Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 326 - 350 av 401

Svensk elmarknad 1998

Svensk elmarknad 1998 är en årlig publikation om den svenska elmarknaden och den tredje i serien. Skriften ger beslutsfattare, journalister och övriga intresserade lättillgänglig information om förhållandena på elmarknaden.

I skriften ingår bland annat sammanställningar av de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Sverige och inom Nordeuropa, elpriser i Sverige och i andra länder och elsektorns inverkan på miljön m m.

Rapporten finns även tillgänglig på engelska under namnet "Swedish Electricity Market 1998".

Format: A4
Identifierare ET 48:1999
Utgivningsår 1999
Lagersaldo: 87
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1088
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska bussar världsledande i energieffektivitet

Genom att använda hybridteknik och ta fram en lättare kaross har Volvo utvecklat en av världens mest energieffektiva buss med stöd från Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2012:09
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 109
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2400
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska klimatinsatser i Östeuropa

Energimyndighetens projekt i Östeuropa har hittills resulterat i en utsläppsminskning på 1 miljon ton koldioxid. När de omkring 70 projekt som påbörjats under perioden 1993-2000 har slutförts beräknas de ha minskat utsläppen med cirka 4 miljoner ton koldioxid. Projekten har genomförts inom ramen för Klimatkonventionens pilotfas för gemensamt genomförda åtgärder. Erfarenheter från projekten är en viktig utgångspunkt för Sveriges pågående arbete med att undersöka möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Format: A4
Identifierare ET 41:2001
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 1625
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1452
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenskt kunskapscenSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel f3

Energivärlden speglar vi Energimyndighetens arbete och utvecklingen i de viktigaste energifrågorna. Innehållet styrs av aktualitet och saklighet. Vårt mål är att den ska vara en kunskapskälla i ditt arbete. Hör gärna av dig om du har synpunkter på tidningen till redaktör jenny.eldh@energimyndigheten.se

Format: A4
Identifierare ET2012:48
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 942
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2514
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på kyl och frys

Var skåpet ska stå Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering.
Energisnåla kylar och frysar är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:21
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 73
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2120
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på värmepumpar

Heta värmepumpar

Lyckad insats inom energiforskningen

Varje år satsar staten hundratalsmiljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering.

Heta värmepumpar är ett av flera exempel på en lyckad insats från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:23
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2122
Ladda ner

Sveriges klimatstrategi

Sveriges nuvarande klimatstrategi beslutades av riksdagen i mars 2002. Strategin är utformad så att det svenska klimatarbetet och utvecklingen mot det nationella målet successivt ska följas upp. Särskilda kontrollstationer har lagts in år 2004 och 2008, då klimatarbetet ska utvärderas. Om utsläppstrenden då visar sig vara mindre gynnsam kan nya åtgärder föreslås och/eller målen omprövas.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har haft regeringens uppdrag att utarbeta ett underlag inför den första utvärderingen vid kontrollstation 2004

I denna rapport redovisas de viktigaste slutsatserna och resultaten från vårt arbete med detta uppdrag.

Format: A4
Identifierare ET31:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 472
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1647
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar sedan mer än tio år för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet omfattar idag fler än 80 enskilda klimatprojekt och åtta multilaterala fonder som i sin tur stöder klimatprojekt. Därigenom bidrar Sverige till finansiering av utsläppsminskande åtgärder som annars hade haft svårt att bli av. Projekten ger förutsättningar för investeringar i mer klimat- och miljövänlig teknik i utvecklingsländer och bidrar även på andra sätt till en hållbar utveckling.

Format: A4
Identifierare ET2014:16
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2616
Ladda ner

Så gjorde vi - så gick det

En exempelsamling från kraftsamling 2010

Det pågår ett enormt energi­ och klimatarbete i Sverige. En del projekt blir bra. Andra sämre. Till 2010 års arbetsmöte Kraftsamling, har Energimyndigheten samlat ett axplock från det lokala och regionala planet där uppföljning står i centrum. Varför gick det så bra? Eller så dåligt? Och hur kom vi fram till det?

I utställningen som nu blir bok finns tips på konkreta metoder för att följa upp sin verksamhet. Bra webbverktyg, e-postenkäter, minutfrågan på möten, telefonintervjuer och faktiska mätningar av energi är bara några. Alla med ett gemensamt. De har provats av någon. Även om en del projekt inte blir som det var tänkt, kan kunskapen ändå ha blivit större. Att våga följa upp gör att vi går smartare in i nästa projekt.

Låt dig inspireras av andra!

Format: A4
Identifierare ET2010:57
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 411
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2289
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tankar och känslor om klimatproblemen

En undersökning om hur vi barn funderar kring klimatförändringarna

Detta är en liten informationsskrift som riktar sig till dig som arbetar med barn. Den handlar om vad barn tänker och känner när det gäller klimatet och klimatförändringarna. Syftet är att göra det lättare för dig som lärare att prata om klimatförändringarna och göra dig bättre rustad att bemöta barnens frågor och funderingar – utan att vare sig dölja svårigheterna eller väcka onödig oro.

