Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 101 - 125 av 482
Exkl. moms

Energiindikatorer 2019-Uppföljning av Sveriges Energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 22 olika områden och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2019, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten.

Identifierare: ER 2019:11
Utgivningsår: 2019
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2020

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 23 olika områden och inleds med en genomgång av energipolitiska mål och riktlinjer. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2020, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten.

Identifierare: ER 2020:18
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 124
ISBN 978-91-89184-62-6
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Energikartläggningscheckar

I denna rapport gör Energimyndigheten en samhällsekonomisk utvärdering av det statliga stödet till energikartläggningar i små- och medelstora företag. Styrmedlet uppfyller sitt syfte i att öka företagens kunskapsnivå om deras egna lönsamma energieffektiviseringspotentialer. Styrmedlets kostnadseffektivitet kan förbättras. Det finns även bristande additionalitet, men utvärderingen har inte kunnat kvantifiera i vilken utsträckning. Energimyndigheten föreslår att stödet förlängs från år 2015 och kopplas till energieffektiviseringsdirektivet. Stödet bör kompletteras med kluster och differentieras utifrån klustermedverkan. Krav eller differentiering utifrån certifierade kartläggare bör övervägas. Inrapportering av data bör också ses över för att ge lägre kostnader.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:13
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

EnergiLedning

Att minska energianvändningen i byggnader är ett viktigt delmål i en nationell strategi för en samhällsekonomisk effektiv energi och klimatpolitik. Denna rapport om energiledning hanterar energirelaterade frågor som leder till en långsiktigt effektiv användning av energi, både ekonomiskt och miljömässigt. Inom begreppet inryms således frågor som uppföljning av energianvändning, besiktning av anläggningar för att fastställa energistatus, bildande av företagsinterna enheter som handhar frågor av denna typ, utbildning av nyckelpersonal, fastställa inneklimat i befintliga byggnader etc. Rapporten har författats av Per Erik Nilsson, CIT Energy Management AB i Göteborg.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2000:11
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energimyndighetens insatser för energieffektivisering 2002-2005

Denna rapport redovisar Energimyndighetens insatser åren 2002-2005 för åtgärder som leder till energieffektivisering. Under perioden 2002-2005 beviljade Energimyndigheten 715 mnkr till projekt som bedöms leda till energieffektivisering. De totala projektsatsningarna, inklusive övriga finansiärer, var 1,64 mdr kr. Energimyndighetens finansiering bestod dels av 565 mnkr ur anslag för forskning, utveckling och demonstration, dels av 150 mnkr ur anslag för energieffektivisering. ;Utöver projektverksamheten beviljade energimyndigheten 300 mnkr för finansiering av kommunal energirådgivning och basfinansiering av regionala energikontor. Förutom de projekt som redogörs för i denna rapport arbetar Energimyndigheten för att främja energieffektivisering och effektivare energianvändning på flera sätt, bl.a. informationsinsatser, energideklarationer, teknikupphandling, Uthållig kommun, Programmet för energieffektivisering, medverkan i Bygga-bo-dialogen och CERBOF mm.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:48
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 102
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens klimatrapport 2001

Rapporten ger en samlad beskrivning över de åtgärder som har vidtagits inom energisektorn för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Energi- och koldioxidbeskattningen är det mest betydelsefulla styrmedlet för att begränsa koldioxidutsläppen, men även andra åtgärder för att främja energieffektivisering och förnybar energi har betydelse.Genom de olika stödprogrammen beräknas utsläppen av koldioxid minska med 3-4 milj ton år 2000-2005, varav en betydande del av utsläppsminskningarna sker i andra länder. Den samlade effekten av energi- och koldioxidbeskattningen och satsningarna på förnybara energikällor beräknas hållla tillbaka CO2-utsläppen med 5 milj ton år 2000 och ca 10 milj ton år 2010. Sverige är därmed på väg att stabilisera CO2-utsläppen på 1990 års nivå. Fram till år 2010 beräknas utsläppen av koldioxid vara i stort sett oförändrade på 1990 års nivå. Utvecklingen efter 2010 är beroende av antaganden om kärnkraftens utveckling. Om den drivs vidare beräknas utsläppen öka med 5% till 2020 och med 11% i alternativet där kärnkraftreaktorerna avvecklas efter 40 års livslängd.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2001:13
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens metodik för långsiktiga energiprognoser

