Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 451 - 475 av 476
Exkl. moms

Årsrapport 2019 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i utvecklingsländer genom insatser som främjar exempelvis förnybar energi, energieffektivisering samt avfallshantering.

Programmet omfattar även nya internationella samarbetsformer under Parisavtalet. Under 2019 har fokus varit att bidra till de internationella klimatförhandlingarna, ingå i nya samarbeten som syftar till förvärv av utsläppsminskningsenheter under Parisavtalet samt att stödja kapacitetsuppbyggnad för att utvecklingsländer ska ha möjlighet att kunna delta i sådana samarbeten.

Identifierare: ER 2020:2
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-49-7
Sidomfång: 31
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Årsrapport för Nätverket för vindbruk för 2013

Många nya projekt, en enhetlig strategi för hela nätverket och en helt omgjort hemsida är några av de händelser som tas upp i Nätverket för vindbruks årsrapport för 2013. Under året togs också beslut om att Västra Götalandsregionen blir ny nod och så rapporteras om årets alla projekt och aktiviteter. Totalt genomfördes över 200 möten, konferenser och seminarier inom nätverkets ram under 2013.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:32
Utgivningsår: 2014
Sidomfång: 13
Format: A4
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport för Sveriges CDM- och JI-program 2012

Energimyndigheten ansvarar för det statliga svenska programmet för Mekanismen för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI). Programmet är inriktat på medverkan i enskilda CDM- och JI-projekt och på deltagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Vid årsskiftet 2012/2013 deltog Energimyndigheten i 68 enskilda CDM- och JI-projekt och medverkade i 7 multilaterala CDM- och JI-fonder. Verksamheten 2012 har varit intensiv och resulterat i ett stort antal nya avtal med enskilda projekt och god utveckling i de fonder som myndigheten deltar i. Utsläppsminskningarna som har kontrakterats bidrar till en hållbar utveckling i värdländerna och kan användas för att nå Sveriges nationella delmål för 2020 och internationella åtaganden för 2020 och framåt i tiden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:02
Utgivningsår: 2013
Sidomfång: 63
Format: A4
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2002

En beskrivning av myndighetens verksamhet under året

Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.;I redovisningen av det kortsiktiga programmet ingår bl.a uppnådd effekt samt miljökonsekvenser av förnybara energikällor.;Det långsiktiga programmet redovisas med avseende på läget för forskningsprogrammen, antal licentiater och doktorander, samfinansiering m.m. samt myndighetens internationella verksamhet.;Årsredovisningen inleds med en beskrivning av tillståndet och utvecklingen inom energiområdet.

Identifierare: ER 2003:8
Utgivningsår: 2003
Sidomfång: 186
Format: A4
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2003

Energimyndighetens årsredovisning 2003 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.

Identifierare: ER 2004:3
Utgivningsår: 2004
Sidomfång: 186
Format: A4
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2004

Energimyndighetens årsredovisning 2004 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.

Identifierare: ER 2005:01
Utgivningsår: 2005
Sidomfång: 216
Format: A4
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2005

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2005. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2005.

Identifierare: ER 2006:01
Utgivningsår: 2006
Sidomfång: 190
Format: A4
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2006

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2006. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2006.

Identifierare: ER 2007:01
Utgivningsår: 2007
Sidomfång: 210
Format: A4
Lagersaldo: 40
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2007

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2007. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2007.

Identifierare: ER 2008:01
Utgivningsår: 2008
Sidomfång: 226
Format: A4
Lagersaldo: 150
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2008

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2008. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2008.

Identifierare: ER 2009:01
Utgivningsår: 2009
Sidomfång: 193
Format: A4
Lagersaldo: 106
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2010

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2010. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2010. I kapitel 8 Klimat (avsnitt 8.6), kapitel 11 Ekonomisk analys samt i kapitel 12 Finansiell redovisning, har det skett rättelser i årsredovisningen.

Identifierare: ER 2011:01
Utgivningsår: 2011
Sidomfång: 128
Format: A4
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2011

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2011. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2011.

