Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 276 - 300 av 401

Nu kommer den nya energimärkningen

Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror

Nu kommer obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner ändras. Snart kommer energimärkning på många nya produkter.

Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar i butik. Här finns information om hur energimärkningen fungerar och vilken skillnad de olika nivåerna ger för olika produktens energianvändning. Broschyren går pedagogiskt igenom etiketterna och svarar på de vanligaste frågorna kring energimärkning

Format: A4
Identifierare ET2011:36
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 7008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2342
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverk för energieffektivisering

I små och medelstora företag

Att minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd. Stöden finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Informationsbroschyren berättar mer om ett av stöden som är regionala nätverk för energieffektivisering över hela landet.

Format: -
Identifierare ET2015:13
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 252
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2734
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk

Rapporter och pågående projekt 2014-2015

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Målet är att öka kunskapen om vindkraft och verka för att utbyggnaden förankras och lokaliseras väl. I denna broschyr beskrivs olika aktiviteter och projekt inom Nätverkets ram som fått stöd av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2015:04
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 199
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2672
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk 2013

Nätverket för vindbruk är ett nationellt nätverk som bildats på uppdrag av regeringen. Nätverket samordnas av Energimyndigheten och drivs av fyra noder: Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Regionförbundet i Kalmar län samt Högskolan på Gotland. Nätverket har som uppgift att sprida kunskap och information om vindkraft. I den här foldern får du exempel på projekt som bedrivs inom Nätverket för vindbruk.

Format: A4
Identifierare ET2013:02
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 610
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2491
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk, rapporter och pågående projekt 2013-2014

Nätverket för vindbruk är ett nationellt nätverk som bildats på uppdrag av regeringen. Nätverket samordnas av Energimyndigheten och drivs av fyra noder: Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Västra Götalandsregionen samt Högskolan på Gotland. Nätverket har som uppgift att sprida kunskap och information om vindkraft. Genom den här broschyren kan du ta del av vilka projekt som bedrivs inom Nätverket för vindbruk.

Format: A4
Identifierare ET2014:12
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 77
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2596
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverkets årsrapport för 2015

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Den här rapporten är en redovisning av 2015 års verksamhet.

Format: -
Identifierare ET2016:01
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2729
Ladda ner

Olja - tillgång och prisutveckling

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Fyra femtedelar av världens energianvändning bygger på fossila bränslen. Men balansen mellan tillgång och efterfrågan på olja blir allt svårare att upprätthålla. I mer än 100 år har tendensen varit ständigt ökad oljeanvändning. Under de närmaste två decennierna kan världen tvingas ställa om på grund av minskad tillgång på råolja. Störningarna kan komma att öka eftersom alltmer av oljan måste komma från det politiskt instabila Mellanöstern. Oljeberoendet är störst inom transportsektorn och det är också den sektor som hårdast kommer att känna av förändringarna.

Olja - tillgång och prisutveckling markerar att det brådskar med åtgärder som minskar oljeberoendet.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 2190
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1501
Antal:
Ladda ner
Beställ

Olja och naturgas

Nuläge och framtid för två av världsmarknadens viktigaste energiresurser

Boken beskriver oljan som mångsidig råvara, oljeutvinning och den avtagande oljeproduktionen. Hur kan den framtida oljeförsörjningen tryggas för svenskt vidkommande? Vilka alternativa energislag kan komma i fråga?

I denna översikt om situationen på olje- och naturgasmarknaderna redovisas detaljerat hur nationaliseringar, prispolitiskt samarbete, forcerad utvinning och allt mindre tillskott av nya fyndigheter bidragit till att skapa osäkerhet om möjligheterna att möta världens ständigt ökande efterfrågan på oljeprodukter.

Format: A4
Identifierare ET 38:2000
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 565
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1356
Antal:
Ladda ner
Beställ

Orkaner i Mexikanska golfen

– och deras konsekvenser för den globala oljemarknaden Orkanvarning på den globala oljemarknaden Olje- och gasplattformarna i Mexikanska golfen ligger i vägen för de talrika oväder som varje år sveper in från Atlanten. Orkansäsongen år 2005 blev ovanligt intensiv i Mexikanska golfen. Orkanerna Katrina och Rita ställde till med stor förödelse och innebar att produktionen av olja och raffinerade produkter minskade under flera månader. För att säkra marknadens funktion och lugna den oro som driver oljepriset uppåt i oroliga tider, enades IEA:s medlemsländer om att frisläppa delar av sina beredskapslager av drivmedel. För Sveriges del var det första gången som de kommersiella beredskapslagren;användes – men kanske inte sista. En oljemarknad med ökande knapphet, politisk oro och fler svåra väderstörningar på grund av ett förändrat;klimat på jorden kan komma att kräva liknande insatser även i framtiden.

Format: A4
Identifierare ET2008:02
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 1985
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 2029
Antal:
Ladda ner
Beställ

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade reskort lockar unga till bussen” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet ”Res klokt” som genomfördes under Trafikantveckan 2011 har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse.

