Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 457
Exkl. moms

Bränsleprogrammet

Hållbar bioenergi är förnybar, resurssnål och, i ett långsiktigt tidsperspektiv, i det närmaste klimatneutral. Biobränslen utgör därför en mycket viktig resurs för arbetet med att klara miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:36
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 846
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bättre klimat med smartare ventilationsaggregat

Här kan du läsa om effektiva ventilationsaggregat med bra funktion. Välj ventilation efter husets förutsättningar och dina behov. Ta hjälp av energimärkningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 2162
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Checklista med funktionskrav på generatoraggregat

Råd till återförsäljare, importörer, tillverkare och installatörer

Vilka krav bör du ställa? Detta informationsmaterial ger dig som är återförsäljare, importör, till­verkare eller installatör rekommendationer kring vilka krav du bör ställa på generatoraggregat för privat bruk. Materialet innehåller en checklista över krav som ska vara uppfylla, information om vilka brister du därtill bör se upp med, samt en lista med råd till tillverkare. Dessutom ger mate­rialet grundläggande fakta om elkvalitet, CE-märkning och direktiv som är viktiga för generatorsaggregat. För mer grundläggande information om reservelverk riktat till privat­personer kan du läsa faktabroschyrerna ”Reservelverk vid el- och värmeavbrott – Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk” och ”Test av reservelverk och generella köpråd – Informa­tion till privatpersoner”. Checklista med funktionskrav på generatoraggregat” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:48
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 2081
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Checklista vid företagsbesök

Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök är ett hjälpande dokument för energi- och klimatrådgivare att använda sig av under företagsbesök. Vilka områden finns och vad ska man fråga efter? Checklistan beskriver också besökets fyra faser. Är en del av Processbeskrivning och används med fördel tillsammans med denna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:56
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Cleantech by the Swedish Energy Agency

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:09
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att minska energianvändningen. Projektet är tidsbegränsat och pågår till och med 2019.

Identifierare: ET 2017:5
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Coaches for Energy and Climate

Coaches for Energy and Climate is a national initiative that combines coaching and knowledge transfer between other companies, to improve your company’s energy efficiency and reduce operational costs. The participation in the program is free and funded by European Regional Development Fund.

Identifierare: ET 2017:6
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 35
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den nordeuropeiska elmarknaden

Kan en turbulent situation liknande den i Kalifornien uppstå även på den nordeuropeiska elmarknaden?

Marginalerna i det nordeuropeiska elsystemet krymper. Hotet om elbrist och kraftiga prisökningar måste mötas med nya investeringar i elproduktion. I "Den nordeuropeiska elmarknaden" presenteras Urban Kärrmarcks översiktliga analys av nuläget och vilka faktorer som påverkar marknadens funktion.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:13
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 342
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den ryskan oljan

Rysslands ambition att successivt utveckla exporten av råolja och oljeprodukter kan bli ett välkommet tillskott på marknaden när konkurrensen om en i framtiden minskande volym nordsjöolja ökar. "Den ryska oljan" ger en bild av Rysslands väg till en internationellt betydelsefull oljenation och vilka effekter denna utveckling kan få för Sveriges framtida oljeförsörjning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2003:1
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 226
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den svenska klimatstrategins utveckling

En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 2008

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken vid kontrollstation 2008. Denna rapport är en sammanfattning av Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete med regeringsuppdraget. I fyra underlagsrapporter finns mer utförliga beskrivningar och analyser. Underlagsrapporten är: Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Styrmedel i klimatpolitiken. Åtgärdsmöjligheter i Sverige - en sektorsvis genomgång. Konsekvensanalys av klimatmål.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:29
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 313
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den svensk-norska elcertifikatsmarknaden

Årsrapport för 2013

Gemensam årsrapport för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norsk-svenska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2013.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:14
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedelsblockaderna i Frankrike och Storbritannien

Under sensommaren och hösten 2000 ägde protestaktioner rum i en rad europeiska länder. Fiskare, åkare, jordbrukare och andra grupper protesterade mot de höga priserna och skatterna på drivmedel genom att blockera oljedepåer, vägar och hamnar. Konsekvenserna för samhället blev stora. I Storbritannien var sårbarheten stor och krishanteringen blev snabbt en nationell fråga. Erfarenheterna av hur blockaderna i Frankrike och Storbritannien utvecklades och hanterades kan ge viktiga lärdomar för arbetet med att stärka den svenska beredskapen inför liknande händelser. Underlaget till skriften har tagits fram av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en omfattande studie av protestaktionerna och samhällskonsekvenserna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2001:20
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 496
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektanalys

Energimyndigheten stöttar svensk fordonsforskning

Dessa sex fallstudier visar att Energimyndighetens stöd leder till framgång och goda resultat på ett flertal olika nivåer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2015:20
Utgivningsår: 2015
Format: -
Lagersaldo: 290
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektiva kranar spar energi - faktablad

Faktablad om Energimyndighetens teknikupphandling av resurseffektiva tappvattenarmaturer för bostäder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:19
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Effektivare uppvärmning i fastigheter

