Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 301 - 325 av 401

Restaurang Guvernören pressar energikostnaderna

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:23
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 919
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2457
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ska du köpa bil?

Ska du köpa bil? Bilen är en av hushållets tyngsta ekonomiska poster och det är mycket att tänka på inför ett eventuellt bilköp. Bilen påverkar inte bara ekonomin utan även energianvändningen och miljön på kort och lång sikt. I den här broschyren får du tips och exempel som kan hjälpa dig till ett smart bilval.

Format: A4
Identifierare ET2011:19
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 30
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2301
Antal:
Ladda ner
Beställ

Skattebefrielse på el - för effektiv elanvändning i industrin

Broschyren beskriver program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). Programmet är femårigt och frivilligt för företag som använder el i sin tillverkningsprocess. Läs hur du/företaget ansöker, kriterier och vilka krav som ställs på deltagande företag. Företag som deltar och fullföljer programmet, bl a inför energiledningssystem och genomför eleffektiviserande åtgärder, får skattebefrielse på den nya energiskatt på el som pålades tillverkande företag den 1 juli 2004.

Format: A4
Identifierare ET2005:03
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 552
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1680
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutrapport från Energimyndigheten Etanol från cellulosa 2007-2011

Programmet Etanol från cellulosa är en av Energimyndighetens stora forskningssatsningar inom transportområdet. Det avsattes 144 miljoner kronor för programmet under fyraårsperioden. Tillsammans med de insatser som gjordes året före programstarten, summeras det totala statliga stödet till 162 miljoner kronor. Den totala ekonomiska omfattningen uppgick till 202 miljoner kronor, vilket innebär en genomsnittlig statlig stödandel på 80 procent. Rapporten redovisar översiktligt resultat som framkommit i programmet men också kvarvarande frågeställningar. Ett beräkningsexempel – inte en prognos - ges för tillverkningskostnaden, som för jämförelsens skull kompletteras med en del pris-/kostnadsuppgifter, som kan vara av betydelse för olika typer av drivmedel, inte bara etanol. Ett omvärldskapitel tar upp faktorer, som kan bli av betydelse i utvecklingen.

Format: A4
Identifierare ET2012:52
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 75
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2453
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solen ger mer än bara värme i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

Solen är jordens största värmekälla men den kan också ge oss el. I Jönköping har vi sedan 2006 arbetat med att installera solvärme och solcellsanläggningar. Idag finns detta i drift på ett tiotal kommunala anläggningar. Tack vare tidigt engagemang kunde kommunen få en stor del av det solcellstöd som infördes under 2009, vilket säkerställer en kraftfull fortsatt utbyggnad av solcellsanläggningar.

Format: A4
Identifierare ET2010:34
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2271
Ladda ner

Solklart solvärme

Solklart solvärme ger tips och råd om solvärme i småhushus, flerbostadshus eller i verksamhet. Frågorna vad, varför och hur besvaras.

Format: A4
Identifierare ET2011:37
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 6869
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2334
Antal:
Ladda ner
Beställ

Spara energi - ett (lysande) projekt i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

I Jönköpings kommun finns en målsättning att minska energianvändningen i kommunägda fastigheter med minst 10 procent till 2012. För att nå det målet behövs både tekniska åtgärder och beteendeförändringar. Jönköpings kommun har därför valt att starta ett pilotprojekt med ett antal skolor och äldreboenden där energieffektivisering sker i nära samarbete med brukarna. Som tack för hjälpen återinvesteras alla intjänade pengar i fastigheten i samråd med brukarna. Ett projekt där alla tjänar på delaktighet!

Format: A4
Identifierare ET2010:40
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2276
Ladda ner

Spara och bevara

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som har till uppgift att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Format: A4
Identifierare ET2012:02
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2416
Antal:
Ladda ner
Beställ

SPIRA - ledningssystem för hållbar utveckling

Uthållig kommun - Goda exempel

SPIRA är ett nätverk som syftar till att inspirera medborgarna till att göra lite mer hållbara val i sin egen vardag. Utifrån ett 60-tal kriterier försöker deltagarna förändra sitt beteende och på så vis bidra till ett hållbarare Norrköping. För att få inspiration och kunskapshöjning erbjuds kontinuerligt seminarier och aktiviteter. Deltar man flitigt på dessa seminarier erhåller man en bonus i slutet av varje termin.

Format: A4
Identifierare ET2010:39
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2275
Ladda ner

Stark utbyggnad av kraftsystemet

Ett kraftfullt språng Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Utbyggnaden av framtidens kraftsystem är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:22
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2121
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stegvist införande av systematiskt energiarbete

- Vägledning för att långsiktigt effektivisera energianvändningen

Format: A4
Identifierare ET2014:11
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 3245
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2612
Antal:
Ladda ner
Beställ

STIL2 in India

Pilot-study 2012

"The purpose of the STIL2 project is to present the energy use in a specific building category on national level. This is made possible through energy audits performed in a number of buildings, selected through a statistical sample which allows the results from the audits to be scaled up to national level.

