggnaders energianvändning med andra motsvarande byggnader i databasen. eNyckeln blir ett verktyg där det är möjligt att få kontroll på sin energianvändning och se var det går att spara energi och därmed pengar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:13
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Erfarenheter inspirerar och lär

Vi vill få en smartare energianvändning i Sverige. Därför stöttar Energimyndigheten varje år 20-25 informations- och utbildningsprojekt som ökar kunskapen om energieffektivisering och minskar antalet använda kilowattimmar. I denna trycksak, som är baserad på en utställning från Kraftsamling 2011, presenterar vi några av projekten och en lista med tips. Låt dig inspireras!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:54
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Et norsk-svensk elsertifikatmarked

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2017:10
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Publikationen är en kortare sammanfattning av den årliga rapport som ges ut av Energimyndigheten där handelssystemet för utsläppsrätter beskrivs. Publikationen ska ses som mer lättillgänglig information och vänder sig till deltagare i systemet och till en intresserad allmänhet. Publikationen berättar om hur systemet fungerar och vilka förändringar som väntar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:50
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 1013
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europas naturgasberoende

Åtgärder för tryggad naturgasförsörjning

Den nya skriften ”Europas naturgasberoende” handlar om dagens och framtidens naturgasanvändning i Europa och Sverige. Skriften tar även upp de framtida hoten mot naturgasförsörjningen och beroendet av rysk gas. Sverige har i jämförelse med andra länder en låg andel naturgas i energisystemet. Den pågående utbyggnaden och EU:s nya naturgasdirektiv gör dock frågan aktuell.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:06
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 231
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fakta om elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för elproducenter av förnybar el i Sverige och Norge. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat och ska öka produktionen av el från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt.

Identifierare: ET 2020:3
Utgivningsår: 2020
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Fastighetsägarknappen i Västerås

Uthållig kommun - Goda exempel

Fastighetsägarknappen säkerställer att elanvändningen är på miniminivå då skolan inte används under kvällar, nätter, helger och lov. Energisparfunktionen sätts igång automatiskt. Viss elanvändning är nödvändig så som drift av brandlarm, inbrottslarm, kylskåp och frysar. Systemet har fungerat väl och Västerås stads, Konsult & Service är delaktiga i projektet gällande datorer, kopiatorer m.m. En investering som spar både energi och miljö i våra byggnader.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:33
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Flyer för energi- och klimatrådgivare om solelportalen

En flyer i vykortsformat om solelportalen. Flyern riktar sig främst till energi- och kliamtrådgivare.

Identifierare: ET 2018:13
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Flytande biobränsle 2016

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2017 rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2016. I den här publikationen finns resultaten sammanställda. Uppgifterna presenteras tillsammans med uppgifter från tidigare års rapporteringar.

Identifierare: ET 2017:13
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Fokus på energin vid renovering sparar pengar för simhallen

Faktablad om energianvändningen i simhallar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:03
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 693
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & FFI

Målet är att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt koldioxid och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:44
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 751
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Forskning och innovation för energieffektivare byggnader och boende

Programmet är ett brett program som avser att stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering/rivning

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:73
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 749
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Four Futures – the energy system beyond 2020

Different driving forces in society lead to different types of energy systems. In the report "Four Futures - the energy system beyond 2020", a comprehensive analysis shows four possible scenarios for the future energy system in Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2016:13
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 347
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Full-scale implementation manual for STIL2 India

The purpose of the STIL2 project is to find out, on a national level, how electric energy use in premises is distributed between the different areas of use, for example lighting, ventilation and computers. This is a manual for implementing the STIl2 method.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:05
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Fyra energiframtider öppnar tankarna

Informationsblad om Energimyndighetens utredning Fyra framtider.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2016:07
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 863
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra framtider – energisystemet efter 2020

Vi vill prata framtidsenergi. Med Fyra framtider vill vi ge vårt bidrag till en modern energidialog som tar helhetsgrepp och har samhällsperspektiv. Vi vill ha en energidiskussion som pekar framåt. Hur ser då framtiden ut? Det finns inte ett svar, utan flera. Vi visar här fyra möjliga framtider för energisystemet. Varje framtid har olika drivkrafter som utvecklar samhället, till exempel säker energiförsörjning, global rättvisa, individualism eller klimatförbättring. Vi kallar dem Forte, Legato, Espressivo och Vivace. Välkommen in i ett nytt och annorlunda samtal om framtidens energi.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2016:04
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 799
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra stora steg och tjugo små steg

Idéskrift om fysisk planering

Programmet Uthållig kommun bedrivs av Energimyndigheten med syfte att stärka det kommunala strategiska arbetet med energifrågor och bygga nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. ”Fyra stora steg och tjugo små steg – Idéskrift om fysisk planering” är en idéskrift om metoder och verktyg för att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering med fokus på uppvärmning och transporter. Idéskriften presenteras som en arbetsgång bestående av fyra huvudsteg och tjugo delsteg som bygger på den arbetsmetodik som arbetats fram under etapp två av Uthållig kommun.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:53
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 1331
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Få grepp om energimärkningen av däck

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:35
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 884
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fönster

Broschyren Fönster ger dig en grundinformation om vad du bör tänka på när det är aktuellt att byta eller renovera dina fönster. Trycksaken tar upp de fördelar med fönsterbyten som finns; att du spar pengar, energi och skapar en bättre inomhusmiljö. Den tar även upp hur du räknar ut U-värdet samt ett exempel på ett lyckat byte.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:61
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Fönsterrenovering med energiglas

Spara energi och pengar med hjälp av dina fönster!

Uppgradera dina befintliga fönster med energiglas. De kan få nästan lika bra energivärden som energieffektiva nya fönster. Läs i vår nya broschyr om vad du kan göra. Ta kontakt med glasmästaren på din ort så hjälper han dig med förslag till åtgärder och gör jobbet som ger dig lägre uppvärmningskostnader. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Glasbranschföreningen och Energimyndigheten med syftet att tillvarata den energisparpotential som befintliga villafönster har.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2008:10
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

För tillväxt - tänk cleantech

En beskrivning av Energimyndighetens erbjudande till innovatörer och entreprenörer med affärsidéer inom miljöteknikområdet samt en sammanställning av de företag som Energimyndigheten har i sin portfölj. Här finns också tre beskrivningar av samarbetet mellan Energimyndigheten och miljöteknikföretag och deras medfinansiärer eller kunder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:06
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 594
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket.

"Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet.
Förslaget till strategi innehåller:
• en översikt av det nationella byggnadsbeståndet
• identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder
• styrmedel och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv djuprenovering "

Identifierare: ET 2013:24
Utgivningsår: 2013
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 201 - 225 av 457