Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 201 - 225 av 430
Exkl. moms

Få grepp om energimärkningen av däck

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:35
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1884
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2559
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fönster

Broschyren Fönster ger dig en grundinformation om vad du bör tänka på när det är aktuellt att byta eller renovera dina fönster. Trycksaken tar upp de fördelar med fönsterbyten som finns; att du spar pengar, energi och skapar en bättre inomhusmiljö. Den tar även upp hur du räknar ut U-värdet samt ett exempel på ett lyckat byte.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:61
Utgivningsår: 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1897
Sidomfång: 12
Ladda ner

Fönsterrenovering med energiglas

Spara energi och pengar med hjälp av dina fönster!

Uppgradera dina befintliga fönster med energiglas. De kan få nästan lika bra energivärden som energieffektiva nya fönster. Läs i vår nya broschyr om vad du kan göra. Ta kontakt med glasmästaren på din ort så hjälper han dig med förslag till åtgärder och gör jobbet som ger dig lägre uppvärmningskostnader. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Glasbranschföreningen och Energimyndigheten med syftet att tillvarata den energisparpotential som befintliga villafönster har.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:10
Utgivningsår: 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2055
Sidomfång: 16
Ladda ner

För tillväxt - tänk cleantech

En beskrivning av Energimyndighetens erbjudande till innovatörer och entreprenörer med affärsidéer inom miljöteknikområdet samt en sammanställning av de företag som Energimyndigheten har i sin portfölj. Här finns också tre beskrivningar av samarbetet mellan Energimyndigheten och miljöteknikföretag och deras medfinansiärer eller kunder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:06
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 594
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2396
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till strategi för ökad användning av solel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Denna rapport med förslaget till strategi utgör slutredovisningen av uppdraget.

Format: ,
Identifierare: ET 2016:16
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 61
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2770
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Utredning av två styrmedel 2015

Ett samarbete mellan Energimyndigheten och Boverket Boverket och Energimyndigheten har i ett gemensamt regeringsuppdrag utvecklat förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Uppdraget specificerades till att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgrad och renoveringstakt. Uppdraget omfattade att 1) vidare utreda styrmedelsförslaget informationscentrum för att öka energieffektiviseringsgraden vid renovering som föreslogs i myndigheternas rapportering 2013, och 2) utreda hur ett finansiellt styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån skulle kunna utformas och undersöka om det skulle kunna öka renoveringstakten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: _
Identifierare: ET 2015:17
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2718
Sidomfång: 72
Ladda ner

Första året med PFE

Programmet för energieffektivisering (PFE) trädde ikraft den 1 januari 2005. Denna rapport beskriver programmets första år. Bl a beskrivs antalet företag som valt att gå med i programmet, vilka branscher de tillhör, hur mycket el de använder och var de är lokaliserade i landet. Rapporten beskriver också PFE som helhet, exempelvis kriterier och krav för deltagande, förväntade effekter av programmet och kopplingen till andra styrmedel.;Dessutom beskrivs Energimyndighetens och Programrådets roller i PFE samt samarbetet med andra aktörer. Ett antal företagsrepresentanter och Rådsmedlemmar uttalar sig också om programmets första år.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:03
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 539
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1781
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Gas och kol - tillgång och prisutveckling

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Kan naturgasen bli en brygga mellan dagens energisystem och framtidens, där väte kan bli en viktig energibärare? Naturgas har bättre miljöegenskaper än olja och kol. och de kända reserverna är mycket stora. Sverige har EU-områdets lägsta andel naturgas i energisystemet, trots stora och närbelägna tillgångar i både Norge och Ryssland. Naturgasen är dessutom ett alternativ som motorbränsle. Kol kan knappast bli annat än ett reservbränsle på den svenska marknaden, om inte dagens metoder ersätts med nya och mindre miljöstörande. Gas och kol - tillgång och prisutveckling behandlar de närmaste decenniernas tillgång på gas och kol, samt förväntade förändringar när det gäller prispåverkande faktorer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 2588
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1503
Sidomfång: 21
Antal:
Ladda ner
Beställ

Goda råd för ett bättre klimat

Goda råd för ett bättre klimat presenterar de kommunala energi- och klimatrådgivarna breda arbetsfält. Broschyren vänder sig till privatpersoner och små och medelstora företag, målgrupper som kan ha stor nytta av energi- och klimatrådgivarnas kunskap om att spara energi. Energimyndigheten finansierar rådgivare i varje kommun. Råden är gratis och opartiska. Läs mer i broschyren "Goda råd för ett bättre klimat".

