Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 351 - 375 av 430
Exkl. moms

Swedish Energy Research 2009

Swedish Energy Research 2009 provides a brief, easily accessible overview of the Swedish energy research programme. The aims of the programme are to create knowledge and skills, as needed in order to commercialise the results and contribute to development of the energy system. Much of the work is carried out through about 40 research programmes in six thematic areas: energy system analysis, the building as an energy system, the transport sector, energy-intensive industries, biomass in energy systems and the power system. Swedish Energy Research 2009 describes the overall direction of research, with examples of current research, and results to date within various thematic areas and highlights.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:20
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 551
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2113
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: -
Identifierare: ET 2015:18
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 948
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2735
Sidomfång: 121
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk centrum för smarta elnät och lagring

Centret ska på lång sikt skapa den nya kunskap och teknik som krävs för att utveckla framtidens elsystem.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:49
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 844
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2515
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk elmarknad 1998

Svensk elmarknad 1998 är en årlig publikation om den svenska elmarknaden och den tredje i serien. Skriften ger beslutsfattare, journalister och övriga intresserade lättillgänglig information om förhållandena på elmarknaden. I skriften ingår bland annat sammanställningar av de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Sverige och inom Nordeuropa, elpriser i Sverige och i andra länder och elsektorns inverkan på miljön m m. Rapporten finns även tillgänglig på engelska under namnet "Swedish Electricity Market 1998".

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 1999:48
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 87
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1088
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska bussar världsledande i energieffektivitet

Genom att använda hybridteknik och ta fram en lättare kaross har Volvo utvecklat en av världens mest energieffektiva buss med stöd från Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:09
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 107
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2400
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska klimatinsatser i Östeuropa

Energimyndighetens projekt i Östeuropa har hittills resulterat i en utsläppsminskning på 1 miljon ton koldioxid. När de omkring 70 projekt som påbörjats under perioden 1993-2000 har slutförts beräknas de ha minskat utsläppen med cirka 4 miljoner ton koldioxid. Projekten har genomförts inom ramen för Klimatkonventionens pilotfas för gemensamt genomförda åtgärder. Erfarenheter från projekten är en viktig utgångspunkt för Sveriges pågående arbete med att undersöka möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2001:41
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 1625
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1452
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenskt kunskapscenSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel f3

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, (f 3), är ett nationellt centrum som genom samverkan ska bidra till utvecklingen av framtidens förnybara fordonsbränslen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:48
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 942
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2514
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på kyl och frys

Var skåpet ska stå

Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Energisnåla kylar och frysar är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:21
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 71
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2120
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på värmepumpar

Heta värmepumpar Lyckad insats inom energiforskningen

Varje år satsar staten hundratalsmiljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Heta värmepumpar är ett av flera exempel på en lyckad insats från Energimyndighetens sida.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:23
Utgivningsår: 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2122
Sidomfång: 4
Ladda ner

Sveriges klimatstrategi

Sveriges nuvarande klimatstrategi beslutades av riksdagen i mars 2002. Strategin är utformad så att det svenska klimatarbetet och utvecklingen mot det nationella målet successivt ska följas upp. Särskilda kontrollstationer har lagts in år 2004 och 2008, då klimatarbetet ska utvärderas. Om utsläppstrenden då visar sig vara mindre gynnsam kan nya åtgärder föreslås och/eller målen omprövas. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har haft regeringens uppdrag att utarbeta ett underlag inför den första utvärderingen vid kontrollstation 2004 I denna rapport redovisas de viktigaste slutsatserna och resultaten från vårt arbete med detta uppdrag.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:31
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 472
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1647
Sidomfång: 139
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar sedan mer än tio år för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet omfattar idag fler än 80 enskilda klimatprojekt och åtta multilaterala fonder som i sin tur stöder klimatprojekt. Därigenom bidrar Sverige till finansiering av utsläppsminskande åtgärder som annars hade haft svårt att bli av. Projekten ger förutsättningar för investeringar i mer klimat- och miljövänlig teknik i utvecklingsländer och bidrar även på andra sätt till en hållbar utveckling.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:16
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2616
Sidomfång: 48
Ladda ner

Så gjorde vi - så gick det

Det pågår ett enormt energi­ och klimatarbete i Sverige. En del projekt blir bra. Andra sämre. Till 2010 års arbetsmöte Kraftsamling, har Energimyndigheten samlat ett axplock från det lokala och regionala planet där uppföljning står i centrum. Varför gick det så bra? Eller så dåligt? Och hur kom vi fram till det? I utställningen som nu blir bok finns tips på konkreta metoder för att följa upp sin verksamhet. Bra webbverktyg, e-postenkäter, minutfrågan på möten, telefonintervjuer och faktiska mätningar av energi är bara några. Alla med ett gemensamt. De har provats av någon. Även om en del projekt inte blir som det var tänkt, kan kunskapen ändå ha blivit större. Att våga följa upp gör att vi går smartare in i nästa projekt. Låt dig inspireras av andra!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:57
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 410
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2289
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tankar och känslor om klimatproblemen

