Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 326 - 350 av 417

Stark utbyggnad av kraftsystemet

Ett kraftfullt språng Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Utbyggnaden av framtidens kraftsystem är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:22
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2121
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stegvist införande av systematiskt energiarbete

- Vägledning för att långsiktigt effektivisera energianvändningen

Format: A4
Identifierare ET2014:11
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 3144
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2612
Antal:
Ladda ner
Beställ

STIL2 in India

Pilot-study 2012

"The purpose of the STIL2 project is to present the energy use in a specific building category on national level. This is made possible through energy audits performed in a number of buildings, selected through a statistical sample which allows the results from the audits to be scaled up to national level.

This report describes the implementation of this methodology in India. The project was conducted within the framework of the bilateral agreements on energy issues between India and Sweden.

"

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 64
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2445
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Gudrun. Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005?

När stormen Gudrun den 8 januari 2005 härjade över stora delar av Sydsverige ställdes samhällets funktioner och den svenska elnätsbranschen på svåra prov.

Stormen rasade stora delar av elnätet och gjorde 730 000 abonnenter strömlösa. Den långvariga avbrotten demonstrerade hur sårbart de elberoende samhället är för större störningar. Bland annat upphörde telekommunikationerna att fungera.

Samhällsfunktioner, företag och enskilda har blivit många erfarenheter rikare. I denna skrift beskrivs vad som hände, vilka konsekvenser det fick och vad de som arbetar inom energiområdet har lärt av den allvarligaste naturkatastrof som drabbat Sverige i modern tid.

Format: A4
Identifierare ET2006:02
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2519
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1779
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Per

Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Kunskapen från hanteringen av stormarna Gudrun och Per får inte gå förlorad

Södra Sverige har med två års mellanrum drabbats av svåra stormar som fällt stora volymer skog och skapat många avbrott i elnäten. Stormen Gudrun 2005 blev en svår prövning för dem som fick ta itu med avhjälpningsarbetet. De erfarenheter som då gjordes bidrog till att arbetet efter stormen Per 2007 gick snabbare och effektivare i de områden som drabbades för andra gången på kort tid.;I denna skrift sammanfattas de viktigaste lärdomarna från hanteringen av stormarna. Huvudsyftet är att sprida kunskapen till nya befattningshavare och personer i andra områden än de som berördes av vinterstormarna 2005 och 2007.

Format: A4
Identifierare ET2007:34
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 3185
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 2007
Antal:
Ladda ner
Beställ

Strengthen your company

By using energy more efficient
Together we can change how energy is being used in small and medium-sized enterprises. We offer a diverse portfolio of support that can help your company get started with improving energy efficiency.

Format: ,
Identifierare ET 2017:27
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 117
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2839
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten utvecklat ett nytt systematiskt sätt för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist. Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare.

Styrel syftar till att i så stor utsträckning som möjligt identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, såsom sjukhus, räddningstjänst, vatten- och avlopps-system, elektroniska kommunikationer med flera.

Broschyren sammanfattar vad Styrel innebär i praktiken, hur den landsomfattande planeringsprocessen 2011 gick till samt resultatet av denna. Broschyren ger också en inblick i hur arbetet med Styrel kommer att se ut i framtiden.

Format: A4
Identifierare ET2012:03
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 49
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2387
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Handbok för styrels planeringsomgång 2014-2015

Handbok för styrel 2014-2015 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner,
länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån styrande dokument, erfarenheter från den första nationella planeringsomgången 2011 och Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2013:4. Denna handbok ersätter Handbok för styrel 2011.

Format: A4
Identifierare ET2013:28
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2624
Ladda ner

Styrel (Trycksakerblad) (Endast som PDF)

Prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid elbrist

Styrel står för ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer” och är ett krisberedskapssystem för planering och frånkoppling av elanvändare vid elbrist. Styrels första riksomfattande planeringsprocess genomförs under 2011 och systemet ska vara redo att tas i bruk den 1 januari 2012.

Format: A4
Identifierare ET2011:45
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2341
Ladda ner

Styrmedel för minskad miljöpåverkan

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapport till ET2007:21 Energi som miljömål

Föreliggande rapport utgör ett av underlagen till rapporten ”Energi som miljömål” (ET 2007:21). I Energimyndighetens uppdrag att redovisa energisektorns miljöpåverkan i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen ingår att beskriva vilka styrmedel som idag verkar inom energisektorn och att ge förslag på eventuella förändrade styrmedel. I denna underlagsrapport redovisas dessa uppgifter.

Format: A4
Identifierare ER2007:17
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1917
Ladda ner

Styrsystem och dialog viktigt när gallerian satsar miljövänligt

Faktablad om energianvändningen i gallerior. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:09
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 574
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2308
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stärk ditt företag

Med effektivare energianvändning

Tillsammans kan vi använda energi smartare i små och medelstora
företag. Energimyndigheten erbjuder en mängd stöd som kan hjälpa ditt företag att komma igång med att energieffektivisera. Samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid kan får ditt företag:
• sänkta kostnader
• stärkt konkurrenskraft
• stärkt varumärke

Format: -
Identifierare ET2016:14
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2769
Ladda ner

Sustainable biofuels and bioliquids 2013

Format: A4
Identifierare ET2014:30
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2642
Ladda ner

Swedish Certificate Scheme and Energy Management Systems

This brochure gives an overview of:
1. The Swedish certification scheme for Energy Management Systems (EMnS),
2. The EnMS promoting activities in Sweden
3. The process of implementing and certifying an EnMS in a company.
4. Resulting savings and typical

Format: A4
Identifierare ET2013:14
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2536
Ladda ner

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research’ is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Format: -
Identifierare ET2015:18
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 988
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2735
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk centrum för smarta elnät och lagring

SweGRIDS

Centret ska på lång sikt skapa den nya kunskap och teknik som krävs för att utveckla framtidens elsystem.