Identifierare: ER 2012:01
Utgivningsår: 2012
Sidomfång: 120
Format: A4
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2011 för Sveriges CDM- och JI-program

Rapporten är en årsredovisning av Sveriges CDM- och JI-program för år 2011. Rapporten redovisar mål och syfte med verksamheten och det arbete med enskilda CDM- och JI-projekt och multilaterala fonder som utförts under hela programmets livslängd och i synnerhet under år 2011. I rapporten redovisas kontraktsvolymer, leveranser av utsläppsminskningsenheter liksom de volymer som beräknas behövas för uppfyllandet av det nationella målet till år 2020. Rapporten innehåller också information om medelpriset för utsläppsminskningarna liksom alternativkostnader.

Identifierare: ER 2012:02
Utgivningsår: 2012
Sidomfång: 52
Format: A4
Lagersaldo: 67
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2012

Energimyndighetens årsredovisning för 2012

Identifierare: ER 2013:01
Utgivningsår: 2013
Sidomfång: 119
Format: A4
Lagersaldo: 27
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av flera delar varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 4 "Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser". Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning av behov av åtgärder i elcertifikatsystemet samt möjliga konstruktioner av tak- och golvpris.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2010:27
Utgivningsår: 2010
Sidomfång: 124
Format: A4
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtskillnad mellan handel med el och produktion av el

Rapporten analyser vilka konsekvenser legala krav på åtskillnad mellan elproduktion och elhandel skulle få för elmarknadens funktion. Energimarknadsinspektionen slutsatser är att det i dagsläget inte bör införas någon form av legala krav på åtskillnad mellan elproduktion och elhandel. Ska frågan utredas ytterliggare bör detta göras på nordisk eller europeisk nivå. Energimarknadsinspektionen anser dock att marknadens aktörer självmant bör ta initiativ till att öka genomlysningen på marknaden genom att tydligt redovisa resultat från olika verksamhetsgrenar och länder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EMIR 2007:04
Utgivningsår: 2007
Sidomfång: 37
Format: A4
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ökad tillväxt inom miljöteknik

Svenska miljöteknikföretag har stor tillväxtpotential. Omställningen till ett förnybart och energieffektivt energisystem samt en större hänsyn till ekosystemet, skapar en växande internationell efterfrågan på produkter och tjänster. Energimyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att ta fram förslag som bidrar till en stärkt samverkan och ökad kommunikation mellan aktörer inom miljöteknik med syfte att öka miljöteknikföretagens tillgång till kapital i tidiga kommersiella faser, med särskilt fokus på små och medelstora aktörer. Energimyndigheten lämnar förslag till insatser som ska leda till ökad tillväxt för svenska miljöteknikföretag.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:07
Utgivningsår: 2011
Sidomfång: 72
Format: A4
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ökad transparens i elcertifikatsystemet

Regeringsuppdrag om möjligheter till ökad transparens i elcertifikatsystemet

Med den här rapporten redovisar Energimyndigheten regeringsuppdraget att utreda möjligheterna till ökad transparens inom elcertifikatsystemet. Utredningen fokuserar på transparens gällande planerade projekt inom förnybar el och att marknadens aktörer ska kunna få tillförlitlig information om utbyggnadstakten. I rapporten beskrivs nuläget, behovet av kompletterande information om planerade projekt, till exempel investeringsbeslut, samt de förbättringar av transparensen som Energimyndigheten föreslår.

Identifierare: ER 2018:18
Utgivningsår: 2018
Sidomfång: 33
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige 2014

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:24
Utgivningsår: 2014
Sidomfång: 63
Format: A4
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2011

Enligt § 9 förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Rapporten är Energimyndighetens redovisning till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, samt en kunskapsgrund för övriga intresserade eller berörda av ämnet. Rapporten har så långt det är möjligt utformats enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7). Rapporten ger en övergripande bild över de nuvarande hoten, riskerna, sårbarheterna och förmågorna inom energisektorn inkluderande energianvändarna. I rapporten reflekteras kortfattat även över risker som kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energi-marknaden och andra förändringar i hotbilden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:17
Utgivningsår: 2011
Sidomfång: 75
Format: A4
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över e-sektorn i Sverige 2012