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:22
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 2
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2212
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ

Godnatt glödlampa

En guide från Energimyndigheten om det nya ljuset.

God natt glödlampa är en tidning om hembelysning. Den innehåller reportage, praktiska tips och fakta om belysning. I tidningen finns en guide som förklarar informationen på lampförpackningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:46
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2354
Sidomfång: 12
Ladda ner

Grönare vitvaror

De första 10 åren med energimärkning

Energimärkning av vitvaror är obligatorisk i alla EU-länder. Märkningen ska hjälpa konsumenterna att välja energisnålt och den ska driva på produktutvecklingen. Skriften sammanfattar tio års erfarenheter av energimärkningen. Energimyndigheten övertog år 2006 ansvaret för tillsyn och tester av märkningen från Konsumentverket. Tryckfelsnisse har varit framme i den tryckta versionen. Där anges fel ETnummer, det korrekta numret är ET2006:30.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:30
Utgivningsår: 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1829
Sidomfång: 26
Ladda ner

Grönt hyresavtal

För att minska lokalers resurs- och energianvändning. Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första avtalsmall för minskad energianvändning och miljöpåverkan för lokaler. Avtalsmallen har ett inbyggt miljötänk som ger dig som fastighetsägare (eller hyresgäst) möjlighet att skapa goda affärer och komma längre i energi- och hållbarhetsarbetet. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:31
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2855
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Guiden är ett stöd för företag som vill ta steget från en energikartläggning till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kan ge verkliga besparingar. Guiden vänder sig främst till företag som har liten erfarenhet av att genomföra energieffektiviserande åtgärder eller som saknar särskilda resurser för att arbeta med energieffektivisering. Informationen i guiden är däremot även relevant för företag.

Format: -
Identifierare: ET 2017:11
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2827
Sidomfång: 61
Ladda ner

Guide till ljuset du vill ha

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:09
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 1409
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2530
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handbok för projektledare – inspiration och stöd för planering, genomförande och uppföljning av lyckade energieffektiviseringsprojekt

Handboken beskriver vad som kännetecknar ett väl planerat och genomfört projekt, ger goda exempel, samt nämner vanliga misstag som görs. Det ges också en sammanfattning av de faktorer som bör beaktas för att få till stånd framgångsrika projekt.

Format: ,
Identifierare: ET 2016:17
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2779
Sidomfång: 12
Ladda ner

Handbok för Styrel 2011

Prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid elbrist Handboken beskriver bakgrunden till Styrel, hur den svenska elförsörjningen ser ut samt hur planering och frånkoppling sker enligt Styrel. Målgrupper är de personer inom kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser som ska arbeta aktivt med Styrels planeringsprocess. Den är avsedd att användas som studiematerial vid utbildning, som referensmaterial under planeringsprocessen samt som informationsmaterial.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:17
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 1147
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2299
Sidomfång: 32
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handbok för styrel End pdf

Prioritering av elanvändare vid elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. Energimyndigheten har därför fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist (Styrel). Det nya systemet utgår från att frånkopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till ellinjer med prioriterade elanvändare. Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:23
Utgivningsår: 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2213
Sidomfång: 36
Ladda ner

Handel – så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt handelsföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva handelsföretaget, tillsammans med den anlitade energikartläggaren, beskriva hur de har resonerat.

