Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 226 - 250 av 334
Exkl. moms

Olja och naturgas

Nuläge och framtid för två av världsmarknadens viktigaste energiresurser.

Boken beskriver oljan som mångsidig råvara, oljeutvinning och den avtagande oljeproduktionen. Hur kan den framtida oljeförsörjningen tryggas för svenskt vidkommande? Vilka alternativa energislag kan komma i fråga? I denna översikt om situationen på olje- och naturgasmarknaderna redovisas detaljerat hur nationaliseringar, prispolitiskt samarbete, forcerad utvinning och allt mindre tillskott av nya fyndigheter bidragit till att skapa osäkerhet om möjligheterna att möta världens ständigt ökande efterfrågan på oljeprodukter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2000:38
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 565
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Orkaner i Mexikanska golfen

Orkanvarning på den globala oljemarknaden

Olje- och gasplattformarna i Mexikanska golfen ligger i vägen för de talrika oväder som varje år sveper in från Atlanten. Orkansäsongen år 2005 blev ovanligt intensiv i Mexikanska golfen. Orkanerna Katrina och Rita ställde till med stor förödelse och innebar att produktionen av olja och raffinerade produkter minskade under flera månader. För att säkra marknadens funktion och lugna den oro som driver oljepriset uppåt i oroliga tider, enades IEA:s medlemsländer om att frisläppa delar av sina beredskapslager av drivmedel. För Sveriges del var det första gången som de kommersiella beredskapslagren;användes – men kanske inte sista. En oljemarknad med ökande knapphet, politisk oro och fler svåra väderstörningar på grund av ett förändrat;klimat på jorden kan komma att kräva liknande insatser även i framtiden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2008:02
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 1985
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade reskort lockar unga till bussen” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet ”Res klokt” som genomfördes under Trafikantveckan 2011 har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:55
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 210
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig plane

Rapporten utgår från en arbetsgång i 6 steg. Arbetsgången kan tillämpas på kommunal översiktlig nivå för att föra in energifrågor - och särskilt bioenergifrågor - i översiktsplanen och dess fördjupningar. I rapporten varvas teoretiska beskrivningar av arbetsgången med exempel hämtat från verkligheten i kommunerna. Den redogör också för vilket underlag som behövs för att lyfta in bioenergifrågorna på ett miljömässigt bra sätt i planeringen och hur detta underlag tas fram Vem har nytta av rapporten? Rapporten riktar sig till tjänstemän på kommunal nivå som arbetar med översiktsplanen och dess fördjupningar. Den lämpar sig också för den som arbetar med energifrågor i kommunen, till exempel planeringsingenjörer på energibolag, energirådgivare, tjänstemän inom kommunala förvaltningar, samt politiker i färd med att ta fram en översiktsplan. Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är: Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:20
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 19
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Rapporten beskriver bland annat det svenska plansystemet med olika plantyper och dagens situation för energi och bioenergi. Den informerar också om biobränsleslag, biobränslebaserade uppvärmningssystem, lagstiftning samt miljö- och hälsoeffekter vid användning av biobränsle. Med andra ord en rapport för den som vill veta mer. Vem har nytta av rapporterna? Rapporten riktar sig till alla som använder eller funderar på att börja använda biobränsle. Den fungerar också som en uppslagsbok för den som arbetar med energifrågor som politiker eller tjänsteman på regional nivå. Rapporten är också något för den som vill lära sig mer om fysisk planering, biobränslen och bioenergiteknik. Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är: Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:22
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 12
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier

Rapporten innehåller ett antal strategier, exempel och rekommendationer för hantering av bioenergifrågor på regional och kommunal nivå. Strategierna i rapporten visar på hur bioenergifrågorna kan integreras med andra frågor som t.ex. trafik, och pekar tydligt på att denna integration är viktig i alla steg av planeringsarbetet, både på strategisk och detaljerad nivå. Folkhälsoperspektivet är ett exempel på en fråga som behöver integreras med energifrågor på flera nivåer. Vem har nytta av rapporten? Rapporten vänder sig till den som har ett planeringsansvar för fysiskt-rumsliga frågor på både kommunal och regional nivå. Särskilt stor användning av rapporten har politiker och tjänstemän med inriktning på översiktlig kommunal och mellankommunal planering. Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är: Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:21
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 56
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering inför, under och efter rådgivningsbesök

