Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 301 - 325 av 417

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade reskort lockar unga till bussen” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet ”Res klokt” som genomfördes under Trafikantveckan 2011 har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse.

Format: A4
Identifierare ET2011:55
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 210
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2378
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig plane

Rapporten utgår från en arbetsgång i 6 steg. Arbetsgången kan tillämpas på kommunal översiktlig nivå för att föra in energifrågor - och särskilt bioenergifrågor - i översiktsplanen och dess fördjupningar. I rapporten varvas teoretiska beskrivningar av arbetsgången med exempel hämtat från verkligheten i kommunerna. Den redogör också för vilket underlag som behövs för att lyfta in bioenergifrågorna på ett miljömässigt bra sätt i planeringen och hur detta underlag tas fram

Vem har nytta av rapporten?

Rapporten riktar sig till tjänstemän på kommunal nivå som arbetar med översiktsplanen och dess fördjupningar. Den lämpar sig också för den som arbetar med energifrågor i kommunen, till exempel planeringsingenjörer på energibolag, energirådgivare, tjänstemän inom kommunala förvaltningar, samt politiker i färd med att ta fram en översiktsplan.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier
Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Format: A4
Identifierare ET20:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 20
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1634
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Rapporten beskriver bland annat det svenska plansystemet med olika plantyper och dagens situation för energi och bioenergi. Den informerar också om biobränsleslag, biobränslebaserade uppvärmningssystem, lagstiftning samt miljö- och hälsoeffekter vid användning av biobränsle. Med andra ord en rapport för den som vill veta mer.

Vem har nytta av rapporterna?

Rapporten riktar sig till alla som använder eller funderar på att börja använda biobränsle. Den fungerar också som en uppslagsbok för den som arbetar med energifrågor som politiker eller tjänsteman på regional nivå. Rapporten är också något för den som vill lära sig mer om fysisk planering, biobränslen och bioenergiteknik.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering
Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier

Format: A4
Identifierare ET22:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 12
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1636
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier

Rapporten innehåller ett antal strategier, exempel och rekommendationer för hantering av bioenergifrågor på regional och kommunal nivå. Strategierna i rapporten visar på hur bioenergifrågorna kan integreras med andra frågor som t.ex. trafik, och pekar tydligt på att denna integration är viktig i alla steg av planeringsarbetet, både på strategisk och detaljerad nivå. Folkhälsoperspektivet är ett exempel på en fråga som behöver integreras med energifrågor på flera nivåer.

Vem har nytta av rapporten?

Rapporten vänder sig till den som har ett planeringsansvar för fysiskt-rumsliga frågor på både kommunal och regional nivå. Särskilt stor användning av rapporten har politiker och tjänstemän med inriktning på översiktlig kommunal och mellankommunal planering.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering
Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Format: A4
Identifierare ET21:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 57
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1635
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering inför, under och efter rådgivningsbesök

Planering inför under och efter rådgivningsbesök är ett dokument för energi- och klimatrådgivare som ger stöd i rådgivningsprocessen mot bland annat föreningar, företag och fastighetsägare. Planeringslistan visar ett möjligt tillvägagångssätt för hur rådgivning kan gå till och används i energi- och klimatrådgivarens egen planering.

Planering inför under och efter rådgivningsbesök används tillsammans med och är ett steg i Processbeskrivning som också finns tillgänglig i webbshopen. Planeringslistan kan användas vid rådgivning mot flera typer av mottagare.

Format: A4
Identifierare ET2012:76
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2476
Ladda ner

Pris till barn som går och cyklar till skolan

Pris till barn som går och cyklar till skolan” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Att skolbarn går eller cyklar är en typisk vinn-vinnsituation. Gatorna runt skolan blir säkrare, miljön blir bättre och barnen får roligare.

Format: A4
Identifierare ET2011:61
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 107
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2384
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prisområden på elmarknaden (POMPE)

Gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv

Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv har genomfört en gemensam studie om för- och nackdelar med olika sätt att hantera överföringsbegränsningar på den svenska och nordiska elmarknaden. I rapporten föreslås att Nordiska ministerrådet, Nordel eller NordREG tar initiativ;till en prövning av en prisområdesgräns mellan de nordiska vatten- och värmekraftsområdena. Med en sådan gräns skapas förutsättningar för en bättre fungerande elmarknad genom stora prisområden. I Sverige går denna gräns norr om Dalälven (snitt 2).

Format: A4
Identifierare EMIR2007:02
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1923
Ladda ner

Processbeskrivning

Processbeskrivningen är ett dokument som riktar sig till energi- och klimatrådgivare som ska genomföra någon form av rådgivning. Materialet beskriver rådgivningens faser och vad det är bra att tänka på i de olika stadierna. Processbeskrivningen kan nyttjas i alla typer av rådgivningsbesök och används med fördel tillsammans med en checklista, exempelvis Checklista vid företagsbesök, som är ett av stegen i processbeskrivningen. Se även Besöksrapport företag som också är ett av de beskrivna stegen.