All fakta kommer från en undersökning av forskaren Maria Ojala vid Örebro Universitet och är sammanfattad av oss på Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2011:48
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 979
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2349
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tar oljan slut?

Efterfrågan på olja ökar

Världens oljeförbrukning fortsätter att öka. Under senare år har konsumtionsökningen framförallt drivits på genom den ekonomiska tillväxten i östra Asien.;EUs bedömning är att världens totala efterfrågan på energi ökar med i genomsnitt 1,8 % per år fram till 2030.;Utvecklingsländer som Indien och Kina väntas öka sin energianvändning snabbast.;Oljan kommer även i fortsättningen att vara den enskilt viktigaste energikällan och stå för cirka en tredjedel av förbrukningen.

Format: A4
Identifierare ET39_2004
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 3826
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1678
Antal:
Ladda ner
Beställ

Testlab - påverkar producenterna

Testlab provar energikrävande hushållsutrustning och uppvärmningssystem för småhus och kontrollerar energimärkta produkter. Provningsresultaten leder ofta till förbättrade produkter. Foldern presenterar kortfattat Testlabs verksamhet.

Format: A4
Identifierare ET2006:33
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1799
Ladda ner

The Electricity Certificate System 2011

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2010. The publication also includes a description of the Swedish electricity market..

Format: A4
Identifierare ET2011:52
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2363
Antal:
Ladda ner
Beställ

The electricity certificate system 2012

The electricity certificate system is a market-based support system for expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and from peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2011. The publication also includes a description of the common Swedish- Norwegian electricity certificate market.

Format: A4
Identifierare ET2012:31
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 623
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2451
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Energy Market 2004 OH-pictures

Format: A4
Identifierare 2004
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1661
Ladda ner

The EU Ecodesign and Labelling Systems

This guide was produced within a collaboration project on energy efficiency between India and Sweden. It should be useful for anyone who wants to follow the EU ecodesign and energy-labelling process. The EU framework is advanced and covers many product gr

Format: A4
Identifierare ET2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2600
Ladda ner

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Norway and Sweden have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and the Swedish Energy Agency. With this report, NVE and the Swedish Energy Agency wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Format: -
Identifierare ET 2017:14
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2825
Ladda ner

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Annual report 2015

Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Format: .
Identifierare ET 2016:12
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 37
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2765
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

This is the 2013 annual report from the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) on the joint Norwegian-Swedish electricity certificate market. Our intention in this report is to give a picture of the most impor

Format: A4
Identifierare ET2015:01
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2674
Ladda ner

The Sveby Standard for the Energy use in Buildings

"Sveby is an acronym for ""Standardize and verify energy performance in buildings""
and is a Swedish initiative to develop voluntary guidelines on energy use for contracts, calculations, measurements and verification. Sveby is targeted to stakeholders in th"

Format: A4
Identifierare ET2014:03
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2599
Ladda ner

The Swedish CDM and JI programme

Contributing to global climate change mitigation

The brochure describe The Swedish Government’s CDM and JI programme which is managed by the Swedish Energy Agency. It describes the profile of the programme and also projects and funds that the programme is involved in.

Format: A4
Identifierare ET2012:51
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 177
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2460
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Swedish-Norwegian electricity certificate market

This is the first joint annual report by the Swedish Energy Agency and the Norwegian water resources and energy directorate (NVE) about the Swedish-Norwegian electricity certificate market. With this report, we wish to present a picture of the most import

Format: A4
Identifierare ET2013:19
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2548
Ladda ner

Tidsstyrda motorvärmare sparar energi

Faktablad om energianvändningen i hotell inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:22
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 540
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2456
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tillgång på förnybar energi

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapport till ET2007:21 Energi som miljömål

Rapporten omfattar en litteraturstudie över potentialbedömningar för förnybar energi från energislagen avfall, industriell spillvärme, skog (inklusive lutar), sol, vattenkraft, vind, våg och åker. Potentialbedömningarna gäller både kort (10-15 år) och lång sikt. År 2004 uppgick användning av förnybar energi från de studerade energislagen till 174 TWh där vattenkraften och skogen (inklusive lutar) stod för knappt 90 %. Summerar man potentialbedömningarna på kort sikt uppgår potentialen till mellan 161 och 262 TWh. I absoluta tal kommer den enskilt största potentialen från skogen. Potentialen från avfall, industriell spillvärme, lutar, vattenkraft och åker utnyttjas idag till stor del medan potentialen för sol och vind är i stort sett outnyttjad. Ingen av potentialbedömningarna för vågkraft anger en möjlig potential på kort sikt.

Format: A4
Identifierare ER2007:20
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1920
Ladda ner

Tillsyn för energihushållning

Denna broschyr är en av tre som handlar om energitillsyn.
Den första Tillsyn över energihushållning - Vad är det som gäller? är en översikt för tillsynsmyndigheter. Den andra Vägledning för energitillsyn - Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall är en mer djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter.
Den tredje Tänk längre! – Vinn-vinn när företag sparar energi vänder sig till verksamhetsutövare.

Format: A4
Identifierare ET2012:18
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 428
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2567
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 326 - 350 av 401