Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 251 - 275 av 334
Exkl. moms

Stegvist införande av systematiskt energiarbete

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:11
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 3074
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Storm Gudrun

How can we become better at dealing with natural catastrophes? When storm Gudrun struck a large area of southern Sweden on 8th January;2005, it put the functions of society and the Swedish electricity distribution;system to a severe test. The work of restoring electricity supplies started immediately. Nevertheless,;some electricity customers in sparsely populated areas were without;power for up to six weeks. The storm blew down large parts of the overhead line distribution system,;leaving 730 000 customers without power. The long periods without;power showed just how vulnerable society is to more serious disturbances. A;particular problem, which exacerbated others, was that telecommunications;stopped working. Much has been learnt by the providers of various services in society, by;companies and by individuals. This publication describes what happened,;what the effects were and what those working in the energy sector have learnt;from the most serious natural disaster to strike Sweden in recent times.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2007:36
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 1783
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Storm Per

Lessons for a more secure energy supply after the second severe storm in the 21st century

Knowledge from the handling of the consequences of the storms ”Gudrun” and “Per” must not be wasted Within a two year period southern Sweden has been hit by severe storms that have overthrown huge volumes of forest and caused many power cuts.;The storm named “Gudrun” in 2005 was a great test for those who had to handle the restoration work. The lessons learned from that storm contributed to the fact that the work after the storm “Per” was quicker and more effective in the areas that were affected previously. ;This report summarizes the most important lessons from the hand­ling of the storms. The main aim is to spread the knowledge to new officials and people in other areas than those concerned in the winter storms of 2005 and 2007.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2007:35
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 1980
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Gudrun. Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005?

När stormen Gudrun den 8 januari 2005 härjade över stora delar av Sydsverige ställdes samhällets funktioner och den svenska elnätsbranschen på svåra prov. Stormen rasade stora delar av elnätet och gjorde 730 000 abonnenter strömlösa. Den långvariga avbrotten demonstrerade hur sårbart de elberoende samhället är för större störningar. Bland annat upphörde telekommunikationerna att fungera. Samhällsfunktioner, företag och enskilda har blivit många erfarenheter rikare. I denna skrift beskrivs vad som hände, vilka konsekvenser det fick och vad de som arbetar inom energiområdet har lärt av den allvarligaste naturkatastrof som drabbat Sverige i modern tid.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:02
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 2519
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Per

Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Kunskapen från hanteringen av stormarna Gudrun och Per får inte gå förlorad Södra Sverige har med två års mellanrum drabbats av svåra stormar som fällt stora volymer skog och skapat många avbrott i elnäten. Stormen Gudrun 2005 blev en svår prövning för dem som fick ta itu med avhjälpningsarbetet. De erfarenheter som då gjordes bidrog till att arbetet efter stormen Per 2007 gick snabbare och effektivare i de områden som drabbades för andra gången på kort tid.;I denna skrift sammanfattas de viktigaste lärdomarna från hanteringen av stormarna. Huvudsyftet är att sprida kunskapen till nya befattningshavare och personer i andra områden än de som berördes av vinterstormarna 2005 och 2007.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:34
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 3185
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Styrel står för ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer” och är ett krisberedskapssystem för planering och frånkoppling av elanvändare vid elbrist. Styrels första riksomfattande planeringsprocess genomförs under 2011 och systemet ska vara redo att tas i bruk den 1 januari 2012.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:45
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrel

Styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten utvecklat ett nytt systematiskt sätt för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist. Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare. Styrel syftar till att i så stor utsträckning som möjligt identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, såsom sjukhus, räddningstjänst, vatten- och avlopps-system, elektroniska kommunikationer med flera. Broschyren sammanfattar vad Styrel innebär i praktiken, hur den landsomfattande planeringsprocessen 2011 gick till samt resultatet av denna. Broschyren ger också en inblick i hur arbetet med Styrel kommer att se ut i framtiden.

Identifierare: ET 2012:03
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 49
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Handbok för styrels planeringsomgång 2014-2015

Handbok för styrel 2014-2015 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån styrande dokument, erfarenheter från den första nationella planeringsomgången 2011 och Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2013:4. Denna handbok ersätter Handbok för styrel 2011.

Identifierare: ET 2013:28
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrsystem och dialog viktigt när gallerian satsar miljövänligt

Faktablad om energianvändningen i gallerior.

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:09
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 574
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Successful counselling

The Successful Counselling brochure explains the Swedish system of energy and climate advisory services that are provided by municipalities. It describes how the Swedish Energy Agency, its regional Energy Offices and municipalities collaborate so that private individuals and companies can gain the knowledge necessary to reduce their levels of energy utilisation. Successful Counselling is primarily aimed at politicians and decision-makers in other countries.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2010:10
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 425
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sustainable biofuels 2011

The sustainability criteria for biofuels aim to reduce greenhouse gas emissions and to ensure that no areas with high biological values have been damaged as a consequence of the renewable fuels production. During spring 2012 the economic operators with a reporting obligation submitted their annual reports for the first time. The reports described the quantities of sustainable biofuels and bioliquids used in Sweden in 2011. The results are summarized in this fact sheet.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2012:27
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sustainable biofuels and bioliquids 2013

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:30
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Swedish Certificate Scheme and Energy Management Systems

