Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 201 - 225 av 482
Exkl. moms

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning?

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett vilka konsekvenserna skulle vara av införandet av ett kvotpliktssystem i Sverige. Enligt förslaget till nytt EU-direktiv om energieffektivisering ska alla medlemsstater införa ett kvotpliktssystem, där energiföretag aktivt initierar åtgärder för energieffektivisering hos slutanvändarna. I Sverige skulle ett kvotpliktsystem av detta slag innebära energieffektivisering för drygt 3 TWh per år, vilket kan vara svårt att uppnå. Energimyndigheten föreslår att ifall ett kvotpliktssystem införs bör kvotplikten läggas på nätbolagen, eftersom man annars riskerar komplikationer på den svenska och nordiska elmarknaden. Energimarknadsinspektionen anser däremot att kvotplikten inte kan ligga på nätbolagen p.g.a. deras funktion som reglerade monopol. Energimyndigheten föreslår att effektiviseringsåtgärder ska kunna genomföras i alla sektorer, inklusive transport.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2012:07
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsyst

Delredovisning 2

Uppdraget att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 2. Konsekvenser av en ökad ambitionsnivå. Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning av konsekvenser för elkunder med anledning av ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från 17 TWh ny förnybar elproduktion år 2016 till 25 TWh år 2020, jämfört med år 2002. Rapporten innehåller därutöver Energimyndighetens bedömning avseende en eventuell tak- och golvnivå för kvotpliktsavgiften.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:35
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för Sverige av gränsen 20 MW

EG-kommissionen har utarbetat ett direktivförslag om ett system för handel med utsläppsrätter. I förslaget finns regler för vilka anläggningar som ska inkluderas. Energimyndigheten konstaterar i rapporten att det idag inte finns något register som är anpassat efter de behov som en utsläppshandel kräver. Energimyndigheten har utgått från NOx-registret för att visa hur många samt vilken typ av förbränningsanläggningar som skulle ingå i Sverige enligt de definitioner som anges i direktivförslaget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2002:13
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 126
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad

Energimyndigheten har redovisat konsekvenserna av en utvidagd elcertifikatmarknad till regeringen. Energimyndigheten konstaterar i rapporten att ett enskilt lands ambitionsnivå blir inte antalet tillförda TWh utan hur mycket förnybar el landet är berett finansiera. Energimyndigheten gör bedömningen att en gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad gör att uppställda produktionsmål kan nås med större kostnadseffektivitet. Marknaden i sig bör också fungera bättre än vad två skilda marknader skulle göra. Några absoluta krav ställs på en gemensam marknad. Energimyndigheten bedömer vidare att ländernas ambitionsnivå och kvoter bör fastställas så att en stabil prisbildning på den gemensamma marknaden uppnås. På så vis skapas stabilitet och förutsägbarhet på den ursprungliga marknaden, vilket stärker tilltron till systemet och skapar förutsättningar för långsiktiga investeringar. Energimyndigheten ger förslag på principer för att ringa in ett intervall av rimliga ambitionsnivåer. Inom detta intervall fastställer tillkommande land sin exakta ambitionsnivå/kvotnivå. Bilagan till denna rapport finns endast i elektonisk form att ladda ner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:07
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 57
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

En delredovisning

Rapporten är en delredovisning av de uppdrag som Energimyndigheten har erhållit inför Kontrollstation 2017 elcertifikatssystemet. Rapport innehåller bland annat: • Analys och förslag på teknisk justering av kvotpliktskurva. • Värdering

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2016:09
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 elcertifikatsystemet

Rapport innehåller bland annat: • Förslag på kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh till 2030. • Förslag på förändringar i elcertifikatsystemet. • Analys av frågor kopplade till elcertifikatsystemets framtid, bland annat hur systemet behöver vara utformat för att kunna fungera i en situation där endast Sverige beslutar om nytt mål efter 2020.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2016:19
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Reduktionspliktens utveckling 2021-2030.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vissa frågor om systemet med reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle. I rapporten ges förslag till reduktionspliktens fortsatta utformning och reduktionsnivåer för åren 2021-2030.

