Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 76 - 100 av 482
Exkl. moms

Energianvändningen inom fiskerisektorn år 2005

I undersökningen redovisas energianvändningen inom fiskesektorn. Någon liknande undersökning har inte genomförts tidigare. Undersökningen har haft en urvalsstorlek på 1 385 fiskare och omfattar fiske i såväl salt- som sötvatten. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom fiskesektorn förändras. Undersökningen har genomförts under år 2006 (avseende företagens energianvändning under år 2005).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:35
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändningen inom skogsbruket år 2005

Energianvändningen inom skogsbruket har fram till och med år 2004 skrivits fram med hjälp av uppgifter om förädlingsvärde inom skogssektorn. Basåret för dessa framskrivningar har varit år 1985, vilket är det senaste året en undersökning för skogsbrukets energianvändning genomfördes. I den här rapporten beskrivs den nya modellen, vilken beräknar skogsbrukets energianvändning med hjälp av bränsleåtgångstal för olika arbetsmoment och uppgifter om totalt avverkade volymer eller totala åtgärdade arealer. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom skogsbruket förändras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:15
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 333
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energifrågor i fysisk planering

Rapporten kan vara till nytta bl a för olika kommunala förvaltningar, energibolag och fastighetsägare. Framställningen riktar sig särskilt till fysiska planerare med begränsade energikunskaper. Avsikten är att ge insikter som underlättar genomförandet av verkningsfulla förändringar av energitillförsel och energianvändning mot ökad uthållighet samt att få till stånd lokala processer som leder till planering och genomförande av framtidens energi- och miljöarbete i kommunerna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2008:03
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 441
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2002-02-25

År 2001 slog vattenkraften nytt rekord. Enligt den preliminära statistiken blir vattenkraftens elproduktion närmare 78,5 TWh. Det tidigare rekordet var 77,9 TWh år 2000. Kärnkraften producerade 69,2 TWh el då det höga elpriset gjort kärnkraften lönsam under 2001. Den sammanlagda elproduktionen ökar enligt preliminär statistik till närmare 158 TWh för 2001 och Sverige nettoexporterade 7,3 TWh. Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2000 till 587 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen öka till 623 TWh för helåret 2001. Temperaturuppgifterna visar att 2000 och 2001 var 20 respektive 7 procent varmare än normalt, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 2001, 2002 och 2003. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 2000 som den ser ut enligt senast tillgängliga statistik. Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2002:4
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 58
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2002-11-25

