Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 351 - 375 av 401

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Två elcyklar, några kommuntoppar och en tävling. Det blev receptet för Ockelbos lyckade premiär i Trafikantveckan som både ungdomar och media gillade.

Format: A4
Identifierare ET2011:56
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 207
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2379
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trafikantdagar - en snackis som skapar framtidskontakter

Trafikantdagar – en snackis som skapa framtidskontakter” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. – Men har jag vunnit en cykel! Så roligt! Jag som inte har någon säger Gunnel Enetjärn i Tärnaby som var bäst på att köra sparsamt.

Format: A4
Identifierare ET2011:58
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 207
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2381
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportrådgivning till små och medelstora företag

Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag är en broschyr om transportrådgivning riktad mot företag. Materialet vänder sig till Sveriges energi- och klimatrådgivare. Broschyren är en vägledning i att ge transportrådgivning vid företagsbesök och besvarar bland annat vilka regler finns, vad man kan fråga och vad som händer efter ett kartläggningsbesök.

Format: A4
Identifierare ET2012:53
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 249
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2472
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Uthållig kommun: Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Fattar du beslut som rör värmeförsörjning? Kanske ger du råd inom uppvärmning? Eller jobbar med fjärrvärme? Då kan du få många nya idéer och tips i den här broschyren. I den får du nämligen en sammanfattning av resultat från ett forskningsprojekt inom programmet Uthållig kommun. På sidorna 30-31 hittar du konkreta slutsatser och råd i punktform – uppdelat i ämnesområdena värmeförsörjning, fjärrvärme och värmehushållning.

Format: A4
Identifierare ET2006:38
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 283
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1878
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trädbränsle- och torvpriser nr 4 2015 Endast PDF

Prisbladet, som kommer fyra gånger om året, omfattar priser för förädlade och oförädlade trädbränslen, torv samt fjärrvärme för olika kategorier av användare.

Format: -
Identifierare
Utgivningsår 2015
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2738
Ladda ner

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Tusen cyklister fick en trevlig bekräftelse när de skulle hämta sin parkerade cykel i Västerås. Budskapet från Trafikantveckan är Låt cykeln rulla!

Format: A4
Identifierare ET2011:59
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2382
Antal:
Ladda ner
Beställ

Två år med PFE

De första redovisade resultaten

Två år har nu gått sedan lagen om program för energieffektivisering (PFE) trädde i kraft. Vid årsskiftet 2006–2007deltog 117 industriföretag i energieffektiviseringsprogrammet. Dessa företag använder cirka 30 TWh el, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges totala elanvändning. Branscherna pappers- och massaindustri, trä, kemi, livsmedel, stål- och gruvindustri är starkast representerade i programmet. Under hösten 2006lämnade de första 98 företagen in en första redovis­ning av sitt energieffektiviseringsarbete till Energimyndigheten. Företa­gen har genomfört omfattande kartläggningar och analyser av sin energianvändning och infört och certifierat energiledningssystem. Dessutom åtar sig företagen att effektivisera sin elanvändning med tillsammans minst 1 TWh el per år till en total investeringskostnad av drygt en miljard kronor.

Format: A4
Identifierare ET2007:10
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 510
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1902
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tänk längre!

Denna broschyr är en av tre som handlar om energitillsyn.
Den första Tillsyn över energihushållning - Vad är det som gäller? är en översikt för tillsynsmyndigheter. Den andra Vägledning för energitillsyn - Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall är en mer djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter.
Den tredje Tänk längre! – Vinn-vinn när företag sparar energi vänder sig till verksamhetsutövare.

Format: A4
Identifierare ET2012:19
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2568
Ladda ner

Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering

Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram underlag till att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering.

Format: .
Identifierare ET 2016:15
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2788
Ladda ner

Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Format: A4
Identifierare ER2014:29
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2640
Antal:
Ladda ner
Beställ

Upphandling driver fram ny teknik - faktablad

Faktablad om Energimyndighetens teknikupphandlingar mellan 1990 och 2005.

Format: A4
Identifierare ET2006:21
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2329
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1789
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppvärmning i Sverige 2007

Behovet av uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige är stort i förhållande till många andra länder. Traditionellt har olja och el varit de dominerande uppvärmningssätten i Sverige. De senaste åren har dock användningen av olja och el för uppvärmning minskat kraftigt till förmån för fjärrvärme, biobränslen och värmepumpar av olika slag.

Rapporten ”Uppvärmning i Sverige” beskriver och analyserar utvecklingen på de svenska värmemarknaderna med avseende på priser, konkurrens och miljö. Särskild vikt läggs vid fjärrvärmemarknaderna. I rapporten ingår därutöver en bedömning av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Rapporten har utarbetats i samråd med Energimyndigheten, Konkurrensverket och Boverket.

Format: A4
Identifierare EMIR2007:03
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1943
Ladda ner

Utbildad personal gav lägre energianvändning

Faktablad om energianvändningen i hotell inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:21
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 738
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2455
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utfasning av anläggningar från elcertifikatsystem

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor och torv i Sverige. Anläggningar som tilldelats elcertifikat har en begränsad tilldelningsperiod. Ett stort antal anläggningar kommer att fasas ut ur systemet i slutet av år 2012 och 2014. Detta faktablad redogör för utfasning av anläggningar från elcertifikatsystemet.

