Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 417

Checklista vid företagsbesök

Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök är ett hjälpande dokument för energi- och klimatrådgivare att använda sig av under företagsbesök. Vilka områden finns och vad ska man fråga efter? Checklistan beskriver också besökets fyra faser. Är en del av Processbeskrivning och används med fördel tillsammans med denna.

Format: A4
Identifierare ET2012:56
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 125
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2475
Antal:
Ladda ner
Beställ

Cleantech by the Swedish Energy Agency

Format: A4
Identifierare ET2014:09
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2590
Ladda ner

Coacher för energi och klimat

Stöd till små och medelstora företag

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att minska energianvändningen. Projektet är tidsbegränsat och pågår till och med 2019.

Format: ,
Identifierare ET 2017:5
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 475
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2801
Antal:
Ladda ner
Beställ

Coaches for Energy and Climate

Coaches for Energy and Climate is a national initiative that combines coaching and knowledge transfer between other companies, to improve your company’s energy efficiency and reduce operational costs. The participation in the program is free and funded by European Regional Development Fund.

Format: .
Identifierare ET 2017:6
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2808
Ladda ner

Consequences of an increased extraction of forest biofuel in Sweden

This report summarizes the state of knowledge with respect to possibilities for increasing the extraction of forest fuel in Sweden and the consequences of such increases on soil, water and biodiversity. It is based, above all, on research carried out with

Format: A4
Identifierare ER2014:09
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2586
Antal:
Ladda ner
Beställ

De flexibla mekanismernas roll efter 2012

Klimatproblemet är globalt och kan endast lösas genom internationellt samarbete. Kyotoprotokollet är ett första viktigt steg på vägen men mer långtgående reduktioner när Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut 2012. Flexibla mekanismer är sätt att underlätta uppfyllande av åtagande med bibehållen miljöintegritet. De används både av företag, t ex inom EU utsläppshandelssystem, och av länder för att möta åtaganden under Kyotoprotokollet. Det finns ett brett internationellt stöd för flexibla mekanismer och de utgör en central del i de tänkbara framtida klimatöverenskommelser som för närvarande diskuteras. Olika mekanismer kan bredda och fördjupa det internationella klimatsamarbetet och bidra till att förflytta länder i riktning mot allt striktare reduktionsåtaganden. Etablerandet av en internationell växthusgasmarknad tillhör det viktigaste som åstadkommits genom Kyotoprotokollet. Växthusgasmarknadens fortsatta utveckling är dock osäker eftersom policybeslut om ett långsiktigt ramverk efter 2012 ännu inte har beslutats. ;Sverige bör aktivt bidra till utvecklingen av en framtida klimatregim genom att stärka och stödja växthusgasmarknaden. Genom att delta och ge goda exempel i utvecklingen av mekanismerna kan Sverige bidra till att lägga grunden för ett fortsatt och utvidgat internationellt klimatsamarbete. Det är viktigt att även den nationella klimatpolitiken bygger på de marknadsbaserade lösningarna man internationellt varit med om att skapa. Sverige bör fastställa nationella åtaganden för klimatsamarbetet i samband med internationell förhandlingar och använda tillfället till att påverka andra parter att göra ambitiösa åtaganden. Export av svensk teknik som är effektiv för att minska klimatpåverkan kan främjas inom ramen för internationella klimatprojekt.

Format: A4
Identifierare ER2006:39
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1846
Ladda ner

Den nordeuropeiska elmarknaden

Kan en turbulent situation liknande den i Kalifornien uppstå även på den nordeuropeiska elmarknaden?

Marginalerna i det nordeuropeiska elsystemet krymper. Hotet om elbrist och kraftiga prisökningar måste mötas med nya investeringar i elproduktion. I "Den nordeuropeiska elmarknaden" presenteras Urban Kärrmarcks översiktliga analys av nuläget och vilka faktorer som påverkar marknadens funktion.

Format: A4
Identifierare ET 13:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 342
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1485
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den ryskan oljan

Rysslands ambition att successivt utveckla exporten av råolja och oljeprodukter kan bli ett välkommet tillskott på marknaden när konkurrensen om en i framtiden minskande volym nordsjöolja ökar. "Den ryska oljan" ger en bild av Rysslands väg till en internationellt betydelsefull oljenation och vilka effekter denna utveckling kan få för Sveriges framtida oljeförsörjning.

