Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 301 - 325 av 410

Producera din egen el med solceller

Broschyren riktar sig till privatpersoer som är intresserade av att installera solceller. Här finns information, råd och vägledning. Denna information kan även stödja energi- och klimatårdgivarnas arbete.

Format: .
Identifierare ET 2017:7
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2803
Ladda ner

Programme for Improving Energy Efficiency

Experiences and results after five years with PFE

"This brochure gives you a presentation of the first, successful, period of the PFE. You will receive more information about the constituent programme components, such as the energy review, the EnMS and the procedures for purchasing and planning activities. The publication also includes short interviews with some of the companies participating in the programme. The interviews describe how and why companies have been so successful in their streamlining efforts. See also PFE’s success formula summarised in points. Finally, we present the excellent results achieved so far by the companies together.

The publication is aimed primarily at those who form a part of the energyintensive

manufacturing industries in Sweden, whether your company participates in PFE or not. It is addressed primarily to managers and those who are responsible for energy issues, but many other individuals will also be influenced by it and hopefully other industries will also be inspired.

More information about the PFE is available at:

www.swedishenergyagency.se

"

Format: A4
Identifierare ET2011:21
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1394
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2300
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet Etanolprocesser

Det övergripande syftet med programmet är att bygga kunskap och kompetens inom området etanolprocesser och utveckla teknik som kan kommersialiseras.

Format: A4
Identifierare ET2012:43
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 872
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2511
Antal:
Ladda ner
Beställ

Programmet för energieffektivisering

Erfarenheter och reslutat efter fem år med PFE

Den här skriften ger dig en presentation av den första och framgångsrika perioden av programmet för energieffektivisering, PFE. Du får information om programmets ingående delar såsom energikartläggning, energiledningssystem och rutiner för inköp och projektering. Skriften innehåller även kortare intervjuer med några av de deltagande företagen. Intervjuerna beskriver hur och varför företagen varit så framgångsrika i sitt effektiviseringsarbete. PFE:s framgångsrecept sammanfattat i punkter bjuder vi också på. Slutligen presenteras de utmärkta resultat som hittills uppnåtts av företagen tillsammans. Skriften vänder sig huvudsakligen till dig som är en del av bas- och tillverkningsindustrin i Sverige, vare sig ditt företag deltar i PFE eller inte. Den riktar sig framförallt till företagsledningen och energiansvariga, men många fler på företaget kan inspireras av den. Inspireras kan förhoppningsvis även övrig industri.

Format: A4
Identifierare ET2011:01
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1856
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2269
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ransonering av drivmedel

Hur kommer Europa att hantera en kommande drivmedelskris? Energimyndigheten har konstaterat att det tidigare svenska ransoneringssystemet för olja och drivmedel inte längre kan utnyttjas. Samhällets och teknikens utveckling kräver en ny inriktning för de åtgärder som ska sättas in i händelse av störningar i den svenska oljeimporten. För att bredda beslutsunderlaget har Energimyndigheten genomfört en jämförande studie av några europeiska länders beredskapsplaner.

Studien uppvisar stora variationer i de olika ländernas planer. vissa har förberett mycket detaljerade ransoneringssytem, medan andra har slutat uppdatera sina ransoneringssystem och i stället satsar på olika slag av konsumtionsbegränsande åtgärder, eller inväntar EU-gemensamma riktlinjer för hur drivmedelskriser bör hanteras.

I Energimyndighetens broschyr presenteras de svenska beredskapsplanerna och en översikt av motsvarande planer i Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien, Storbritannien, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike.

Format: A4
Identifierare ET 26:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 292
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1345
Antal:
Ladda ner
Beställ

Regelbunden mätning håller koll på elanvändningen i ishallen

Faktablad om energianvändningen i ishallar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:06
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 540
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2305
Antal:
Ladda ner
Beställ

Renovera miljonprogrammet energismart

För bostadsföreningar

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver informationskampanjen Renovera energismart. Myndigheterna vill med den erbjuda kunskaper, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, särskilt miljonprogrammet. Kampanjen vänder sig till främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Det här informationsmaterialet ger en bakgrund till varför miljonprogrammet behöver renoveras energismart, vilka nationella mål som finns, visar inspirerande exempel på renovering och ger tips på åtgärder. För bostadsrättsstyrelsen lyfter den också fram fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.

