Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 301 - 325 av 463
Exkl. moms

Samband mellan energieffektivisering och övergripande mål

Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning. Arbetet tog sin grund i en inventering av vilka övergripande mål effektivare energianvändning förväntas leda till. För att bättre förstå sambanden mellan effektivare energianvändning och de övergripande målen lät vi forskare från två olika vetenskapliga discipliner belysa sambanden. Denna rapport, som är framtagen vid fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, belyser energieffektivisering som ett sätt att minska externaliteter vid tillförseln, särskilt klimatpåverkan och som ett sätt att minska elberoende drivet av kärnkraftavveckling och minskat importberoende. I rapporten förs också ett resonemang kring energieffektivisering, välfärd och rebound-effekter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2006:25
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1822
Sidomfång: 23
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet

Statusrapport över genomförda aktiviteter 2017-2018

Rapporten beskriver arbetet med det nationella samordningsuppdraget (SOFT) sedan den strategiska planen avrapporterades i april 2017. Rapporten ger en bild av hur det går med genomförandet av den strategiska planen och hur status ser ut för de aktiviteter som presenterades där. Syftet med rapporten är också att kort beskriva arbetet framöver och kommande utmaningar under 2019.

Format: .
Identifierare: ER 2019:2
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2907
Sidomfång: 48
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samverkan mellan små innovativa miljöteknikföretag och kund

Utmaningarna för svenska miljöteknikföretags utveckling diskuteras ofta och berör företagens tillgång till riskkapital, kundrelaterade hinder och behov av affärsutveckling. Energimyndigheten ansåg att det var intressant att belysa detta faktum utifrån ett annat perspektiv – nämligen de viktiga kundernas. Hur letar de innovationer? Hur ser de på samverkan med små innovativa företag? Vad är viktigt för att samverkan ska uppstå? I denna studie framkommer intressanta slutsatser som kan vara till nytta för miljöteknikföretagen vid val av strategier för kundsamverkan. Detsamma gäller för de stödaktörer i innovationssystemet som verkar för att främja miljöteknikföretagens utveckling till framgångsrika tillväxt- och exportföretag.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:20
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 217
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2628
Sidomfång: 88
Antal:
Ladda ner
Beställ

Scenarier över Sveriges energisystem

Energimyndighetens långsiktiga scenarier görs som ett underlag till den klimatrapportering som Sverige rapporterar till EU och klimatkonventionen (UNFCC). Scenarierna görs vart annat år och gick tidigare under namnet Långsiktsprognos.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:19
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 98
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2638
Sidomfång: 111
Antal:
Ladda ner
Beställ

Scenarier över Sveriges energisystem 2016

Rapporten innehåller scenarier över framtida energianvändning och energitillförsel till och med 2050. Scenarierna utgår från beslutade energi- och klimatpolitiska styrmedel till och med 30 juni 2016. Rapporten skiljer sig något från tidigare rapporter som Energimyndigheten tagit fram över långsiktiga energiscenarier. Ett huvudscenario lyfts inte fram som tidigare år utan istället presenteras flera scenarier, där skillnaderna mellan scenarierna lyfts fram och faktorer som påverkar framtida utveckling diskuteras.

Format: .
Identifierare: ER 2017:6
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2798
Sidomfång: 112
Antal:
Ladda ner
Beställ

Scenarier över Sveriges energisystem 2018

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. Utöver de tre scenarier som tagits fram enligt de krav som finns inom klimatrapporteringen, bland annat att de ska bygga på befintliga styrmedel, har ytterligare tre scenarier tagits fram. Dessa scenarier har som syfte att analysera effekter på energianvändning och tillförsel av olika tänkbara utvecklingsbanor

Format: .
Identifierare: ER 2019:7
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2910
Sidomfång: 132
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sektorsstrategier för energieffektivisering – Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering

Den här rapporten är myndighetens första redovisning till regeringen av sektorsstrategiuppdraget. Redovisningen gäller den första fasen som innebär att myndigheten särskilt ska redogöra för 1) vilka sektorer som det kommer att tas fram en strategi för, 2) tidplan för det fortsatta arbetet, 3) vilka myndigheter som samråd ska ske med.

Format: -
Identifierare: ER 2018:04
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2879
Sidomfång: 110
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sjöfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. Rapporten beskriver vilka möjligheter och utmaningar som finns idag för en omställning till fossilfrihet för inrikes och utrikes sjöfart, hur statens rådighet ser ut och vilka styrmedel som finns att tillgå.

