Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 201 - 225 av 463
Exkl. moms

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad

Energimyndigheten har redovisat konsekvenserna av en utvidagd elcertifikatmarknad till regeringen. Energimyndigheten konstaterar i rapporten att ett enskilt lands ambitionsnivå blir inte antalet tillförda TWh utan hur mycket förnybar el landet är berett finansiera. Energimyndigheten gör bedömningen att en gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad gör att uppställda produktionsmål kan nås med större kostnadseffektivitet. Marknaden i sig bör också fungera bättre än vad två skilda marknader skulle göra. Några absoluta krav ställs på en gemensam marknad. Energimyndigheten bedömer vidare att ländernas ambitionsnivå och kvoter bör fastställas så att en stabil prisbildning på den gemensamma marknaden uppnås. På så vis skapas stabilitet och förutsägbarhet på den ursprungliga marknaden, vilket stärker tilltron till systemet och skapar förutsättningar för långsiktiga investeringar. Energimyndigheten ger förslag på principer för att ringa in ett intervall av rimliga ambitionsnivåer. Inom detta intervall fastställer tillkommande land sin exakta ambitionsnivå/kvotnivå. Bilagan till denna rapport finns endast i elektonisk form att ladda ner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:07
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 57
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1691
Sidomfång: 152
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

En delredovisning

Rapporten är en delredovisning av de uppdrag som Energimyndigheten har erhållit inför Kontrollstation 2017 elcertifikatssystemet. Rapport innehåller bland annat: • Analys och förslag på teknisk justering av kvotpliktskurva. • Värdering

Format: .
Identifierare: ER 2016:09
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2760
Sidomfång: 107
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 elcertifikatsystemet

Rapport innehåller bland annat: • Förslag på kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh till 2030. • Förslag på förändringar i elcertifikatsystemet. • Analys av frågor kopplade till elcertifikatsystemets framtid, bland annat hur systemet behöver vara utformat för att kunna fungera i en situation där endast Sverige beslutar om nytt mål efter 2020.

Format: ,
Identifierare: ER 2016:19
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2777
Sidomfång: 72
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

I rapporten avrapporteras regeringsuppdraget ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. Rapporten innehåller bl.a.: - Förslag på nya kvoter - Bedömning av tillgången till projekt för ny förnybar elproduktion samt risker för att utbyggnadstakten blir låg - Bedömning av marknadens funktionssätt samt förslag till marknadsförbättrande åtgärder - Bedömning av torvens roll i elcertifikatsystemet

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:04
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 79
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2579
Sidomfång: 67
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att genomföra Kontrollstation för elcertifikat 2019, med avrapportering senast den 20 december 2018. Uppdraget innebär bland annat att lämna förslag på en stoppmekanism för elcertifikatsystemet. Förutom ett förslag på stoppmekanism för det nya målet, innehåller regeringsuppdraget att utreda en begränsning av ansökan om ny tilldelningsperiod samt att undersöka tilldelningen av elcertifikat vid nollpriser på el.

Format: -
Identifierare: ER 2018:25
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2905
Sidomfång: 53
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos

Energianvändning och energitillförsel år 2017-2019

I rapporten redovisas Energimyndigheten kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande tre åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till arbetet startade.

Format: -
Identifierare: ER 2017:16
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2823
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2014-2016. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2014.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:14
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2619
Sidomfång: 54
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2010

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2009 till 376 TWh. År 2010 bedöms energianvändningen öka till 390 TWh för att sedan uppgå till 394 TWh år 2011 och 402 TWh år 2012. Industrisektorns energianvändning förväntas öka drygt 12 % till 150 TWh år 2012, främst p.g.a. en återhämtning från lågkonjunkturen. Energianvändningen i bostäder och service ökar till 156 TWh år 2010 p.g.a. den låga temperaturen fram till och med maj, för att sedan ligga stabilt på 153 TWh resten av prognosperioden. Transportsektorns energianvändning förväntas öka från 93 TWh till 98 TWh. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 134 TWh år 2009, vilket var den lägsta årsproduktionen sedan 2003, och förväntas öka till 159 TWh till år 2012.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:29
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 206
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2202
Sidomfång: 61
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2011

över energianvändning och energitillförsel 2011-2013

År 2010 uppgick energianvändningen till cirka 411 TWh, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2009. Ökningen beror på industrins återhämtning efter lågkonjunkturen år 2008–2009, samt att år 2010 blev mycket kallare än normalt. Energianvändningen bedöms minska till 402 TWh år 2011, trots att energianvändningen inom industrisektorn fortsätter att öka. Energianvändningen bedöms därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 406 TWh år 2012 och 409 TWh år 2013. Den specifika energianvändningen för industrisektorn (kWh/krona förädlingsvärde) minskar under hela prognosperioden på grund av att förädlingsvärdet ökar snabbare än energianvändningen. Målet på 10 procent förnybar energi i transportsektorn uppnås enligt prognosen år 2012. Den temperaturkorrigerade energianvändningen i bostads- och servicesektorn är relativt stabil under hela prognosperioden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2011:15
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2326
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2012

