Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 176 - 200 av 400

eNyckeln - spar energi, tid och pengar

eNyckeln är en webbaserad databas, där fastighetsägare kan rapportera statistik till Energimyndighetens officiella energistatistik avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. På samma gång är det dessutom möjligt att göra delar av energideklarationen. Genom att använda eNyckeln får fastighetsägare även möjlighet att jämföra sina egna byggnaders energianvändning med andra motsvarande byggnader i databasen. eNyckeln blir ett verktyg där det är möjligt att få kontroll på sin energianvändning och se var det går att spara energi och därmed pengar.

Format: A4
Identifierare ET2009:13
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1964
Ladda ner

Erfarenheter inspirerar och lär Endast PDF

resultat från informations- och utbildningsprojekt

Vi vill få en smartare energianvändning i Sverige. Därför stöttar Energimyndigheten varje år 20-25 informations- och utbildningsprojekt som ökar kunskapen om energieffektivisering och minskar antalet använda kilowattimmar. I denna trycksak, som är baserad på en utställning från Kraftsamling 2011, presenterar vi några av projekten och en lista med tips. Låt dig inspireras!

Format: A4
Identifierare ET2011:54
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2386
Ladda ner

Et norsk-svensk elsertifikatmarked

Årsrapport för 2016
Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: -
Identifierare ET 2017:10
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 28
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2812
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Publikationen är en kortare sammanfattning av den årliga rapport som ges ut av Energimyndigheten där handelssystemet för utsläppsrätter beskrivs. Publikationen ska ses som mer lättillgänglig information och vänder sig till deltagare i systemet och till en intresserad allmänhet. Publikationen berättar om hur systemet fungerar och vilka förändringar som väntar.

Format: A4
Identifierare ET2012:50
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 1014
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2479
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europas naturgasberoende

Åtgärder för tryggad naturgasförsörjning

Den nya skriften ”Europas naturgasberoende” handlar om dagens och framtidens naturgasanvändning i Europa och Sverige. Skriften tar även upp de framtida hoten mot naturgasförsörjningen och beroendet av rysk gas. Sverige har i jämförelse med andra länder en låg andel naturgas i energisystemet. Den pågående utbyggnaden och EU:s nya naturgasdirektiv gör dock frågan aktuell.

Format: A4
Identifierare ET2006:06
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 231
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1803
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europeiska utsläppshandelssystemets påverkan på industrin - en underlagsrapport

En underlagsrapport till 2006 års regeringsuppdrag om utvecklingen av EU:s system för utsläppshandel efter 2012 (ER2006:45)

Energimyndigheten och Naturvårdsverket hade under 2006 regeringens uppdrag att analysera utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2012. Detta uppdrag redovisades i december 2006 i rapporten ER 2006:45. Rapporten innehöll ett kapitel om utsläppshandelssystemets påverkan på industrin. ;I föreliggande rapport har den analys om påverkan på industrin av EU:s utsläppshandelssystem som redovisades i ER 2006:45 utvecklats och fördjupats. I rapporten behandlas den direkta och indirekta kostnadspåverkan på industrin, påverkan på industrins konkurrenskraft och investeringar samt möjligheter att minska snedvridandet av konkurrenskraften.

Format: A4
Identifierare ER2007:08
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1886
Ladda ner

Fastighetsägarknappen i Västerås

Uthållig kommun - Goda exempel

Fastighetsägarknappen säkerställer att elanvändningen är på miniminivå då skolan inte används under kvällar, nätter, helger och lov. Energisparfunktionen sätts igång automatiskt. Viss elanvändning är nödvändig så som drift av brandlarm, inbrottslarm, kylskåp och frysar. Systemet har fungerat väl och Västerås stads, Konsult & Service är delaktiga i projektet gällande datorer, kopiatorer m.m. En investering som spar både energi och miljö i våra byggnader.

Format: A4
Identifierare ET2010:33
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2270
Ladda ner

Flytande biobränsle 2016

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2017 rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2016. I den här publikationen finns resultaten sammanställda. Uppgifterna presenteras tillsammans med uppgifter från tidigare års rapporteringar.

Format: ,
Identifierare ET 2017:13
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 7
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2821
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fokus på energin vid renovering sparar pengar för simhallen

Faktablad om energianvändningen i simhallar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:03
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 696
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2302
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi &

FFI

Målet är att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt koldioxid och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Format: A4
Identifierare ET2012:44
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 751
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2512
Antal:
Ladda ner
Beställ

Forskning och innovation för energieffektivare byggnader och boende

Programmet är ett brett program som avser att stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering/rivning

Format: A4
Identifierare ET2012:73
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 749
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2518
Antal:
Ladda ner
Beställ

Full-scale implementation manual for STIL2 India

The purpose of the STIL2 project is to find out, on a national level, how electric energy use in premises is distributed between the different areas of use, for example lighting, ventilation and computers. This manual for implementing the STIl2 method is

Format: A4
Identifierare ET2014:05
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2601
Ladda ner

Fyra energiframtider öppnar tankarna

Informationsblad om Energimyndighetens utredning Fyra framtider

Format: -
Identifierare ET2016:07
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 837
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2747
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra framtider – energisystemet efter 2020

Vi vill prata framtidsenergi

Med Fyra framtider vill vi ge vårt bidrag till en modern energidialog som tar helhetsgrepp och har samhällsperspektiv. Vi vill ha en energidiskussion som pekar framåt.

Hur ser då framtiden ut? Det finns inte ett svar, utan flera. Vi visar här fyra möjliga framtider för energisystemet. Varje framtid har olika drivkrafter som utvecklar samhället, till exempel säker energiförsörjning, global rättvisa, individualism eller klimatförbättring. Vi kallar dem Forte, Legato, Espressivo och Vivace.

