Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 226 - 250 av 400

Industriell framgång kräver effektiv energianvändning

Idag står industrin för 38 procent av landets energianvändning, varav två tredjedelar går till de mest energiintensiva verksamheterna. Därför har de en nyckelroll om Sverige ska klara det nationella målet att användningen av energi ska effektiviseras med 20 procent fram till 2020

Format: A4
Identifierare ET2014:13
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2592
Ladda ner

Industrins långsiktiga utveckling i samspel med energisystemet (Ersätter ER2015:18)

I denna rapport diskuteras olika åtgärdsstrategier för en svensk industri med nära-noll-utsläpp av koldioxid och hur det kan påverka energisystemet. Rapporten diskuterar också vilka utmaningar en sådan omställning skulle innebära. Energi- och materialeffektivisering i hela värdekedjan kan ge betydande bidrag, men för att nå nära-noll-utsläpp för den energiintensiva basmaterialindustrin krävs mer omfattande förändringar. Elektrifiering av processer, byte från fossila bränslen och råvaror till biobränsle och bioråvara samt CCS (avskiljning och lagring av koldioxid) är tänkbara åtgärder för att uppnå nära-noll-utsläpp till 2050 i svensk basmaterialindustri. I fem explorativa scenarier illustreras hur detta skulle kunna gå till.

Format: -
Identifierare ET2016:06
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 1215
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2741
Antal:
Ladda ner
Beställ

Internationella klimatprojekt

I det internationella klimatarbetet är Kyotoprotokollet vägledande. Protokollet innehåller två projektbaserade mekanismer, gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling. De innebär samarbete mellan parter i olika länder som alla kan vinna på, samtidigt som projekten bidrar till en bättre miljö.

Broschyren beskriver regelverket för de projektbaserade mekanismerna och redogör för Energimyndighetens arbete med internationella klimatprojekt. Broschyren har tagits fram för att möta det ökande intresset för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling inom näringslivet och hos allmänheten.

Format: A4
Identifierare ET 11:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 732
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1550
Antal:
Ladda ner
Beställ

Introduction to the BELOK Total Concept Method

This publication describes a method for assessing the potential for energy savings in a building. The BTC method differs from traditional methods for improving energy efficiency in that all the possible energy saving measures are carried out in one single

Format: A4
Identifierare ET2014:02
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2598
Ladda ner

Invest in Cleantech 2012 Endast som PDF

With this annual publication, the Swedish Energy Agency aims for an increased understanding for and interest in environmental and energy technology, cleantech, among different actors. Good technical inventions and business concepts have great potential to be developed into successful companies, and contribute towards solving climate challenges and simultaneously generate economic growth.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 480
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2483
Antal:
Ladda ner
Beställ

Invest in Cleantech 2013

With this annual publication, the Swedish Energy Agency aims for an increased understanding for and interest in environmental and energy technology, cleantech, amongst different actors. Innovative technical solutions and business concepts have great poten

Format: A4
Identifierare ET2013:27
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 715
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2571
Antal:
Ladda ner
Beställ

Invest in cleantech 2014

The Swedish Energy Agency aims for an increased interest in environmental and energy technology amongst different actors. This year's edition of Invest in cleantech describes potential opportunities and some success stories. Read interviews with investors

Format: A4
Identifierare ET2014:25
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 988
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2634
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2010

Investeringsläget inom svensk miljöteknik – cleantech, investeringsläget inom internationell miljöteknik, exportmöjligheter för svensk miljöteknik, flexibla mekanismer med projekt i utvecklingsländer för handel med utsläppsrätter inom ramen för Kyotoprotokollet, exportmöjligheter i länder inom ramen för billaterala avtalen t. ex. Kina och Indien.

Format: A4
Identifierare ET2010:48
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 270
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2243
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2013

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill med denna årliga skrift bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt.