En undersökning om hur vi barn funderar kring klimatförändringarna Detta är en liten informationsskrift som riktar sig till dig som arbetar med barn. Den handlar om vad barn tänker och känner när det gäller klimatet och klimatförändringarna. Syftet är att göra det lättare för dig som lärare att prata om klimatförändringarna och göra dig bättre rustad att bemöta barnens frågor och funderingar – utan att vare sig dölja svårigheterna eller väcka onödig oro. All fakta kommer från en undersökning av forskaren Maria Ojala vid Örebro Universitet och är sammanfattad av oss på Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:48
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 965
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2349
Sidomfång: 7
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tar oljan slut?

Efterfrågan på olja ökar

Världens oljeförbrukning fortsätter att öka. Under senare år har konsumtionsökningen framförallt drivits på genom den ekonomiska tillväxten i östra Asien. EUs bedömning är att världens totala efterfrågan på energi ökar med i genomsnitt 1,8 % per år fram till 2030. Utvecklingsländer som Indien och Kina väntas öka sin energianvändning snabbast. Oljan kommer även i fortsättningen att vara den enskilt viktigaste energikällan och stå för cirka en tredjedel av förbrukningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:39
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 3823
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1678
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Testlab - påverkar producenterna

Testlab provar energikrävande hushållsutrustning och uppvärmningssystem för småhus och kontrollerar energimärkta produkter. Provningsresultaten leder ofta till förbättrade produkter. Foldern presenterar kortfattat Testlabs verksamhet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:33
Utgivningsår: 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1799
Sidomfång: 2
Ladda ner

The electricity certificate system 2007

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. The electricity certificate system 2007 describes the market status of the electricity certificate system, and includes statistics from 2003 to 2006. This year the report provides expanded information and statistics on wind power.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:27
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 456
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1944
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

The electricity certificate system 2008

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. The electricity certificate system, 2008 describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2007. This year's special theme chapter describes current support systems for renewable electricity production throughout the EU. The report also contains expanded information and statistics on biofuels, together with a new chapter that describes planned expansion of renewable electricity production up to 2012. The chapter on consumers’ contribution to renewable electricity production has also been updated. A new feature this year is provided in the form of a number of tables at the end of the report, complementing the text.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:09
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 324
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2035
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

The electricity certificate system 2012

The electricity certificate system is a market-based support system for expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and from peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2011. The publication also includes a description of the common Swedish- Norwegian electricity certificate market.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:31
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 622
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2451
Sidomfång: 48
Antal:
Ladda ner
Beställ

The electricity certificate system, 2009

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2008. The 2009 publication also includes increased information about the commercial aspects on the electricity certificate system. You find this in the first chapter – Investing in renewable energy.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:40
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 243
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2152
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Energy Market 2004

The Energy Market 2004 is an annual publication that supersedes the earlier Electricity Market annuals. It focuses on the changes that have taken place during 2003 and the spring 2004. It also provides an overview of the network based energy issues dealt with during the year. Energy market are of vital importance to the growth and welfare of society. The Energy Market 2004 presents facts and statistics related to the electricity, gas and district heating markets. The publication is divided into chapters that can be read separately, but that jointly provide an overview of the network based energy markets. There is an extensive work carried out within the EU, in order to create a common market for electricity and gas. This publication therefore describes the Swedish market with an extension to the Nordic and European markets. Facts and statistics regarding the development of the entire Swedish energy system are presented in the publication Energy in Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:29
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 80
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1655
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

The EU Ecodesign and Labelling Systems

This guide was produced within a collaboration project on energy efficiency between India and Sweden. It should be useful for anyone who wants to follow the EU ecodesign and energy-labelling process.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:04
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2600
Sidomfång: 20
Ladda ner

The first year with PFE

2005 Report on the Programme for improving energy efficiency in industry

The programme for improving energy efficiency in industry, was introduced in January 2005. This report gives a description on the first year, including which companies joining this far, their energy-consumption, and their location in Sweden. The report is also concerned with the certain commitments companies have undertaken as joining the programme, effects on the programme, and the PFE´s relation to other policy instruments. Beside this the report tells about the role of Swedish energy agency, concerning PFE, and collaboration with other important actors.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:07
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 269
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1797
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Norway and Sweden have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and the Swedish Energy Agency. With this report, NVE and the Swedish Energy Agency wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Format: -
Identifierare: ET 2017:14
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2825
Sidomfång: 12
Ladda ner

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Annual report 2015

Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Format: .
Identifierare: ET 2016:12
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 35
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2765
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Norway and Sweden have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and the Swedish Energy Agency. With this report, NVE and the Swedish Energy Agency wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Format: .
Identifierare: ET 2017:14
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2825
Sidomfång: 12
Ladda ner
Visar 351 - 375 av 430