Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 482
Exkl. moms

Bränsleförsörjning i spåren av Gudrun

Under helgen den 8-9 januari 2005 drog stormen Gudrun in över delar av södra och mellersta Sverige. Skadorna på bland annat skog och stora delar av infrastrukturen för el och telefoni blev omfattande.; Ett stort antal aktiviteter initierades i syfte att mildra stormens konsekvenser. En av effekterna bestod i en ökad efterfrågan på drivmedel som främst utgjordes av behovet att driva alla de reservkraftsaggregat som placerats ut för att lösa störningarna i ordinarie elförsörjning. Det behövdes även ansenliga mängder drivmedel för att driva fordon och skogsmaskiner som arbetade med röjningen av all stormfälld skog. ;Rapporten sammanställer några av de samarbeten som etablerades samt redovisar ett antal identifierade problem, erfarenheter och slutsatser för framtiden inom drivmedelsförsörjningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:39
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 123
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bränsleförädling och jordbruksbränslen

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar delarna Bränsleförädling, Jordbruksbränslen samt delområdet Standarder som bedrivits under åren 2007-2011. Rapporten behandlar projekt inom programmet Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt viss annan nationell näraliggande verksamhet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:22
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 39
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bränsleoberoende riktmärken i energisektorn

Enligt EG:s direktiv för handel med utsläppsrätter måste minst 90 procent av den sammanlagda mängden utsläppsrätter delas ut gratis under perioden 2008-2012. Det innebär att varje land (inom ramen för EG-direktivets riktlinjer) måste ta fram principer för hur utsläppsrätterna ska fördelas ut till marknaden. Dessa läggs fast i en s.k. fördelningsplan som ska vara anmäld till kommissionen i juli 2006. Energimyndigheten har konstruerat bränsleoberoende riktmärken för el och för värme. I beräkningen ingår all produktion och alla utsläpp. Riktmärket föreslås användas för tilldelning till samtliga anläggningar d.v.s. även till biobaserad produktion. Energimyndigheten anser att ett sådant system har förutsättningar att vara långsiktigt trovärdigt. Det utgör också ett enkelt, transperant och förutsägbart system. I rapporten analyseras också konsekvenser på investeringar, enkelheten, miljöstyrningen, samspelet med andra styrmedel samt förenligheten med EG:s direktiv.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:16
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bygglov som hinder mot solceller på villatak

Kartläggning av kommunernas hantering av processer och information till villaägare

Krav på bygglov beskrivs ofta som ett hinder mot ökade installationer av solceller på villatak. Villkoren för bygglov för solceller bestäms i hög utsträckning av kommunerna själva, vilket lett till att villkoren skiljer sig avsevärt mellan olika kommuner. Undersökningen bakom denna rapport syftade till att öka kunskapen om hur stort hinder bygglov utgör mot utbyggnad av solceller på villatak i Sveriges kommuner.

Identifierare: ER 2018:12
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Certifiera installatörer

Av småskaliga anläggningar för förnybar energi Energimyndigheten, Boverket och Swedac föreslår ett system för frivillig certifiering för installatörer av småskaliga biobränsleanläggningar, värmepumpar, solfångare och solceller. Ackreditering föreslås vara ett krav för de aktörer som vill utfärda certifikat. Ackrediteringen utfärdas av Swedac. Boverket föreslås få rollen som ägare av kravspecifikationen mot vilken installatörer certifieras. Utredningen är ett led i implementeringen av förnybartdirektivets (2009/28/EG) artikel 14.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:24
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Certifiering av leverantörer av energitjänster

Enligt uppdrag från regeringen har Energimyndigheten undersökt hur artikel 16 i Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) om certifiering av energitjänster kan implementeras i Sverige. Enligt direktivet ska ett certifieringssystem eller motsvarande kvalificeringssystem införas om det finns problem på marknaden med teknisk kompetens, objektivitet eller tillförlitlighet. Denna rapport redovisar behovet av kompetenshöjning på energitjänstemarknaden samt en analys av förutsättningar för och konsekvenser av införandet av ett certifieringssystem för leverantörer av energitjänster i Sverige. Analysen mynnar ut i ett förslag om att ett frivilligt certifieringssystem under ackreditering på personnivå införs för energitjänsterna energianalys, energirådgivning, energikartläggning, drift och underhåll och serviceavtal.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:11
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 21
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Consequences of an increased extraction of forest biofuel in Sweden

