Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 51 - 75 av 482
Exkl. moms

Effekter av energi- och klimatrådgivningens effekter 2012

Denna rapport är resultatet av en utvärdering av energi- och klimatrådgivningens effekter som genomförts av Energimyndigheten under 2012. Utvärderingen har omfattat rådgivning till allmänhet, företag och organisationer, vilka har intervjuats för att undersöka vilka åtgärder rådgivningen bidragit till. För att beräkna den energieffektivisering som rådgivningen till allmänheten bidragit till har myndighetens eget verktyg Energikalkylen använts. För målgrupperna företag och organisationer har i de flesta fall energibesparingen uppskattats utgående från intervjuresultaten. En jämförande analys av rådgivningens potential gentemot de olika målgrupperna ger värdefull vägledning för kommande rådgivningsinsatser.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:08
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 174
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter i elsystemet från en ökad andel solel

Rapporten är en underlagsrapport till Energimyndighetens uppdrag att ta fram en strategi för utbyggnaden av solel. Syftet med rapporten är att belysa vilka effekter som kan uppstå i elsystemet om utbyggnaden av solel tar fart, i enlighet med utbyggnadstakten i solstrategin. Rapporten innehåller lösningsförslag för hur effekterna på kort och lång sikt ska hanteras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2016:22
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektiv energianvändning

Resurseffektivitetsutredningen har uppdragit åt Statens Energimyndighet att analysera sambanden mellan effektivisering av energianvändningen och utvecklingen av den faktiska användningen. I uppdraget ingår även att jämföra historiska förbrukningsprognoser med faktiskt utfall. Särskild vikt har lagts vid att utröna huruvida tidigare uppskattade effektiviseringspotentialer har realiserats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2000:22
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektivare primärenergianvändning

En uppföljning av måluppfyllelse avseende EG-direktivet om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster mellan åren 1991 till 2004.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:32
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiska styrmedel i energisektorn

Denna rapport tog Energimyndigheten fram som ett underlag till Sveriges fjärde nationalrapport. Rapporten innehåller en beskrivning av använda ekonomiska styrmedel i energisektorn (exklusive transportsektorn) från 1990 och fram till idag. Även beräkningar har gjorts för att utvärdera effekten av använda ekonomiska styrmedel. Den använda modellen är Markal. Modellberäkningarna har kompletterats med ett avsnitt som visar produktionskostnader år 1990 och idag. I en bilaga till rapporten finns en noggrann beskrivning av hur Markal-modellen fungerar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:06
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 70
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken

Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Rapporten ""Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken"" är en omfattande kartläggning gjord på uppdrag av regeringen. Rapporten innehåller en genomgång av befintliga ekonomiska styrmedel inom miljöområdet, som t.ex. skatter, bidrag och avgifter. Myndigheterna har dragit övergripande slutsatser kring styrmedlens effektivitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och även gjort en bedömning om styrmedlen behöver utredas ytterligare. Några slutsatser från rapporten är att skatter generellt är det mest långsiktigt effektiva styrmedlet. Vid produktion av fjärrvärme och individuell uppvärmning styr dock befintliga skatter redan kraftigt vilket gör att ytterligare höjningar inte leder till lägre utsläpp i ett långsiktigt perspektiv. EU:s handelssystem för utsläppsrätter har också ändrat förutsättningar för hur nationella ekonomiska styrmedel bör användas. Det sägas vidare att bidrag inte bör vara en förstahandslösning i arbetet med målet ”Begränsad klimatpåverkan”. Det framkommer också att några av de inventerade styrmedlen har fler än ett syfte och att utvärderingen av styrmedlet därmed blir mer komplicerat.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:34
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elavbrott i Akalla-Kista

Studien av en serie strömavbrott i nordvästra Stockholm, dess orsaker, konsekvenser och vidtagna åtgärder från nätägaren och större kunder syftar till att gen en helhetsbild av händelserna och att identifiera likheter och särdrag. ;Energimyndighetens motiv till att låta genomföra denna studie är således att söka förklaringar, vilka i förebyggande syfte kan utnyttjas i andra sammanhang. Slutsatserna från denna studie kan i så fall användas för att minska sannolikheten för, eller eliminera, ett upprepande. Studien kommer att besvara tre huvudfrågor: Vilka är orsakerna, Vilka åtgärder har vidtagits och Vilka blev konsekvenserna av störningarna på kort och lång sikt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:14
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 48
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elavbrott i östra USA och Kanada 14 augusti 2003

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2004:5
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elevers kunskaper om energi

Som ett led i att öka barns och ungdomars medvetenhet om energi-och klimatfrågor har Energimyndigheten låtit undersöka kunskaperna hos 349 elever i 22 niondeklasser runt om i landet. Sammanfattningsvis kan man säga att en överväldigande del av eleverna tycker att det är viktigt att lära sig om energi, men att kunskaperna idag är bristfälliga. Det finns en hög medvetenhet hos eleverna om att den egna livsstilen är energikrävande. Men många har svårt att ange förnybara resp. icke förnybara energikällor. Många har också ganska vaga begrepp om orsaker till en förstärkt växthuseffekt. Skolan och samhället står inför en utmaning i att öka kunskapsnivåerna om dessa frågor. Rapporten är därför ett viktigt underlag för fortsatta satsningar på området.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:03
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 104
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknadsrapport 2001:1. Scenarier för eltillförseln med och utan Barsebäck 2