Format: -
Identifierare: ER 2017:10
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2814
Sidomfång: 65
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och utformningen av slopade anslutningsavgift till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Uppdraget redovisades i februari 2018. Skälet för ett slopande var bland annat att skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land och i förhållande till situationen i andra länder runt Östersjön. Energimyndighetens utgångspunkt i uppdraget har varit att hitta en utformning som så långt möjligt uppfyller villkoren i uppdraget med fokus på att skapa likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft. I rapporten beskrivs och analyseras två olika modeller för ett slopande av anslutningskostnaderna.

Format: -
Identifierare: ER 2018:06
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2864
Sidomfång: 76
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutrapport från Energimyndighetens Styrel-projekt

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten utvecklat ett nytt systematiskt sätt för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist. Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist och bygger på att man på lokal och regional nivå identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare i så stor utsträckning som möjligt ska prioriteras vid en eventuell elbristsituation. I denna rapport redovisas en utvärdering av utvecklingsprojektets olika delar, identifierade med- och motgångar, och de övergripande resultat som har åstadkommits. Avslutningsvis ger rapporten även ett förslag på hur nyttan av utvecklingsprojektet kan tillvaratas – från 2012 och framåt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:04
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2376
Sidomfång: 73
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutrapport: innovationsupphandling inom miljöteknik, ett regeringsuppdrag

Denna slutrapport sammanfattar erfarenheter och aktiviteter som genomförts inom det regeringsuppdrag som Energimyndigheten har haft tillsammans med VINNOVA. Uppdraget har gått ut på att främja innovationsupphandling av miljöteknik inom offentlig sektor och har pågått under ungefär två och ett halvt års tid. Innovationsupphandling innefattar flera olika metoder, men har som gemensamt att upphandlande myndigheter utgår ifrån behov som inte tillgodoses med befintliga varor och tjänster på marknaden och på så vis driva på innovation. Inom ramen för uppdraget har ett antal projekt finansierat, främst förstudier för att utreda potentialer och förutsättningar för att genomföra innovationsupphandling. I flera fall har resultatet varit att innovationsupphandling är ett intressant verktyg att gå vidare med. Ett ökat intresse för innovationsupphandling generellt har också kunnat observeras under uppdragets sista år.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2014:25
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2658
Sidomfång: 46
Antal:
Ladda ner
Beställ

Smart och förnybart energisystem på Gotland.

Energimyndighetens förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige

Energimyndigheten fick i uppdrag från regeringen att ta fram en förstudie om hur Gotland kan göras till en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. I förstudien presenterar myndigheten en plan på vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.

Format: .
Identifierare: ER 2018:05
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2899
Sidomfång: 72
Antal:
Beställ

Små och medelstora aktörers syn på NordPool som marknadsplats

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2003:25
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 86
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1575
Sidomfång: 32
Antal:
Ladda ner
Beställ

Små och medelstora företags syn på energi- och miljöfrågor

Den här undersökningen är för Energimyndigheten ett nytt sätt att undersöka hur små- och medelstora företag resonerar i frågor som rör energi, miljö, transporter och kommunikation. Undersökningen är gjord för att underlätta informationsspridning i olika frågor, både för myndigheten själv men även för andra aktörer, genom att öka kännedomen om vilka faktorer som påverkar kommunikationen med allmänheten. Resultaten visar att man skulle kunna dela in företagen i olika karaktärer. Studien resulterar i fem signifikanta karaktärer; De oupplysta, Pratarna, Energikostnadskunniga, Ambassadörerna och Vi tar det som det kommer. Dessa karaktärer kräver olika sätt att kommunicera och studien kan vara till hjälp för på vilket sätt och genom vilka kanaler man kan kommunicera med respektive karaktär.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:25
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 271
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2232
Sidomfång: 71
Antal:
Ladda ner
Beställ