Energimyndigheten tar kontinuerligt fram prognoser över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Denna rapport presenterar den stegvisa arbetprocessen och de modeller som används vid framtagandet av långsiktiga prognoser över energitillförseln och energianvändning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:36
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens stöd till vindkraft

Under senare år har vindkraften blivit en allt mer etablerad del av det svenska energisystemet. Vid sidan av elcertifikatsystemet, som är det viktigaste styrmedlet för att stötta framväxten av förnybar el, gör Energimyndigheten också en rad andra insatser för att på olika sätt utveckla och öka kunskapen om vindkraft. Denna rapport är en första gemensam sammanställning av Energimyndighetens forsknings- och marknadsintroduktionsstöd liksom övriga främjandeinsatser. Kartläggningen omfattar alla beslut om stöd under åren 2010-2014, och rapporten omfattar därmed myndighetens stöd för att främja en god utveckling på vindkraftsområdet den senaste femårsperioden. Förhoppning är att sammanställningen bidrar till en mer komplett bild av myndighetens olika satsningar på vindkraftsområdet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2015:16
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 49
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2013

Identifierare: ER 2014:01
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 213
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens Årsredovisning 2014

Energimyndighetens årsredovisning 2014 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser med grafik.

Identifierare: ER 2015:01
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 171
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2015

Energimyndighetens årsredovisning 2015 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser med grafik.

Identifierare: ER 2016:01
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 190
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2016

Energimyndighetens årsredovisning 2016 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser.

Identifierare: ER 2017:1
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 126
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2017

Energimyndighetens årsredovisning för 2017.

Identifierare: ER 2018:1
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 199
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2018

Energimyndighetens årsredovisning 2018 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser.

Identifierare: ER 2019:01
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 107
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2019

Energimyndighetens årsredovisning 2019 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I årsredovisningen beskriver vi även några av de viktigare händelserna och resultaten under året som gått.

Identifierare: ER 2020:1
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 153
ISBN 978-91-89184-33-6
Format: -
Lagersaldo: 55
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energipilot Gotland

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. Färdplanen är framtagen i samverkan med flera myndigheter och flera offentliga och privata aktörer. Färdplanen föreslår drygt 20 åtgärder inom områdena Lokal förankring och kapacitet, Flexibelt och robust elsystem, Klimatsmart industri, Fossilfritt transportsystem, Resurseffektiv bebyggelse, Areella näringar samt Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Identifierare: ER 2019:09
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energipriser på el och naturgas

I rapporten redovisas de tidsserier som finns tillgängliga för perioden 1 januari 1997 – 1 januari 2007 avseende priset på el- och naturgas. Statistik över priser på el och naturgas har samlats in halvårsvis sedan den 1 januari 1997. Undersökningstillfällena har varit den 1 januari och den 1 juli. De priser som redovisas i rapporten är så kallade punktpriser, dvs. det pris som gällde på den angivna dagen. Priser finns redovisade för ett flertal olika typkunder avseende såväl industri som hushåll. Vid insamlingen den 1 juli 2007 kommer en ny metod att börja tillämpas, vilken beskrivs i rapporten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:10
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 244
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisektorns miljöpåverkan och arbete med miljöfrågor

Rapporten innehåller en genomgång av energisektorns påverkan på miljön, såväl idag som i framtiden. Både energitillförsel och energianvändningen berörs liksom hur det kopplar till det svenska miljömålssystemet. Rapporten är ett av flera underlag till ”Energi som miljömål” (ET 2007:21)

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:16
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2010 Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler avseende år 2010. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Identifierare: ER 2011:11
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Antal:
Beställ

Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat

Majoriteten av världens forskare är eniga om att klimatet håller på att förändras. För Sveriges del innebär det att det blir mildare och regnigare vintrar samt torrare somrar med fler dagar med temperaturer över 20 oC. Samtidigt medför förändringarna att antalet extrema vädersituationer kan komma att öka. Sammantaget kommer detta att påverka och förändra förutsättningarna för tillförsel och användning av energi. Detta kommer att ställa krav på ytterligare åtgärder för att förbättra förmågan att förhindra och hantera energikriser. Eftersom en trygg energiförsörjning berör så många så kommer insatser på nationell, regional och kommunal nivå att behövas. Samtidigt som både privata och offentliga aktörer måste involveras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2008:20
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 146
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisystemstudier

Rapporten redovisar förslag till strategiska forskningssatsningar, prioriterade områden och aktiviteter, inom området energisystemstudier. Rapporten är ett bidrag till Energimyndighetens arbete, med särskild syftning på det så kallade Fokus III-projektet, och är skriven inom ramen för utvecklingsplattformen för energisystemstudier (UPSystem). I UPSystem har man försökt identifiera kunskapsproblem av betydelse för energisystemets långsiktiga utveckling. Systemperspektiv bör slå igenom inom, och inte minst mellan, alla temaområden inom Energimyndighetens EFUD-verksamhet. Att utnyttja systemsamband och undvika suboptimeringar är inte ett särintresse för en systemplattform och temaområdet energisystemstudier utan en avgörande framgångsfaktor inom energimyndighetens hela ansvarsområde.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:21
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energitillförsel och energihushållning i samverkan

Linköpings universitet har inom programmet Uthållig kommun genomfört energisystemanalyser i var och en av de fem medverkande kommunerna. Syftet med den här rapporten är att i en syntes av materialet från de tidigare rapporterna sammanställa resultat som kan vara till nytta för kommuner, energibolag, industrier, fastighetsägare m fl runt om i landet. Avsikten är att ge kunskaper som underlättar genomförandet av verkningsfulla förändringar av energitillförsel och energianvändning mot ökad uthållighet. ;Rapporten innehåller följande tre huvudmoment: Analys av möjligheter att uppnå en mer uthållig energitillförsel: Hur kan de olika kommunerna utveckla sina energisystem mot en ökad uthållighet? Studierna behandlar i första hand fjärrvärmeproduktionen men också enskild uppvärmning. Analys av möjligheter att minska energianvändningen: Hur kan olika aktörer i kommunerna effektivisera sin el- och energianvändning? Studierna rör främst industrier men även fastigheter. Analys av organisatoriska förutsättningar samt samverkansmöjligheter mellan aktörer på den lokala arenan: Hur kan kommunen genom samarbete med lokala aktörer stimulera utvecklingen av energi- och miljöarbetet i kommunen?

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:15
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 116
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energitjänster i Sverige

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:22
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 71
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2012

The annual report, Energy in Sweden, aims to provide decision makers, journalists, the business sector, educators and the public with accessible, one-stop shop information on developments in the energy sector. Energy in Sweden provides an overview of the current energy and climate policy, policy instruments, the supply and use of energy, energy prices and energy markets, a secure energy supply, an international survey and the energy system's impact on the environment. The tabular data behind most of the figures in Energy in Sweden are presented in the publication on the Energy Agency website, Energy in Sweden - Facts and Figures 2012. In terms of the statistics on which this publication is based, the bulk of the data is based on official statistics up to and including 2010.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2012:75
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 596
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy preformance contracting - en modell för minskad energianvändnin

Inventering av utförda projekt i offentliga lokaler och industrilokaler EPC (Energy Performance Contracting) är en metod som kan användas för att få till stånd energieffektiviseringsåtgärder i offentliga lokaler och industrilokaler, och därigenom bidra till minskad energianvändning och miljöpåverkan. För att undersöka vilken potential EPC har att bidra till att uppfylla de svenska miljömålen har IVL utfört uppdrag från Energimyndigheten (offentliga lokaler) och Naturvårdsverket (industrilokaler). I uppdragen ingick att kartlägga genomförda EPC-projekt och beräkna förändringen i energianvändning och miljöpåverkan. Resultaten från de två projekten redovisas gemensamt i denna rapport.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:35
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 54
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 101 - 125 av 482