Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 226 - 250 av 430
Exkl. moms

Håll ut!

Femtiosex begagnade men fullt återvinningsbara råd i konsten att bli en uthållig kommun Sedan snart fem år tillbaka driver Energimyndigheten programmet Uthållig kommun, tillsammans med fem så kallade pilotkommuner (Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik). Utgångspunkten för arbetet har varit att använda energiområdet som språngbräda för att skapa förändringar i samhället så att det blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. I denna skrift har vi samlat råd och tips från pilotkommunerna om hur man gör för att bli en uthållig kommun. Lättläst, kortfattat och kärnfullt!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:24
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 906
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1913
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara biodrivmedel 2011

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2012 för första gången rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2011. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:25
Utgivningsår: 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2432
Sidomfång: 4
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:29
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2641
Sidomfång: 8
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2014 rapporterat hållbara mängder som använts i Sverige under 2013. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:15
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2608
Sidomfång: 29
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2015 rapporterat hållbara mängder som använts i Sverige under 2014. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2015:12
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 58
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2685
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara flytande biobränslen 2011

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2012 för första gången rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2011. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:26
Utgivningsår: 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2433
Sidomfång: 4
Ladda ner

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle

För att biobränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. Detta faktablad ger övergripande information om det regelverk som gäller.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:30
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 463
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2324
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Identifiering och bedömning av risker för utbyggnadstakten av förnybar el till 2020

Denna rapport utgör en av underlagsrapporterna till Kontrollstation 2015 och syftar till att ”identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020”. Utredningen innehåller: - En analys över tillgången på projekt för vind-, vatten, bio och solkraft i Sverige som skulle kunna realiseras innan år 2020. - En sammafattning av tillgången på realiserbara projekt fram till år 2020 i Norge. - En ingående beskrivning av identifierade riskfaktorer som kan påverka utbyggnadstakten av förnybar el till år 2020.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:05
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2578
Sidomfång: 66
Antal:
Ladda ner
Beställ

Increased Energy Efficiency in India

During two years the Swedish Energy Agency and the Bureau of Energy Efficiency (BEE) in India cooperated in a project on energy efficiency. The main objective was to achieve increased energy efficiency in India through a capacitated BEE.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:10
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2603
Sidomfång: 45
Ladda ner

Industri - så gjorde vi

Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Detta är ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt tillverkande industriföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva företaget, tillsammans med den.

Format: .
Identifierare: ET 2016:31
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 38
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2795
Sidomfång: 28
Antal:
Ladda ner
Beställ

Industriell framgång kräver effektiv energianvändning

Idag står industrin för 38 procent av landets energianvändning, varav två tredjedelar går till de mest energiintensiva verksamheterna. Därför har de en nyckelroll om Sverige ska klara det nationella målet att användningen av energi ska effektiviseras med 20 procent fram till 2020

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:13
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2592
Sidomfång: 4
Ladda ner

Industrins långsiktiga utveckling i samspel med energisystemet

I denna rapport diskuteras olika åtgärdsstrategier för en svensk industri med nära-noll-utsläpp av koldioxid och hur det kan påverka energisystemet. Rapporten diskuterar också vilka utmaningar en sådan omställning skulle innebära. Energi- och materialeffektivisering i hela värdekedjan kan ge betydande bidrag, men för att nå nära-noll-utsläpp för den energiintensiva basmaterialindustrin krävs mer omfattande förändringar. Elektrifiering av processer, byte från fossila bränslen och råvaror till biobränsle och bioråvara samt CCS (avskiljning och lagring av koldioxid) är tänkbara åtgärder för att uppnå nära-noll-utsläpp till 2050 i svensk basmaterialindustri. I fem explorativa scenarier illustreras hur detta skulle kunna gå till. Rapporten ersätter tidigare utgiven publikation ER 2015:18.

Format: -
Identifierare: ET 2016:06
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 1207
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2741
Sidomfång: 54
Antal:
Ladda ner
Beställ

Internationella klimatprojekt

I det internationella klimatarbetet är Kyotoprotokollet vägledande. Protokollet innehåller två projektbaserade mekanismer, gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling. De innebär samarbete mellan parter i olika länder som alla kan vinna på, samtidigt som projekten bidrar till en bättre miljö. Broschyren beskriver regelverket för de projektbaserade mekanismerna och redogör för Energimyndighetens arbete med internationella klimatprojekt. Broschyren har tagits fram för att möta det ökande intresset för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling inom näringslivet och hos allmänheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2003:11
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 732
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1550
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Introduction to the BELOK Total Concept Method

This publication describes a method for assessing the potential for energy savings in a building. The BTC method differs from traditional methods for improving energy efficiency in that all the possible energy saving measures are carried out in one single

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:02
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2598
Sidomfång: 95
Ladda ner