Format: A4
Identifierare ET2013:26
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 174
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2554
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2014

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt.
I årets upplaga av Investera i cleantech möter vi olika företag som satsar på miljöteknik med framtida potential. Stort utrymme ägnas utvecklingen inom solenergi, som nu är inne i en ny fas som lockar många aktörer.

Format: A4
Identifierare ET2014:24
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 443
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2625
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investeringar i elproduktion - nya och mindre aktörers betydelse för minskad koncentration

Rapporten syftar till att övergripande bedöma om de kommande planerade investeringarna i ny elproduktionskapacitet kommer att minska ägarkoncentrationen i Sverige. I rapporten konstateras att det finns goda ekonomiska och tekniska förutsättningar för investeringar i ny elproduktion. Planerade tidsatta investeringsprojekt kommer emellertid inte att förändra helhetsbilden av den ägarmässiga koncentrationen av de svenska elproduktionsanläggningarna. E.ON, Fortum och Vattenfall kommer också fortsättningsvis att kontrollera knappt 85 procent av den svenska elproduktionen. Energimarknadsinspektionen bedömer vidare att restriktionerna för investeringar i storskalig vatten- och kärnkraft konserverar koncentrationen i den svenska elproduktionen. I rapporten lämnas också förslag på hur den legala prövningen;vid uppförande av nya produktionsanläggningar kan effektiviseras.

Format: A4
Identifierare EMIR2007:05
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1978
Ladda ner

Kinas växande energibehov

Vad betyder Kinas energihunger för omvärlden?

Att de internationella råoljepriserna slår nya rekord samtidigt som Kinas oljeimport rakar i höjden, är knappast en tillfällighet. Även om Kinas snabbt växande ekonomi inte är den enda förklaringen till de höga oljepriserna, är landets ökande energibehov en faktor som kommer att få allt större betydelse för handeln med energi i världen.

Kinas uppköp av olje- och gastillgångar i utlandet utmanar den fria marknad för energi som USA och EU vill främja. I Centralasien pågår ett komplicerat spel om energiresurser, där gamla dispyter, stormaktsambitioner och militära åtaganden spelar viktiga roller.

När världen går mot en situation med ökad knapphet på olja är Kinas agerande på energimarknaderna viktigt att studera för andra oljeimporterande länder.

Format: A4
Identifierare ET2005:06
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 629
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1688
Antal:
Ladda ner
Beställ

Klimatplan för Örebro

Uthållig kommun - Goda exempel

Örebro kommun har tagit fram en klimatplan, som visar hur klimatbelastningen inom kommunens geografiska gränser ska kunna minska med 40 procent per invånare mellan 2000 och 2020. För den egna organisationen ska minskningen vara 50 procent under samma tidsperiod. Kommunens klimatkontor har ansvarat för arbetet, men ett 60-tal personer från andra förvaltningar, näringsliv och organisationer har också varit engagerade. Huvuddelen av de

åtgärder som krävs bedöms vara ekonomiskt lönsamma. Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2010.

Format: A4
Identifierare ET2010:41
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2277
Ladda ner

Koll på driften är räddningen för sporthallen

Faktablad om energianvändningen i sporthallar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:04
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 419
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2303
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kom längre som medveten bilist

Energimärkning av däck sparar 5 procent av bränslet. Men hur mycket betyder det egentligen för mig som bilist? I detta faktablad finns beräkningar och illustrationer på hur mycket längre en snittbensinbilist och en snittdieselbilist kommer med olika däck och körstil. Grönt energimärkta däck och sparsam körning gör helt enkelt resan längre.

Format: A4
Identifierare ET2012:57
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2496
Ladda ner

Kom längre som medveten bilist

Format: A4
Identifierare ET2012:57
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 823
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2558
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kommunala energiindikatorer

Handbok

Denna handbok presenterar ett antal energirelaterade indikatorer som är utvalda och utformade för att vara användbara för landets kommuner. Dessa indikatorer underlättar för kommunerna att åskådliggöra framstegstakten i den egna kommunens skilda verksamheter. Kommuner som väljer att redovisa samma indikatorer kan dessutom jämföra sina framsteg med andra kommuner.

