Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 176 - 200 av 463
Exkl. moms

Hur trygg är vår energiförsörjning?

En översiktlig analys av hot, risker och sårbarheter inom energisektorn år 2006

Rapporten sammanställer kunskapsläget och analyserar översiktligt de väsentligaste hoten, riskerna och sårbarheterna i den svenska energiförsörjningen avseende läget 2006. Redovisningen sker dels kortfattat utifrån generella hotbilder, dels mer utförligt utifrån energisystemets huvudprocesser: Energins ursprung och omvandling; Leverans av energi till slutanvändarna; Slutanvändarnas sårbarhet och roll i marknaden. I rapporten förs också resonemang kring hur strukturella förändringar, dvs. internationell och nationell politik, rationaliseringar, teknikutveckling m.m. kan påverka tryggheten i energiförsörjningen. Rapporten redovisar vilket ansvar som de olika aktörerna i energisystemet har för att skapa en trygg energiförsörjning. Det egna ansvaret verkar inte vara känt fullt ut hos var och en, vilket leder till felaktiga förväntningar på tryggheten i energiförsörjningen och därmed bristande förmåga att kunna hantera störningar i energiförsörjningen. Rapporten innehåller även en omfattande förteckning över för ämnesområdet relevanta publikationer. Denna förteckning avser främst publikationer som givits ut av svenska myndigheter och andra organisationer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:06
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1887
Sidomfång: 69
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hushåll och energibeteende

Rapporten är en kunskapssammanställning i syfte att beskriva samband mellan beteende och energianvändning och hur människor resonerar kring sin energianvändning. Den beskriver hushållens direkta och indirekta energianvändning fördelat på funktionerna Varmt och ljust, Hel och ren, Mätt och belåten, samt Underhållning och information. Ett mål med rapporten är att söka lyfta fram en del av den forskning som (bl.a. Energimyndigheten bidragit till att den) genomförts, och söka visa att den beteendevetenskapliga och övriga humanvetenskapliga forskningen har insikter av vikt att förmedla vid utformning av styrmedel och åtgärder. Rapporten är ett av flera underlag till ”Energi som miljömål” (ET 2007:21).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:19
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1919
Sidomfång: 58
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hushållens energianvändning och styrmedelsstrategier

Hushållen spelar en viktig roll i arbetet för ökad energieffektivisering. Den värme och el som används i hemmen för att man ska ha det varmt och ljust, vara hela och rena, mätta och belåtna och få underhållning och information, påverkar miljön i större eller mindre utsträckning. På uppdrag av Energiyndigheten har professor Anna-Lisa Lindén vid Sociologiska insitutionen, Lunds universitet, gjort en sammanställning om hushållens energianvändning, i syfte att ge rekommendationer till styrmedel för ökad energieffektivisering i hushållen. Finansiering av uppdraget har kommit från Miljömålsrådet via åtgärdsstrategin för effektivare energianvändning och transporter (EET).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:41
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1962
Sidomfång: 69
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012 (End PDF)

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2013 rapporterat hållbara mängder som använts i Sverige under 2012. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:06
Utgivningsår: 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2525
Sidomfång: 28
Ladda ner

Hållbarhetskriterier

Förslag till implementering av vissa delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjandet av energi från förnybara energikällor Energimyndigheten presenterar i denna rapport ett förslag till implementering av de delar av förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG) som berör hållbarhetskriterier och en analys av i vilken utsträckning hållbarhetskriterierna redan är införlivade i svensk rätt för den biomassa som produceras i Sverige. Energimyndigheten föreslår att direktivets bestämmelser i huvudsak införlivas i svensk rätt genom att en ny lag skapas, lag om hållbarhetskriterier. Därtill föreslår myndigheten följdändringar i lag om skatt på energi och lag om elcertifikat. Energimyndigheten föreslår att en rapporteringsskyldighet införs i lag om hållbarhetskriterier.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:30
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 24
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2136
Sidomfång: 100
Antal:
Ladda ner
Beställ

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

I denna rapport föreslår Energimyndigheten mot bakgrunden av bestämmelserna i artikel 7 i EU:s energieffektiviseringsdirektiv hur Sverige borde fastställa ett beting för energieffektivisering fram till år 2020. Dessutom uppskattas hur befintliga styrmedel, trimmade (dvs. reviderade) styrmedel samt nya styrmedel bidrar till en måluppfyllelse. Denna rapport inleds med en presentation av de centrala resultaten, varpå en mer detaljerad granskning av enskilda styrmedel för energieffektivisering tar vid. I denna rapport ingår även beräkningar av effekterna av energi- och koldioxidskatterna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2013:04
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2478
Sidomfång: 79
Antal:
Ladda ner
Beställ

Indikatorer för FoI

Uppföljning och utvärdering av Energimyndighetens insatser för forskning och innovation.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2013:30
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2569
Sidomfång: 55
Antal:
Ladda ner
Beställ

