Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 451 - 475 av 482
Exkl. moms

Årsrapport 2013 för Sveriges CDM- och JI-program

Energimyndigheten ansvarar för det statliga svenska programmet för Mekanismen för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI). Programmet är inriktat på medverkan i enskilda CDM- och JI-projekt och på deltagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Vid årsskiftet 2013/2014 deltog Energimyndigheten i 86 enskilda CDM- och JI-projekt och medverkade i 8 multilaterala CDM- och JI-fonder. Verksamheten 2013 har varit intensiv och resulterat 18 nya avtal med enskilda projekt och god utveckling i de fonder som myndigheten deltar i. Utsläppsminskningarna som har kontrakterats bidrar till en hållbar utveckling i värdländerna och kan användas för att nå Sveriges nationella delmål för 2020 och internationella åtaganden för 2020 och framåt i tiden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:02
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2014 CDM för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2015:02
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 47
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2015 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Identifierare: ER 2016:02
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2016 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Identifierare: ER 2017:5
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2017 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet stödjer klimatprojekt i utvecklingsländer och bidrar till utveckling av nya samarbetsformer. Under 2017 har programmet fokuserat på uppföljning av projekten i den bilaterala projektportföljen samt bidrag till utveckling av samarbetsformer under Parisavtalet.

Identifierare: ER 2018:3
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2018 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet stödjer klimatprojekt i utvecklingsländer och bidrar till utveckling av nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet.
Under 2018 har arbetet fokuserat på att påverka utformningen av regelverket för internationellt samarbete under Parisavtalet (artikel 6) i de internationella klimatförhandlingarna, samt förberedande insatser och metodutveckling av artikel 6.

Identifierare: ER 2019:5
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2019 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i utvecklingsländer genom insatser som främjar exempelvis förnybar energi, energieffektivisering samt avfallshantering.

Programmet omfattar även nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet. Under 2019 har fokus varit att bidra till de internationella klimatförhandlingarna, ingå i nya samarbeten som syftar till förvärv av utsläppsminskningsenheter under Parisavtalet samt att stödja kapacitetsuppbyggnad för att utvecklingsländer ska ha möjlighet att kunna delta i sådana samarbeten.

Identifierare: ER 2020:2
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 31
ISBN 978-91-89184-49-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport för Nätverket för vindbruk för 2013

Många nya projekt, en enhetlig strategi för hela nätverket och en helt omgjort hemsida är några av de händelser som tas upp i Nätverket för vindbruks årsrapport för 2013. Under året togs också beslut om att Västra Götalandsregionen blir ny nod och så rapporteras om årets alla projekt och aktiviteter. Totalt genomfördes över 200 möten, konferenser och seminarier inom nätverkets ram under 2013.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:32
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport för Sveriges CDM- och JI-program 2012

Energimyndigheten ansvarar för det statliga svenska programmet för Mekanismen för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI). Programmet är inriktat på medverkan i enskilda CDM- och JI-projekt och på deltagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Vid årsskiftet 2012/2013 deltog Energimyndigheten i 68 enskilda CDM- och JI-projekt och medverkade i 7 multilaterala CDM- och JI-fonder. Verksamheten 2012 har varit intensiv och resulterat i ett stort antal nya avtal med enskilda projekt och god utveckling i de fonder som myndigheten deltar i. Utsläppsminskningarna som har kontrakterats bidrar till en hållbar utveckling i värdländerna och kan användas för att nå Sveriges nationella delmål för 2020 och internationella åtaganden för 2020 och framåt i tiden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:02
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2002

En beskrivning av myndighetens verksamhet under året

Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.;I redovisningen av det kortsiktiga programmet ingår bl.a uppnådd effekt samt miljökonsekvenser av förnybara energikällor.;Det långsiktiga programmet redovisas med avseende på läget för forskningsprogrammen, antal licentiater och doktorander, samfinansiering m.m. samt myndighetens internationella verksamhet.;Årsredovisningen inleds med en beskrivning av tillståndet och utvecklingen inom energiområdet.

