Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 334
Exkl. moms

Den nordeuropeiska elmarknaden

Kan en turbulent situation liknande den i Kalifornien uppstå även på den nordeuropeiska elmarknaden?

Marginalerna i det nordeuropeiska elsystemet krymper. Hotet om elbrist och kraftiga prisökningar måste mötas med nya investeringar i elproduktion. I "Den nordeuropeiska elmarknaden" presenteras Urban Kärrmarcks översiktliga analys av nuläget och vilka faktorer som påverkar marknadens funktion.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:13
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 342
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den ryskan oljan

Rysslands ambition att successivt utveckla exporten av råolja och oljeprodukter kan bli ett välkommet tillskott på marknaden när konkurrensen om en i framtiden minskande volym nordsjöolja ökar. "Den ryska oljan" ger en bild av Rysslands väg till en internationellt betydelsefull oljenation och vilka effekter denna utveckling kan få för Sveriges framtida oljeförsörjning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2003:1
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 226
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den svenska klimatstrategins utveckling

En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 2008

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken vid kontrollstation 2008. Denna rapport är en sammanfattning av Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete med regeringsuppdraget. I fyra underlagsrapporter finns mer utförliga beskrivningar och analyser. Underlagsrapporten är: Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Styrmedel i klimatpolitiken. Åtgärdsmöjligheter i Sverige - en sektorsvis genomgång. Konsekvensanalys av klimatmål.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:29
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 312
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den svensk-norska elcertifikatsmarknaden

Årsrapport för 2013

Gemensam årsrapport för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norsk-svenska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2013.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:14
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedelsblockaderna i Frankrike och Storbritannien

Under sensommaren och hösten 2000 ägde protestaktioner rum i en rad europeiska länder. Fiskare, åkare, jordbrukare och andra grupper protesterade mot de höga priserna och skatterna på drivmedel genom att blockera oljedepåer, vägar och hamnar. Konsekvenserna för samhället blev stora. I Storbritannien var sårbarheten stor och krishanteringen blev snabbt en nationell fråga. Erfarenheterna av hur blockaderna i Frankrike och Storbritannien utvecklades och hanterades kan ge viktiga lärdomar för arbetet med att stärka den svenska beredskapen inför liknande händelser. Underlaget till skriften har tagits fram av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en omfattande studie av protestaktionerna och samhällskonsekvenserna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2001:20
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 496
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektanalys

Energimyndigheten stöttar svensk fordonsforskning

Dessa sex fallstudier visar att Energimyndighetens stöd leder till framgång och goda resultat på ett flertal olika nivåer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2015:20
Utgivningsår: 2015
Format: -
Lagersaldo: 290
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektiva kranar spar energi - faktablad

Faktablad om Energimyndighetens teknikupphandling av resurseffektiva tappvattenarmaturer för bostäder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:19
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Effektivare uppvärmning i fastigheter

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:47
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Effektivisering av industrins energianvändning

Detta program avser att stödja projekt som stärker såväl energiintensiv som icke energiintensiv svensk industri. Programmet innefattar bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stål industrin, kemi- och livsmedelsindustrin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:69
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 559
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Skatters huvudsakliga uppgifter är att ge inkomster till statskassan och/eller att styra mot ett mål. På energimarknaderna är skatter staternas traditionella väg att påverka aktörerna. Varje land beskattar efter sina lokala förutsättningar. Därför beskattas inte naturgas och kol i de länder som har stora tillgångar av dessa bränslen. Oljan beskattas däremot konsekvent inom hela Europa. Subventioner används för att stödja driften av eller uppförandet av anläggningar som inte skulle byggas utan stöd. Två nya marknadsbaserade styrmedel är överförbara utsläppsrätter och gröna certifikat. "Ekonomiska styrmedel inom energiområdet" redovisar på ett lättläst sätt situationen i Sverige och Europa.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 1938
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiskt stöd för energikartläggningar

För små och medelstora företag Att minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd. Stöden finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Den här informationsbroschyren handlar om Energimyndighetens EU-stöd som små och medelstora företag kan söka för att göra en energikartläggning. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns på www.energimyndigheten.se/smf

Identifierare: ET2015:09
Utgivningsår: 2015
Format: _
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

El och bränsle från solen

Programmets vision är att genom teknikutveckling skapa möjligheter för en ökad anvädning av solergi i såväl det svenska som globala energisystemet. Parallellt med detta program finns andra insatser, t.ex. för integration av solel i kraft- systemet och internationell samverkan.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:74
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 535
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränslen

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Sverige är världsledande när det gäller teknik för turbiner och biobränsleteknik. "El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränsle" handlar just om utvecklingen av teknik för att generera el från olika bränslen. Denna typ av elproduktion förväntas öka under de närmaste decennierna. Idag riktas intresset allt mer mot så kallad gaskombidrift. Rapporten reder ut begreppen när det gäller kondenskraft, kraftvärme och industriellt mottryck. Du hittar också tydliga grafiska översikter av olika tekniska lösningar för bränslebaserad elproduktion. I en bilaga diskuteras möjligheterna att avskilja koldioxid vid användandet av fossila bränslen. Idén är att transportera växthusgasen till en deponi, t ex en uttömd oljekälla.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 797
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elavbrott och kyla - vad gör du med din fastighet?