Format: A4
Identifierare ET 1:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 226
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1525
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den svenska klimatstrategins utveckling

En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 2008
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken vid kontrollstation 2008.
Denna rapport är en sammanfattning av Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete med regeringsuppdraget. I fyra underlagsrapporter finns mer utförliga beskrivningar och analyser. Underlagsrapporten är:
Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser.
Styrmedel i klimatpolitiken.
Åtgärdsmöjligheter i Sverige - en sektorsvis genomgång.
Konsekvensanalys av klimatmål.

Format: A4
Identifierare ET2007:29
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 314
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1945
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den svensk-norska elcertifikatsmarknaden

Gemensam årsrapport för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norsk-svenska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2013.

Format: A4
Identifierare ET2014:14
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2609
Antal:
Ladda ner
Beställ

Direkta och indirekta kostnader för utsläppsrätter vid olika prisnivåer

Energimyndigheten gjort beräkningar av kostnaderna för utsläppsrätter för tre svenska industrisektorer; järn- och stålindustrin, massa- och pappersindustrin samt kemiindustrin. Kostnaderna är dels de direkta kostnader som uppstår när företag har behov att köpa utsläppsrätter motsvarande sina årliga utsläpp, dels de indirekta kostnader som består i att elpriset påverkas av priset på utsläppsrätter. Både de direkta och de indirekta kostnaderna har beräknats vid olika utsläppsrättspriser och de indirekta kostnaderna vid olika nivåer för utsläppsrättsprisets genomslag på elpriset. En generell slutsats är att de undersökta sektorerna snarare har intäkter än kostnader för utsläppsrätter, men utfallet varierar mellan delsektorer och anläggningar, t.ex. mellan integrerade och icke-integrerade massabruk.

Format: A4
Identifierare ER2014:03
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2563
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedelsblockaderna i Frankrike och Storbritannien

Under sensommaren och hösten 2000 ägde protestaktioner rum i en rad europeiska länder. Fiskare, åkare, jordbrukare och andra grupper protesterade mot de höga priserna och skatterna på drivmedel genom att blockera oljedepåer, vägar och hamnar. Konsekvenserna för samhället blev stora.

I Storbritannien var sårbarheten stor och krishanteringen blev snabbt en nationell fråga. Erfarenheterna av hur blockaderna i Frankrike och Storbritannien utvecklades och hanterades kan ge viktiga lärdomar för arbetet med att stärka den svenska beredskapen inför liknande händelser. Underlaget till skriften har tagits fram av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en omfattande studie av protestaktionerna och samhällskonsekvenserna.

Format: A4
Identifierare ET 20:2001
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 496
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1391
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektanalys

Sex lyckade insatser inom fordonsforskning

Energimyndigheten stöttar svensk fordonsforskning. Dessa sex fallstudier visar att Energimyndighetens stöd leder till framgång och goda resultat på ett flertal olika nivåer

Format: -
Identifierare ET2015:20
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 293
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2728
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektiva kranar spar energi - faktablad

Faktablad om Energimyndighetens teknikupphandling av resurseffektiva tappvattenarmaturer för bostäder.

Format: A4
Identifierare ET2006:19
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1787
Ladda ner

Effektivare uppvärmning i fastigheter

Format: A4
Identifierare ET2006:47
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1874
Ladda ner

Effektivisering av industrins energianvändning

Detta program avser att stödja projekt som stärker såväl energiintensiv som icke energiintensiv svensk industri. Programmet innefattar bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stål industrin, kemi- och livsmedelsindustrin.

Format: A4
Identifierare ET2012:69
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 559
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2516
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Skatters huvudsakliga uppgifter är att ge inkomster till statskassan och/eller att styra mot ett mål. På energimarknaderna är skatter staternas traditionella väg att påverka aktörerna. Varje land beskattar efter sina lokala förutsättningar. Därför beskattas inte naturgas och kol i de länder som har stora tillgångar av dessa bränslen. Oljan beskattas däremot konsekvent inom hela Europa. Subventioner används för att stödja driften av eller uppförandet av anläggningar som inte skulle byggas utan stöd. Två nya marknadsbaserade styrmedel är överförbara utsläppsrätter och gröna certifikat. "Ekonomiska styrmedel inom energiområdet" redovisar på ett lättläst sätt situationen i Sverige och Europa.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 1938
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1533
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiskt stöd till energikartläggning

Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Gör då som nästan 800 andra företag, ansök om stöd för energikartläggning. Med stödet kan du få upp till 50 000 kronor för att göra en energikartläggning och få koll på energianvändningen i ditt företag.