Indikatorerna fokuserar främst på de energirelaterade områden som den kommunala organisationen har direkt eller indirekt rådighet över. Valet av indikatorer kopplar också till nationella och internationella mål inom energi- och klimatområdet.

Format: A4
Identifierare ET2010:30
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 1007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2237
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kommunernas värmeberedskap. Förberedelser och lösningar för värmeförsörjning i kris

De flesta av landets kommuner har idag någon form av centraliserad värmeförsörjning, det vill säga fjärrvärme. Men även fjärrvärmen är beroende av el, för att driva cirkulationspumpar, brännare och styrsystem. Kommunerna har ansvaret för att trygga energiförsörjningen. Enligt rapporten har också ökade inköp av reservkraft under senare år förbättrat kommunernas beredskap. Men var fjärde kommun kan sakna reservkraft för att upprätthålla värmeproduktionen vid långvariga elavbrott. Det framgår av en rapport som Energimyndigheten tagit fram.

I rapporten beskrivs hur värmeförsörjningen i fjärrvärmevärmda flerbostadshus kan tryggas under långvariga strömavbrott.

Format: A4
Identifierare ET 18:2001
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 611
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1382
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kompetens avgörande för elkraftssektorns framgång

Lyckad insats - Energimyndigheten stödjer en rad forskningsprogram för att förbättra kompetensförsörjningen vid högskolor, universitet och de företag som verkar inom elkraftssektorn. Målet är att Sveriges energisystem ska bli långsiktigt hållbart och att branschen som idag sysselsätter mer än 130 000 svenskar ska fortsätta att utvecklas.

Format: A4
Identifierare ET2011:27
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2332
Ladda ner

Kompetenscentrum Centre for Combustion Science and Technology

CECOST

Kompetenscentrum CECOST syftar till att förbättra förbränningsprocesser avseende bränsleeffektivitet och miljöpåverkan

Format: A4
Identifierare ET2012:38
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 932
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2509
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion

HTC

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bygga upp ny kunskap om högtemperaturkorrosion

Format: A4
Identifierare ET2012:40
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 899
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2510
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontroll av tvättmaskiners energieffektivitet och prestanda

Hur EU:s miljökrav säkerställs och vad konsumenten bör känna till. Tvättmaskinen är en av de vanligaste apparater som vi använder i hemmet. Den gör vårt vardagsliv både enklare och mer bekvämt. En av de globala trenderna är att tvättmaskiner görs allt mer energi- och vattensnåla, samtidigt som funktionen förbättras. Detta gör att miljöprestandan hos maskinerna blir allt bättre samtidigt som konsumenternas driftskostnader sänks. I den här broschyren publiceras en energimärknings- och ekodesignkontroll som utförts på 50 av de vanligaste tvättmaskinerna på marknaden. Kontrollen är viktig för att säkerställa att märkningen följs och att konsumentinformationen förblir korrekt. Broschyren presenterar också vad konsumenten bör känna till inför ett köp av tvättmaskin.

Format: A4
Identifierare ET2014:26
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2632
Ladda ner

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

I rapporten avrapporteras regeringsuppdraget ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. Rapporten innehåller bl.a.:
- Förslag på nya kvoter
- Bedömning av tillgången till projekt för ny förnybar elproduktion samt risker för att utbyggnadstakten blir låg
- Bedömning av marknadens funktionssätt samt förslag till marknadsförbättrande åtgärder
- Bedömning av torvens roll i elcertifikatsystemet

Format: A4
Identifierare ER2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 80
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2579
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2013

Format: A4
Identifierare ER2013:15
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2528
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på fläktar

Driftkostnaden för en fläktanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittils:
- Krav på fläktar
- Krav på kylaggregat
- Krav på pumpar
- Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:09
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 1858
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1815
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 226 - 250 av 400