Rapporten ger en övergripande bild över de nuvarande hoten, riskerna, sårbarheterna och förmågorna inom energisektorn inkluderande energianvändarna. I rapporten reflekteras kortfattat även över risker som kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energimarknaden och andra förändringar i hotbilden. Tyngdpunkt i analysen ligger på hot och risker i ett relativt kortsiktigt perspektiv. Risker kopplade till energipolitiska beslut, ekonomiska incitament/styrning av energiinvesteringar, globala störningar i olje- och gasmarknaden m.m. beskrivs i mindre omfattning eftersom dessa risker för närvarande inte bedöms kunna få några omedelbara försörjningsmässiga problem för Sverige. Energimyndigheten fortsätter dock att analysera de långsiktiga hoten ytterligare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2012:23
Utgivningsår: 2012
Sidomfång: 73
Format: A4
Lagersaldo: 78
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig RSA över energiförsörjningen i Sverige år 2013

Den översiktliga risk- och sårbarhetsanalysen över energiförsörjningen i Sverige för 2013 ger en övergripande bild över de nuvarande hoten, riskerna, sårbarheterna och förmågorna inom energiförsörjningen inkluderande energianvändarna. I rapporten reflekteras kortfattat även över risker som kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energi¬marknaden och andra förändringar i hotbilden. Tyngdpunkt i analysen ligger på hot och risker i ett relativt kortsiktigt perspektiv. Energimyndigheten fortsätter dock att analysera de långsiktiga hoten kontinuerligt. Den särskilda förmågebedömningen för den svenska energiförsörjning år 2013 bifogas som bilaga.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:20
Utgivningsår: 2013
Sidomfång: 75
Format: A4
Lagersaldo: 22
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Uppdrag 3 i Regleringsbrev för budgetåret 2015

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att göra en översyn av energi- och klimatrådgivningen i syfte att göra den än mera effektiv och samhällsekonomiskt tillvänd. Rapporten visar Energimyndighetens tillvägagångssätt främst i form av en omfattande analysprocess där strävan har varit att bevara de funktionella och framgångsrika aspekterna och utveckla områden med potential och förändringsbehov. I rapporten redovisas Energimyndighetens förslag gällande utformning och inriktning på den kommunala energi- och klimatrådgivningens fortsatta arbete samt konkreta förslag till revidering av förordning (1997:1322).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2015:14
Utgivningsår: 2015
Sidomfång: 54
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Översyn av elcertifikatsystemet Etapp 1

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av elcertifikatsystemet. I en första delrapport redovisas torvens roll inom elcertifikatsystemet, hur en modell för den elintensiva internationellt konkurrensutsatta industrin kan utformas samt utformningen av kvotpliktsavgiften. Bilagan till denna rapport finns endast elektroniskt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:08
Utgivningsår: 2005
Sidomfång: 102
Format: A4
Lagersaldo: 75
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översyn av elcertifikatsystemet Etapp2

Energimyndigheten har lämnat en översyn av elcertifikatsystemet till regeringen. I rapporten konstaterar Energimyndigheten att det är helt avgörande att elcertifikatsystemet permanentas samt att långsiktiga kvotnivåer fastställs för att nödvändiga investeringar i förnybar el ska ske. Idag råder det för stor osäkerhet om framtida stödförutsättningar i systemet. Energimyndigheten föreslår vidare att kvotplikten för fysiska personer läggs på elleverantörerna. Utformningen av kvotplikten för juridiska personer bör inte förändras. För att stärka konsumenternas villkor på elcertifikatmarknaden rekommenderar Energimyndigheten att elcertifikatpriset bakas in i elpriset. Det blir då lättare att jämföra sin elkostnad med alternativen. I rapporten konstateras vidare att det framtida stödbehovet för de energikällor som idag ingår i elcertifikatsystemet kvarstår vad avser nyanläggning, att de ekonomiska villkoren för befintliga anläggningar är generellt goda. Energimyndigheten anser vidare att det finns anledning att vidare analysera en begränsning av tiden en anläggning kan erhålla elcertifikat och därmed även fasa ut befintliga anläggningar ur systemet. Bilagan till denna rapport finns endast i elektronisk form.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:09
Utgivningsår: 2005
Sidomfång: 228
Format: A4
Lagersaldo: 45
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 451 - 475 av 476