This report summarizes the state of knowledge with respect to possibilities for increasing the extraction of forest fuel in Sweden and the consequences of such increases on soil, water and biodiversity.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ER 2014:09
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

De elintensiva företagens undantag från kvotplikt i elcertifikatsystem

En översyn av begreppen energi- och elintensiv

Energimyndigheten har genomfört en översyn av begreppen energi- och elintensiva företag i den svenska lagstiftningen på energiområdet. I rapporten föreslås att en ny definition av elintensiv industri införs som grund för dess undantag från kvotplikt i elcertifikatsystemet. Därutöver föreslås att beslut om undantag från kvotplikt ska fastställas på förhand och för en längre period än i nuläget, att det ska vara möjligt att beräkna elintensitet och få undantag för en avgränsad del av ett företag samt att elleverantören bör vara kvotpliktig för el som används i elintensiva industrier med liten kvotpliktig elanvändning. Förändringarna bedöms leda till ökad träffsäkerhet, mer likvärdiga konkurrensförhållanden, regelförenkling samt större stabilitet för både berörda industrier och elcertifikatmarknaden som helhet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:46
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 104
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

De flexibla mekanismernas roll efter 2012

Klimatproblemet är globalt och kan endast lösas genom internationellt samarbete. Kyotoprotokollet är ett första viktigt steg på vägen men mer långtgående reduktioner när Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut 2012. Flexibla mekanismer är sätt att underlätta uppfyllande av åtagande med bibehållen miljöintegritet. De används både av företag, t ex inom EU utsläppshandelssystem, och av länder för att möta åtaganden under Kyotoprotokollet. Det finns ett brett internationellt stöd för flexibla mekanismer och de utgör en central del i de tänkbara framtida klimatöverenskommelser som för närvarande diskuteras. Olika mekanismer kan bredda och fördjupa det internationella klimatsamarbetet och bidra till att förflytta länder i riktning mot allt striktare reduktionsåtaganden. Etablerandet av en internationell växthusgasmarknad tillhör det viktigaste som åstadkommits genom Kyotoprotokollet. Växthusgasmarknadens fortsatta utveckling är dock osäker eftersom policybeslut om ett långsiktigt ramverk efter 2012 ännu inte har beslutats. ;Sverige bör aktivt bidra till utvecklingen av en framtida klimatregim genom att stärka och stödja växthusgasmarknaden. Genom att delta och ge goda exempel i utvecklingen av mekanismerna kan Sverige bidra till att lägga grunden för ett fortsatt och utvidgat internationellt klimatsamarbete. Det är viktigt att även den nationella klimatpolitiken bygger på de marknadsbaserade lösningarna man internationellt varit med om att skapa. Sverige bör fastställa nationella åtaganden för klimatsamarbetet i samband med internationell förhandlingar och använda tillfället till att påverka andra parter att göra ambitiösa åtaganden. Export av svensk teknik som är effektiv för att minska klimatpåverkan kan främjas inom ramen för internationella klimatprojekt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:39
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Insatser som är möjliga att implementera på kort sikt

Energimyndigheten redogör med denna rapport sin delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel, M2015/636/Ee (delvis) och M2015/2853/Ee, Regeringsbeslut II:2. Energimyndigheten redovisar uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen utgörs av två skriftliga inlämnande. Den första ska innehålla en preliminär analys och lämnas senast den 29 mars 2016. Slutredovisning avser uppdragets alla delar och sker senast den 17 oktober 2016. Delredovisningen fokuserar på att beskriva nuläget för solcellsmarknaden i Sverige, eventuella regelverksändringar som är möjliga att genomföra på kort sikt, preliminära slutsatser samt områden som Energimyndigheten fortsatt avser att utreda inom ramen för detta uppdrag.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2016:06
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den ekonomiska krisen