Format: A4
Identifierare ET2010:32
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2231
Ladda ner

Reservelverk vid el- och värmeavbrott

Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk
Reservelverket kan klara elbehovet vid ett längre elavbrott
I den här faktabroschyren får du veta mer om vad du bör tänka på inför anskaffning av ett reservelverk och vilka regler som gäller för inkoppling och användning. Reservel kan användas i olika omfattning. Här får du vägledning in­för användning av:
• reservel för enstaka apparater, till exempel pumpar, kylskåp, lampor och datorer.
• reservel för enstaka hushåll eller lantbruk
• reservel för grupper av hushåll.
Läs gärna faktabroschyren ”Värme i villan vid el- och värmeavbrott” eller ”Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott” först, om du inte vet vilken form av reservelslösning – nödströmsutrustning eller reservelverk – som bäst passar dina behov. Faktabroschyren ”Test av reservelverk och generella köpråd” innehål­ler konkreta köpråd.;”Reservelverk vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:41
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 1471
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1986
Antal:
Ladda ner
Beställ

Restaurang Guvernören pressar energikostnaderna

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:23
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 909
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2457
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ska du köpa bil?

Ska du köpa bil? Bilen är en av hushållets tyngsta ekonomiska poster och det är mycket att tänka på inför ett eventuellt bilköp. Bilen påverkar inte bara ekonomin utan även energianvändningen och miljön på kort och lång sikt. I den här broschyren får du tips och exempel som kan hjälpa dig till ett smart bilval.

Format: A4
Identifierare ET2011:19
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 29
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2301
Antal:
Ladda ner
Beställ

Skattebefrielse på el - för effektiv elanvändning i industrin

Broschyren beskriver program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). Programmet är femårigt och frivilligt för företag som använder el i sin tillverkningsprocess. Läs hur du/företaget ansöker, kriterier och vilka krav som ställs på deltagande företag. Företag som deltar och fullföljer programmet, bl a inför energiledningssystem och genomför eleffektiviserande åtgärder, får skattebefrielse på den nya energiskatt på el som pålades tillverkande företag den 1 juli 2004.

Format: A4
Identifierare ET2005:03
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 552
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1680
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutrapport från Energimyndigheten Etanol från cellulosa 2007-2011

Programmet Etanol från cellulosa är en av Energimyndighetens stora forskningssatsningar inom transportområdet. Det avsattes 144 miljoner kronor för programmet under fyraårsperioden. Tillsammans med de insatser som gjordes året före programstarten, summeras det totala statliga stödet till 162 miljoner kronor. Den totala ekonomiska omfattningen uppgick till 202 miljoner kronor, vilket innebär en genomsnittlig statlig stödandel på 80 procent. Rapporten redovisar översiktligt resultat som framkommit i programmet men också kvarvarande frågeställningar. Ett beräkningsexempel – inte en prognos - ges för tillverkningskostnaden, som för jämförelsens skull kompletteras med en del pris-/kostnadsuppgifter, som kan vara av betydelse för olika typer av drivmedel, inte bara etanol. Ett omvärldskapitel tar upp faktorer, som kan bli av betydelse i utvecklingen.

Format: A4
Identifierare ET2012:52
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 75
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2453
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solen ger mer än bara värme i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

Solen är jordens största värmekälla men den kan också ge oss el. I Jönköping har vi sedan 2006 arbetat med att installera solvärme och solcellsanläggningar. Idag finns detta i drift på ett tiotal kommunala anläggningar. Tack vare tidigt engagemang kunde kommunen få en stor del av det solcellstöd som infördes under 2009, vilket säkerställer en kraftfull fortsatt utbyggnad av solcellsanläggningar.

Format: A4
Identifierare ET2010:34
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2271
Ladda ner

Solklart solvärme

Solklart solvärme ger tips och råd om solvärme i småhushus, flerbostadshus eller i verksamhet. Frågorna vad, varför och hur besvaras.

Format: A4
Identifierare ET2011:37
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 6829
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2334
Antal:
Ladda ner
Beställ

Spara energi - ett (lysande) projekt i Jönköping

Uthållig kommun - Goda exempel

I Jönköpings kommun finns en målsättning att minska energianvändningen i kommunägda fastigheter med minst 10 procent till 2012. För att nå det målet behövs både tekniska åtgärder och beteendeförändringar. Jönköpings kommun har därför valt att starta ett pilotprojekt med ett antal skolor och äldreboenden där energieffektivisering sker i nära samarbete med brukarna. Som tack för hjälpen återinvesteras alla intjänade pengar i fastigheten i samråd med brukarna. Ett projekt där alla tjänar på delaktighet!