This report describes the implementation of this methodology in India. The project was conducted within the framework of the bilateral agreements on energy issues between India and Sweden.

"

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 64
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2445
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Gudrun. Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005?

När stormen Gudrun den 8 januari 2005 härjade över stora delar av Sydsverige ställdes samhällets funktioner och den svenska elnätsbranschen på svåra prov.

Stormen rasade stora delar av elnätet och gjorde 730 000 abonnenter strömlösa. Den långvariga avbrotten demonstrerade hur sårbart de elberoende samhället är för större störningar. Bland annat upphörde telekommunikationerna att fungera.

Samhällsfunktioner, företag och enskilda har blivit många erfarenheter rikare. I denna skrift beskrivs vad som hände, vilka konsekvenser det fick och vad de som arbetar inom energiområdet har lärt av den allvarligaste naturkatastrof som drabbat Sverige i modern tid.

Format: A4
Identifierare ET2006:02
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2519
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1779
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Per

Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Kunskapen från hanteringen av stormarna Gudrun och Per får inte gå förlorad

Södra Sverige har med två års mellanrum drabbats av svåra stormar som fällt stora volymer skog och skapat många avbrott i elnäten. Stormen Gudrun 2005 blev en svår prövning för dem som fick ta itu med avhjälpningsarbetet. De erfarenheter som då gjordes bidrog till att arbetet efter stormen Per 2007 gick snabbare och effektivare i de områden som drabbades för andra gången på kort tid.;I denna skrift sammanfattas de viktigaste lärdomarna från hanteringen av stormarna. Huvudsyftet är att sprida kunskapen till nya befattningshavare och personer i andra områden än de som berördes av vinterstormarna 2005 och 2007.

Format: A4
Identifierare ET2007:34
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 3185
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 2007
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten utvecklat ett nytt systematiskt sätt för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist. Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare.

Styrel syftar till att i så stor utsträckning som möjligt identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, såsom sjukhus, räddningstjänst, vatten- och avlopps-system, elektroniska kommunikationer med flera.

Broschyren sammanfattar vad Styrel innebär i praktiken, hur den landsomfattande planeringsprocessen 2011 gick till samt resultatet av denna. Broschyren ger också en inblick i hur arbetet med Styrel kommer att se ut i framtiden.

Format: A4
Identifierare ET2012:03
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 51
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2387
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Handbok för styrels planeringsomgång 2014-2015

Handbok för styrel 2014-2015 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner,
länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån styrande dokument, erfarenheter från den första nationella planeringsomgången 2011 och Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2013:4. Denna handbok ersätter Handbok för styrel 2011.

Format: A4
Identifierare ET2013:28
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2624
Ladda ner

Styrel (Trycksakerblad) (Endast som PDF)

Prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid elbrist

Styrel står för ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer” och är ett krisberedskapssystem för planering och frånkoppling av elanvändare vid elbrist. Styrels första riksomfattande planeringsprocess genomförs under 2011 och systemet ska vara redo att tas i bruk den 1 januari 2012.

Format: A4
Identifierare ET2011:45
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2341
Ladda ner

Styrmedel för minskad miljöpåverkan

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapport till ET2007:21 Energi som miljömål

Föreliggande rapport utgör ett av underlagen till rapporten ”Energi som miljömål” (ET 2007:21). I Energimyndighetens uppdrag att redovisa energisektorns miljöpåverkan i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen ingår att beskriva vilka styrmedel som idag verkar inom energisektorn och att ge förslag på eventuella förändrade styrmedel. I denna underlagsrapport redovisas dessa uppgifter.

Format: A4
Identifierare ER2007:17
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1917
Ladda ner

Styrsystem och dialog viktigt när gallerian satsar miljövänligt

Faktablad om energianvändningen i gallerior. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:09
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 575
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2308
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stärk ditt företag

Med effektivare energianvändning

Tillsammans kan vi använda energi smartare i små och medelstora
företag. Energimyndigheten erbjuder en mängd stöd som kan hjälpa ditt företag att komma igång med att energieffektivisera. Samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid kan får ditt företag:
• sänkta kostnader
• stärkt konkurrenskraft
• stärkt varumärke

Format: -
Identifierare ET2016:14
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 227
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2769
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sustainable biofuels and bioliquids 2013

Format: A4
Identifierare ET2014:30
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2642
Ladda ner

Swedish Certificate Scheme and Energy Management Systems

This brochure gives an overview of:
1. The Swedish certification scheme for Energy Management Systems (EMnS),
2. The EnMS promoting activities in Sweden
3. The process of implementing and certifying an EnMS in a company.
4. Resulting savings and typical

Format: A4
Identifierare ET2013:14
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2536
Ladda ner

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research’ is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Format: -
Identifierare ET2015:18
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 985
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2735
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research’ is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Format: -
Identifierare ET2015:18
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 1006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2735
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk centrum för smarta elnät och lagring

SweGRIDS

Centret ska på lång sikt skapa den nya kunskap och teknik som krävs för att utveckla framtidens elsystem.

Format: A4
Identifierare ET2012:49
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 844
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2515
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 301 - 325 av 401