Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 226 - 250 av 425

Hushåll och energieffektiva lampor

En undersökning om kunskap, attityder och användning

Energimyndigheten har undersökt svenska hushålls kunskaper om och inställningar till energieffektiva lampor och EU:s ekodesigndirektiv. Totalt genomfördes intervjuer med 2 010 personer. Publikationens målgrupper är framför allt aktörer som arbetar med rådgivning inom energi- och klimatområdet och andra aktörer som arbetar med informationssatsningar och analyser av energi- och miljöfrågor på lokal, regional och nationell nivå.

Format: A4
Identifierare ET2011:28
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2329
Ladda ner

Hyllvippa Lampguiden

Format: A4
Identifierare ET 2013:10
Utgivningsår 2019
Lagersaldo: 1465
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2531
Antal:
Ladda ner
Beställ

Håll ut!

Femtiosex begagnade men fullt återvinningsbara råd i konsten att bli en uthållig kommun

Sedan snart fem år tillbaka driver Energimyndigheten programmet Uthållig kommun, tillsammans med fem så kallade pilotkommuner (Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik). Utgångspunkten för arbetet har varit att använda energiområdet som språngbräda för att skapa förändringar i samhället så att det blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

I denna skrift har vi samlat råd och tips från pilotkommunerna om hur man gör för att bli en uthållig kommun. Lättläst, kortfattat och kärnfullt!

Format: A4
Identifierare ET2007:24
Utgivningsår 2019
Lagersaldo: 908
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1913
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara biodrivmedel 2011

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2012 för första gången rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2011. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2012:25
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2432
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Format: A4
Identifierare ET2014:29
Utgivningsår 2019
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2641
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2014 rapporterat hållbara mängder som använts i Sverige under 2013. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2014:15
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2608
Ladda ner

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2015 rapporterat hållbara mängder som använts i Sverige under 2014. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2015:12
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 58
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2685
Antal:
Ladda ner
Beställ

Hållbara flytande biobränslen 2011

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2012 för första gången rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2011. I den här publikationen finns resultaten sammanställda.

Format: A4
Identifierare ET2012:26
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2433
Ladda ner

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle

För att biobränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. Detta faktablad ger övergripande information om det regelverk som gäller.

Format: A4
Identifierare ET2011:30
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 463
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2324
Antal:
Ladda ner
Beställ

Identifiering och bedömning av risker för utbyggnadstakten av förnybar el till 2020

Underlagsrapport till Kontrollstation 2015

Denna rapport utgör en av underlagsrapporterna till Kontrollstation 2015 och syftar till att ”identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020”. Utredningen innehåller:
- En analys över tillgången på projekt för vind-, vatten, bio och solkraft i Sverige som skulle kunna realiseras innan år 2020.
- En sammafattning av tillgången på realiserbara projekt fram till år 2020 i Norge.
- En ingående beskrivning av identifierade riskfaktorer som kan påverka utbyggnadstakten av förnybar el till år 2020.

Format: A4
Identifierare ER2014:05
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2578
Antal:
Ladda ner
Beställ

Increased Energy Efficiency in India

During two years the Swedish Energy Agency and the Bureau of Energy Efficiency (BEE) in India cooperated in a project on energy efficiency. The main objective was to achieve increased energy efficiency in India through a capacitated BEE. In the long run t

Format: A4
Identifierare ET2014:10
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2603
Ladda ner

Industri - så gjorde vi

Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och
möjligheter från sin energikartläggning. Detta är ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt tillverkande industriföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva företaget, tillsammans med den.

Format: .
Identifierare ET 2016:31
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2795
Ladda ner

Industriell framgång kräver effektiv energianvändning

Idag står industrin för 38 procent av landets energianvändning, varav två tredjedelar går till de mest energiintensiva verksamheterna. Därför har de en nyckelroll om Sverige ska klara det nationella målet att användningen av energi ska effektiviseras med 20 procent fram till 2020

Format: A4
Identifierare ET2014:13
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2592
Ladda ner

Industrins långsiktiga utveckling i samspel med energisystemet (Ersätter ER2015:18)

I denna rapport diskuteras olika åtgärdsstrategier för en svensk industri med nära-noll-utsläpp av koldioxid och hur det kan påverka energisystemet. Rapporten diskuterar också vilka utmaningar en sådan omställning skulle innebära. Energi- och materialeffektivisering i hela värdekedjan kan ge betydande bidrag, men för att nå nära-noll-utsläpp för den energiintensiva basmaterialindustrin krävs mer omfattande förändringar. Elektrifiering av processer, byte från fossila bränslen och råvaror till biobränsle och bioråvara samt CCS (avskiljning och lagring av koldioxid) är tänkbara åtgärder för att uppnå nära-noll-utsläpp till 2050 i svensk basmaterialindustri. I fem explorativa scenarier illustreras hur detta skulle kunna gå till.

Format: -
Identifierare ET2016:06
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 1207
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2741
Antal:
Ladda ner
Beställ

Internationella klimatprojekt

I det internationella klimatarbetet är Kyotoprotokollet vägledande. Protokollet innehåller två projektbaserade mekanismer, gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling. De innebär samarbete mellan parter i olika länder som alla kan vinna på, samtidigt som projekten bidrar till en bättre miljö.

Broschyren beskriver regelverket för de projektbaserade mekanismerna och redogör för Energimyndighetens arbete med internationella klimatprojekt. Broschyren har tagits fram för att möta det ökande intresset för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling inom näringslivet och hos allmänheten.