Planering inför under och efter rådgivningsbesök är ett dokument för energi- och klimatrådgivare som ger stöd i rådgivningsprocessen mot bland annat föreningar, företag och fastighetsägare. Planeringslistan visar ett möjligt tillvägagångssätt för hur rådgivning kan gå till och används i energi- och klimatrådgivarens egen planering. Planering inför under och efter rådgivningsbesök används tillsammans med och är ett steg i Processbeskrivning som också finns tillgänglig i webbshopen. Planeringslistan kan användas vid rådgivning mot flera typer av mottagare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:76
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Pris till barn som går och cyklar till skolan

Pris till barn som går och cyklar till skolan” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Att skolbarn går eller cyklar är en typisk vinn-vinnsituation. Gatorna runt skolan blir säkrare, miljön blir bättre och barnen får roligare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:61
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 107
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prisområden på elmarknaden (POMPE)

Gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv

Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv har genomfört en gemensam studie om för- och nackdelar med olika sätt att hantera överföringsbegränsningar på den svenska och nordiska elmarknaden. I rapporten föreslås att Nordiska ministerrådet, Nordel eller NordREG tar initiativ;till en prövning av en prisområdesgräns mellan de nordiska vatten- och värmekraftsområdena. Med en sådan gräns skapas förutsättningar för en bättre fungerande elmarknad genom stora prisområden. I Sverige går denna gräns norr om Dalälven (snitt 2).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EMIR 2007:02
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Processbeskrivning

Processbeskrivningen är ett dokument som riktar sig till energi- och klimatrådgivare som ska genomföra någon form av rådgivning. Materialet beskriver rådgivningens faser och vad det är bra att tänka på i de olika stadierna. Processbeskrivningen kan nyttjas i alla typer av rådgivningsbesök och används med fördel tillsammans med en checklista, exempelvis Checklista vid företagsbesök, som är ett av stegen i processbeskrivningen. Se även Besöksrapport företag som också är ett av de beskrivna stegen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:55
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 2261
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programme for Improving Energy Efficiency

Experiences and results after five years with PFE

This brochure gives you a presentation of the first, successful, period of the PFE. You will receive more information about the constituent programme components, such as the energy review, the EnMS and the procedures for purchasing and planning activities. The publication also includes short interviews with some of the companies participating in the programme. The interviews describe how and why companies have been so successful in their streamlining efforts. See also PFE’s success formula summarised in points. Finally, we present the excellent results achieved so far by the companies together. The publication is aimed primarily at those who form a part of the energyintensive manufacturing industries in Sweden, whether your company participates in PFE or not. It is addressed primarily to managers and those who are responsible for energy issues, but many other individuals will also be influenced by it and hopefully other industries will also be inspired. More information about the PFE is available at: www.swedishenergyagency.se

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2011:21
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 1391
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet Etanolprocesser

Det övergripande syftet med programmet är att bygga kunskap och kompetens inom området etanolprocesser och utveckla teknik som kan kommersialiseras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:43
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 872
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet för energieffektivisering

Erfarenheter och reslutat efter fem år med PFE

Den här skriften ger dig en presentation av den första och framgångsrika perioden av programmet för energieffektivisering, PFE. Du får information om programmets ingående delar såsom energikartläggning, energiledningssystem och rutiner för inköp och projektering. Skriften innehåller även kortare intervjuer med några av de deltagande företagen. Intervjuerna beskriver hur och varför företagen varit så framgångsrika i sitt effektiviseringsarbete. PFE:s framgångsrecept sammanfattat i punkter bjuder vi också på. Slutligen presenteras de utmärkta resultat som hittills uppnåtts av företagen tillsammans. Skriften vänder sig huvudsakligen till dig som är en del av bas- och tillverkningsindustrin i Sverige, vare sig ditt företag deltar i PFE eller inte. Den riktar sig framförallt till företagsledningen och energiansvariga, men många fler på företaget kan inspireras av den. Inspireras kan förhoppningsvis även övrig industri.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:01
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 1856
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ransonering av drivmedel

Hur kommer Europa att hantera en kommande drivmedelskris? Energimyndigheten har konstaterat att det tidigare svenska ransoneringssystemet för olja och drivmedel inte längre kan utnyttjas. Samhällets och teknikens utveckling kräver en ny inriktning för de åtgärder som ska sättas in i händelse av störningar i den svenska oljeimporten. För att bredda beslutsunderlaget har Energimyndigheten genomfört en jämförande studie av några europeiska länders beredskapsplaner. Studien uppvisar stora variationer i de olika ländernas planer. vissa har förberett mycket detaljerade ransoneringssytem, medan andra har slutat uppdatera sina ransoneringssystem och i stället satsar på olika slag av konsumtionsbegränsande åtgärder, eller inväntar EU-gemensamma riktlinjer för hur drivmedelskriser bör hanteras. I Energimyndighetens broschyr presenteras de svenska beredskapsplanerna och en översikt av motsvarande planer i Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien, Storbritannien, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2000:26
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 292
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Regelbunden mätning håller koll på elanvändningen i ishallen