Format: .
Identifierare: ET 2016:30
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 2
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2793
Sidomfång: 24
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handledning för beredskapslagring av olja

Avsikten med denna handledning är att ge de företag som är lagringsskyldiga, potentiellt lagringsskyldiga eller tillhandahåller lagringstjänster en helhetsbild om vad som gäller för svensk beredskapslagring av olja samt en översiktlig beskrivning av gällande internationella avtal och svensk lagstiftning. Handledningen är inte en uttömmande beskrivning av den aktuella lagstiftningen utan ska snarare ses som en vägledning om den praktiska tillämpningen.

Format: -
Identifierare: ET 2016:09
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 64
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2755
Sidomfång: 33
Antal:
Ladda ner
Beställ

Helhetssyn är nyckeln

Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017–2020

Den här rapporten beskriver Energimyndighetens Fokus-arbete, som anger strategin för prioriterade forsknings- och innovationsbehov för perioden 2017-2020. Rapporten identifierar de utmaningar som samhället behöver möta inför omställningen till ett hållbart energisystem. Dessutom presenteras de verktyg och arbetssätt som Energimyndigheten föreslår för att möta utmaningarna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: _
Identifierare: ET 2015:15
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 528
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2720
Sidomfång: 67
Antal:
Ladda ner
Beställ

HEL-projektet

En helhetssyn på den svenska elförsörjningens säkerhet växer fram.

Ju mer elberoende vi blir i det moderna samhället, desto mer sårbara är vi när den tekniska infrastrukturen utsätts för sabotage, drabbas av oväder eller råkar ut för olyckor. För att öka tryggheten i det moderna samhället gav regeringen 2001 i uppdrag åt Energimyndigheten att utveckla en helhetssyn för elförsörjningens säkerhet och beredskap. Arbetet i HEL-projektet syftar till att åstadkomma en privat-offentlig samverkan för och finansiering av de åtgärder som kommer att behövas. I denna skrift redovisas bakgrund, sårbarheter och de åtgärdsförslag som utarbetats av berörda myndigheter, branschföretag och användare för att öka robustheten i infrastrukturen för el, tele och IT.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:4
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 752
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1589
Sidomfång: 26
Antal:
Ladda ner
Beställ

HEL-projektet folder

Denna 8-sidiga folder är en beskrivning av HEL-projektet i korthet.HEL står för Helhetssyn för ELförsörjningen. I olika arbetsgrupper har representanter för såväl leverantörer som användare av el, tele- och IT-kommunikation analyserat risker och sårbarheter. Arbetet har resulterat i en rad påpekanden och förslag till åtgärder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:3
Utgivningsår: 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1587
Sidomfång: 8
Ladda ner

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Olika behov av åtgärder och konkreta råd ;Information till privatpersoner, fastighetsägare, ;beredskapssamordnare och energirådgivare Hus kyls ut olika snabbt Det här informationsmaterialet ger dig som är fastighetsägare, boende, beredskapsplanerare eller energirådgivare en grundläggande kunskap om varför olika hus och hustyper kyls ut olika snabbt när värmeförsörj­ningen upphör att fungera.;Genom att ha en uppfattning om utkylningshastigheten för en fast­ighet blir det lättare att vidta rätt åtgärder inför och under en störning i värmeförsörjningen. Information om uppvärmningens betydelse finner du längst bak i materialet.;”Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:40
Utgivningsår: 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1982
Sidomfång: 12
Ladda ner

Hushåll och energieffektiva lampor

Energimyndigheten har undersökt svenska hushålls kunskaper om och inställningar till energieffektiva lampor och EU:s ekodesigndirektiv. Totalt genomfördes intervjuer med 2 010 personer. Publikationens målgrupper är framför allt aktörer som arbetar med rådgivning inom energi- och klimatområdet och andra aktörer som arbetar med informationssatsningar och analyser av energi- och miljöfrågor på lokal, regional och nationell nivå.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:28
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2329
Sidomfång: 9
Ladda ner

Hyllvippa Lampguiden

Format: A4
Identifierare: ET 2013:10
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 1465
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2531
Sidomfång: 1
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 201 - 225 av 430