År 2002 väntas vattenkraften enligt den preliminära statistiken bli drygt 65 TWh. Kärnkraften väntas producera drygt 65 TWh vilket är relativt lågt beroende på att Oskarshamns reaktor 1 har varit stängd under större delen av året p.g.a. moderniseringsarbete. Den sammanlagda elproduktionen minskar enligt preliminär statistik till knappt 142 TWh för 2002 och Sverige väntas nettoimportera närmare 7 TWh. Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2001 till 619 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen minska till 605 TWh för helåret 2002. Temperaturuppgifterna visar att 2001 var 7 procent varmare än normalt medan 2002 väntas bli 14 procent varmare, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Det framgår av prognosen över energianvändningen i Sverige för åren 2002, 2003 och 2004. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 2001 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2002:20
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 83
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2004-03-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för läget år 2002 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2003, 2004 och 2005. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB för år 2002 samt de tre första kvartalen för år 2003. Den totala omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2002 till 613 TWh, för år 2003 bedöms energianvändningen öka till 627 TWh. Till år 2004 och 2005 beräknas den totala tillförseln öka till 640 respektive 648 TWh, åren antas vara normaltempererade. Fjärrvärmetillförseln uppgick till 54,6 TWh under år 2002, för år 2003 till 59 TWh samt för åren 2004 och 2005 61,8 respektive 63,3 TWh. Elproduktionen uppgick till 143,4 TWh år 2002 för att minska med cirka 10 TWh till 132,5 TWh för år 2003. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,0 respektive 146,2 TWh för år 2004 och 2005. Under år 2002 ligger utsläppen av koldioxid 1,3 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2005 beräknas koldioxidutsläppen öka till 54,1 miljoner ton vilket motsvarar en ökning med 4,6 procent. Ökningen mellan år 2002 och 2005 härrör främst från fjärrvärmesektorn samt industrisektorn. Transportsektorn ökar sina koldioxidutsläpp måttligt och bostadssektorn minskar sina utsläpp.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2004:6
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 2004-08-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för läget år 2003 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2004, 2005 och 2006. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB för år 2003. Den totala energitillförseln uppgick år 2003 till 627 TWh inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod. Till år 2004 bedöms energianvändningen öka till 641 TWh Till år 2005 och 2006 beräknas den totala tillförseln öka till 650 respektive 661 TWh. Åren antas vara normaltempererade. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 56,2 TWh under år 2003, för år 2004 till 57,3 TWh samt 58,8 respektive 59,6 TWh för åren 2005 och 2006. Elproduktionen uppgick till 132,3 TWh år 2003 för att öka med cirka 9 TWh till 141,3 TWh för år 2004. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,4 respektive 146,5 TWh för år 2005 och 2006. Under år 2003 ligger utsläppen av koldioxid 1,6 miljoner ton över nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2006 ökar koldioxidutsläppen till 54,9 miljoner ton vilket motsvarar en ökning med 0,6 procent. Ökningen mellan år 2003 och 2006 härrör främst från fjärrvärmeproduktion och transportsektorn. Inom industrisektorn sker det en mycket måttlig ökning av utsläppen och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2004:24
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2005-03-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för år 2003 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2004, 2005 och 2006. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB.;Den totala energitillförseln uppgick år 2003 till 626 TWh Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.. Till år 2004 bedöms energianvändningen ökat till 660 TWh Till år 2005 och 2006 beräknas den totala tillförseln bli 656 respektive 661 TWh. Åren antas vara normaltempererade.;Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 55,7 TWh under år 2003. För år 2004 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 53,1 TWh, samt 55,3 respektive 56,0 TWh för åren 2005 och 2006. Elproduktionen uppgick till 132,4 TWh år 2003 för att sedan öka till 149,3 TWh för år 2004. Förväntad elproduktion beräknas bli 145,0 respektive 144,0 TWh för år 2005 och 2006.;Under år 2003 ligger utsläppen av koldioxid 1,6 miljoner ton över nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2006 ökar koldioxidutsläppen till 54,7 miljoner ton. Ökningen mellan år 2003 och 2006 härrör främst från fjärrvärmeproduktion och transportsektorn. Inom industrisektorn sker det en mycket måttlig ökning av utsläppen och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:04
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2005-08-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för år 2004 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2005, 2006 och 2007. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB. Den totala energitillförseln uppgick år 2004 till 649 TWh Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.. Till år 2005 bedöms energianvändningen minska till 637 TWh. Till år 2006 och 2007 beräknas den totala tillförseln bli 656 respektive 661 TWh. Åren 2006 och 2007 antas vara normaltempererade. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 53,6 TWh under år 2004. För år 2005 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 55,1 TWh, samt 56,5 respektive 57,2 TWh för åren 2006 och 2007. Elproduktionen uppgick till 148,2 TWh år 2004 för att sedan minska till 145,2 TWh för år 2005. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,2 respektive 146,4 TWh för år 2006 och 2007. Under år 2004 ligger utsläppen av koldioxid 0,9 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2007 ökar koldioxidutsläppen till 53,6 miljoner ton. Ökningen mellan år 2003 och 2007 härrör främst från fjärrvärmeproduktion och transportsektorn. Inom industrisektorn sker det en mycket måttlig ökning av utsläppen och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2005:20
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 85
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2006-03-15

Ett fel har upptäckts i den tryckta versionen av rapporten. Filen här på webbplatsen är korrekt. Bifogar en fil med rättelseblad till de som redan beställt och fått rapporten levererad. Vid beställning efter den 4 april 2006 skickas rättelsebladet med automatiskt. Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för år 2004 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2005, 2006 och 2007. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB.;Den totala energitillförseln uppgick år 2004 till 649 TWh Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.. För år 2005 bedöms energitillförseln minska till 638 TWh Energianvändningen för år 2005 baserar sig på statistik för tre kvartal.. Detta beror framför allt på en minskad kärnkraftsproduktion, vilket minskar omvandlings- och distributionsförlusterna i kärnkraften. Temperaturuppgifterna visar att år 2004 var sex procent varmare än ett normaltempererat år. År 2005 förväntas vara åtta procent varmare än normalt, vilket påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Åren 2006 och 2007 antas vara normaltempererade. Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2004 till 406 TWh. Motsvarande siffra för år 2005 är 404 TWh. Till år 2006 respektive år 2007 förväntas den inhemska energianvändningen bli 412 respektive 416 TWh. Om den inhemska energianvändningen i denna prognos relateras till motsvarande siffra i föregående prognos (2005-08-15) revideras energianvändningen i industrisektorn samt bostads- och servicesektorn ned i denna prognos. Transportsektorn uppvisar emellertid en högre energianvändning än i föregående prognos. En analys av detta är att transportsektorns energianvändning inte påverkas av ett högt oljepris i samma utsträckning som industrisektorn samt bostads- och servicesektorn. Transportsektorns energianvändning ökar snarare beroende på den höga ekonomiska tillväxten. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 53,3 TWh under år 2004. För år 2005 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 54,3 TWh, samt 56,1 respektive 57,3 TWh för åren 2006 och 2007. Under år 2004 ligger utsläppen av koldioxid 0,9 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990 Enligt Energimyndighetens beräkningar.. Till år 2007 ökar koldioxidutsläppen till 52,7 miljoner ton. Ökningen mellan år 2004 och 2007 härrör främst från transportsektorn. Inom industrisektorn förväntas utsläppen av koldioxid vara oförändrade och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:04
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2006-08-15

