Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 201 - 225 av 400

Goda råd för ett bättre klimat

"Goda råd för ett bättre klimat" presenterar de kommunala energi- och klimatrådgivarna breda arbetsfält. Broschyren vänder sig till privatpersoner och små och medelstora företag, målgrupper som kan ha stor nytta av energi- och klimatrådgivarnas kunskap om att spara energi.

Energimyndigheten finansierar rådgivare i varje kommun. Råden är gratis och opartiska. Läs mer i broschyren "Goda råd för ett bättre klimat".

Format: A4
Identifierare ET2010:22
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 21
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2212
Antal:
Ladda ner
Beställ

Godnatt glödlampa

En guide från Energimyndigheten om det nya ljuset

God natt glödlampa är en tidning om hembelysning. Den innehåller reportage, praktiska tips och fakta om belysning. I tidningen finns en guide som förklarar informationen på lampförpackningen.

Format: A4
Identifierare ET2011:46
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2354
Ladda ner

Grönare vitvaror

De första 10 åren med energimärkning

Energimärkning av vitvaror är obligatorisk i alla EU-länder. Märkningen ska hjälpa konsumenterna att välja energisnålt och den ska driva på produktutvecklingen. Skriften sammanfattar tio års erfarenheter av energimärkningen. Energimyndigheten övertog år 2006 ansvaret för tillsyn och tester av märkningen från Konsumentverket.

Tryckfelsnisse har varit framme i den tryckta versionen. Där anges fel ETnummer, det korrekta numret är ET2006:30.

Format: A4
Identifierare ET2006:30
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1829
Ladda ner

Guide till ljuset du vill ha

Format: A4
Identifierare ET 2013:09
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 1896
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2530
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handbok för projektledare – inspiration och stöd för planering, genomförande och uppföljning av lyckade energieffektiviseringsprojekt

Handboken beskriver vad som kännetecknar ett väl planerat och genomfört projekt, ger goda exempel, samt nämner vanliga misstag som görs. Det ges också en sammanfattning av de faktorer som bör beaktas för att få till stånd framgångsrika projekt.

Format: ,
Identifierare ET 2016:17
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2779
Ladda ner

Handbok för Styrel 2011

Prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid elbrist

Handboken beskriver bakgrunden till Styrel, hur den svenska elförsörjningen ser ut samt hur planering och frånkoppling sker enligt Styrel. Målgrupper är de personer inom kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser som ska arbeta aktivt med Styrels planeringsprocess. Den är avsedd att användas som studiematerial vid utbildning, som referensmaterial under planeringsprocessen samt som informationsmaterial.

Format: A4
Identifierare ET2011:17
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 1147
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2299
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handbok för styrel End pdf

Prioritering av elanvändare vid elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. Energimyndigheten har därför fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist (Styrel). Det nya systemet utgår från att frånkopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till ellinjer med prioriterade elanvändare. Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist.

Format: A4
Identifierare ET2010:23
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2213
Ladda ner

Handel – så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av
erfarenheter, utmaningar och
möjligheter från sin energikartläggning. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt handelsföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva handelsföretaget, tillsammans med den anlitade energikartläggaren, beskriva hur de har resonerat.

Format: .
Identifierare ET 2016:30
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 43
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2793
Antal:
Ladda ner
Beställ

Handledning för beredskapslagring av olja

Avsikten med denna handledning är att ge de företag som är lagringsskyldiga, potentiellt lagringsskyldiga eller tillhandahåller lagringstjänster en helhetsbild om vad som gäller för svensk beredskapslagring av olja samt en översiktlig beskrivning av gällande internationella avtal och svensk lagstiftning. Handledningen är inte en uttömmande beskrivning av den aktuella lagstiftningen utan ska snarare ses som en vägledning om den praktiska tillämpningen.

Format: -
Identifierare ET2016:09
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 66
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2755
Antal:
Ladda ner
Beställ

Helhetssyn är nyckeln

Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017–2020

Den här rapporten beskriver Energimyndighetens Fokus-arbete, som anger strategin för prioriterade forsknings- och innovationsbehov för perioden 2017-2020. Rapporten identifierar de utmaningar som samhället behöver möta inför omställningen till ett hållbart energisystem. Dessutom presenteras de verktyg och arbetssätt som Energimyndigheten föreslår för att möta utmaningarna.

Format: _
Identifierare ET2015:15
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 529
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2720
Antal:
Ladda ner
Beställ

HEL-projektet

En helhetssyn på den svenska elförsörjningens säkerhet växer fram

Ju mer elberoende vi blir i det moderna samhället, desto mer sårbara är vi när den tekniska infrastrukturen utsätts för sabotage, drabbas av oväder eller råkar ut för olyckor.

För att öka tryggheten i det moderna samhället gav regeringen 2001 i uppdrag åt Energimyndigheten att utveckla en helhetssyn för elförsörjningens säkerhet och beredskap. Arbetet i HEL-projektet syftar till att åstadkomma en privat-offentlig samverkan för och finansiering av de åtgärder som kommer att behövas.