Identifierare: ER 2019:27
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

I rapporten avrapporteras regeringsuppdraget ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. Rapporten innehåller bl.a.: - Förslag på nya kvoter - Bedömning av tillgången till projekt för ny förnybar elproduktion samt risker för att utbyggnadstakten blir låg - Bedömning av marknadens funktionssätt samt förslag till marknadsförbättrande åtgärder - Bedömning av torvens roll i elcertifikatsystemet

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:04
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 79
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att genomföra Kontrollstation för elcertifikat 2019, med avrapportering senast den 20 december 2018. Uppdraget innebär bland annat att lämna förslag på en stoppmekanism för elcertifikatsystemet. Förutom ett förslag på stoppmekanism för det nya målet, innehåller regeringsuppdraget att utreda en begränsning av ansökan om ny tilldelningsperiod samt att undersöka tilldelningen av elcertifikat vid nollpriser på el.

Identifierare: ER 2018:25
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag.

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Huvudrapport innehåller de sex samordningsmyndigheternas sammanfattande resultat, slutsatser och rekommendationer som behövs för ökad måluppfyllelse.

Identifierare: ER 2020:3
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-35-0
Format: -
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos

Energianvändning och energitillförsel år 2017-2019

I rapporten redovisas Energimyndigheten kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande tre åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till arbetet startade.

Identifierare: ER 2017:16
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2014-2016. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2014.

Identifierare: ER 2014:14
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos – vinter 2020

Sammanfattning av energianvändningen och energitillförseln 2019-2022.

Rapporten beskriver Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2019-2022, med år 2018 som basår. Dessa prognoser görs två gånger om året och används av Infrastrukturdepartementet för att beräkna skatteintäkter. Denna omgång har ett byte av statistikkälla gjorts, vilket gör att vissa siffror inte är jämförbara med tidigare prognoser. Metodändringarna som gjorts beskrivs i rapporten.

Identifierare: ER 2020:16
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 12
ISBN 978-91-89184-55-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kortsiktsprognos hösten 2010

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2009 till 376 TWh. År 2010 bedöms energianvändningen öka till 390 TWh för att sedan uppgå till 394 TWh år 2011 och 402 TWh år 2012. Industrisektorns energianvändning förväntas öka drygt 12 % till 150 TWh år 2012, främst p.g.a. en återhämtning från lågkonjunkturen. Energianvändningen i bostäder och service ökar till 156 TWh år 2010 p.g.a. den låga temperaturen fram till och med maj, för att sedan ligga stabilt på 153 TWh resten av prognosperioden. Transportsektorns energianvändning förväntas öka från 93 TWh till 98 TWh. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 134 TWh år 2009, vilket var den lägsta årsproduktionen sedan 2003, och förväntas öka till 159 TWh till år 2012.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2010:29
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 206
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2011

över energianvändning och energitillförsel 2011-2013

År 2010 uppgick energianvändningen till cirka 411 TWh, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2009. Ökningen beror på industrins återhämtning efter lågkonjunkturen år 2008–2009, samt att år 2010 blev mycket kallare än normalt. Energianvändningen bedöms minska till 402 TWh år 2011, trots att energianvändningen inom industrisektorn fortsätter att öka. Energianvändningen bedöms därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 406 TWh år 2012 och 409 TWh år 2013. Den specifika energianvändningen för industrisektorn (kWh/krona förädlingsvärde) minskar under hela prognosperioden på grund av att förädlingsvärdet ökar snabbare än energianvändningen. Målet på 10 procent förnybar energi i transportsektorn uppnås enligt prognosen år 2012. Den temperaturkorrigerade energianvändningen i bostads- och servicesektorn är relativt stabil under hela prognosperioden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:15
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2012