This brochure gives an overview of:
1. The Swedish certification scheme for Energy Management Systems (EMnS),
2. The EnMS promoting activities in Sweden
3. The process of implementing and certifying an EnMS in a company.
4. Resulting savings and typical

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2013:14
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Swedish Cleantech Opportunities 2010

A market overview from the Swedish Energy Agency

Cleantech (short for clean technologies) refers to energy and environmentally friendly related technologies. Global demand for this kind of products continues to grow and cleantech can thus generate new jobs, growth and tax revenues. The Swedish Energy Agency is active in the energy segment of cleantech and support companies in their early stages of development. This market overview outlines the current status of the sector, in Sweden and globally. It also presents business leaders and innovators in this field.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2010:54
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 54
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish climate activities in Eastern Europe

The brochure presents results of the Swedish Energy Agency´s AIJ projects in Eastern Europe and describes other Swedish international climate activities. The Swedish AIJ projects are expected to reduce greenhouse gas emissions by up to 4 million tonnes at an average cost of 6.7 USD/tonne CO2. The projects have also reduced emission of other harmful emissions, increased fuel supply security and awareness of the UN Climate Convention in the host countries, and promoted energy and environmental co-operation between Sweden and other countries in the Baltic Sea Region.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2002:16
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 2304
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Climate Strategy

The Swedish Energy Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have jointly delivered a basis for the first evaluation of the Swedish Climate Strategy, checkpoint 2004. The most important results from the different tasks that where included in the assignment are presented in this summing-up report. ;All together the judgement is that Sweden will achieve our commitment according to the Kyoto Protocol and the internal burden-sharing agreement within the EU. However, further policies and measures are needed to achieve our national target. In the report the EU Emissions trading scheme has been an important factor in our work and our conclusions. One of the proposals is that the present Swedish national interim target is replaced by a new structure. With this new structure measures are accomplished not only within Sweden but also jointly within the EU and the need for national measures is reduced within the short time-perspective. The report do however propose some measures to be justified in the present situation as there is an extensive need for measures in the long term. Behind the year 2010 the emissions are judged to increase in Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2004:33
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 116
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Electricity Market 1998

Swedish Electricity Market 1998 contains information regarding the Swedish electricity market. The publication contains data on electricity generation and use during the past years, structure of the electricity market, trade in electricity in Sweden and northern Europe, electricity prices in Sweden and other countries as well as impact of the electricity generation system on the environment. The report is the third in succession and is published annually.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 1999:57
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Lagersaldo: 90
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2006

Swedish Energy Research 2006 provides a brief, easily accessible overview of the Swedish energy research programme. The aims of the programme are to create knowledge and skills, as needed in order to commercialise the results and contribute to development of the energy system. Much of the work is carried out through about 40 research programmes in six thematic areas: energy system analysis, the build­ing as an energy system, the transport sector, energy-intensive industries, fuel-based energy systems and the power system. Swedish Energy Research 2006 describes the overall direction of research, with examples of current research and results to date within various thematic areas.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2007:23
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 1241
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2009

Swedish Energy Research 2009 provides a brief, easily accessible overview of the Swedish energy research programme. The aims of the programme are to create knowledge and skills, as needed in order to commercialise the results and contribute to development of the energy system. Much of the work is carried out through about 40 research programmes in six thematic areas: energy system analysis, the building as an energy system, the transport sector, energy-intensive industries, biomass in energy systems and the power system. Swedish Energy Research 2009 describes the overall direction of research, with examples of current research, and results to date within various thematic areas and highlights.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2009:20
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 551
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2015:18
Utgivningsår: 2015
Format: -
Lagersaldo: 948
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk centrum för smarta elnät och lagring

Centret ska på lång sikt skapa den nya kunskap och teknik som krävs för att utveckla framtidens elsystem.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:49
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 843
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk elmarknad 1998

Svensk elmarknad 1998 är en årlig publikation om den svenska elmarknaden och den tredje i serien. Skriften ger beslutsfattare, journalister och övriga intresserade lättillgänglig information om förhållandena på elmarknaden. I skriften ingår bland annat sammanställningar av de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Sverige och inom Nordeuropa, elpriser i Sverige och i andra länder och elsektorns inverkan på miljön m m. Rapporten finns även tillgänglig på engelska under namnet "Swedish Electricity Market 1998".

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 1999:48
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Lagersaldo: 87
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska bussar världsledande i energieffektivitet

Genom att använda hybridteknik och ta fram en lättare kaross har Volvo utvecklat en av världens mest energieffektiva buss med stöd från Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:09
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 107
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska klimatinsatser i Östeuropa

Energimyndighetens projekt i Östeuropa har hittills resulterat i en utsläppsminskning på 1 miljon ton koldioxid. När de omkring 70 projekt som påbörjats under perioden 1993-2000 har slutförts beräknas de ha minskat utsläppen med cirka 4 miljoner ton koldioxid. Projekten har genomförts inom ramen för Klimatkonventionens pilotfas för gemensamt genomförda åtgärder. Erfarenheter från projekten är en viktig utgångspunkt för Sveriges pågående arbete med att undersöka möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2001:41
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 1625
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenskt kunskapscenSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel f3

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, (f 3), är ett nationellt centrum som genom samverkan ska bidra till utvecklingen av framtidens förnybara fordonsbränslen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:48
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 942
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 251 - 275 av 334