Småskalig förbränning av fasta biobränslen

I rapporten görs bedömningen att kommuner har tillräckliga befogenheter i lagstiftningen att inskrida i de fall småskaliga förbränningsanläggningar skapar olägenheter i den närmaste omgivningen i form av höga utsläpp av luftföreningar, genom den praxis som utvecklats genom ett antal domslut från Miljööverdomstolen. Energimyndigheter konstaterar att kommunerna har ett stort ansvar för luftkvaliteten och för att arbeta mot miljökvalitetsmålet Frisk luft. Problem med utsläpp från småskalig förbränning försvinner inte utan ytterligare ansträngningar och därför föreslår Energimyndigheten insatser som kan stötta kommunerna i detta arbete, dels samlad information om lagstiftning och praxis och dels fortsatt utredning om hur utökad kartläggning av luftkvaliteten kan genomföras. Några ytterligare bedömningar om insatser som bidrar till minskade utsläpp görs också i rapporten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:44
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2257
Sidomfång: 79
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solar Power and Solar Fuels Synthesis Report

Technology, market and research activities 2006–2011

Direct solar energy is a globally underused energy resource, with the potential to cover the world’s energy use many times over. This report covers research and market issues, in Sweden and internationally, on photovoltaics, concentrating solar power, and solar fuels. The report’s focus is on 2006 – 2011 and the authors also give recommendations concerning a future Swedish research program on photovoltaics, concentration solar power and solar fuels. Energi direkt från solen är en globalt sett underutnyttjad resurs med potential att täcka mänsklighetens energibehov många gånger om. I denna rapport ges en sammanställning av såväl marknad som forskning; nationellt och internationellt, för områdena solel, termisk solkraft samt solbränsle (omfattar artificiell fotosyntes och biologisk produktion genom fotoaktiva mikroorganismer). Rapporten inriktar sig på åren 2006 – 2011 och författarna ger också rekommendationer för hur framtida offentliga forskningssatsningar kan utformas.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:17
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2417
Sidomfång: 99
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solceller i omvärlden

Kartläggning avseende andra länders styrmedel/strategier för solcellsimplementering

Rapporten är en internationell jämförelse av Sveriges och andra länders strategier för främjandet av solel. Rapporten innefattar sammanfattningar av generella förutsättningar för solcellstekniken och olika stödsystem och affärsmodeller som använts för att bygga ut solceller. Djupare fallstudier och jämförelser med Sverige görs i rapporten för fyra länder, Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Format: ,
Identifierare: ER 2016:23
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2775
Sidomfång: 58
Antal:
Ladda ner
Beställ

STIL2 in India

The purpose of the STIL2 project is to present the energy use in a specific building category on national level. This is made possible through energy audits performed in a number of buildings, selected through a statistical sample which allows the results from the audits to be scaled up to national level. This report describes the implementation of this methodology in India. The project was conducted within the framework of the bilateral agreements on energy issues between India and Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ER 2012:24
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 64
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2445
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Gudrun

Stormen Gudrun fick oväntat stora konsekvenser för de södra delarna av Sverige. Omkring 30 000km elledning skadades. Av dessa kräver ca nio procent komplett ombyggnation. Närmare 1 000 km tillfälligt utlagd kabel ligger fortfarande på marken. Att åtgärda detta provisorium kommer att ta minst hela detta år. Det nedgrävda nätet klarade sig utan skador. I övrigt är det ännu svårt att säga vilken luftledningsteknik som är att föredra. Såväl nya som gamla stoplar har knäckts. Ledningsgatorna för lokalanäten är som regel inte trädsäkra. Bredare ledningsgator skulle dock innebära ett ingrepp i landskapbilden. Uppskattningsvis 730 000 elkunder drabbades som värst. Hälften fick tillbaka strömmen inom ett dygn. De sista permanentboende fick vänta närmare 40 dygn innan strömmen var åter. Totalt kan antalet avbrottsdygn beräknas till 2,3 miljoner. Nätbolagens totala kostnader kan uppskattas till 2,5 miljarder kronor (inkl avbrottsersättningar).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:16
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 78
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1708
Sidomfång: 134
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Gudrun och uppvärmningen

Rapporten grundar sig på intervjuer med något över hundra personer i 17 stormdrabbade kommuner. ;Stormen Gudrun 8-9 januari 2005 skapade det mest omfattande långvariga elavbrottet hittills i Sverige. Avbrottstiden i intervjukommunernas centralorter blev med något undantag kort - max ett dygn. Mindre orter och landsbygden drabbades hårdare men de flesta hade kraftförsörjning inom en vecka. På landsbygden fanns dock exempel på avbrottstid över 5 veckor. Fjärrvärmen i centralorter klarade sig bra men närvärmesystem i mindre orter fick mer problem. Landsbygden drabbades hårt men många boende, uppskattningsvis två tredjedelar, har alternativ eloberoende uppvärmningsmöjlighet. Tillräcklig mängd reservkraft kunde fås fram men det tog tid. En del privata hushåll på landsbygden hade egna små reservkraftverk. Vädret var ovanligt varmt för årstiden. Kallare väder hade kunnat leda till mycket svår påfrestning för samhället.; I rapporten visas att stormar av orkanstyrka inte är ovanliga i Sverige. ;I rapporten föreslås ett 20-tal tekniska, ekonomiska och administrativa åtgärder för att öka säkerheten i bebyggelsens uppvärmning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2005:33
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-1746
Sidomfång: 88
Antal:
Ladda ner
Beställ