Förberedande råd till dig som äger flerbostadshus

Har du beredskap för ett längre elavbrott? Det här informationsmaterialet vänder sig till dig som äger och förvaltar flerfamiljshus och har ansvar för fastigheternas värmeförsörjning.;Vid ett längre elavbrott gäller det att ha förberett åtgärder som gör att de boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem. ;Du hittar information om utkylningstider och får tips om vad du som fastighetsägare kan göra för att förbereda dina fastigheter inför en stör­ning i värmeförsörjningen. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse. ”Elavbrott och kyla – vad gör du med din fastighet?” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:43
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 241
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2006

Elcertifikatsystemet 2006 beskriver marknadsläget i elcertifikatsystemet år 2003-2005. Publikationen samlar viktig information om systemet och innehåller statistik som behandlar bland annat utbud, efterfrågan och handel med elcertifikat. Syftet med publikationen är att göra statistik om elcertifikatsystemet mer lättillgänglig och öka förståelsen för systemet. Publikationen samlar och utvecklar statistik från Energimyndighetens och Svenska Kraftnäts webbplatser. Den långsiktiga målsättningen är att publikationen ska ges ut årligen kring halvårsskiftet, så att statistik från hela föregående kalenderår kan inkluderas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:48
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 194
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2007

Elcertifikatsystemet 2007 innehåller utökad information och statistik kring vindkraft och utökad beskrivning av handel med elcertifikat. Publikationen innehåller också ett helt nytt kapitel om elkonsumenternas bidrag till förnybar el. I syfte att ge marknadens aktörer lättillgänglig information om elcertifikatsystemets utveckling och att öka förståelsen för systemet ger Energimyndigheten ut publikationen Elcertifikatsystemet. Nu har det blivit dags för den andra utgåvan, Elcertifikatsystemet 2007, som inkluderar statistik för år 2003 till och med år 2006. För första gången tar också myndigheten fram en engelsk utgåva av publikationen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:26
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Elcertifikatsystemet 2008

Elcertifikatsystemet 2008 sammanfattar elcertifkatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2007. Årets version av publikationen innehåller utökad information om produktion av el från biobränslen, ett nytt kapitel om prognos av förnybar el samt en fördjupat avsnitt om olika stödsystem för förnybar elproduktion inom EU. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2008:07
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Elcertifikatsystemet 2009

Elcertifikatsystemet 2009 sammanfattar elcertifikatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2008. Årets version av publikationen innehåller utökad information om de kommersiella aspekterna kring systemet i kapitlet Investeringar i förnybar energi. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:31
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 342
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 beskriver marknadsläget för elcertifikatsystemet och inkluderar statistik från år 2003 till och med år 2010. I publikationen kan du bland annat läsa om utbud och efterfrågan på elcertifikat, elproduktionen inom systemet och elkonsumenternas bidrag till förnybar elproduktion.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:32
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 242
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 beskriver marknadsläget för elcertifikatsystemet och inkluderar statistik från år 2003 till och med år 2011. I publikationen kan du bland annat läsa om utbud och efterfrågan på elcertifikat, elproduktionen inom systemet och elkundens bidrag till förnybar elproduktion.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:30
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 559
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Electricity Market 2000

The electricity markets in the Nordic countries have undergone major changes since the electricity market reform was started in the early 1990s. ""Electricity Market 2000"" describes the conditions on the Nordic markets. The publication contains data on electricity generation and use during the past years, structure of the electricity market, trade in electricity in the Nordic countries and northern Europe, electricity prices in the Nordic countries and other countries as well as impact of the electricity generation system on the environment. The report is the fourth in succession and is published annually. Previous editions were focused on the Swedish market and were therefore called ""The Swedish Electricity Market""

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2000:18
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Electricity market 2003

The electricity markets in the Nordic countries have undergone major changes since the electricity market reform was started in the early 1990s. ""Electricity Market 2003"" describes the conditions on the Nordic markets. The publication contains data on electricity generation and use during the past years, structure of the electricity market, trade in electricity in the Nordic countries and northern Europe, electricity prices in the Nordic countries and other countries as well as impact of electricity generation system on the environment. The report is the seventh in succession and is published annually.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2003:13
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 69
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elkrisen i Kalifornien

Avregleringen som startade en elkris.

Den kaliforniska omstruktureringen av elmarknaden syftade till att skapa en väl fungerande elmarknad och låta elkonsumenterna åtnjuta lägre elpriser. Verkligheten blev en helt annan. När privatpersoner och företag i delstaten periodvis under vintern och våren 2001 blev utan el var det resultatet av oklara förutsättningar på elmarknaden, dåligt samarbete mellan de involverande aktörerna och bristande insikter om kommande elbehov i världens hetaste IT-regioner. Krisen i Kalifornien, och de nödåtgärder i form av ransonering, avkopplad el och roterande bortkoppling som genomfördes, kan ge värdefulla erfarenheter inför beredskapsplaneringen av en eventuell svensk elkris. Under några kalla februaridagar 2001 stod Sverige nära en situation där liknande åtgärder hade kunnat bli nödvändiga.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:6
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 335
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknaden 2000

Elmarknaden 2000 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden. Skriften ges ut årligen. Tidigare utgåvor har beskrivit den svenska elmarknaden (och därför kallats Svensk Elmarknad). Fr o m i år har innehållet utökats med uppgifter om elmarknaderna i de övriga nordiska länderna och skriften har därmed bytt namn till Elmarknaden. I Elmarknaden 2000 ingår bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder. Rapporten finns tillgänglig på engelska med rubrik; Electricity Market 2000.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2000:9
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 75
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknaden 2001

Elmarknaderna runt om i världen genomgår för närvarande stora förändringar. Elmarknaden 2001 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden. Skriften innehåller bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder. Elmarknaden ges ut årligen på svenska och engelska. Den engelska versionen, med rubrik Electricity Market 2001, kommer att finnas tillgänglig i september 2001.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2001:28
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 50 av 334