Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 326 - 350 av 410

Styrel (Trycksakerblad) (Endast som PDF)

Prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid elbrist

Styrel står för ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer” och är ett krisberedskapssystem för planering och frånkoppling av elanvändare vid elbrist. Styrels första riksomfattande planeringsprocess genomförs under 2011 och systemet ska vara redo att tas i bruk den 1 januari 2012.

Format: A4
Identifierare ET2011:45
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2341
Ladda ner

Styrmedel för minskad miljöpåverkan

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapport till ET2007:21 Energi som miljömål

Föreliggande rapport utgör ett av underlagen till rapporten ”Energi som miljömål” (ET 2007:21). I Energimyndighetens uppdrag att redovisa energisektorns miljöpåverkan i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen ingår att beskriva vilka styrmedel som idag verkar inom energisektorn och att ge förslag på eventuella förändrade styrmedel. I denna underlagsrapport redovisas dessa uppgifter.

Format: A4
Identifierare ER2007:17
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1917
Ladda ner

Styrsystem och dialog viktigt när gallerian satsar miljövänligt

Faktablad om energianvändningen i gallerior. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:09
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 575
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2308
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stärk ditt företag

Med effektivare energianvändning

Tillsammans kan vi använda energi smartare i små och medelstora
företag. Energimyndigheten erbjuder en mängd stöd som kan hjälpa ditt företag att komma igång med att energieffektivisera. Samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid kan får ditt företag:
• sänkta kostnader
• stärkt konkurrenskraft
• stärkt varumärke

Format: -
Identifierare ET2016:14
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 40
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2769
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sustainable biofuels and bioliquids 2013

Format: A4
Identifierare ET2014:30
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2642
Ladda ner

Swedish Certificate Scheme and Energy Management Systems

This brochure gives an overview of:
1. The Swedish certification scheme for Energy Management Systems (EMnS),
2. The EnMS promoting activities in Sweden
3. The process of implementing and certifying an EnMS in a company.
4. Resulting savings and typical

Format: A4
Identifierare ET2013:14
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2536
Ladda ner

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research’ is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Format: -
Identifierare ET2015:18
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 998
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2735
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research’ is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Format: -
Identifierare ET2015:18
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 1006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2735
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk centrum för smarta elnät och lagring

SweGRIDS

Centret ska på lång sikt skapa den nya kunskap och teknik som krävs för att utveckla framtidens elsystem.

Format: A4
Identifierare ET2012:49
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 844
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2515
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk elmarknad 1998

Svensk elmarknad 1998 är en årlig publikation om den svenska elmarknaden och den tredje i serien. Skriften ger beslutsfattare, journalister och övriga intresserade lättillgänglig information om förhållandena på elmarknaden.

I skriften ingår bland annat sammanställningar av de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Sverige och inom Nordeuropa, elpriser i Sverige och i andra länder och elsektorns inverkan på miljön m m.

Rapporten finns även tillgänglig på engelska under namnet "Swedish Electricity Market 1998".

Format: A4
Identifierare ET 48:1999
Utgivningsår 1999
Lagersaldo: 87
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1088
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska bussar världsledande i energieffektivitet

Genom att använda hybridteknik och ta fram en lättare kaross har Volvo utvecklat en av världens mest energieffektiva buss med stöd från Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2012:09
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 109
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2400
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska klimatinsatser i Östeuropa

Energimyndighetens projekt i Östeuropa har hittills resulterat i en utsläppsminskning på 1 miljon ton koldioxid. När de omkring 70 projekt som påbörjats under perioden 1993-2000 har slutförts beräknas de ha minskat utsläppen med cirka 4 miljoner ton koldioxid. Projekten har genomförts inom ramen för Klimatkonventionens pilotfas för gemensamt genomförda åtgärder. Erfarenheter från projekten är en viktig utgångspunkt för Sveriges pågående arbete med att undersöka möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Format: A4
Identifierare ET 41:2001
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 1625
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1452
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenskt kunskapscenSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel f3

Energivärlden speglar vi Energimyndighetens arbete och utvecklingen i de viktigaste energifrågorna. Innehållet styrs av aktualitet och saklighet. Vårt mål är att den ska vara en kunskapskälla i ditt arbete. Hör gärna av dig om du har synpunkter på tidningen till redaktör jenny.eldh@energimyndigheten.se

Format: A4
Identifierare ET2012:48
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 942
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2514
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på kyl och frys

Var skåpet ska stå Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering.
Energisnåla kylar och frysar är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:21
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 73
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2120
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på värmepumpar

Heta värmepumpar

Lyckad insats inom energiforskningen

Varje år satsar staten hundratalsmiljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering.