Rapporten ger bakgrunden och den hittillsvarande utvecklingen av den ekonomiska kris som världens ekonomier nu genomgår. Det görs också en genomgång av tidigare kriser i Sverige och hur dessa har hanterats syftande till att belysa vilka ekonomiskt politiska verktyg som finns för att stimulera ekonomin. En analys görs över hur det svenska energisystemet kortsiktigt påverkas av krisen. Investeringar, priser och efterfrågan påverkas på olika sätt. Biobaserade bränslen förlorar i konkurrenskraft till fossila bränslen. Slutligen redovisas ett antal insatser inom energiområdet som kortsiktigt kan bidra till att öka tillväxt och sysselsättningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:05
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 52
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den ekonomiska oron och energin

Den djupa ekonomiska nedgång som samtidigt drabbat hela världen får konsekvenser för klimat- och energipolitiken. Rapporten ägnar ett stort utrymme åt att på ett enkelt sätt förklara varför och hur den finansiella krisen uppstod. Vilka blir krisens effekter på den reala ekonomin? Vilka blir effekterna på klimat och klimatarbetet? När vänder det? Dessa frågor behandlas. Rapporten avslutas med en kort diskussion om krisens effekter för dem som arbetar med energiomställningen, kommunerna, företagen och hushållen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:04
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 104
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den globala politikens lokala förverkligande

Programmet Uthållig kommun utgör ett försök att styra utvecklingen i riktning mot en uthållig utveckling. Energimyndighetens avsikt har varit att genom samverkan och kunskapsspridning främja det kommunala arbetet med miljö- och energiarbete. De kommuner som deltagit i programmet är; Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2008:10
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 251
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den samhällsekonomiska kostnaden av ett tillfälligt avbrott i Sveriges naturgasleveranser

I denna rapport beräknas den samhällsekonomiska kostnaden för att naturgasanvändare inom svensk näringsverksamhet inte har möjlighet att använda naturgas till följd av gasbrist, störningar i transportsystemet eller av andra orsaker. Scenariot som analyseras i rapporten innebär en månads avbrott i naturgasleveranserna. Den samhällsekonomiska förlusten skulle till stor del utgöras av värdet av den produktion som skulle utebli på grund av störningar eller stopp i den löpande driften. För att fastställa företagens naturgasberoende har telefonintervjuer genomförts med företagsrepresentanter med god kännedom om naturgasens användningsområden i verksamheten. Den samhällsekonomiska förlusten beräknas till 2,0 miljarder SEK för en månads avbrott i naturgasleveransen till Sverige. Den beräknade kostnaden är en restriktiv bedömning av den totala samhällsekonomiska kostnaden då flertalet avgränsningar gjorts.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:11
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Det svenska klimatmålet till 2020 - bidrag från internationella insats

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att redovisa en analys av hur internationella klimatinvesteringar bör fördelas över tiden så att det nationella klimatmålet till 2020 kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkten för analysen är enligt uppdraget att resulterande minskningar utgör en del av den svenska måluppfyllelsen. I uppdraget har även ingått att göra en principiell jämförelse mellan åtgärder genom FN-systemets mekanismer, åtgärder inom EU och åtgärder i Sverige. Vidare har myndigheten haft i uppdrag att beskriva hur myndigheten avser att bidra till att förbättra mekanismernas effektivitet med bibehållen miljöintegritet. Rapporten utgör slutrapportering av uppdraget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:09
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Direkta och indirekta kostnader för utsläppsrätter vid olika prisnivåer

Energimyndigheten har gjort beräkningar av kostnaderna för utsläppsrätter för tre svenska industrisektorer; järn- och stålindustrin, massa- och pappersindustrin samt kemiindustrin. Kostnaderna är dels de direkta kostnader som uppstår när företag har behov att köpa utsläppsrätter motsvarande sina årliga utsläpp, dels de indirekta kostnader som består i att elpriset påverkas av priset på utsläppsrätter. Både de direkta och de indirekta kostnaderna har beräknats vid olika utsläppsrättspriser och de indirekta kostnaderna vid olika nivåer för utsläppsrättsprisets genomslag på elpriset. En generell slutsats är att de undersökta sektorerna snarare har intäkter än kostnader för utsläppsrätter, men utfallet varierar mellan delsektorer och anläggningar, t.ex. mellan integrerade och icke-integrerade massabruk.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:03
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2016

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2016 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2017:12
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2017

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2017 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2018:17
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2018

Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten.