Format: A4
Identifierare ET2011:55
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 211
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2378
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig plane

Rapporten utgår från en arbetsgång i 6 steg. Arbetsgången kan tillämpas på kommunal översiktlig nivå för att föra in energifrågor - och särskilt bioenergifrågor - i översiktsplanen och dess fördjupningar. I rapporten varvas teoretiska beskrivningar av arbetsgången med exempel hämtat från verkligheten i kommunerna. Den redogör också för vilket underlag som behövs för att lyfta in bioenergifrågorna på ett miljömässigt bra sätt i planeringen och hur detta underlag tas fram

Vem har nytta av rapporten?

Rapporten riktar sig till tjänstemän på kommunal nivå som arbetar med översiktsplanen och dess fördjupningar. Den lämpar sig också för den som arbetar med energifrågor i kommunen, till exempel planeringsingenjörer på energibolag, energirådgivare, tjänstemän inom kommunala förvaltningar, samt politiker i färd med att ta fram en översiktsplan.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier
Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Format: A4
Identifierare ET20:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 20
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1634
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Rapporten beskriver bland annat det svenska plansystemet med olika plantyper och dagens situation för energi och bioenergi. Den informerar också om biobränsleslag, biobränslebaserade uppvärmningssystem, lagstiftning samt miljö- och hälsoeffekter vid användning av biobränsle. Med andra ord en rapport för den som vill veta mer.

Vem har nytta av rapporterna?

Rapporten riktar sig till alla som använder eller funderar på att börja använda biobränsle. Den fungerar också som en uppslagsbok för den som arbetar med energifrågor som politiker eller tjänsteman på regional nivå. Rapporten är också något för den som vill lära sig mer om fysisk planering, biobränslen och bioenergiteknik.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering
Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier

Format: A4
Identifierare ET22:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 12
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1636
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier

Rapporten innehåller ett antal strategier, exempel och rekommendationer för hantering av bioenergifrågor på regional och kommunal nivå. Strategierna i rapporten visar på hur bioenergifrågorna kan integreras med andra frågor som t.ex. trafik, och pekar tydligt på att denna integration är viktig i alla steg av planeringsarbetet, både på strategisk och detaljerad nivå. Folkhälsoperspektivet är ett exempel på en fråga som behöver integreras med energifrågor på flera nivåer.

Vem har nytta av rapporten?

Rapporten vänder sig till den som har ett planeringsansvar för fysiskt-rumsliga frågor på både kommunal och regional nivå. Särskilt stor användning av rapporten har politiker och tjänstemän med inriktning på översiktlig kommunal och mellankommunal planering.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering
Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Format: A4
Identifierare ET21:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 57
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1635
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering inför, under och efter rådgivningsbesök

Planering inför under och efter rådgivningsbesök är ett dokument för energi- och klimatrådgivare som ger stöd i rådgivningsprocessen mot bland annat föreningar, företag och fastighetsägare. Planeringslistan visar ett möjligt tillvägagångssätt för hur rådgivning kan gå till och används i energi- och klimatrådgivarens egen planering.

Planering inför under och efter rådgivningsbesök används tillsammans med och är ett steg i Processbeskrivning som också finns tillgänglig i webbshopen. Planeringslistan kan användas vid rådgivning mot flera typer av mottagare.

Format: A4
Identifierare ET2012:76
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2476
Ladda ner

Pris till barn som går och cyklar till skolan

Pris till barn som går och cyklar till skolan” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Att skolbarn går eller cyklar är en typisk vinn-vinnsituation. Gatorna runt skolan blir säkrare, miljön blir bättre och barnen får roligare.

Format: A4
Identifierare ET2011:61
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 108
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2384
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prisområden på elmarknaden (POMPE)

Gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv

Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv har genomfört en gemensam studie om för- och nackdelar med olika sätt att hantera överföringsbegränsningar på den svenska och nordiska elmarknaden. I rapporten föreslås att Nordiska ministerrådet, Nordel eller NordREG tar initiativ;till en prövning av en prisområdesgräns mellan de nordiska vatten- och värmekraftsområdena. Med en sådan gräns skapas förutsättningar för en bättre fungerande elmarknad genom stora prisområden. I Sverige går denna gräns norr om Dalälven (snitt 2).

Format: A4
Identifierare EMIR2007:02
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1923
Ladda ner

Processbeskrivning

Processbeskrivningen är ett dokument som riktar sig till energi- och klimatrådgivare som ska genomföra någon form av rådgivning. Materialet beskriver rådgivningens faser och vad det är bra att tänka på i de olika stadierna. Processbeskrivningen kan nyttjas i alla typer av rådgivningsbesök och används med fördel tillsammans med en checklista, exempelvis Checklista vid företagsbesök, som är ett av stegen i processbeskrivningen. Se även Besöksrapport företag som också är ett av de beskrivna stegen.

Format: A4
Identifierare ET2012:55
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 2303
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2474
Antal:
Ladda ner
Beställ

Producera din egen el med solceller

Broschyren riktar sig till privatpersoer som är intresserade av att installera solceller. Här finns information, råd och vägledning. Denna information kan även stödja energi- och klimatårdgivarnas arbete.