Strategier för att minska koldioxidutsläppen

Utvecklingen av koldioxidutsläppen i världen är en mycket aktuell fråga idag. I Kyotoprotokollet från 1997 åtog sig de flesta Annex 1-länder att minska eller begränsa utsläppen till år 2010. Möjligheterna att begränsa utsläppen skiljer sig dock åt mellan de olika länderna beroende på en rad faktorer. Även viljan att genomföra åtgärder och val av åtgärder varierar kraftigt. Rapporten innehåller en redovisning av koldioxidutsläppens utveckling i Annex 1-länderna mellan åren 1990 och 1995. För att belysa skillnaderna mellan ländernas olika utgångslägen beskrivs ländernas energisystem. Vidare diskuteras möjliga åtgärder inom olika sektorer. Rapporten beskriver till sist de åtgärder några länder valt för att minska utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2000:4
Utgivningsår: 2000
Lagersaldo: 66
Pris: 125,00 kr
Artikel nr EM-1273
Sidomfång: 106
Antal:
Ladda ner
Beställ

Strategisk bioenergiforskning

En kunskapssammanställning och syntes av forskningsprojekt finansierade av Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar området strategisk kunskap, dvs frågor som har betydelse ur policyperspektiv, ur handels- och marknadssynpunkt samt ur systemperspektiv. Rapporten behandlar projekt inom programmet Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt viss annan nationell och internationell näraliggande verksamhet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2011:21
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2371
Sidomfång: 116
Antal:
Ladda ner
Beställ

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Sex myndigheter har tillsammans tagit fram denna strategiska plan för omställning av transportsektorn. Den innehåller ett antal grundläggande principer för omställningen, samt en rad åtaganden som de sex myndigheterna kommer att genomföra, och förslag på styrmedel och andra insatser som regeringen och andra aktörer kan besluta om.

Format: .
Identifierare: ER 2017:07
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2802
Sidomfång: 64
Ladda ner

Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring

Boksluts- och kompetensdata för energibranschen 2007–2017.

Energibranschen är konkurrensutsatt och regleringsstyrd. Det innebär att nationell och transnationell politisk styrning- och global konkurrens- påverkar utvecklingen av ett lands energisektor. I nya analysen av energibranschen ingår fler än 1 000 företag med sammanlagt 68 000 anställda. Bokslutsdata följer branschens utveckling och kompetensdata följer jämställdhet, utbildningsnivå, yrkestitlar och åldersstrukturer inom branschen.

Rapporten är framtagen av Energy Competence Center på uppdrag av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens Högskola.

Format: A4
Identifierare: ER 2019:12
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2922
Sidomfång: 94
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist

I enlighet med regleringsbrev genomfördes inom ramen för Styrel (styrning av el till prioriterade användare vid elbrist), bl a kommunala och regionala försök under 2008-2009. Det primära syftet med försöken var att praktiskt prova planeringsprocessen på lokal och regional nivå och att vid behov föreslå förändringar i det tidigare lämnade förslaget samt att peka på behov av åtgärder på central nivå inför ett nationellt införande av systemet. Försöken bidrog även till att skapa ytterligare kunskap om länsstyrelsens och övriga aktörers roll i planeringsprocessen samt problem som kan uppstå. Vidare skulle man i länsförsöken finna lösningar på tidigare identifierade problem såsom definition av samhällsviktig verksamhet, kriterier för vilka elanvändare som ska ges prioritet samt sekretess och säkerhetsskydd. I denna rapport redovisas överväganden och slutsatser från detta arbete. Mer information om Styrel och en del underbilagor till slutrapporterna från länen finns på www.energimyndigheten.se/styrel.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ER 2010:15
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 73
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2296
Sidomfång: 61
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 301 - 325 av 463