Format: A4
Identifierare ET2012:55
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 2267
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2474
Antal:
Ladda ner
Beställ

Producera din egen el med solceller

Broschyren riktar sig till privatpersoer som är intresserade av att installera solceller. Här finns information, råd och vägledning. Denna information kan även stödja energi- och klimatårdgivarnas arbete.

Format: .
Identifierare ET 2017:7
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2803
Ladda ner

Producera egen el med solceller

Företag, föreningar och organisationer.
Den här broschyren är tänkt att ge en generell överblick av sådant som är viktigt att känna till inför att investera i en solcellsanläggning. Här lyfts vilka regler och stöd som gäller för olika aktörer och vad som kan vara viktigt att tänka på inför en installation. Här finns även förslag på ytterligare informationskällor för fördjupad kunskap. För mer vägledning och råd rekommenderas att prata med en kommunal energi- och klimatrådgivare, eller direkt med en solcellsleverantör.
Informationen är senast uppdaterad i oktober 2017, förutsättningarna kan ha förändrats sen dess.

Format: ,
Identifierare ET 2017:34
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 2788
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2858
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programme for Improving Energy Efficiency

Experiences and results after five years with PFE

"This brochure gives you a presentation of the first, successful, period of the PFE. You will receive more information about the constituent programme components, such as the energy review, the EnMS and the procedures for purchasing and planning activities. The publication also includes short interviews with some of the companies participating in the programme. The interviews describe how and why companies have been so successful in their streamlining efforts. See also PFE’s success formula summarised in points. Finally, we present the excellent results achieved so far by the companies together.

The publication is aimed primarily at those who form a part of the energyintensive

manufacturing industries in Sweden, whether your company participates in PFE or not. It is addressed primarily to managers and those who are responsible for energy issues, but many other individuals will also be influenced by it and hopefully other industries will also be inspired.

More information about the PFE is available at:

www.swedishenergyagency.se

"

Format: A4
Identifierare ET2011:21
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1393
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2300
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet Etanolprocesser

Det övergripande syftet med programmet är att bygga kunskap och kompetens inom området etanolprocesser och utveckla teknik som kan kommersialiseras.

Format: A4
Identifierare ET2012:43
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 872
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2511
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet för energieffektivisering

Erfarenheter och reslutat efter fem år med PFE

Den här skriften ger dig en presentation av den första och framgångsrika perioden av programmet för energieffektivisering, PFE. Du får information om programmets ingående delar såsom energikartläggning, energiledningssystem och rutiner för inköp och projektering. Skriften innehåller även kortare intervjuer med några av de deltagande företagen. Intervjuerna beskriver hur och varför företagen varit så framgångsrika i sitt effektiviseringsarbete. PFE:s framgångsrecept sammanfattat i punkter bjuder vi också på. Slutligen presenteras de utmärkta resultat som hittills uppnåtts av företagen tillsammans. Skriften vänder sig huvudsakligen till dig som är en del av bas- och tillverkningsindustrin i Sverige, vare sig ditt företag deltar i PFE eller inte. Den riktar sig framförallt till företagsledningen och energiansvariga, men många fler på företaget kan inspireras av den. Inspireras kan förhoppningsvis även övrig industri.

Format: A4
Identifierare ET2011:01
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1856
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2269
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ransonering av drivmedel

Hur kommer Europa att hantera en kommande drivmedelskris? Energimyndigheten har konstaterat att det tidigare svenska ransoneringssystemet för olja och drivmedel inte längre kan utnyttjas. Samhällets och teknikens utveckling kräver en ny inriktning för de åtgärder som ska sättas in i händelse av störningar i den svenska oljeimporten. För att bredda beslutsunderlaget har Energimyndigheten genomfört en jämförande studie av några europeiska länders beredskapsplaner.

Studien uppvisar stora variationer i de olika ländernas planer. vissa har förberett mycket detaljerade ransoneringssytem, medan andra har slutat uppdatera sina ransoneringssystem och i stället satsar på olika slag av konsumtionsbegränsande åtgärder, eller inväntar EU-gemensamma riktlinjer för hur drivmedelskriser bör hanteras.

I Energimyndighetens broschyr presenteras de svenska beredskapsplanerna och en översikt av motsvarande planer i Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien, Storbritannien, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike.

Format: A4
Identifierare ET 26:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 292
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1345
Antal:
Ladda ner
Beställ

Regelbunden mätning håller koll på elanvändningen i ishallen

Faktablad om energianvändningen i ishallar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:06
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 539
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2305
Antal:
Ladda ner
Beställ

Renovera miljonprogrammet energismart

För bostadsföreningar

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver informationskampanjen Renovera energismart. Myndigheterna vill med den erbjuda kunskaper, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, särskilt miljonprogrammet. Kampanjen vänder sig till främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Det här informationsmaterialet ger en bakgrund till varför miljonprogrammet behöver renoveras energismart, vilka nationella mål som finns, visar inspirerande exempel på renovering och ger tips på åtgärder. För bostadsrättsstyrelsen lyfter den också fram fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.