Format: A4
Identifierare ET2012:49
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 844
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2515
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk elmarknad 1998

Svensk elmarknad 1998 är en årlig publikation om den svenska elmarknaden och den tredje i serien. Skriften ger beslutsfattare, journalister och övriga intresserade lättillgänglig information om förhållandena på elmarknaden.

I skriften ingår bland annat sammanställningar av de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Sverige och inom Nordeuropa, elpriser i Sverige och i andra länder och elsektorns inverkan på miljön m m.

Rapporten finns även tillgänglig på engelska under namnet "Swedish Electricity Market 1998".

Format: A4
Identifierare ET 48:1999
Utgivningsår 1999
Lagersaldo: 87
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1088
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska bussar världsledande i energieffektivitet

Genom att använda hybridteknik och ta fram en lättare kaross har Volvo utvecklat en av världens mest energieffektiva buss med stöd från Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2012:09
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 107
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2400
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska klimatinsatser i Östeuropa

Energimyndighetens projekt i Östeuropa har hittills resulterat i en utsläppsminskning på 1 miljon ton koldioxid. När de omkring 70 projekt som påbörjats under perioden 1993-2000 har slutförts beräknas de ha minskat utsläppen med cirka 4 miljoner ton koldioxid. Projekten har genomförts inom ramen för Klimatkonventionens pilotfas för gemensamt genomförda åtgärder. Erfarenheter från projekten är en viktig utgångspunkt för Sveriges pågående arbete med att undersöka möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Format: A4
Identifierare ET 41:2001
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 1625
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1452
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenskt kunskapscenSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel f3

Energivärlden speglar vi Energimyndighetens arbete och utvecklingen i de viktigaste energifrågorna. Innehållet styrs av aktualitet och saklighet. Vårt mål är att den ska vara en kunskapskälla i ditt arbete. Hör gärna av dig om du har synpunkter på tidningen till redaktör jenny.eldh@energimyndigheten.se

Format: A4
Identifierare ET2012:48
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 942
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2514
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på kyl och frys

Var skåpet ska stå Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering.
Energisnåla kylar och frysar är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:21
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 73
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2120
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på värmepumpar

Heta värmepumpar

Lyckad insats inom energiforskningen

Varje år satsar staten hundratalsmiljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering.

Heta värmepumpar är ett av flera exempel på en lyckad insats från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:23
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2122
Ladda ner

Sveriges klimatstrategi

Sveriges nuvarande klimatstrategi beslutades av riksdagen i mars 2002. Strategin är utformad så att det svenska klimatarbetet och utvecklingen mot det nationella målet successivt ska följas upp. Särskilda kontrollstationer har lagts in år 2004 och 2008, då klimatarbetet ska utvärderas. Om utsläppstrenden då visar sig vara mindre gynnsam kan nya åtgärder föreslås och/eller målen omprövas.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har haft regeringens uppdrag att utarbeta ett underlag inför den första utvärderingen vid kontrollstation 2004

I denna rapport redovisas de viktigaste slutsatserna och resultaten från vårt arbete med detta uppdrag.

Format: A4
Identifierare ET31:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 472
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1647
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar sedan mer än tio år för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet omfattar idag fler än 80 enskilda klimatprojekt och åtta multilaterala fonder som i sin tur stöder klimatprojekt. Därigenom bidrar Sverige till finansiering av utsläppsminskande åtgärder som annars hade haft svårt att bli av. Projekten ger förutsättningar för investeringar i mer klimat- och miljövänlig teknik i utvecklingsländer och bidrar även på andra sätt till en hållbar utveckling.

Format: A4
Identifierare ET2014:16
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2616
Ladda ner

Så gjorde vi - så gick det

En exempelsamling från kraftsamling 2010

Det pågår ett enormt energi­ och klimatarbete i Sverige. En del projekt blir bra. Andra sämre. Till 2010 års arbetsmöte Kraftsamling, har Energimyndigheten samlat ett axplock från det lokala och regionala planet där uppföljning står i centrum. Varför gick det så bra? Eller så dåligt? Och hur kom vi fram till det?

I utställningen som nu blir bok finns tips på konkreta metoder för att följa upp sin verksamhet. Bra webbverktyg, e-postenkäter, minutfrågan på möten, telefonintervjuer och faktiska mätningar av energi är bara några. Alla med ett gemensamt. De har provats av någon. Även om en del projekt inte blir som det var tänkt, kan kunskapen ändå ha blivit större. Att våga följa upp gör att vi går smartare in i nästa projekt.

Låt dig inspireras av andra!

Format: A4
Identifierare ET2010:57
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 411
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2289
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 326 - 350 av 417