Format: .
Identifierare ET 2017:7
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2803
Ladda ner

Programme for Improving Energy Efficiency

Experiences and results after five years with PFE

"This brochure gives you a presentation of the first, successful, period of the PFE. You will receive more information about the constituent programme components, such as the energy review, the EnMS and the procedures for purchasing and planning activities. The publication also includes short interviews with some of the companies participating in the programme. The interviews describe how and why companies have been so successful in their streamlining efforts. See also PFE’s success formula summarised in points. Finally, we present the excellent results achieved so far by the companies together.

The publication is aimed primarily at those who form a part of the energyintensive

manufacturing industries in Sweden, whether your company participates in PFE or not. It is addressed primarily to managers and those who are responsible for energy issues, but many other individuals will also be influenced by it and hopefully other industries will also be inspired.

More information about the PFE is available at:

www.swedishenergyagency.se

"

Format: A4
Identifierare ET2011:21
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1394
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2300
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet Etanolprocesser

Det övergripande syftet med programmet är att bygga kunskap och kompetens inom området etanolprocesser och utveckla teknik som kan kommersialiseras.

Format: A4
Identifierare ET2012:43
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 872
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2511
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet för energieffektivisering

Erfarenheter och reslutat efter fem år med PFE

Den här skriften ger dig en presentation av den första och framgångsrika perioden av programmet för energieffektivisering, PFE. Du får information om programmets ingående delar såsom energikartläggning, energiledningssystem och rutiner för inköp och projektering. Skriften innehåller även kortare intervjuer med några av de deltagande företagen. Intervjuerna beskriver hur och varför företagen varit så framgångsrika i sitt effektiviseringsarbete. PFE:s framgångsrecept sammanfattat i punkter bjuder vi också på. Slutligen presenteras de utmärkta resultat som hittills uppnåtts av företagen tillsammans. Skriften vänder sig huvudsakligen till dig som är en del av bas- och tillverkningsindustrin i Sverige, vare sig ditt företag deltar i PFE eller inte. Den riktar sig framförallt till företagsledningen och energiansvariga, men många fler på företaget kan inspireras av den. Inspireras kan förhoppningsvis även övrig industri.

Format: A4
Identifierare ET2011:01
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1856
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2269
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ransonering av drivmedel

Hur kommer Europa att hantera en kommande drivmedelskris? Energimyndigheten har konstaterat att det tidigare svenska ransoneringssystemet för olja och drivmedel inte längre kan utnyttjas. Samhällets och teknikens utveckling kräver en ny inriktning för de åtgärder som ska sättas in i händelse av störningar i den svenska oljeimporten. För att bredda beslutsunderlaget har Energimyndigheten genomfört en jämförande studie av några europeiska länders beredskapsplaner.

Studien uppvisar stora variationer i de olika ländernas planer. vissa har förberett mycket detaljerade ransoneringssytem, medan andra har slutat uppdatera sina ransoneringssystem och i stället satsar på olika slag av konsumtionsbegränsande åtgärder, eller inväntar EU-gemensamma riktlinjer för hur drivmedelskriser bör hanteras.

I Energimyndighetens broschyr presenteras de svenska beredskapsplanerna och en översikt av motsvarande planer i Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien, Storbritannien, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike.

Format: A4
Identifierare ET 26:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 292
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1345
Antal:
Ladda ner
Beställ

Regelbunden mätning håller koll på elanvändningen i ishallen

Faktablad om energianvändningen i ishallar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:06
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 540
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2305
Antal:
Ladda ner
Beställ

Renovera miljonprogrammet energismart

För bostadsföreningar

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver informationskampanjen Renovera energismart. Myndigheterna vill med den erbjuda kunskaper, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, särskilt miljonprogrammet. Kampanjen vänder sig till främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Det här informationsmaterialet ger en bakgrund till varför miljonprogrammet behöver renoveras energismart, vilka nationella mål som finns, visar inspirerande exempel på renovering och ger tips på åtgärder. För bostadsrättsstyrelsen lyfter den också fram fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.

Format: A4
Identifierare ET2010:32
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2231
Ladda ner

Reservelverk vid el- och värmeavbrott

Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk
Reservelverket kan klara elbehovet vid ett längre elavbrott
I den här faktabroschyren får du veta mer om vad du bör tänka på inför anskaffning av ett reservelverk och vilka regler som gäller för inkoppling och användning. Reservel kan användas i olika omfattning. Här får du vägledning in­för användning av:
• reservel för enstaka apparater, till exempel pumpar, kylskåp, lampor och datorer.
• reservel för enstaka hushåll eller lantbruk
• reservel för grupper av hushåll.
Läs gärna faktabroschyren ”Värme i villan vid el- och värmeavbrott” eller ”Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott” först, om du inte vet vilken form av reservelslösning – nödströmsutrustning eller reservelverk – som bäst passar dina behov. Faktabroschyren ”Test av reservelverk och generella köpråd” innehål­ler konkreta köpråd.;”Reservelverk vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:41
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 1472
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1986
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 276 - 300 av 401