Invest in Cleantech 2013

With this annual publication, the Swedish Energy Agency aims for an increased understanding for and interest in environmental and energy technology, cleantech, amongst different actors.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:27
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 714
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2571
Sidomfång: 17
Antal:
Ladda ner
Beställ

Invest in cleantech 2014

The Swedish Energy Agency aims for an increased interest in environmental and energy technology amongst different actors. This year's edition of Invest in cleantech describes potential opportunities and some success stories.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:25
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 986
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2634
Sidomfång: 17
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2010

Investeringsläget inom svensk miljöteknik – cleantech, investeringsläget inom internationell miljöteknik, exportmöjligheter för svensk miljöteknik, flexibla mekanismer med projekt i utvecklingsländer för handel med utsläppsrätter inom ramen för Kyotoprotokollet, exportmöjligheter i länder inom ramen för billaterala avtalen t. ex. Kina och Indien.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:48
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 268
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2243
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2013

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten

Energimyndigheten vill med denna årliga skrift bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:26
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 173
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2554
Sidomfång: 17
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2014

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten. Energimyndigheten vill bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt. I årets upplaga av Investera i cleantech möter vi olika företag som satsar på miljöteknik med framtida potential. Stort utrymme ägnas utvecklingen inom solenergi, som nu är inne i en ny fas som lockar många aktörer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:24
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 437
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2625
Sidomfång: 17
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investeringar i elproduktion - nya och mindre aktörers betydelse för minskad koncentration

Rapporten syftar till att övergripande bedöma om de kommande planerade investeringarna i ny elproduktionskapacitet kommer att minska ägarkoncentrationen i Sverige. I rapporten konstateras att det finns goda ekonomiska och tekniska förutsättningar för investeringar i ny elproduktion. Planerade tidsatta investeringsprojekt kommer emellertid inte att förändra helhetsbilden av den ägarmässiga koncentrationen av de svenska elproduktionsanläggningarna. E.ON, Fortum och Vattenfall kommer också fortsättningsvis att kontrollera knappt 85 procent av den svenska elproduktionen. Energimarknadsinspektionen bedömer vidare att restriktionerna för investeringar i storskalig vatten- och kärnkraft konserverar koncentrationen i den svenska elproduktionen. I rapporten lämnas också förslag på hur den legala prövningen;vid uppförande av nya produktionsanläggningar kan effektiviseras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: EMIR 2007:05
Utgivningsår: 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1978
Sidomfång: 51
Ladda ner

Kinas växande energibehov

Vad betyder Kinas energihunger för omvärlden? Att de internationella råoljepriserna slår nya rekord samtidigt som Kinas oljeimport rakar i höjden, är knappast en tillfällighet. Även om Kinas snabbt växande ekonomi inte är den enda förklaringen till de höga oljepriserna, är landets ökande energibehov en faktor som kommer att få allt större betydelse för handeln med energi i världen. Kinas uppköp av olje- och gastillgångar i utlandet utmanar den fria marknad för energi som USA och EU vill främja. I Centralasien pågår ett komplicerat spel om energiresurser, där gamla dispyter, stormaktsambitioner och militära åtaganden spelar viktiga roller. När världen går mot en situation med ökad knapphet på olja är Kinas agerande på energimarknaderna viktigt att studera för andra oljeimporterande länder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:06
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 629
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1688
Sidomfång: 26
Antal:
Ladda ner
Beställ

Klimatplan för Örebro

Uthållig kommun - Goda exempel

Örebro kommun har tagit fram en klimatplan, som visar hur klimatbelastningen inom kommunens geografiska gränser ska kunna minska med 40 procent per invånare mellan 2000 och 2020. För den egna organisationen ska minskningen vara 50 procent under samma tidsperiod. Kommunens klimatkontor har ansvarat för arbetet, men ett 60-tal personer från andra förvaltningar, näringsliv och organisationer har också varit engagerade. Huvuddelen av de åtgärder som krävs bedöms vara ekonomiskt lönsamma. Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:41
Utgivningsår: 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2277
Sidomfång: 2
Ladda ner

Koll på driften är räddningen för sporthallen

Faktablad om energianvändningen i sporthallar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:04
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 417
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2303
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kom längre som medveten bilist

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:57
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 29
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2558
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kommunala energiindikatorer

Denna handbok presenterar ett antal energirelaterade indikatorer som är utvalda och utformade för att vara användbara för landets kommuner. Dessa indikatorer underlättar för kommunerna att åskådliggöra framstegstakten i den egna kommunens skilda verksamheter. Kommuner som väljer att redovisa samma indikatorer kan dessutom jämföra sina framsteg med andra kommuner. Indikatorerna fokuserar främst på de energirelaterade områden som den kommunala organisationen har direkt eller indirekt rådighet över. Valet av indikatorer kopplar också till nationella och internationella mål inom energi- och klimatområdet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:30
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 1004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2237
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 226 - 250 av 430