År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 382 TWh, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2010. Minskningen beror framför allt på att år 2010 var mycket kallare än normalt medan 2011 var ett milt år. Energianvändningen bedöms öka till 384 TWh år 2012 och därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 387 TWh år 2013 och 388 TWh år 2014. Industrins energianvändning beräknas år 2014 ligga på 139 TWh vilket är en minskning på 2 procent jämfört med 2011. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2014 prognostiseras uppgå till 93 TWh, en minskning med drygt 1 procent från 2011 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 157 TWh till 2014 vilket är en ökning på 7 procent jämfört med 2011.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2012:22
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 107
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2013

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:15
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2015

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2015–2017. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2015.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2015:19
Utgivningsår: 2015
Format: ,
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2016

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2016–2018. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2016.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2016:14
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos sommaren 2018

I rapporten redovisas Energimyndighetens kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande fyra åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till arbetet startade.

Identifierare: ER 2018:20
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Lagersaldo: 40
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos sommaren 2019

Energianvändning och energitillförsel år 2018-2022

I rapporten redovisas Energimyndighetens kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande fyra åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till prognosarbetet startade.

Identifierare: ER 2019:16
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2010

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2008 till 388 TWh. Under år 2009 gick energianvändningen ner till 364 TWh till följd av det aktuella konjunkturläget enligt preliminär statistik. År 2010 bedöms energianvändningen uppgå till 381 TWh för att sen öka till 390 TWh år 2011. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 145,9 TWh år 2008 och preliminär statistik pekar mot en produktion på 133,7 TWh för år 2009. Elproduktionen i landet kommer enligt prognosen att öka både år 2010 och år 2011 till 145,3 TWh respektive 156,9 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2010:13
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 231
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2011

över energianvändning och energitillförsel 2010-2012

Den inhemska slutliga energianvändningen omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn. År 2009 uppgick energianvändningen till 376 TWh. År 2010 bedöms energianvändningen ha uppgått till 401 TWh. Energianvändningen bedöms därefter minska till 400 TWh år 2011 för att sedan öka till 405 TWh år 2012. Industrisektorns energianvändning bedöms uppgå till 156 TWh år 2012, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med år 2009. Energianvändningen i bostäder och service bedöms ha ökat till 159 TWh år 2010 p.g.a. de kalla vintermånaderna. Energianvändningen bedöms uppgå till nästan 153 TWh både år 2011 och 2012. Transportsektorns energianvändning bedöms öka från 93 TWh till 96 TWh år 2012. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 134 TWh år 2009, vilket var den lägsta årsproduktionen sedan 2003. Den bedöms öka till 158 TWh år 2012.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:04
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 190
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2012

År 2010 uppgick energianvändningen till cirka 409 TWh, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2009. Ökningen beror på industrins återhämtning efter lågkonjunkturen år 2008–2009, samt att år 2010 blev mycket kallare än normalt. Energianvändningen beräknas minska till 381 TWh år 2011 och därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 391 TWh år 2012 och 393 TWh år 2013. Industrins energianvändning beräknas år 2013 ligga på 143 TWh vilket är en minskning på 3 procent jämfört med 2010. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2013 prognostiseras uppgå till 94 TWh, en minskning med knappt 2 procent från 2010 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 156 TWh till 2013 vilket är en minskning på 6 procent jämfört med 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2012:05
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 113
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2013

År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 382 TWh, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2010. Minskningen beror framför allt på att år 2010 var mycket kallare än normalt medan 2011 var ett milt år. Energianvändningen bedöms öka under hela prognosperioden och uppgå till 384 TWh år 2014. Industrins energianvändning beräknas år 2014 ligga på 139 TWh vilket är en minskning på drygt 1 procent jämfört med 2011. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2014 prognostiseras uppgå till 92 TWh, en minskning på 2 procent från 2011 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 153 TWh till 2014 vilket är en ökning på 4 procent jämfört med 2011. El- och fjärrvärmeproduktionen bedöms öka under prognosen med 7 respektive 8 procent

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:07
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 24
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 201 - 225 av 482