Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 201 - 225 av 415

Få grepp om energimärkningen av däck

Format: A4
Identifierare ET2012:35
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 1925
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2559
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fönster

Broschyren Fönster ger dig en grundinformation om vad du bör tänka på när det är aktuellt att byta eller renovera dina fönster. Trycksaken tar upp de fördelar med fönsterbyten som finns; att du spar pengar, energi och skapar en bättre inomhusmiljö. Den tar även upp hur du räknar ut U-värdet samt ett exempel på ett lyckat byte.

Format: A4
Identifierare ET2007:61
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1897
Ladda ner

Fönsterrenovering med energiglas

Spara energi och pengar med hjälp av dina fönster!

Uppgradera dina befintliga fönster med energiglas. De kan få nästan lika bra energivärden som energieffektiva nya fönster.

Läs i vår nya broschyr om vad du kan göra.

Ta kontakt med glasmästaren på din ort så hjälper han dig med förslag till åtgärder och gör jobbet som ger dig lägre uppvärmningskostnader.

Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Glasbranschföreningen och Energimyndigheten med syftet att tillvarata den energisparpotential som befintliga villafönster har.

Format: A4
Identifierare ET2008:10
Utgivningsår 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2055
Ladda ner

För tillväxt - tänk cleantech

En beskrivning av Energimyndighetens erbjudande till innovatörer och entreprenörer med affärsidéer inom miljöteknikområdet samt en sammanställning av de företag som Energimyndigheten har i sin portfölj. Här finns också tre beskrivningar av samarbetet mellan Energimyndigheten och miljöteknikföretag och deras medfinansiärer eller kunder.

Format: A4
Identifierare ET2012:06
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 594
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2396
Antal:
Ladda ner
Beställ

Företagets energitrappa

Börja på rätt nivå för ett strukturerat arbete
Detta material ska underlätta för dig som driver företag att arbeta
med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete
med energifrågor. Skriften är uppdelad i fyra steg. För att avgöra hur långt just ditt
företag har kommit i energiarbetet och var i materialet du ska börja läsa, börja med att fylla i självskattningsverktyg som du hittar på www.energimyndigheten.se/metodstod.

Format: ,
Identifierare ET 2017:23
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 701
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2835
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi - slutrapport

Slutrapporten ”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi” är resultatet av ett regeringsuppdrag som syftar till att på lång och kort sikt öka användningen av biogas. Bakom rapporten står Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Bilagorna finns endast som pdf-filer att ladda ner.

Format: A4
Identifierare ER2010:23
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2208
Ladda ner

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet.
Förslaget till strategi innehåller:
• en översikt av det nationella byggnadsbeståndet
• identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder
• styrmedel och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv djuprenovering

Format: A4
Identifierare ET2013:24
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2546
Ladda ner

Förslag till strategi för ökad användning av solel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Denna rapport med förslaget till strategi utgör slutredovisningen av uppdraget.

Format: ,
Identifierare ET 2016:16
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 81
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2770
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Utredning av två styrmedel 2015.
Ett samarbete mellan Energimyndigheten och Boverket

Boverket och Energimyndigheten har i ett gemensamt regeringsuppdrag utvecklat förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Uppdraget specificerades till att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgrad och renoveringstakt. Uppdraget omfattade att 1) vidare utreda styrmedelsförslaget informationscentrum för att öka energieffektiviseringsgraden vid renovering som föreslogs i myndigheternas rapportering 2013, och 2) utreda hur ett finansiellt styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån skulle kunna utformas och undersöka om det skulle kunna öka renoveringstakten.

Format: _
Identifierare ET2015:17
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2718
Ladda ner

Första året med PFE

Programmet för energieffektivisering (PFE) trädde ikraft den 1 januari 2005. Denna rapport beskriver programmets första år. Bl a beskrivs antalet företag som valt att gå med i programmet, vilka branscher de tillhör, hur mycket el de använder och var de är lokaliserade i landet. Rapporten beskriver också PFE som helhet, exempelvis kriterier och krav för deltagande, förväntade effekter av programmet och kopplingen till andra styrmedel.;Dessutom beskrivs Energimyndighetens och Programrådets roller i PFE samt samarbetet med andra aktörer. Ett antal företagsrepresentanter och Rådsmedlemmar uttalar sig också om programmets första år.