Rapporten är en gemensam redovisning av den rapportering som Energimyndigheten årligen tar in med stöd av drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten. Det är en årligen återkommande rapport och i årets version har vi lyft fram resultaten mera och beskrivningarna av regelverken ligger längre bak i rapporten. Vidare har vi även beskrivit ändringar i och nya bestämmelser som berör hanteringen av drivmedel. Vid halvårsskiftet trädde reduktionsplikten ikraft och det innebär att bestämmelserna har haft påverkan.

Identifierare: ER 2019:14
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel i Sverige 2011/2012

Drivmedelsleverantörer rapporterar vilka mängder drivmedel som har levererats till den svenska marknaden. Företagen ska lämna uppgifter om varifrån de fossila komponenter kommer. En beräkning sker av vilken växthuseffekt varje leverantör drivmedel kommer orsaka. Rapporten beskriver resultaten av 2011 och 2012 års mängder drivmedel på den svenska marknaden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:23
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel i Sverige 2013

Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen

Drivmedelsleverantörer rapporterar mängder drivmedel som har levererats till den svenska marknaden, samt uppgifter om ingående fossila komponenter och biokomponenter. Utifrån rapporterade uppgifter har leverantörernas växthusgasutsläpp beräknats. I rapporten presenteras mängder, växthusgasutsläpp, växthusgasminskningar och ursprung. Åren 2011, 2012 och 2013 omfattas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:15
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel i Sverige 2014

Rapporten presenterar resultatet för 2014 års drivmedelsleveranser samt tidigare års resultat, rapporterade enligt drivmedelslagen. Varje leverantör ska minska växthusgasintensiteten i drivmedelsleveranser med minst 6 procent till år 2020. Råvarans ursprung rapporteras även. 20 stycken drivmedelsleverantörer uppnådde målet om 6 procent minskning. De levererar 84 procent av den totala mängden drivmedel. En beräkning gjord på hela den levererade mängden drivmedel inom landet, visar att utsläppsminskningen totalt sett låg på 7,85 procent 2014. Andelen biokomponenter i drivmedel uppgick 2014 till drygt 12 procent enligt drivmedelslagens rapportering. De förnybara mängderna levereras till övervägande del som biokomponenter för inblandning i fossila drivmedel.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2015:20
Utgivningsår: 2015
Format: _
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel och biobränslen 2015

Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Rapporten redovisar resultatet från rapporteringen av drivmedel och biobränslen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2016:12
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter av energi- och klimatpolitiken på elintensiv industri

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med andra myndigheter sammanställa konsekvensanalyser av den förda energi- och klimatpolitiken för internationellt konkurrensutsatt elintensiv industri och vid behov komplettera dessa analyser. Sammanställningen visade att det finns få aktuella konsekvensanalyser på området. För att skapa en aktuell helhetsbild av den elintensiva industrins kopplingar till energi- och klimatpolitiska styrmedel genomförde Energimyndigheten en statistisk kartläggning. Analys av kartläggningen visade bland annat att företag i samma elintensiva bransch inte nödvändigtvis omfattas av samma styrmedel och att det inte finns något tydligt samband mellan elintensitet och handelsintensitet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:18
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 68
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter av energi- och klimatrådgivningen 2011

Denna rapport är resultatet av en utvärdering av energi- och klimatrådgivningens effekter som genomförts av Energimyndigheten under 2011. Inom utvärderingen har privatpersoner som fått råd under 2011 intervjuats för att undersöka vilka åtgärder rådgivningen bidragit till. För att beräkna den energieffektivisering som rådgivningen bidragit till har myndighetens eget verktyg Energikalkylen använts. Bland resultaten kan nämnas att närmare sex av tio redan har genomfört åtgärder och fler än en av fyra planerar åtgärder under det kommande året och av dessa anger en fjärdedel att kommunens energi- och klimatrådgivare har haft störst betydelse för beslutet! Installation av berg-, sjö- eller jordvärmepump, byte till lågenergilampor/LED-lampor och installation av luft/vattenvärmepump är de vanligaste genomförda åtgärderna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:10
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 26 - 50 av 482