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:47
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Effektivisering av industrins energianvändning

Detta program avser att stödja projekt som stärker såväl energiintensiv som icke energiintensiv svensk industri. Programmet innefattar bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stål industrin, kemi- och livsmedelsindustrin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:69
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 559
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Skatters huvudsakliga uppgifter är att ge inkomster till statskassan och/eller att styra mot ett mål. På energimarknaderna är skatter staternas traditionella väg att påverka aktörerna. Varje land beskattar efter sina lokala förutsättningar. Därför beskattas inte naturgas och kol i de länder som har stora tillgångar av dessa bränslen. Oljan beskattas däremot konsekvent inom hela Europa. Subventioner används för att stödja driften av eller uppförandet av anläggningar som inte skulle byggas utan stöd. Två nya marknadsbaserade styrmedel är överförbara utsläppsrätter och gröna certifikat. "Ekonomiska styrmedel inom energiområdet" redovisar på ett lättläst sätt situationen i Sverige och Europa.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 1938
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiskt stöd till energikartläggning

Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Gör då som nästan 800 andra företag, ansök om stöd för energikartläggning. Med stödet kan du få upp till 50 000 kronor för att göra en energikartläggning och få koll på energianvändningen i ditt företag.

Identifierare: ET 2017:4
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 1633
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

El och bränsle från solen

Programmets vision är att genom teknikutveckling skapa möjligheter för en ökad anvädning av solergi i såväl det svenska som globala energisystemet. Parallellt med detta program finns andra insatser, t.ex. för integration av solel i kraft- systemet och internationell samverkan.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:74
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 535
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränslen

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Sverige är världsledande när det gäller teknik för turbiner och biobränsleteknik. "El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränsle" handlar just om utvecklingen av teknik för att generera el från olika bränslen. Denna typ av elproduktion förväntas öka under de närmaste decennierna. Idag riktas intresset allt mer mot så kallad gaskombidrift. Rapporten reder ut begreppen när det gäller kondenskraft, kraftvärme och industriellt mottryck. Du hittar också tydliga grafiska översikter av olika tekniska lösningar för bränslebaserad elproduktion. I en bilaga diskuteras möjligheterna att avskilja koldioxid vid användandet av fossila bränslen. Idén är att transportera växthusgasen till en deponi, t ex en uttömd oljekälla.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 797
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elavbrott – vad gör jag nu?

Råd till privatpersoner.

Faktabroschyr med konkreta råd och tips till privatpersoner om hur man själv kan förebygga och lindra konsekvenser av el-och värmeavbrott. ”Elavbrott - vad gör jag nu?” är en del i en serie informationsmaterial. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Identifierare: ET 2019:8
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 198
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elavbrott och kyla - vad gör du med din fastighet?

Förberedande råd till dig som äger flerbostadshus

Har du beredskap för ett längre elavbrott? Det här informationsmaterialet vänder sig till dig som äger och förvaltar flerfamiljshus och har ansvar för fastigheternas värmeförsörjning.;Vid ett längre elavbrott gäller det att ha förberett åtgärder som gör att de boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem. ;Du hittar information om utkylningstider och får tips om vad du som fastighetsägare kan göra för att förbereda dina fastigheter inför en stör­ning i värmeförsörjningen. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse. ”Elavbrott och kyla – vad gör du med din fastighet?” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:43
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 242
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2006

Elcertifikatsystemet 2006 beskriver marknadsläget i elcertifikatsystemet år 2003-2005. Publikationen samlar viktig information om systemet och innehåller statistik som behandlar bland annat utbud, efterfrågan och handel med elcertifikat. Syftet med publikationen är att göra statistik om elcertifikatsystemet mer lättillgänglig och öka förståelsen för systemet. Publikationen samlar och utvecklar statistik från Energimyndighetens och Svenska Kraftnäts webbplatser. Den långsiktiga målsättningen är att publikationen ska ges ut årligen kring halvårsskiftet, så att statistik från hela föregående kalenderår kan inkluderas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:48
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 194
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2007

Elcertifikatsystemet 2007 innehåller utökad information och statistik kring vindkraft och utökad beskrivning av handel med elcertifikat. Publikationen innehåller också ett helt nytt kapitel om elkonsumenternas bidrag till förnybar el. I syfte att ge marknadens aktörer lättillgänglig information om elcertifikatsystemets utveckling och att öka förståelsen för systemet ger Energimyndigheten ut publikationen Elcertifikatsystemet. Nu har det blivit dags för den andra utgåvan, Elcertifikatsystemet 2007, som inkluderar statistik för år 2003 till och med år 2006. För första gången tar också myndigheten fram en engelsk utgåva av publikationen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:26
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Elcertifikatsystemet 2008

Elcertifikatsystemet 2008 sammanfattar elcertifkatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2007. Årets version av publikationen innehåller utökad information om produktion av el från biobränslen, ett nytt kapitel om prognos av förnybar el samt en fördjupat avsnitt om olika stödsystem för förnybar elproduktion inom EU. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2008:07
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 50 av 457