Format: A4
Identifierare ET2006:03
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 539
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1781
Antal:
Ladda ner
Beställ

Gas och kol - tillgång och prisutveckling

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Kan naturgasen bli en brygga mellan dagens energisystem och framtidens, där väte kan bli en viktig energibärare? Naturgas har bättre miljöegenskaper än olja och kol. och de kända reserverna är mycket stora. Sverige har EU-områdets lägsta andel naturgas i energisystemet, trots stora och närbelägna tillgångar i både Norge och Ryssland. Naturgasen är dessutom ett alternativ som motorbränsle. Kol kan knappast bli annat än ett reservbränsle på den svenska marknaden, om inte dagens metoder ersätts med nya och mindre miljöstörande.

Gas och kol - tillgång och prisutveckling behandlar de närmaste decenniernas tillgång på gas och kol, samt förväntade förändringar när det gäller prispåverkande faktorer.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 2588
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1503
Antal:
Ladda ner
Beställ

Goda råd för ett bättre klimat

"Goda råd för ett bättre klimat" presenterar de kommunala energi- och klimatrådgivarna breda arbetsfält. Broschyren vänder sig till privatpersoner och små och medelstora företag, målgrupper som kan ha stor nytta av energi- och klimatrådgivarnas kunskap om att spara energi.

Energimyndigheten finansierar rådgivare i varje kommun. Råden är gratis och opartiska. Läs mer i broschyren "Goda råd för ett bättre klimat".

Format: A4
Identifierare ET2010:22
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 10
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2212
Antal:
Ladda ner
Beställ

Godnatt glödlampa

En guide från Energimyndigheten om det nya ljuset

God natt glödlampa är en tidning om hembelysning. Den innehåller reportage, praktiska tips och fakta om belysning. I tidningen finns en guide som förklarar informationen på lampförpackningen.

Format: A4
Identifierare ET2011:46
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2354
Ladda ner

Grönare vitvaror

De första 10 åren med energimärkning

Energimärkning av vitvaror är obligatorisk i alla EU-länder. Märkningen ska hjälpa konsumenterna att välja energisnålt och den ska driva på produktutvecklingen. Skriften sammanfattar tio års erfarenheter av energimärkningen. Energimyndigheten övertog år 2006 ansvaret för tillsyn och tester av märkningen från Konsumentverket.

Tryckfelsnisse har varit framme i den tryckta versionen. Där anges fel ETnummer, det korrekta numret är ET2006:30.

Format: A4
Identifierare ET2006:30
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1829
Ladda ner

Grönt hyresavtal

För att minska lokalers resurs- och energianvändning.

Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första avtalsmall för minskad energianvändning och miljöpåverkan för lokaler. Avtalsmallen har ett inbyggt miljötänk som ger dig som fastighetsägare (eller hyresgäst) möjlighet att skapa goda affärer och komma längre i energi- och hållbarhetsarbetet. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar.

Format: ,
Identifierare ET 2017:31
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 81
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2855
Antal:
Ladda ner
Beställ

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Guiden är ett stöd för företag som vill ta steget från en energikartläggning till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kan ge verkliga besparingar.
Guiden vänder sig främst till företag som har liten erfarenhet av att genomföra energieffektiviserande åtgärder eller som saknar särskilda resurser för att arbeta med energieffektivisering. Informationen i guiden är däremot även relevant för företag.

Format: -
Identifierare ET 2017:11
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2827
Ladda ner

Guide till ljuset du vill ha

Format: A4
Identifierare ET 2013:09
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 1800
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2530
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handbok för projektledare – inspiration och stöd för planering, genomförande och uppföljning av lyckade energieffektiviseringsprojekt

Handboken beskriver vad som kännetecknar ett väl planerat och genomfört projekt, ger goda exempel, samt nämner vanliga misstag som görs. Det ges också en sammanfattning av de faktorer som bör beaktas för att få till stånd framgångsrika projekt.