I rapporten redovisas scenarier över eltillförseln för perioden fram till 2010. Beräkningarna baseras på olika antaganden när det gäller stängningen av Barsebäcks andra reaktor. I det ena fallet antas att Barsebäcks andra reaktor stängs innan år 2005 och i det andra fallet finns reaktorn kvar under hela perioden. Detta för att kunna jämföra utvecklingen av eltillförseln och utsläppen av koldioxid. Scenarierna fram till 2010 över tillförseln av elenergi i Sverige under normala år visar att om Barsebäck 2 stängs blir importbehovet något större än om reaktorn drivs vidare. Utbyggnaden av ny produktionskapacitet påverkas av det antagna stödet till el från förnybara energikällor. I fallet då reaktorn stängs blir, till följd av något högre elpris, utbyggnaden något större än om Barsebäck 2 drivs vidare. Produktionsbortfallet från Barsebäck beräknas täckas med import och en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Detta leder till att skillnaden i utsläppen av koldioxid i Sverige inte blir stor mellan de alternativa scenarierna för Barsebäck 2. Eltillförselns utseende varierar från år till år. En av de största variationerna står vattenkraften för. Vattenkraftens produktionsförmåga under ett år påverkar elpriserna och handelsflödena på marknaden. I denna rapport har även effekterna av ett torrår beräknats. Även torrårsscenarierna har två alternativ angående den andra reaktorn i Barsebäck beräknats. I dagsläget är södra Sverige beroende av överföringsförbindelserna till utlandet vid toppar i förbrukningen. Översiktliga beräkningar för en höglastsituation visar att det i dag finns små marginaler i elsystemet för att klara effektbalansen i södra Sverige. Beräkningarna visar också att vid en stängning av Barsebäck 2 måste alla delar i elsystemet fungera för att det inte ska uppstå en effektbristsituation i södra Sverige. I elsystemet inräknas produktionskapacitet och överföringsförbindelser både inom landet och till utlandet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2001:8
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 160
Pris: 100,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknadsrapport 2003:1

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra problemorienterade uppföljningar av elmarknaden. Denna rapport uppmärksammar ekonomiska säkerhetskrav för aktörer på Nord Pool. Under vintern 2002/2003 steg spotpriset på Nord Pool, elbörsen, till historiskt höga nivåer. Kraftigt stigande elpris kan leda till ekonomiska problem för aktörer verksamma på Nord Pool. De belopp som aktörerna måste ställa i säkerhet för sin handel ökar väsentligt. Energimyndigheten finner dock i rapporten att säkerhetskraven i huvudsak är ändamålsenliga, men att det finns möjliga åtgärder att vidta som minska beloppen som krävs i säkerhet. Den huvudsakliga förändringen av säkerhetskraven som Energimyndigheten identifierat är minskad avräkningstid för el inköpt på spotmarknaden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2003:17
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 64
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elnätföretagens kostnadseffektivitet och produktivitetsutveckling

Energimyndigheten publicerar i rapporten Elnätsföretagens kostnadseffektivitet (ER 10:2004) resultatet av en studie över de lokala elnätsföretagens effektivitet enligt den modell som har presenterats i Energimyndighetens rapport Ekonomisk nätbesiktning, ER 7:2002. Jämförelsen bygger på i första hand de uppgifter företagen lämnat i årsrapporterna för år 2002. Företagens förbrukning av resurser sätts i relation till deras produktion av tjänster och denna produktivitet jämförs sedan företagen mellan. Denna ansats har fått olika benämning: måttstockskonkurrens, jämförelsekonkurrens eller benchmarking och syftet är att kartlägga vilka effektiviseringspotentialer som finns. Beräkningarna visar nätföretagens relativa produktivitet för de variabler som används. Kartläggningen kan användas i företagens rationaliseringsarbete.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2004:10
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004

I rapporten presenteras ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens ekonomiska utveckling under perioden 2000 till 2004. Energimarknadsinspektionen har för avsikt att rapporten ska utgöra en indikator på elnätsföretagens ekonomiska ställning och utveckling. Ett instrument för jämförelse av den ekonomiska ställningen och utvecklingen för enskilda elnätsföretag och för branschen. Syftet med nyckeltalsrapporten är att ge en översiktlig information om elnätsbranschens ekonomiska utveckling. Nyckeltalen beskriver elnätsbranschens avkastning-, resultat-, och kapitalstruktur.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:05
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elnätsföretagens kostnadseffektivitet år 2004