I denna skrift redovisas bakgrund, sårbarheter och de åtgärdsförslag som utarbetats av berörda myndigheter, branschföretag och användare för att öka robustheten i infrastrukturen för el, tele och IT.

Format: A4
Identifierare ET4:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 752
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1589
Antal:
Ladda ner
Beställ

HEL-projektet folder

Denna 8-sidiga folder är en beskrivning av HEL-projektet i korthet.HEL står för Helhetssyn för ELförsörjningen.

I olika arbetsgrupper har representanter för såväl leverantörer som användare av el, tele- och IT-kommunikation analyserat risker och sårbarheter. Arbetet har resulterat i en rad påpekanden och förslag till åtgärder.

Format: A4
Identifierare ET3:2004
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1587
Ladda ner

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Olika behov av åtgärder och konkreta råd ;Information till privatpersoner, fastighetsägare, ;beredskapssamordnare och energirådgivare

Hus kyls ut olika snabbt

Det här informationsmaterialet ger dig som är fastighetsägare, boende, beredskapsplanerare eller energirådgivare en grundläggande kunskap om varför olika hus och hustyper kyls ut olika snabbt när värmeförsörj­ningen upphör att fungera.;Genom att ha en uppfattning om utkylningshastigheten för en fast­ighet blir det lättare att vidta rätt åtgärder inför och under en störning i värmeförsörjningen.
Information om uppvärmningens betydelse finner du längst bak i materialet.;”Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:40
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1982
Ladda ner

Hushåll och energieffektiva lampor

En undersökning om kunskap, attityder och användning

Energimyndigheten har undersökt svenska hushålls kunskaper om och inställningar till energieffektiva lampor och EU:s ekodesigndirektiv. Totalt genomfördes intervjuer med 2 010 personer. Publikationens målgrupper är framför allt aktörer som arbetar med rådgivning inom energi- och klimatområdet och andra aktörer som arbetar med informationssatsningar och analyser av energi- och miljöfrågor på lokal, regional och nationell nivå.

Format: A4
Identifierare ET2011:28
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2329
Ladda ner

Hyllvippa Lampguiden

Format: A4
Identifierare ET 2013:10
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 1572
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2531
Antal:
Ladda ner
Beställ

Håll ut!

Femtiosex begagnade men fullt återvinningsbara råd i konsten att bli en uthållig kommun

Sedan snart fem år tillbaka driver Energimyndigheten programmet Uthållig kommun, tillsammans med fem så kallade pilotkommuner (Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik). Utgångspunkten för arbetet har varit att använda energiområdet som språngbräda för att skapa förändringar i samhället så att det blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

I denna skrift har vi samlat råd och tips från pilotkommunerna om hur man gör för att bli en uthållig kommun. Lättläst, kortfattat och kärnfullt!

Format: A4
Identifierare ET2007:24
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 910
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1913
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara biodrivmedel 2011

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2012 för första gången rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2011. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2012:25
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2432
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Format: A4
Identifierare ET2014:29
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2641
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2014 rapporterat hållbara mängder som använts i Sverige under 2013. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2014:15
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2608
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2015 rapporterat hållbara mängder som använts i Sverige under 2014. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2015:12
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 60
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2685
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara flytande biobränslen 2011

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2012 för första gången rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2011. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2012:26
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2433
Ladda ner

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle

För att biobränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. Detta faktablad ger övergripande information om det regelverk som gäller.

Format: A4
Identifierare ET2011:30
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 464
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2324
Antal:
Ladda ner
Beställ

Identifiering och bedömning av risker för utbyggnadstakten av förnybar el till 2020

Underlagsrapport till Kontrollstation 2015

Denna rapport utgör en av underlagsrapporterna till Kontrollstation 2015 och syftar till att ”identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020”. Utredningen innehåller:
- En analys över tillgången på projekt för vind-, vatten, bio och solkraft i Sverige som skulle kunna realiseras innan år 2020.
- En sammafattning av tillgången på realiserbara projekt fram till år 2020 i Norge.
- En ingående beskrivning av identifierade riskfaktorer som kan påverka utbyggnadstakten av förnybar el till år 2020.

Format: A4
Identifierare ER2014:05
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2578
Antal:
Ladda ner
Beställ

Increased Energy Efficiency in India

During two years the Swedish Energy Agency and the Bureau of Energy Efficiency (BEE) in India cooperated in a project on energy efficiency. The main objective was to achieve increased energy efficiency in India through a capacitated BEE. In the long run t

Format: A4
Identifierare ET2014:10
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2603
Ladda ner

Industri - så gjorde vi

Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och
möjligheter från sin energikartläggning. Detta är ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt tillverkande industriföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva företaget, tillsammans med den.

Format: .
Identifierare ET 2016:31
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2795
Ladda ner
Visar 201 - 225 av 400