År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 382 TWh, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2010. Minskningen beror framför allt på att år 2010 var mycket kallare än normalt medan 2011 var ett milt år. Energianvändningen bedöms öka till 384 TWh år 2012 och därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 387 TWh år 2013 och 388 TWh år 2014. Industrins energianvändning beräknas år 2014 ligga på 139 TWh vilket är en minskning på 2 procent jämfört med 2011. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2014 prognostiseras uppgå till 93 TWh, en minskning med drygt 1 procent från 2011 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 157 TWh till 2014 vilket är en ökning på 7 procent jämfört med 2011.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:22
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 107
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2428
Sidomfång: 53
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2013

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2013:15
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2528
Sidomfång: 57
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2015

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2015–2017. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2015.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: ,
Identifierare: ER 2015:19
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2693
Sidomfång: 42
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos hösten 2016

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2016–2018. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2016.

Format: .
Identifierare: ER 2016:14
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2761
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos sommaren 2018

I rapporten redovisas Energimyndighetens kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande fyra åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till arbetet startade.

Format: A4
Identifierare: ER 2018:20
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 40
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2889
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos sommaren 2019

Energianvändning och energitillförsel år 2018-2022

I rapporten redovisas Energimyndighetens kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande fyra åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till prognosarbetet startade.

Format: A4
Identifierare: ER 2019:16
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2925
Sidomfång: 42
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2010

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2008 till 388 TWh. Under år 2009 gick energianvändningen ner till 364 TWh till följd av det aktuella konjunkturläget enligt preliminär statistik. År 2010 bedöms energianvändningen uppgå till 381 TWh för att sen öka till 390 TWh år 2011. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 145,9 TWh år 2008 och preliminär statistik pekar mot en produktion på 133,7 TWh för år 2009. Elproduktionen i landet kommer enligt prognosen att öka både år 2010 och år 2011 till 145,3 TWh respektive 156,9 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:13
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 231
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2174
Sidomfång: 62
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2011

över energianvändning och energitillförsel 2010-2012

Den inhemska slutliga energianvändningen omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn. År 2009 uppgick energianvändningen till 376 TWh. År 2010 bedöms energianvändningen ha uppgått till 401 TWh. Energianvändningen bedöms därefter minska till 400 TWh år 2011 för att sedan öka till 405 TWh år 2012. Industrisektorns energianvändning bedöms uppgå till 156 TWh år 2012, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med år 2009. Energianvändningen i bostäder och service bedöms ha ökat till 159 TWh år 2010 p.g.a. de kalla vintermånaderna. Energianvändningen bedöms uppgå till nästan 153 TWh både år 2011 och 2012. Transportsektorns energianvändning bedöms öka från 93 TWh till 96 TWh år 2012. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 134 TWh år 2009, vilket var den lägsta årsproduktionen sedan 2003. Den bedöms öka till 158 TWh år 2012.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2011:04
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 190
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2288
Sidomfång: 62
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2012

År 2010 uppgick energianvändningen till cirka 409 TWh, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2009. Ökningen beror på industrins återhämtning efter lågkonjunkturen år 2008–2009, samt att år 2010 blev mycket kallare än normalt. Energianvändningen beräknas minska till 381 TWh år 2011 och därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 391 TWh år 2012 och 393 TWh år 2013. Industrins energianvändning beräknas år 2013 ligga på 143 TWh vilket är en minskning på 3 procent jämfört med 2010. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2013 prognostiseras uppgå till 94 TWh, en minskning med knappt 2 procent från 2010 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 156 TWh till 2013 vilket är en minskning på 6 procent jämfört med 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:05
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 113
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2392
Sidomfång: 55
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos våren 2013

År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 382 TWh, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2010. Minskningen beror framför allt på att år 2010 var mycket kallare än normalt medan 2011 var ett milt år. Energianvändningen bedöms öka under hela prognosperioden och uppgå till 384 TWh år 2014. Industrins energianvändning beräknas år 2014 ligga på 139 TWh vilket är en minskning på drygt 1 procent jämfört med 2011. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2014 prognostiseras uppgå till 92 TWh, en minskning på 2 procent från 2011 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 153 TWh till 2014 vilket är en ökning på 4 procent jämfört med 2011. El- och fjärrvärmeproduktionen bedöms öka under prognosen med 7 respektive 8 procent

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2013:07
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 24
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2490
Sidomfång: 55
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken?