Format: ,
Identifierare ET 2016:17
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2779
Ladda ner

Handbok för Styrel 2011

Prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid elbrist

Handboken beskriver bakgrunden till Styrel, hur den svenska elförsörjningen ser ut samt hur planering och frånkoppling sker enligt Styrel. Målgrupper är de personer inom kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser som ska arbeta aktivt med Styrels planeringsprocess. Den är avsedd att användas som studiematerial vid utbildning, som referensmaterial under planeringsprocessen samt som informationsmaterial.

Format: A4
Identifierare ET2011:17
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 1147
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2299
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handbok för styrel End pdf

Prioritering av elanvändare vid elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. Energimyndigheten har därför fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist (Styrel). Det nya systemet utgår från att frånkopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till ellinjer med prioriterade elanvändare. Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist.

Format: A4
Identifierare ET2010:23
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2213
Ladda ner

Handel – så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av
erfarenheter, utmaningar och
möjligheter från sin energikartläggning. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt handelsföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva handelsföretaget, tillsammans med den anlitade energikartläggaren, beskriva hur de har resonerat.

Format: .
Identifierare ET 2016:30
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 16
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2793
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handledning för beredskapslagring av olja

Avsikten med denna handledning är att ge de företag som är lagringsskyldiga, potentiellt lagringsskyldiga eller tillhandahåller lagringstjänster en helhetsbild om vad som gäller för svensk beredskapslagring av olja samt en översiktlig beskrivning av gällande internationella avtal och svensk lagstiftning. Handledningen är inte en uttömmande beskrivning av den aktuella lagstiftningen utan ska snarare ses som en vägledning om den praktiska tillämpningen.

Format: -
Identifierare ET2016:09
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 65
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2755
Antal:
Ladda ner
Beställ

Helhetssyn är nyckeln

Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017–2020

Den här rapporten beskriver Energimyndighetens Fokus-arbete, som anger strategin för prioriterade forsknings- och innovationsbehov för perioden 2017-2020. Rapporten identifierar de utmaningar som samhället behöver möta inför omställningen till ett hållbart energisystem. Dessutom presenteras de verktyg och arbetssätt som Energimyndigheten föreslår för att möta utmaningarna.

Format: _
Identifierare ET2015:15
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 605
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2720
Antal:
Ladda ner
Beställ

HEL-projektet

En helhetssyn på den svenska elförsörjningens säkerhet växer fram

Ju mer elberoende vi blir i det moderna samhället, desto mer sårbara är vi när den tekniska infrastrukturen utsätts för sabotage, drabbas av oväder eller råkar ut för olyckor.

För att öka tryggheten i det moderna samhället gav regeringen 2001 i uppdrag åt Energimyndigheten att utveckla en helhetssyn för elförsörjningens säkerhet och beredskap. Arbetet i HEL-projektet syftar till att åstadkomma en privat-offentlig samverkan för och finansiering av de åtgärder som kommer att behövas.

I denna skrift redovisas bakgrund, sårbarheter och de åtgärdsförslag som utarbetats av berörda myndigheter, branschföretag och användare för att öka robustheten i infrastrukturen för el, tele och IT.

Format: A4
Identifierare ET4:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 752
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1589
Antal:
Ladda ner
Beställ

HEL-projektet folder

Denna 8-sidiga folder är en beskrivning av HEL-projektet i korthet.HEL står för Helhetssyn för ELförsörjningen.

I olika arbetsgrupper har representanter för såväl leverantörer som användare av el, tele- och IT-kommunikation analyserat risker och sårbarheter. Arbetet har resulterat i en rad påpekanden och förslag till åtgärder.

Format: A4
Identifierare ET3:2004
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1587
Ladda ner
Visar 201 - 225 av 415