Identifierare: ER 2003:8
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2003

Energimyndighetens årsredovisning 2003 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.

Identifierare: ER 2004:3
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2004

Energimyndighetens årsredovisning 2004 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.

Identifierare: ER 2005:01
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2005

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2005. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2005.

Identifierare: ER 2006:01
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2006

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2006. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2006.

Identifierare: ER 2007:01
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 40
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2007

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2007. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2007.

Identifierare: ER 2008:01
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 150
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2008

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2008. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2008.

Identifierare: ER 2009:01
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 106
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2010

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2010. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2010. I kapitel 8 Klimat (avsnitt 8.6), kapitel 11 Ekonomisk analys samt i kapitel 12 Finansiell redovisning, har det skett rättelser i årsredovisningen.

Identifierare: ER 2011:01
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2011

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2011. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2011.

Identifierare: ER 2012:01
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2011 för Sveriges CDM- och JI-program

Rapporten är en årsredovisning av Sveriges CDM- och JI-program för år 2011. Rapporten redovisar mål och syfte med verksamheten och det arbete med enskilda CDM- och JI-projekt och multilaterala fonder som utförts under hela programmets livslängd och i synnerhet under år 2011. I rapporten redovisas kontraktsvolymer, leveranser av utsläppsminskningsenheter liksom de volymer som beräknas behövas för uppfyllandet av det nationella målet till år 2020. Rapporten innehåller också information om medelpriset för utsläppsminskningarna liksom alternativkostnader.

Identifierare: ER 2012:02
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 67
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2012

Energimyndighetens årsredovisning för 2012

Identifierare: ER 2013:01
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 27
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av flera delar varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 4 "Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser". Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning av behov av åtgärder i elcertifikatsystemet samt möjliga konstruktioner av tak- och golvpris.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2010:27
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtskillnad mellan handel med el och produktion av el

Rapporten analyser vilka konsekvenser legala krav på åtskillnad mellan elproduktion och elhandel skulle få för elmarknadens funktion. Energimarknadsinspektionen slutsatser är att det i dagsläget inte bör införas någon form av legala krav på åtskillnad mellan elproduktion och elhandel. Ska frågan utredas ytterliggare bör detta göras på nordisk eller europeisk nivå. Energimarknadsinspektionen anser dock att marknadens aktörer självmant bör ta initiativ till att öka genomlysningen på marknaden genom att tydligt redovisa resultat från olika verksamhetsgrenar och länder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EMIR 2007:04
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ökad tillväxt inom miljöteknik

Svenska miljöteknikföretag har stor tillväxtpotential. Omställningen till ett förnybart och energieffektivt energisystem samt en större hänsyn till ekosystemet, skapar en växande internationell efterfrågan på produkter och tjänster. Energimyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att ta fram förslag som bidrar till en stärkt samverkan och ökad kommunikation mellan aktörer inom miljöteknik med syfte att öka miljöteknikföretagens tillgång till kapital i tidiga kommersiella faser, med särskilt fokus på små och medelstora aktörer. Energimyndigheten lämnar förslag till insatser som ska leda till ökad tillväxt för svenska miljöteknikföretag.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:07
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ökad transparens i elcertifikatsystemet

Regeringsuppdrag om möjligheter till ökad transparens i elcertifikatsystemet

Med den här rapporten redovisar Energimyndigheten regeringsuppdraget att utreda möjligheterna till ökad transparens inom elcertifikatsystemet. Utredningen fokuserar på transparens gällande planerade projekt inom förnybar el och att marknadens aktörer ska kunna få tillförlitlig information om utbyggnadstakten. I rapporten beskrivs nuläget, behovet av kompletterande information om planerade projekt, till exempel investeringsbeslut, samt de förbättringar av transparensen som Energimyndigheten föreslår.

Identifierare: ER 2018:18
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige 2014

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:24
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 451 - 475 av 482