Faktablad om energianvändningen i ishallar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:06
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 530
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Renovera miljonprogrammet energismart

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver informationskampanjen Renovera energismart. Myndigheterna vill med den erbjuda kunskaper, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, särskilt miljonprogrammet. Kampanjen vänder sig till främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det här informationsmaterialet ger en bakgrund till varför miljonprogrammet behöver renoveras energismart, vilka nationella mål som finns, visar inspirerande exempel på renovering och ger tips på åtgärder. För bostadsrättsstyrelsen lyfter den också fram fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:32
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Restaurang Guvernören pressar energikostnaderna

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2.

Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:23
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 918
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Security stocks

Those who are obliged to maintain security stocks and why Sweden i 100% dependent on crude-oil imports, which to an ever increasing extent come from areas susceptible to turbulence. The EU´s import dependency is 30%, and is increasing steadily. Therefore Sweden must continue to maintain security stocks of oil. This brochure is intended to provide a general description of security-stock maintenance and the regulations pertaining to this. The main focus is on security stocks of oil.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2003:8
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 104
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Skattebefrielse på el - för effektiv elanvändning i industrin

Broschyren beskriver program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). Programmet är femårigt och frivilligt för företag som använder el i sin tillverkningsprocess. Läs hur du/företaget ansöker, kriterier och vilka krav som ställs på deltagande företag. Företag som deltar och fullföljer programmet, bl a inför energiledningssystem och genomför eleffektiviserande åtgärder, får skattebefrielse på den nya energiskatt på el som pålades tillverkande företag den 1 juli 2004.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2005:03
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 552
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutrapport från Energimyndigheten Etanol från cellulosa 2007-2011

Programmet Etanol från cellulosa är en av Energimyndighetens stora forskningssatsningar inom transportområdet. Det avsattes 144 miljoner kronor för programmet under fyraårsperioden. Tillsammans med de insatser som gjordes året före programstarten, summeras det totala statliga stödet till 162 miljoner kronor. Den totala ekonomiska omfattningen uppgick till 202 miljoner kronor, vilket innebär en genomsnittlig statlig stödandel på 80 procent. Rapporten redovisar översiktligt resultat som framkommit i programmet men också kvarvarande frågeställningar. Ett beräkningsexempel – inte en prognos - ges för tillverkningskostnaden, som för jämförelsens skull kompletteras med en del pris-/kostnadsuppgifter, som kan vara av betydelse för olika typer av drivmedel, inte bara etanol. Ett omvärldskapitel tar upp faktorer, som kan bli av betydelse i utvecklingen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:52
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 74
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solen ger mer än bara värme i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

Solen är jordens största värmekälla men den kan också ge oss el. I Jönköping har vi sedan 2006 arbetat med att installera solvärme och solcellsanläggningar. Idag finns detta i drift på ett tiotal kommunala anläggningar. Tack vare tidigt engagemang kunde kommunen få en stor del av det solcellstöd som infördes under 2009, vilket säkerställer en kraftfull fortsatt utbyggnad av solcellsanläggningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:34
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Spara energi - ett (lysande) projekt i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

I Jönköpings kommun finns en målsättning att minska energianvändningen i kommunägda fastigheter med minst 10 procent till 2012. För att nå det målet behövs både tekniska åtgärder och beteendeförändringar. Jönköpings kommun har därför valt att starta ett pilotprojekt med ett antal skolor och äldreboenden där energieffektivisering sker i nära samarbete med brukarna. Som tack för hjälpen återinvesteras alla intjänade pengar i fastigheten i samråd med brukarna. Ett projekt där alla tjänar på delaktighet!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:40
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Spara och bevara

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som har till uppgift att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:02
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 63
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

SPIRA - ledningssystem för hållbar utveckling

Uthållig kommun - Goda exempel

SPIRA är ett nätverk som syftar till att inspirera medborgarna till att göra lite mer hållbara val i sin egen vardag. Utifrån ett 60-tal kriterier försöker deltagarna förändra sitt beteende och på så vis bidra till ett hållbarare Norrköping. För att få inspiration och kunskapshöjning erbjuds kontinuerligt seminarier och aktiviteter. Deltar man flitigt på dessa seminarier erhåller man en bonus i slutet av varje termin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:39
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Stark utbyggnad av kraftsystemet

Ett kraftfullt språng Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Utbyggnaden av framtidens kraftsystem är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:22
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 226 - 250 av 334