Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 251 - 275 av 415

Klimatplan för Örebro

Uthållig kommun - Goda exempel

Örebro kommun har tagit fram en klimatplan, som visar hur klimatbelastningen inom kommunens geografiska gränser ska kunna minska med 40 procent per invånare mellan 2000 och 2020. För den egna organisationen ska minskningen vara 50 procent under samma tidsperiod. Kommunens klimatkontor har ansvarat för arbetet, men ett 60-tal personer från andra förvaltningar, näringsliv och organisationer har också varit engagerade. Huvuddelen av de

åtgärder som krävs bedöms vara ekonomiskt lönsamma. Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2010.

Format: A4
Identifierare ET2010:41
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2277
Ladda ner

Koll på driften är räddningen för sporthallen

Faktablad om energianvändningen i sporthallar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:04
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 418
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2303
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kom längre som medveten bilist

Energimärkning av däck sparar 5 procent av bränslet. Men hur mycket betyder det egentligen för mig som bilist? I detta faktablad finns beräkningar och illustrationer på hur mycket längre en snittbensinbilist och en snittdieselbilist kommer med olika däck och körstil. Grönt energimärkta däck och sparsam körning gör helt enkelt resan längre.

Format: A4
Identifierare ET2012:57
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2496
Ladda ner

Kom längre som medveten bilist

Format: A4
Identifierare ET2012:57
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 722
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2558
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kommunala energiindikatorer

Handbok

Denna handbok presenterar ett antal energirelaterade indikatorer som är utvalda och utformade för att vara användbara för landets kommuner. Dessa indikatorer underlättar för kommunerna att åskådliggöra framstegstakten i den egna kommunens skilda verksamheter. Kommuner som väljer att redovisa samma indikatorer kan dessutom jämföra sina framsteg med andra kommuner.

Indikatorerna fokuserar främst på de energirelaterade områden som den kommunala organisationen har direkt eller indirekt rådighet över. Valet av indikatorer kopplar också till nationella och internationella mål inom energi- och klimatområdet.

Format: A4
Identifierare ET2010:30
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 1006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2237
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kommunernas värmeberedskap. Förberedelser och lösningar för värmeförsörjning i kris

De flesta av landets kommuner har idag någon form av centraliserad värmeförsörjning, det vill säga fjärrvärme. Men även fjärrvärmen är beroende av el, för att driva cirkulationspumpar, brännare och styrsystem. Kommunerna har ansvaret för att trygga energiförsörjningen. Enligt rapporten har också ökade inköp av reservkraft under senare år förbättrat kommunernas beredskap. Men var fjärde kommun kan sakna reservkraft för att upprätthålla värmeproduktionen vid långvariga elavbrott. Det framgår av en rapport som Energimyndigheten tagit fram.

I rapporten beskrivs hur värmeförsörjningen i fjärrvärmevärmda flerbostadshus kan tryggas under långvariga strömavbrott.

Format: A4
Identifierare ET 18:2001
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 611
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1382
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kompassen

Kompassen beskriver Energimyndighetens etiska förhållningssätt och pekar ut riktningen för oss i vår roll som statligt anställda och medarbetare på Energimyndigheten.

Format: ,
Identifierare ET 2017:15
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2853
Ladda ner

Kompetens avgörande för elkraftssektorns framgång

Lyckad insats - Energimyndigheten stödjer en rad forskningsprogram för att förbättra kompetensförsörjningen vid högskolor, universitet och de företag som verkar inom elkraftssektorn. Målet är att Sveriges energisystem ska bli långsiktigt hållbart och att branschen som idag sysselsätter mer än 130 000 svenskar ska fortsätta att utvecklas.

Format: A4
Identifierare ET2011:27
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2332
Ladda ner

Kompetenscentrum Centre for Combustion Science and Technology

CECOST

Kompetenscentrum CECOST syftar till att förbättra förbränningsprocesser avseende bränsleeffektivitet och miljöpåverkan

Format: A4
Identifierare ET2012:38
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 931
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2509
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion

HTC

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bygga upp ny kunskap om högtemperaturkorrosion

Format: A4
Identifierare ET2012:40
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 899
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2510
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontorskarta, Välkommen till Energimyndigheten

Välkommen till Energimyndigheten! Det här är en guide till vår aktivitetsbaserade arbetsplats, med en karta över ytor och rum samt kort information om vårt arbetssätt och faciliteterna i våra lokaler.