Format: .
Identifierare ET 2017:4
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 2997
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2804
Antal:
Ladda ner
Beställ

El och bränsle från solen

Programmets vision är att genom teknikutveckling skapa möjligheter för en ökad anvädning av solergi i såväl det svenska som globala energisystemet. Parallellt med detta program finns andra insatser, t.ex. för integration av solel i kraft- systemet och internationell samverkan.

Format: A4
Identifierare ET2012:74
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 538
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2520
Antal:
Ladda ner
Beställ

El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränslen

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Sverige är världsledande när det gäller teknik för turbiner och biobränsleteknik. "El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränsle" handlar just om utvecklingen av teknik för att generera el från olika bränslen. Denna typ av elproduktion förväntas öka under de närmaste decennierna. Idag riktas intresset allt mer mot så kallad gaskombidrift. Rapporten reder ut begreppen när det gäller kondenskraft, kraftvärme och industriellt mottryck. Du hittar också tydliga grafiska översikter av olika tekniska lösningar för bränslebaserad elproduktion. I en bilaga diskuteras möjligheterna att avskilja koldioxid vid användandet av fossila bränslen. Idén är att transportera växthusgasen till en deponi, t ex en uttömd oljekälla.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 797
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1496
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elavbrott - vad gör jag nu?

Råd till privatpersoner
Faktabroschyr med konkreta råd och tips till privatpersoner om hur man själv kan förebygga och lindra konsekvenser av el-och värmeavbrott.
”Elavbrott - vad gör jag nu?” är en del i en serie informationsmaterial. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:37
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1979
Ladda ner

Elavbrott och kyla - vad gör du med din fastighet?

Förberedande råd till dig som äger flerbostadshus

Har du beredskap för ett längre elavbrott?

Det här informationsmaterialet vänder sig till dig som äger och förvaltar flerfamiljshus och har ansvar för fastigheternas värmeförsörjning.;Vid ett längre elavbrott gäller det att ha förberett åtgärder som gör att de boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem. ;Du hittar information om utkylningstider och får tips om vad du som fastighetsägare kan göra för att förbereda dina fastigheter inför en stör­ning i värmeförsörjningen.
Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse.
”Elavbrott och kyla – vad gör du med din fastighet?” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:43
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 294
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1990
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2006

Elcertifikatsystemet 2006 beskriver marknadsläget i elcertifikatsystemet år 2003-2005. Publikationen samlar viktig information om systemet och innehåller statistik som behandlar bland annat utbud, efterfrågan och handel med elcertifikat. Syftet med publikationen är att göra statistik om elcertifikatsystemet mer lättillgänglig och öka förståelsen för systemet. Publikationen samlar och utvecklar statistik från Energimyndighetens och Svenska Kraftnäts webbplatser. Den långsiktiga målsättningen är att publikationen ska ges ut årligen kring halvårsskiftet, så att statistik från hela föregående kalenderår kan inkluderas.

Roger Östberg, tfn 016-544 22 37

Format: A4
Identifierare ET2006:48
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 194
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1867
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2007

Elcertifikatsystemet 2007 innehåller utökad information och statistik kring vindkraft och utökad beskrivning av handel med elcertifikat. Publikationen innehåller också ett helt nytt kapitel om elkonsumenternas bidrag till förnybar el.

I syfte att ge marknadens aktörer lättillgänglig information om elcertifikatsystemets utveckling och att öka förståelsen för systemet ger Energimyndigheten ut publikationen Elcertifikatsystemet. Nu har det blivit dags för den andra utgåvan, Elcertifikatsystemet 2007, som inkluderar statistik för år 2003 till och med år 2006. För första gången tar också myndigheten fram en engelsk utgåva av publikationen, som kan laddas ner eller beställas i september på www.energimyndigheten.se.

Format: A4
Identifierare ET2007:26
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1933
Ladda ner

Elcertifikatsystemet 2008

Elcertifikatsystemet 2008 sammanfattar elcertifkatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2007. Årets version av publikationen innehåller utökad information om produktion av el från biobränslen, ett nytt kapitel om prognos av förnybar el samt en fördjupat avsnitt om olika stödsystem för förnybar elproduktion inom EU. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats.

Format: A4
Identifierare ET2008:07
Utgivningsår 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2034
Ladda ner
Visar 26 - 50 av 417