Format: A4
Identifierare ET2010:40
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2276
Ladda ner

Spara och bevara

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som har till uppgift att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Format: A4
Identifierare ET2012:02
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 86
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2416
Antal:
Ladda ner
Beställ

SPIRA - ledningssystem för hållbar utveckling

Uthållig kommun - Goda exempel

SPIRA är ett nätverk som syftar till att inspirera medborgarna till att göra lite mer hållbara val i sin egen vardag. Utifrån ett 60-tal kriterier försöker deltagarna förändra sitt beteende och på så vis bidra till ett hållbarare Norrköping. För att få inspiration och kunskapshöjning erbjuds kontinuerligt seminarier och aktiviteter. Deltar man flitigt på dessa seminarier erhåller man en bonus i slutet av varje termin.

Format: A4
Identifierare ET2010:39
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2275
Ladda ner

Stark utbyggnad av kraftsystemet

Ett kraftfullt språng Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Utbyggnaden av framtidens kraftsystem är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:22
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2121
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stegvist införande av systematiskt energiarbete

- Vägledning för att långsiktigt effektivisera energianvändningen

Format: A4
Identifierare ET2014:11
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 3233
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2612
Antal:
Ladda ner
Beställ

STIL2 in India

Pilot-study 2012

"The purpose of the STIL2 project is to present the energy use in a specific building category on national level. This is made possible through energy audits performed in a number of buildings, selected through a statistical sample which allows the results from the audits to be scaled up to national level.

This report describes the implementation of this methodology in India. The project was conducted within the framework of the bilateral agreements on energy issues between India and Sweden.

"

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 64
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2445
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Gudrun. Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005?

När stormen Gudrun den 8 januari 2005 härjade över stora delar av Sydsverige ställdes samhällets funktioner och den svenska elnätsbranschen på svåra prov.

Stormen rasade stora delar av elnätet och gjorde 730 000 abonnenter strömlösa. Den långvariga avbrotten demonstrerade hur sårbart de elberoende samhället är för större störningar. Bland annat upphörde telekommunikationerna att fungera.

Samhällsfunktioner, företag och enskilda har blivit många erfarenheter rikare. I denna skrift beskrivs vad som hände, vilka konsekvenser det fick och vad de som arbetar inom energiområdet har lärt av den allvarligaste naturkatastrof som drabbat Sverige i modern tid.

Format: A4
Identifierare ET2006:02
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2519
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1779
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Per

Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Kunskapen från hanteringen av stormarna Gudrun och Per får inte gå förlorad

Södra Sverige har med två års mellanrum drabbats av svåra stormar som fällt stora volymer skog och skapat många avbrott i elnäten. Stormen Gudrun 2005 blev en svår prövning för dem som fick ta itu med avhjälpningsarbetet. De erfarenheter som då gjordes bidrog till att arbetet efter stormen Per 2007 gick snabbare och effektivare i de områden som drabbades för andra gången på kort tid.;I denna skrift sammanfattas de viktigaste lärdomarna från hanteringen av stormarna. Huvudsyftet är att sprida kunskapen till nya befattningshavare och personer i andra områden än de som berördes av vinterstormarna 2005 och 2007.

Format: A4
Identifierare ET2007:34
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 3185
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 2007
Antal:
Ladda ner
Beställ

Strengthen your company

By using energy more efficient
Together we can change how energy is being used in small and medium-sized enterprises. We offer a diverse portfolio of support that can help your company get started with improving energy efficiency.

Format: ,
Identifierare ET 2017:27
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 164
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2839
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten utvecklat ett nytt systematiskt sätt för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist. Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare.

Styrel syftar till att i så stor utsträckning som möjligt identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, såsom sjukhus, räddningstjänst, vatten- och avlopps-system, elektroniska kommunikationer med flera.

Broschyren sammanfattar vad Styrel innebär i praktiken, hur den landsomfattande planeringsprocessen 2011 gick till samt resultatet av denna. Broschyren ger också en inblick i hur arbetet med Styrel kommer att se ut i framtiden.

Format: A4
Identifierare ET2012:03
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 51
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2387
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Handbok för styrels planeringsomgång 2014-2015

Handbok för styrel 2014-2015 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner,
länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån styrande dokument, erfarenheter från den första nationella planeringsomgången 2011 och Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2013:4. Denna handbok ersätter Handbok för styrel 2011.

Format: A4
Identifierare ET2013:28
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2624
Ladda ner
Visar 301 - 325 av 410