Välkommen in i ett nytt och annorlunda samtal om framtidens energi.

Format: .
Identifierare ET2016:04
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 1070
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2740
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra stora steg och tjugo små steg

Idéskrift om fysisk planering

Programmet Uthållig kommun bedrivs av Energimyndigheten med syfte att stärka det kommunala strategiska arbetet med energifrågor och bygga nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. ”Fyra stora steg och tjugo små steg – Idéskrift om fysisk planering” är en idéskrift om metoder och verktyg för att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering med fokus på uppvärmning och transporter.

Idéskriften presenteras som en arbetsgång bestående av fyra huvudsteg och tjugo delsteg som bygger på den arbetsmetodik som arbetats fram under etapp två av Uthållig kommun.

Format: A4
Identifierare ET2011:53
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 1384
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2373
Antal:
Ladda ner
Beställ

Få grepp om energimärkningen av däck

Format: A4
Identifierare ET2012:35
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 2137
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2559
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fönster

Broschyren Fönster ger dig en grundinformation om vad du bör tänka på när det är aktuellt att byta eller renovera dina fönster. Trycksaken tar upp de fördelar med fönsterbyten som finns; att du spar pengar, energi och skapar en bättre inomhusmiljö. Den tar även upp hur du räknar ut U-värdet samt ett exempel på ett lyckat byte.

Format: A4
Identifierare ET2007:61
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1897
Ladda ner

Fönsterrenovering med energiglas

Spara energi och pengar med hjälp av dina fönster!

Uppgradera dina befintliga fönster med energiglas. De kan få nästan lika bra energivärden som energieffektiva nya fönster.

Läs i vår nya broschyr om vad du kan göra.

Ta kontakt med glasmästaren på din ort så hjälper han dig med förslag till åtgärder och gör jobbet som ger dig lägre uppvärmningskostnader.

Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Glasbranschföreningen och Energimyndigheten med syftet att tillvarata den energisparpotential som befintliga villafönster har.

Format: A4
Identifierare ET2008:10
Utgivningsår 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2055
Ladda ner

För tillväxt - tänk cleantech

En beskrivning av Energimyndighetens erbjudande till innovatörer och entreprenörer med affärsidéer inom miljöteknikområdet samt en sammanställning av de företag som Energimyndigheten har i sin portfölj. Här finns också tre beskrivningar av samarbetet mellan Energimyndigheten och miljöteknikföretag och deras medfinansiärer eller kunder.

Format: A4
Identifierare ET2012:06
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 596
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2396
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi - slutrapport

Slutrapporten ”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi” är resultatet av ett regeringsuppdrag som syftar till att på lång och kort sikt öka användningen av biogas. Bakom rapporten står Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Bilagorna finns endast som pdf-filer att ladda ner.

Format: A4
Identifierare ER2010:23
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2208
Ladda ner

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet.
Förslaget till strategi innehåller:
• en översikt av det nationella byggnadsbeståndet
• identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder
• styrmedel och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv djuprenovering

Format: A4
Identifierare ET2013:24
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2546
Ladda ner

Förslag till strategi för ökad användning av solel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Denna rapport med förslaget till strategi utgör slutredovisningen av uppdraget.

Format: ,
Identifierare ET 2016:16
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 93
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2770
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Utredning av två styrmedel 2015.
Ett samarbete mellan Energimyndigheten och Boverket

Boverket och Energimyndigheten har i ett gemensamt regeringsuppdrag utvecklat förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Uppdraget specificerades till att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgrad och renoveringstakt. Uppdraget omfattade att 1) vidare utreda styrmedelsförslaget informationscentrum för att öka energieffektiviseringsgraden vid renovering som föreslogs i myndigheternas rapportering 2013, och 2) utreda hur ett finansiellt styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån skulle kunna utformas och undersöka om det skulle kunna öka renoveringstakten.

Format: _
Identifierare ET2015:17
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2718
Ladda ner

Första året med PFE

Programmet för energieffektivisering (PFE) trädde ikraft den 1 januari 2005. Denna rapport beskriver programmets första år. Bl a beskrivs antalet företag som valt att gå med i programmet, vilka branscher de tillhör, hur mycket el de använder och var de är lokaliserade i landet. Rapporten beskriver också PFE som helhet, exempelvis kriterier och krav för deltagande, förväntade effekter av programmet och kopplingen till andra styrmedel.;Dessutom beskrivs Energimyndighetens och Programrådets roller i PFE samt samarbetet med andra aktörer. Ett antal företagsrepresentanter och Rådsmedlemmar uttalar sig också om programmets första år.

Format: A4
Identifierare ET2006:03
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 539
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1781
Antal:
Ladda ner
Beställ

Gas och kol - tillgång och prisutveckling

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Kan naturgasen bli en brygga mellan dagens energisystem och framtidens, där väte kan bli en viktig energibärare? Naturgas har bättre miljöegenskaper än olja och kol. och de kända reserverna är mycket stora. Sverige har EU-områdets lägsta andel naturgas i energisystemet, trots stora och närbelägna tillgångar i både Norge och Ryssland. Naturgasen är dessutom ett alternativ som motorbränsle. Kol kan knappast bli annat än ett reservbränsle på den svenska marknaden, om inte dagens metoder ersätts med nya och mindre miljöstörande.

Gas och kol - tillgång och prisutveckling behandlar de närmaste decenniernas tillgång på gas och kol, samt förväntade förändringar när det gäller prispåverkande faktorer.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 2588
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1503
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 176 - 200 av 400