Metodologiska frågeställningar och empiriska tillämpningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:30
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 104
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1737
Sidomfång: 150
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kraftsituationen vintern 2006/2007

En rapport från Energimarknadsinspektionen

Under våren och sommaren 2006 var tillrinningen till de nordiska vattenkraftverkens magasin långt under det normala. Därutöver var ett antal svenska kärnkraftsreaktorer avställda under sommaren och hösten. Med anledning av detta gjorde Energimarknadsinspektionen i september bedömningen att det förelåg en risk för elenergibrist vintern 2006/2007. I nuläget bedömer Energimarknadsinspektionen att det inte kommer att uppstå någon energibrist under vintern 2006/2007. Detta under förutsättning att de tekniska och metrologiska förhållandena är stabila genom perioden. Energimarknadsinspektionen anser att det är viktigt att så långt som möjligt låta marknaden själv hantera en eventuell elbristsituation. Marknadsingripanden som syftar till att snabbt öka elproduktionen eller sänka efterfrågan riskerar att skada marknadens funktion och kan få långsiktiga konsekvenser på, exempelvis, investeringar i nytt utbud och sänkt förtroende för marknadens förmåga att hantera obalanser. I rapporten redogör Energimarknadsinspektionen för fyra åtgärder; vädjan, informationskampanj, regeringsdirektiv statlig verksamhet och effektreserv som energireserv som skulle kunna vidtas om marknaden inte klarar av att hantera situationen med eskalerande elpriser. Energimarknadsinspektionen understryker dock att ansvarfördelningen och resursfördelningen för dess åtgärder måste klargöras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: EMIR 2006:03
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1864
Sidomfång: 50
Antal:
Ladda ner
Beställ

KRE:s handbok

En handbok i hur SCB:s Kommunal och Regional Energistatistik (KRE) kan bearbetas och användas, exempelvis som underlag till länsstyrelsens energistrategier och kommunernas energiplaner Denna handbok visar exempel på hur kommunala och regionala aktörer kan bearbeta och använda Kommunal och Regional Energistatistik (KRE) så att de kan få största möjliga nytta av statistiken i deras strategiska arbete.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: _
Identifierare: ER 2015:17
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2691
Sidomfång: 71
Ladda ner

Kunskap, organisation och kommunikation

Långsiktiga relationer mellan fastighetsägare, hyresgäster och driftorganisationer förstärker samarbetsformerna, tydliggör kontaktytorna och ger fastighetsägaren trygghet att genomföra större investeringar. Ett partnerskap växer fram som till stor del tycks eliminera de barriärer som utgörs av delade incitament. Hyresgäster saknar många gånger tid och framförallt kompetens att hantera energifrågor. Finns det heller inga ekonomiska incitament att energieffektivisera hamnar ett tungt ansvar på fastighetsägare. För fastighetsägare är kommunikationen med hyresgästerna ett utmärkt redskap för att utveckla sitt arbete. Återkommande samtal om energianvändning är inte bara direkt användbart i besparingssyfte utan fyller även en funktion som kunskapsöverföring till verksamheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2009:06
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 155
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2085
Sidomfång: 51
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskap, organisation och kommunikation Del II

Inom ramen för projektet STIL2, statistik i lokaler, har Energimyndigheten tidigare inventerat energianvändningen i drygt 100 idrottsanläggningar i Sverige. De fyra underkategorierna utgjordes av ishallar (28 st), badhus (16 st), idrottshallar (41 st) och kombihallar (22 st). I denna aktörsorienterade studie har aktörer intervjuats vid ett stickprov av ovannämnda anläggningar. Totalt har 44 personer vid 14 anläggningar intervjuats. Studien bygger på intervjuer med, framförallt, tre olika aktörskategorier (fastighetsägare, fastighetsförvaltare och driftpersonal). Syftet med intervjustudien är att undersöka hur arbetet med och kommunikationen kring energifrågor fungerar utifrån aktörernas perspektiv. En slutsats från intervjuerna är att bristande kommunikation mellan de olika aktörskategorierna, bland annat, leder till att informationen om förhållandena i anläggningarna är bristfällig. Det finns även kopplingar mellan brist på ekonomiska resurser, arbetsbörda och dålig kommunikation.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:33
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 86
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2216
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskapsinventering

Kring vindar och vindkraft i skog

I rapporten redovisas produktion och övriga erfarenheter för omkring femtio svenska vindkraftverk uppförda i eller i anslutning till skog. Som en sammanfattande slutsats av det här redovisade materialet kan konstateras att prognoserna beträffande produktionen är säkrare för verk i skog än vad som gäller för samtliga verk i landet. Trots att jämförelserna av vindkraftverk i skog visar att de, än så länge, har fungerat väl är ändå de grundläggande vindförhållande i skogen outredda. Höga turbulensintensiteter och vindgradienter borde kunna leda till såväl försämrad produktion som större laster och därmed kortare livslängd. Grundläggande och tillämpade forskningsinsatser är därför väl motiverade, både gällande hur vindarna uppträder över skog och hur de interagerar med vindkraftverken samt hur vakarna bakom turbinerna utbreds och upplöses

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2008:21
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 203
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2045
Sidomfång: 73
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 201 - 225 av 463