Rapporten kommer inom kort att finnas även att beställa i tryckt form. Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2005 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2006–2008. Bedömningen bygger på preliminära ekonomiska förutsättningar som tagits fram av Konjunkturinstitutet i juni 2006. Övriga förutsättningar såsom exempelvis elpris, bränslepriser, tillrinning i vattenmagasin m.m. baseras på tillgänglig information fram till juni månad då prognosarbetet startade.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2006:22
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2007-03-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2005 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2006–2008. Bedömningen bygger på preliminära ekonomiska förutsättningar som tagits fram av Konjunkturinstitutet i juni 2006. Övriga förutsättningar såsom exempelvis elpris, bränslepriser, tillrinning i vattenmagasin m.m. baseras på tillgänglig information fram till juni månad då prognosarbetet startade.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:09
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 189
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2007-08-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2006 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2007–2009. Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2006 till 396 TWh. År 2009 bedöms energianvändningen uppgå till 406 TWh. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 55 TWh under år 2006. För år 2009 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 59 TWh. Prognosen för insatt bränsle i fjärrvärmeproduktion samt producerad el i fjärrvärmesystemet är osäker för år 2007–2009. ;Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 140,1 TWh år 2006 och bedöms stiga till 148,4 TWh för år 2007 och förväntas fortsätta öka till 151,3 TWh år 2008 och 153,5 TWh år 2009. Rättelse i den tryckta versionen I rapportens sammanfattning under rubriken ”Total energiförsörjning” avsnitt ”elproduktion” står felaktigt:;""År 2006 nettoexporterade Sverige 6 TWh el."" istället för: ""År 2006 nettoimporterade Sverige 6 TWh el.""

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2007:25
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 100
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2008-03-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2006 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2007–2009. Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2006 till 396 TWh. År 2009 bedöms energianvändningen uppgå till 407 TWh. Nettoproduktionen av el i Sverige uppgick till 140,1 TWh år 2006 och bedöms stiga till 145,0 TWh för år 2007 och förväntas fortsätta öka till 154,5 TWh år 2009. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 55 TWh under år 2006. För år 2009 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 57 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2008:12
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 113
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2008-08-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2007 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2008–2010;Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2007 till 396TWh. År 2010 bedöms energianvändningen uppgå till 410 TWh;Nettoproduktionen av el i Sverige uppgick till 144,9 TWh år öka till 156,2 TWh år 2010. Vindkraftsproduktionen blev 1,4 TWh år 2007och produktionen bedöms år 2010 uppgå till 3,4 TWh. År 2007 nettoimporterade Sverige 1,3 TWh el. Under prognosåren förväntas Sverige vara nettoexportör av el. År 2010 prognostiseras en export på nästan 6,9 TWh

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2008:18
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 189
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2009-03-06

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2007 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2008–2010;Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2007 till 396TWh. År 2010 bedöms energianvändningen uppgå till 397 TWh;Nettoproduktionen av el i Sverige uppgick till 144,9 TWh år 2007 och väntas öka till 155,7 TWh år 2010. Vindkraftsproduktionen blev 1,4 TWh år 2007 och produktionen bedöms år 2010 uppgå till 3,4 TWh. År 2007 nettoimporterade Sverige 1,3 TWh el. Under prognosåren förväntas Sverige vara nettoexportör av el. År 2010 prognostiseras en export på 9,2 TWh

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:11
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 218
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2009-07-08

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2008 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2009–2011. Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2008 till 388 TWh. År 2011 bedöms energianvändningen uppgå till 384 TWh. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 145,9 TWh år 2008 och befintlig statistik pekar mot en produktion på 141,0 TWh för år 2009. Elproduktionen i landet kommer enligt prognosen att fortsätta öka både 2010 och 2011 till 153,7 TWh för år 2010 och 156,6 TWh för år 2011.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2009:24
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 128
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2011

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är energieffektivisering. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2011:12
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 51
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2012

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är bioenergi. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. OBS. I den tryckta versionen av rapporten finns ett fel på s 65. Där står att Vattenfall stod för 42 procent av elproduktionen under 2011 – rätt siffra ska vara 41 procent. Observera också att procentsiffrorna för Vattenfall, Fortum och E.ON är avrundade och därför inte stämmer helt överens med procentsiffran för producenternas gemensamma marknadsandel vid addering.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2012:20
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2013

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är transport och har även temabilagor om fjärrvärmemarknaden samt alternativkostnaden för flerbostadshus. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2013:05
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2014

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är trygg energiförsörjning. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2014:10
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 158
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2015

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är jämställdhet kopplat till energiområdet. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2015:15
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 62
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2016

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Den finns indikatorer på 25 olika områden men i årets rapport finns inget temaområde. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2016, ett sifferunderlag i excel till figurer i rapporten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ER 2016:10
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2017

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Den finns indikatorer på 25 olika områden men i årets rapport finns inget temaområde. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2017, ett sifferunderlag i excel till figurer i rapporten.

Identifierare: ER 2017:9
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2018

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen, med indikatorer på 25 olika områden. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2018, som är ett sifferunderlag i Excel till figurer i rapporten.

Identifierare: ER 2018:11
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 76 - 100 av 482