Heta värmepumpar är ett av flera exempel på en lyckad insats från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:23
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2122
Ladda ner

Sveriges klimatstrategi

Sveriges nuvarande klimatstrategi beslutades av riksdagen i mars 2002. Strategin är utformad så att det svenska klimatarbetet och utvecklingen mot det nationella målet successivt ska följas upp. Särskilda kontrollstationer har lagts in år 2004 och 2008, då klimatarbetet ska utvärderas. Om utsläppstrenden då visar sig vara mindre gynnsam kan nya åtgärder föreslås och/eller målen omprövas.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har haft regeringens uppdrag att utarbeta ett underlag inför den första utvärderingen vid kontrollstation 2004

I denna rapport redovisas de viktigaste slutsatserna och resultaten från vårt arbete med detta uppdrag.

Format: A4
Identifierare ET31:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 472
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1647
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar sedan mer än tio år för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet omfattar idag fler än 80 enskilda klimatprojekt och åtta multilaterala fonder som i sin tur stöder klimatprojekt. Därigenom bidrar Sverige till finansiering av utsläppsminskande åtgärder som annars hade haft svårt att bli av. Projekten ger förutsättningar för investeringar i mer klimat- och miljövänlig teknik i utvecklingsländer och bidrar även på andra sätt till en hållbar utveckling.

Format: A4
Identifierare ET2014:16
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2616
Ladda ner

Så gjorde vi - så gick det

En exempelsamling från kraftsamling 2010

Det pågår ett enormt energi­ och klimatarbete i Sverige. En del projekt blir bra. Andra sämre. Till 2010 års arbetsmöte Kraftsamling, har Energimyndigheten samlat ett axplock från det lokala och regionala planet där uppföljning står i centrum. Varför gick det så bra? Eller så dåligt? Och hur kom vi fram till det?

I utställningen som nu blir bok finns tips på konkreta metoder för att följa upp sin verksamhet. Bra webbverktyg, e-postenkäter, minutfrågan på möten, telefonintervjuer och faktiska mätningar av energi är bara några. Alla med ett gemensamt. De har provats av någon. Även om en del projekt inte blir som det var tänkt, kan kunskapen ändå ha blivit större. Att våga följa upp gör att vi går smartare in i nästa projekt.

Låt dig inspireras av andra!

Format: A4
Identifierare ET2010:57
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 411
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2289
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tankar och känslor om klimatproblemen

En undersökning om hur vi barn funderar kring klimatförändringarna

Detta är en liten informationsskrift som riktar sig till dig som arbetar med barn. Den handlar om vad barn tänker och känner när det gäller klimatet och klimatförändringarna. Syftet är att göra det lättare för dig som lärare att prata om klimatförändringarna och göra dig bättre rustad att bemöta barnens frågor och funderingar – utan att vare sig dölja svårigheterna eller väcka onödig oro.

All fakta kommer från en undersökning av forskaren Maria Ojala vid Örebro Universitet och är sammanfattad av oss på Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2011:48
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 979
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2349
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tar oljan slut?

Efterfrågan på olja ökar

Världens oljeförbrukning fortsätter att öka. Under senare år har konsumtionsökningen framförallt drivits på genom den ekonomiska tillväxten i östra Asien.;EUs bedömning är att världens totala efterfrågan på energi ökar med i genomsnitt 1,8 % per år fram till 2030.;Utvecklingsländer som Indien och Kina väntas öka sin energianvändning snabbast.;Oljan kommer även i fortsättningen att vara den enskilt viktigaste energikällan och stå för cirka en tredjedel av förbrukningen.

Format: A4
Identifierare ET39_2004
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 3825
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1678
Antal:
Ladda ner
Beställ

Testlab - påverkar producenterna

Testlab provar energikrävande hushållsutrustning och uppvärmningssystem för småhus och kontrollerar energimärkta produkter. Provningsresultaten leder ofta till förbättrade produkter. Foldern presenterar kortfattat Testlabs verksamhet.

Format: A4
Identifierare ET2006:33
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1799
Ladda ner

The Electricity Certificate System 2011

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2010. The publication also includes a description of the Swedish electricity market..

Format: A4
Identifierare ET2011:52
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2363
Antal:
Ladda ner
Beställ

The electricity certificate system 2012

The electricity certificate system is a market-based support system for expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and from peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2011. The publication also includes a description of the common Swedish- Norwegian electricity certificate market.

Format: A4
Identifierare ET2012:31
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 623
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2451
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Energy Market 2004 OH-pictures

Format: A4
Identifierare 2004
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1661
Ladda ner

The EU Ecodesign and Labelling Systems

This guide was produced within a collaboration project on energy efficiency between India and Sweden. It should be useful for anyone who wants to follow the EU ecodesign and energy-labelling process. The EU framework is advanced and covers many product gr

Format: A4
Identifierare ET2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2600
Ladda ner
Visar 326 - 350 av 410