Indikatorer för försörjningstrygghet

Rapporten redovisar ett arbete med att ta fram indikatorer för att följa utvecklingen inom området trygg energiförsörjning. Arbetet har riktats mot aspekter som går att kvantifiera, och som kan baseras på tillförlitlig statistik, helst årlig. Fokus ligger på användarna, på tryggheten i deras försörjning med el och uppvärmda bostäder och lokaler. Indikatorerna belyser både robustheten mot störningar och krishanteringsförmågan, förmågan att hantera en redan uppkommen störning. Ett stort antal indikatorer har övervägts. Resultatet har blivit femton indikatorer inom området elproduktion och eldistribution, och tre inom området värmeförsörjning. Förslag till vidareutveckling och uppdateringsrutiner ges i rapporten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:04
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 44
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1884
Sidomfång: 133
Antal:
Ladda ner
Beställ

Indikatorer och beräkningsmetoder för uppföljning av politik för energ

Indikatorerna har tagits fram på uppdrag av regeringen och i syfte att kunna användas som underlag i EU-förhandlingar, bland annat kring en kommande ändring av energitjänstedirektivet (direktiv 2006/32/EG). Rapporten innehåller förslag på indikatorer för energieffektivitet som följer upp energieffektivisering kopplat till svenska och europeiska energieffektiviseringsmål. Energimyndigheten har även tagit fram förslag på indikatorer för energieffektivisering kopplat till energipolitikens tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2011:10
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2318
Sidomfång: 142
Antal:
Ladda ner
Beställ

Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur de kan minskas

Rapporten är en nulägesanalys av industrins processrelaterade växthusgasutsläpp och möjligheter att minska dessa. Energianvändning, utsläpp och tekniker för att minska utsläppen beskrivs, liksom branschernas marknadssituation och ekonomi. Rapporten fokuserar på järn- och stålindustrin, mineralindustrin (cementproduktion), raffinaderi och kemiindustri samt övriga metallverk. Nulägesanalysen är en del av regeringsuppdraget Industriklivet och har sin utgångspunkt i en tidigare framtagen nulägesanalys (ER 2017:4).

Format: -
Identifierare: ER 2018:24
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2898
Sidomfång: 76
Antal:
Ladda ner
Beställ

Informationsplattform för solel

Den här rapporten utgör Energimyndighetens delrapportering av den del av myndighetens uppdrag i regleringsbrevet för år 2018 som rör att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. I delrapporteringen beskrivs och analyseras nuläget kring informationsbehovet vid solcellsutbyggnad och Energimyndigheten beskriver planerade målgrupper och omfattning för informationsplattformen och avsett fortsatt arbete inom uppdraget.

Format: ,
Identifierare: ER 2018:07
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2867
Sidomfång: 32
Antal:
Ladda ner
Beställ

Informationsstöd om elbussupplägg till kollektivtrafikhuvudmän

inom ramen för den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)

Regeringen gav år 2016 Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med fem andra myndigheter, ta fram en strategisk plan för omställning till en fossilfri transportsektor (SOFT). Syftet är att bidra till målet om minst 70 % minskning av växthus-gasutsläppen till 2030. Inom området ”administrativa styrmedel” finns en åtgärd som handlar om att öka kunskapen hos kollektivtrafikens aktörer vilket är syftet med denna rapport.

Format: .
Identifierare: ER 2019:3
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2912
Sidomfång: 98
Ladda ner

Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Regeringsuppdrag till Boverket och Energimyndigheten


I ett gemensamt regeringsuppdrag har Boverket och Energimyndigheten utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska byggregler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Rapporten överlämnades till Regeringskansliet i maj 2019.

Format: A4
Identifierare: ER 2019:15
Utgivningsår: 2019
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2924
Sidomfång: 104
Ladda ner

Internationella klimatinsatser till stöd för Parisavtalets genomförande

Enligt reglegingsbrevet för 2017 ska Energimyndigheten utreda och föreslå vilka internationella klimatinsatser som Sverige kan bedriva inom ramen för Artikel 6 i Parisavtalet. Föreliggande rapport utgör avrapportering av uppdraget.

Format: ,
Identifierare: ER 2017:15
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2819
Sidomfång: 55
Antal:
Ladda ner
Beställ

Internationella samarbeten till stöd för Parisavtalets genomförande

Regeringen har gett Statens energimyndighet i uppdrag att analysera vilken roll internationella klimatinsatser och nya samarbetsformer inom ramen för Artikel 6 i klimatavtalet från Paris kan spela i genomförandet av det internationella klimatavtal som ska gälla för perioden efter 2020.