Eldistributionen i Sverige sköts mer kostnadseffektivt nu än för ett par år sedan. Men det finns fortfarande potential att minska kostnaderna. I genomsnitt kan ett elnätsföretag genom rationaliseringar minska kostnaderna med 20 procent. Syftet med kartläggningen är att ge nätföretagen kunskap om vilka effektiviseringspotentialer som finns och vilka företag som utgör förebilder genom att de är mer kostnadseffektiva. Denna kunskap kan företagen använda i arbetet med att rationalisera verksamheten. Kostnadseffektiviteten har jämförts genom att alla elnätsföretag jämförs mot varandra. Jämförelsen bygger på produktions- och kostnadsuppgifter för år 2004.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:12
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 52
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

En leveranssäker elöverföring

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:19
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 37
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2012

Detta är den första gemensamma årsrapporten för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norsk-svenska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2012. Utöver information om måluppfyllnad för det gemensamma målet innehåller den bland annat en översikt för godkänd produktion i det svenska elcertifikatsystemet fram till slutet av 2011 och godkända anläggningar i den norska övergångsordningen.

Identifierare: ET 2013:15
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 692
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2015

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2016:08
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 249
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning för inrikes sjöfart år 2006

Statistiken för inrikes sjöfart samlas sedan många år tillbaka in månadsvis och bygger på leveransdata från oljebolagen. Denna statistik har vissa svagheter och därför har det nu genomförts en undersökning av energianvändningen för inrikes sjöfart. Undersökningen har genomförts av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Energimyndigheten. Användningen är uppdelad på de tre bränslena diesel MK 1, eldningsolja 1 MK 3 och eldningsolja 2-6. Undersökningen är intermittent och tanken är att den ska genomföras nästa gång inom fem år. Syftet med undersökningen har varit att ge Energimyndigheten, Näringsdepartementet och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur sjöfartens energianvändning ser ut.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:26
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 197
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i handelslokaler

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2009 genomfördes energiinventeringar i handelslokaler, som livsmedelshandel, övrig handel och gallerior. Rapporten redovisar resultatet av inventeringarna samt potentialer för att minska handelslokalernas elanvändning. Inom STIL2 inventerades år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor, år 2007 vårdlokaler och år 2008 idrottsanläggningar. Resultaten från dessa inventeringar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2010:17
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2010 genomfördes energiinventeringar i hotell, restauranger och samlingslokaler. Rapporten redovisar resultatet av inventeringarna samt potentialer för att minska elanvändningen. Inom STIL2 inventerades år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor, år 2007 vårdlokaler, år 2008 idrottsanläggningar och år 2009 handelslokaler. Resultaten från dessa inventeringar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:11
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i idrottsanläggningar

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2008 genomfördes energibesiktningar i idrottsanläggningar, som badhus, simhallar, idrottshallar och kombianläggningar. Rapporten redovisar resultatet av besiktningarna samt potentialer för minska idrottsanläggningarnas elanvändning. STIL2 besiktade år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor och år 2007 vårdlokaler. Resultaten från dessa besiktningar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:10
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i vårdlokaler

Energimyndigheten genomförde år 2007 energibesiktningar i 159 slumpvis utvalda vårdlokaler i Sverige, som sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler. Besiktningarnas huvudsyfte var att se elanvändningens fördelning på olika ändamål, t.ex. belysning, fläktar och medicinsk utrustning. Rapporten redovisar resultatet av besiktningarna. Liknande energibesiktningar har gjorts i kontorslokaler (år 2005) och skolor och förskolor (2006). Samtliga besiktningsresultat finns publicerade i rapportform på denna webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2008:09
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 229
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning inom jordbruket 2013

Energy use in the agricultural sector 2013

En undersökning av energianvändningen inom jordbruket har under våren 2014 genomförts på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen avser de förhållanden som gällde under 2013. Uppgifter har insamlats från ett slumpmässigt urval av ca 10 000 företag. Urvalet drogs från lantbruksregistret 2013 och avsåg företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller s.k. stora djurbesättningar. Resultaten från undersökningen används bland annat som underlag vid beräkning av energibalanser och som indikatorer rörande jordbruk och miljö. Motsvarande undersökningar genomfördes senast avseende 2007, 2002 och 1994.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:07
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning och innemiljö i skolor och förskolor - Förbättrad statistik i lokaler STIL2

Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten

Energimyndigheten och Boverket genomförde år 2006 energibesiktningar och undersökningar av innemiljön i skolor och förskolor i Sverige. Rapporten består av fyra delar, en sammanfattande rapport som redovisar projektet som helhet och tre delrapporter. De tre delrapporterna redovisar mer ingående genomförande och resultat av energiinventeringar, innemiljöinventeringar respektive innemiljöenkäter. I rapportens sammanfattande del ingår även ett avsnitt med sambandsanalyser mellan olika energi- och innemiljöfaktorer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:11
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 133
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändningen inom byggsektorn år 2004

I undersökningen redovisas energianvändningen inom byggsektorn. Någon liknande undersökning har inte genomförts sedan år 1986. Undersökningen har genomförts på länsnivå med en urvalsstorlek på 5 700 arbetsställen. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Reslutaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom byggsektorn förändras. Undersökningen har genomförts under år 2005 (avseende företagens energianvänding under år 2004).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:02
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 68
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 75 av 482