Format: A4
Identifierare ET 11:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 732
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1550
Antal:
Ladda ner
Beställ

Introduction to the BELOK Total Concept Method

This publication describes a method for assessing the potential for energy savings in a building. The BTC method differs from traditional methods for improving energy efficiency in that all the possible energy saving measures are carried out in one single

Format: A4
Identifierare ET2014:02
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2598
Ladda ner

Invest in Cleantech 2012 Endast som PDF

With this annual publication, the Swedish Energy Agency aims for an increased understanding for and interest in environmental and energy technology, cleantech, among different actors. Good technical inventions and business concepts have great potential to be developed into successful companies, and contribute towards solving climate challenges and simultaneously generate economic growth.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 480
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2483
Antal:
Ladda ner
Beställ

Invest in Cleantech 2013

With this annual publication, the Swedish Energy Agency aims for an increased understanding for and interest in environmental and energy technology, cleantech, amongst different actors. Innovative technical solutions and business concepts have great poten

Format: A4
Identifierare ET2013:27
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 714
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2571
Antal:
Ladda ner
Beställ

Invest in cleantech 2014

The Swedish Energy Agency aims for an increased interest in environmental and energy technology amongst different actors. This year's edition of Invest in cleantech describes potential opportunities and some success stories. Read interviews with investors

Format: A4
Identifierare ET2014:25
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 986
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2634
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2010

Investeringsläget inom svensk miljöteknik – cleantech, investeringsläget inom internationell miljöteknik, exportmöjligheter för svensk miljöteknik, flexibla mekanismer med projekt i utvecklingsländer för handel med utsläppsrätter inom ramen för Kyotoprotokollet, exportmöjligheter i länder inom ramen för billaterala avtalen t. ex. Kina och Indien.

Format: A4
Identifierare ET2010:48
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 268
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2243
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2013

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill med denna årliga skrift bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt.

Format: A4
Identifierare ET2013:26
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 173
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2554
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investera i cleantech 2014

Ett magasin om svensk miljöteknik från Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill bidra till ökad förståelse för miljö- och energiteknik hos aktörerna på marknaderna. Ökad samverkan behövs för att innovationer och affärsidéer ska utvecklas till framgångsrika företag som kan bidra till att lösa klimatutmaningarna samtidigt som de genererar ekonomisk tillväxt.
I årets upplaga av Investera i cleantech möter vi olika företag som satsar på miljöteknik med framtida potential. Stort utrymme ägnas utvecklingen inom solenergi, som nu är inne i en ny fas som lockar många aktörer.

Format: A4
Identifierare ET2014:24
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 440
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2625
Antal:
Ladda ner
Beställ

Investeringar i elproduktion - nya och mindre aktörers betydelse för minskad koncentration

Rapporten syftar till att övergripande bedöma om de kommande planerade investeringarna i ny elproduktionskapacitet kommer att minska ägarkoncentrationen i Sverige. I rapporten konstateras att det finns goda ekonomiska och tekniska förutsättningar för investeringar i ny elproduktion. Planerade tidsatta investeringsprojekt kommer emellertid inte att förändra helhetsbilden av den ägarmässiga koncentrationen av de svenska elproduktionsanläggningarna. E.ON, Fortum och Vattenfall kommer också fortsättningsvis att kontrollera knappt 85 procent av den svenska elproduktionen. Energimarknadsinspektionen bedömer vidare att restriktionerna för investeringar i storskalig vatten- och kärnkraft konserverar koncentrationen i den svenska elproduktionen. I rapporten lämnas också förslag på hur den legala prövningen;vid uppförande av nya produktionsanläggningar kan effektiviseras.

Format: A4
Identifierare EMIR2007:05
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1978
Ladda ner

Kinas växande energibehov

Vad betyder Kinas energihunger för omvärlden?

Att de internationella råoljepriserna slår nya rekord samtidigt som Kinas oljeimport rakar i höjden, är knappast en tillfällighet. Även om Kinas snabbt växande ekonomi inte är den enda förklaringen till de höga oljepriserna, är landets ökande energibehov en faktor som kommer att få allt större betydelse för handeln med energi i världen.

Kinas uppköp av olje- och gastillgångar i utlandet utmanar den fria marknad för energi som USA och EU vill främja. I Centralasien pågår ett komplicerat spel om energiresurser, där gamla dispyter, stormaktsambitioner och militära åtaganden spelar viktiga roller.

När världen går mot en situation med ökad knapphet på olja är Kinas agerande på energimarknaderna viktigt att studera för andra oljeimporterande länder.

Format: A4
Identifierare ET2005:06
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 629
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1688
Antal:
Ladda ner
Beställ

Klimatplan för Örebro

Uthållig kommun - Goda exempel

Örebro kommun har tagit fram en klimatplan, som visar hur klimatbelastningen inom kommunens geografiska gränser ska kunna minska med 40 procent per invånare mellan 2000 och 2020. För den egna organisationen ska minskningen vara 50 procent under samma tidsperiod. Kommunens klimatkontor har ansvarat för arbetet, men ett 60-tal personer från andra förvaltningar, näringsliv och organisationer har också varit engagerade. Huvuddelen av de

åtgärder som krävs bedöms vara ekonomiskt lönsamma. Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2010.

Format: A4
Identifierare ET2010:41
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2277
Ladda ner
Visar 226 - 250 av 425