Format: -
Identifierare: ER 2016:24
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 37
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2771
Sidomfång: 82
Antal:
Ladda ner
Beställ

Inventering och analys av hinder för energieffektivisering i offentliga organ

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:06
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 24
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2581
Sidomfång: 128
Antal:
Ladda ner
Beställ

Joint Implementation Country Study

The Kyoto Protocol allows the countries that have committed themselves to emission targets (Annex I countries) to fulfil their emission reduction commitments through the so-called Flexible Mechanisms, i.e. carry out abatement projects in other Annex I countries through Joint Implementation (JI), in non-Annex countries through the Clean Development Mechanism (CDM) or emissions trading. Since many Annex I countries are about to implement most of their cheapest domestic emission reduction potentials, the mechanisms are gradually becoming more interesting to pursue. This report should provide a basis for the Swedish authorities to consider the prosects of using JI to comply with its Kyoto commitments, and to prepare negotiations with possible host countries for co-operation on JI projects. All East European countries considered in this study have some technical potential for Joint Implementation (JI) projects that would be competitive at the expected prices in a future carbon market (0-10USD/tonne CO2).;Improved district heating systems and collection and utilisation of landfill gas are options in all countries, but most projects are small. EU accession might reduce the JI landfill potential somewhat for the countries in question. Russia and Ukraine have large, cheap JI projects in most sectors.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2002:22
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1515
Sidomfång: 184
Antal:
Ladda ner
Beställ

Knowledge base for the market in electric vehicles and plug-in hybrids

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:36
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2259
Sidomfång: 79
Ladda ner

Konflikter och synergier mellan mål i energi- och miljöpolitiken

En rapport om energi och miljömål Underlagsrapoprt tillET2007:21

Energi som miljömål Rapporten identifierar tre områden med potentiella konflikter mellan mål inom miljö- och energipolitiken. Det första området rör klimatmål mot mål om kärnkraftens avveckling, det andra området rör biobränslenas kraftiga expansion som potentiellt hot mot olika miljömål, och det tredje området rör vindkraftens expansion vilken också kan komma i konflikt med olika miljömål. Energimyndigheten bedömer att en expansion av användningen av biobränsle och vindkraft kan ske utan uppfyllelsen av de nuvarande miljömålen behöver äventyras. Svåra avvägningsproblem kan samtidigt uppstå i kombinationen av mål om kärnkraftsavveckling och långtgående mål på klimatområdet. I rapporten påtalas att en slutlig avvägning mellan olika miljömål behöver ske i den politiska processen. Rapporten utgör ett av underlagen till syntesrapporten ”Energi som miljömål” (ET 2007:21).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2007:18
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1918
Sidomfång: 64
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av elavbrottet i Sydsverige den 23 september 2003

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2004:4
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 78
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1609
Sidomfång: 98
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar resultat från delområdet Skogsbränsle och miljöeffekter som bedrivits under åren 2007-2011. Rapporten behandlar projekt inom programmet Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt viss annan nationell näraliggande verksamhet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:08
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2448
Sidomfång: 228
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle -

En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011 Sammanfattning av syntesrapporten

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011-06-30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Den här rapporten sammanfattar slutsatserna från en forskningssyntes om skogsbränsle och miljöeffekter. Den fullständiga syntesrapporten finns publicerad som ER 2012:08.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2013:16
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2535
Sidomfång: 58
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning?

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett vilka konsekvenserna skulle vara av införandet av ett kvotpliktssystem i Sverige. Enligt förslaget till nytt EU-direktiv om energieffektivisering ska alla medlemsstater införa ett kvotpliktssystem, där energiföretag aktivt initierar åtgärder för energieffektivisering hos slutanvändarna. I Sverige skulle ett kvotpliktsystem av detta slag innebära energieffektivisering för drygt 3 TWh per år, vilket kan vara svårt att uppnå. Energimyndigheten föreslår att ifall ett kvotpliktssystem införs bör kvotplikten läggas på nätbolagen, eftersom man annars riskerar komplikationer på den svenska och nordiska elmarknaden. Energimarknadsinspektionen anser däremot att kvotplikten inte kan ligga på nätbolagen p.g.a. deras funktion som reglerade monopol. Energimyndigheten föreslår att effektiviseringsåtgärder ska kunna genomföras i alla sektorer, inklusive transport.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:07
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2399
Sidomfång: 82
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsyst

Delredovisning 2

Uppdraget att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 2. Konsekvenser av en ökad ambitionsnivå. Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning av konsekvenser för elkunder med anledning av ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från 17 TWh ny förnybar elproduktion år 2016 till 25 TWh år 2020, jämfört med år 2002. Rapporten innehåller därutöver Energimyndighetens bedömning avseende en eventuell tak- och golvnivå för kvotpliktsavgiften.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:35
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2156
Sidomfång: 114
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för Sverige av gränsen 20 MW

EG-kommissionen har utarbetat ett direktivförslag om ett system för handel med utsläppsrätter. I förslaget finns regler för vilka anläggningar som ska inkluderas. Energimyndigheten konstaterar i rapporten att det idag inte finns något register som är anpassat efter de behov som en utsläppshandel kräver. Energimyndigheten har utgått från NOx-registret för att visa hur många samt vilken typ av förbränningsanläggningar som skulle ingå i Sverige enligt de definitioner som anges i direktivförslaget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2002:13
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 126
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1479
Sidomfång: 30
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 176 - 200 av 463