Format: A4
Identifierare ET2010:32
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2231
Ladda ner

Reservelverk vid el- och värmeavbrott

Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk
Reservelverket kan klara elbehovet vid ett längre elavbrott
I den här faktabroschyren får du veta mer om vad du bör tänka på inför anskaffning av ett reservelverk och vilka regler som gäller för inkoppling och användning. Reservel kan användas i olika omfattning. Här får du vägledning in­för användning av:
• reservel för enstaka apparater, till exempel pumpar, kylskåp, lampor och datorer.
• reservel för enstaka hushåll eller lantbruk
• reservel för grupper av hushåll.
Läs gärna faktabroschyren ”Värme i villan vid el- och värmeavbrott” eller ”Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott” först, om du inte vet vilken form av reservelslösning – nödströmsutrustning eller reservelverk – som bäst passar dina behov. Faktabroschyren ”Test av reservelverk och generella köpråd” innehål­ler konkreta köpråd.;”Reservelverk vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:41
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 1459
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1986
Antal:
Ladda ner
Beställ

Restaurang Guvernören pressar energikostnaderna

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:23
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 918
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2457
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ska du köpa bil?

Ska du köpa bil? Bilen är en av hushållets tyngsta ekonomiska poster och det är mycket att tänka på inför ett eventuellt bilköp. Bilen påverkar inte bara ekonomin utan även energianvändningen och miljön på kort och lång sikt. I den här broschyren får du tips och exempel som kan hjälpa dig till ett smart bilval.

Format: A4
Identifierare ET2011:19
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2301
Ladda ner

Skattebefrielse på el - för effektiv elanvändning i industrin

Broschyren beskriver program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). Programmet är femårigt och frivilligt för företag som använder el i sin tillverkningsprocess. Läs hur du/företaget ansöker, kriterier och vilka krav som ställs på deltagande företag. Företag som deltar och fullföljer programmet, bl a inför energiledningssystem och genomför eleffektiviserande åtgärder, får skattebefrielse på den nya energiskatt på el som pålades tillverkande företag den 1 juli 2004.

Format: A4
Identifierare ET2005:03
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 552
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1680
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutrapport från Energimyndigheten Etanol från cellulosa 2007-2011

Programmet Etanol från cellulosa är en av Energimyndighetens stora forskningssatsningar inom transportområdet. Det avsattes 144 miljoner kronor för programmet under fyraårsperioden. Tillsammans med de insatser som gjordes året före programstarten, summeras det totala statliga stödet till 162 miljoner kronor. Den totala ekonomiska omfattningen uppgick till 202 miljoner kronor, vilket innebär en genomsnittlig statlig stödandel på 80 procent. Rapporten redovisar översiktligt resultat som framkommit i programmet men också kvarvarande frågeställningar. Ett beräkningsexempel – inte en prognos - ges för tillverkningskostnaden, som för jämförelsens skull kompletteras med en del pris-/kostnadsuppgifter, som kan vara av betydelse för olika typer av drivmedel, inte bara etanol. Ett omvärldskapitel tar upp faktorer, som kan bli av betydelse i utvecklingen.

Format: A4
Identifierare ET2012:52
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 74
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2453
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solen ger mer än bara värme i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

Solen är jordens största värmekälla men den kan också ge oss el. I Jönköping har vi sedan 2006 arbetat med att installera solvärme och solcellsanläggningar. Idag finns detta i drift på ett tiotal kommunala anläggningar. Tack vare tidigt engagemang kunde kommunen få en stor del av det solcellstöd som infördes under 2009, vilket säkerställer en kraftfull fortsatt utbyggnad av solcellsanläggningar.

Format: A4
Identifierare ET2010:34
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2271
Ladda ner

Spara energi - ett (lysande) projekt i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

I Jönköpings kommun finns en målsättning att minska energianvändningen i kommunägda fastigheter med minst 10 procent till 2012. För att nå det målet behövs både tekniska åtgärder och beteendeförändringar. Jönköpings kommun har därför valt att starta ett pilotprojekt med ett antal skolor och äldreboenden där energieffektivisering sker i nära samarbete med brukarna. Som tack för hjälpen återinvesteras alla intjänade pengar i fastigheten i samråd med brukarna. Ett projekt där alla tjänar på delaktighet!

Format: A4
Identifierare ET2010:40
Utgivningsår 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2276
Ladda ner

Spara och bevara

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som har till uppgift att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Format: A4
Identifierare ET2012:02
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 81
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2416
Antal:
Ladda ner
Beställ

SPIRA - ledningssystem för hållbar utveckling

Uthållig kommun - Goda exempel

SPIRA är ett nätverk som syftar till att inspirera medborgarna till att göra lite mer hållbara val i sin egen vardag. Utifrån ett 60-tal kriterier försöker deltagarna förändra sitt beteende och på så vis bidra till ett hållbarare Norrköping. För att få inspiration och kunskapshöjning erbjuds kontinuerligt seminarier och aktiviteter. Deltar man flitigt på dessa seminarier erhåller man en bonus i slutet av varje termin.

Format: A4
Identifierare ET2010:39
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2275
Ladda ner
Visar 301 - 325 av 417