Format: ,
Identifierare ET 2017:16
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2857
Ladda ner

Kontroll av tvättmaskiners energieffektivitet och prestanda

Hur EU:s miljökrav säkerställs och vad konsumenten bör känna till. Tvättmaskinen är en av de vanligaste apparater som vi använder i hemmet. Den gör vårt vardagsliv både enklare och mer bekvämt. En av de globala trenderna är att tvättmaskiner görs allt mer energi- och vattensnåla, samtidigt som funktionen förbättras. Detta gör att miljöprestandan hos maskinerna blir allt bättre samtidigt som konsumenternas driftskostnader sänks. I den här broschyren publiceras en energimärknings- och ekodesignkontroll som utförts på 50 av de vanligaste tvättmaskinerna på marknaden. Kontrollen är viktig för att säkerställa att märkningen följs och att konsumentinformationen förblir korrekt. Broschyren presenterar också vad konsumenten bör känna till inför ett köp av tvättmaskin.

Format: A4
Identifierare ET2014:26
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2632
Ladda ner

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

I rapporten avrapporteras regeringsuppdraget ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. Rapporten innehåller bl.a.:
- Förslag på nya kvoter
- Bedömning av tillgången till projekt för ny förnybar elproduktion samt risker för att utbyggnadstakten blir låg
- Bedömning av marknadens funktionssätt samt förslag till marknadsförbättrande åtgärder
- Bedömning av torvens roll i elcertifikatsystemet

Format: A4
Identifierare ER2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 80
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2579
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2013

Format: A4
Identifierare ER2013:15
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2528
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på fläktar

Driftkostnaden för en fläktanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittils:
- Krav på fläktar
- Krav på kylaggregat
- Krav på pumpar
- Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:09
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 1858
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1815
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på kylaggregat

Driftkostnaden för en kylanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills:
• Krav på fläktar
• Krav på kylaggregat
• Krav på pumpar
• Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:10
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2175
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1816
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på pumpar

Driftkostnaden för en pumpanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills:
• Krav på fläktar
• Krav på kylaggregat
• Krav på pumpar
• Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:11
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 1466
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1817
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på tryckluftssystem

När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen under alla der som utrusningen är i drift.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1818
Ladda ner

Kunskapscentrum Waste Refinery

Waste Refinery arbetar för ett framtida samhälle där allt avfall omhändertas resursoptimalt och miljövänligt och omsätts till högkvalitativa råvaror och energiprodukter.

Format: A4
Identifierare ET2012:37
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 915
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2519
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider

Samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider.

Format: A4
Identifierare ER2009:20
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2258
Ladda ner

Kylarnas spillvärme värmer gästerna på Riche

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:24
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 868
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2458
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kärnkraft idag och imorgon

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.
Det finns ungefär 440 kärnkraftsreaktorer i drift runt om i världen och de svarar för cirka 17 procent av den globala elproduktionen. I Sverige producerar 11 reaktorer kring 45 procent av vår el. Inom EU beräknas el från kärnkraft minska med 50 procent fram till 2030. Detta beror på medlemsländernas energipolitik och av att de befintliga kärnkraftverken når slutet av sin livslängd. Användningen av kärnkraft väcker många komplicerade frågor.

I "Kärnkraft idag och imorgon" finns en omfattande faktasammanställning angående kärnkraftens användning, ekonomi samt hälsa och miljö. Rapporten diskuterar också dess risker samt kärnkraftens tekniska utveckling.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 1935
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1502
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt lampa

Format: A4
Identifierare ET 2013:13
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2533
Ladda ner

Lampguiden: Välj rätt lampa

Vägledning vid lampköp. OBS! Den här versionen av lampguiden är i så kallad affischstorlek (70x100 cm).

Format: A4
Identifierare ET2013:11
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 408
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2538
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt ljus

Format: A4
Identifierare ET 2013:12
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2532
Ladda ner
Visar 251 - 275 av 415