Format: A4
Identifierare ET2012:29
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2429
Ladda ner

Uthållig kommun - Möjligheter med mobility management

Under perioden 2003–2014 gav Energimyndigheten stöd till Sveriges kommuner genom programmet Uthållig kommun. Ett av temana i programmet, Energismart planering, genomsyrar denna skrift som vill ge en inblick i arbetet med mobility management i samhällsplaneringen.
Exempel ges kring arbete med flexibla parkeringsnormer, parkeringsköp, maxtak för antal parkeringsplatser med mera. Exemplen visar hur mobility management kan användas i planering och byggande som komplement till, och ibland istället för, bilparkering

Format: A4
Identifierare ET2015:03
Utgivningsår 1900
Lagersaldo: 540
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2665
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utveckling av en fungerande energiförsörjning vid kriser

Format: A4
Identifierare ET2013:05
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 166
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2529
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvärdera med effekt

Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Denna handbok beskriver olika metoder för att bedöma vad verksamheten ger för resultat, både för att utveckla verksamheten och för att kunna redovisa dess effekter. En praktisk idébok, som ska göra det lätt att komma igång med utvärdering och inspirera till nya arbetssätt. Handboken har tagits fram i projektet Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor som är ett projekt finansierat av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2012:04
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 84
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2411
Antal:
Ladda ner
Beställ

Var lite vuxen.

En vägledning till ett hållbart samhälle

Format: A4
Identifierare 2007
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1914
Ladda ner

Waste to Energy in Urban Infrastructure

Experiences from Indo-Swedish collaboration 2009-2011

This report describes the Indo- Swedish collaboration on biogas since 2009 when the Swedish delegation “Biogas for Urban Infrastructure” visited India. Biogas represents an area of technology that meets India’s challenges, while providing examples of Swedish integrated solutions and technical cutting-edge competence. Several projects within the programme “Waste-to-Energy” are now underway in India

Format: A4
Identifierare ET2011:34
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 69
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2339
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ventilera rätt

Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

En broschyr om ventilation som riktar sig till allmänheten och Energi-och klimatrådgivare. Broschyren ska på ett begripligt sätt förmedla praktisk och teoretisk kunskap rörande ventilation.

Format: A4
Identifierare ET2011:33
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2359
Ladda ner

Vilka krav har vi på en fungerande energiförsörjning?

Funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer

Energimyndigheten har inlett ett projekt för att sammanställa och sprida information om funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer gällande samhällets förmåga att motstå störningar i energiförsörjningen. Projektet genomförs under 2012 i nära samarbete med berörda aktörer i samhället och ska bidra till att minska det svenska samhällets sårbarhet.

Format: A4
Identifierare ET2011:50
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 138
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2353
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraft

Fördelning av nationellt planeringsmål och riksintressen för vindkraft Planeringsmål

I juni 2002 antog riksdagen en proposition som bl. a innebär beslut om ett nationellt planeringsmål för vindkraft. Det betyder i sin tur att planering ska ske som skapar förutsättningar för en årlig produktion på 10 TWh el från vindkraft år 2015. Detta mål anger nu ramen för de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.

För att det nationella målet ska bli hanterbart hos länsstyrelser och i kommuner måste målet brytas ner länsvis. Energimyndigheten har arbetat fram en fördelningsmetod som ger ett regionalt planeringsmål för varje län. En utgångspunkt har varit att metoden ska ha så god verklighetsanknytning som möjligt. Metoden beskrivs i Energimyndighetens rapport ER 16:2003. Slutligt fördelningsutfall meddelas varje länsstyrelse separat.

Riksintressen

För att vindkraften ska kunna hävda sig i förhållande till främst etablerade bevarandeintressen krävs att områden med mycket goda vindförhållanden definieras som områden av riksintresse för vindkraft. Energimyndigheten har därför utarbetat kriterier för områden som ska anses vara av riksintresse för vindkraft. Kriterierna och hur dessa bör hanteras beskrivs också i nämnda rapport. Energimyndigheten har bett länsstyrelserna att ta fram förslag på områden av riksintresse i enlighet med vad som anges i rapporten. Energimyndigheten kommer därefter att fatta beslut i frågan.

Format: A4
Identifierare ER 16:2003
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1555
Ladda ner

Vindkraft i kallt klimat

Inom programmet vindkraft i kallt klimat bedrivs forskning och utveckling om bl a metoder och instrument för att förutsäga nedisning och dess påverkan på elproduktionen, olika tekniker som motverkar isbildning och isrelaterade miljö-och säkerhetsfrågor.

Format: A4
Identifierare ET2012:67
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 692
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2521
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraft till lands och till sjöss

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Vinden är gratis. Men vinden kan inte lagras. Det betyder att vindkraft måste utnyttjas i samspel med andra energikällor om den ska kunna utnyttjas effektivt. Teknisk nyutveckling gör det möjligt att konstruera robusta, enkla och driftsäkra vindkraftverk som kan placeras såväl ute till havs som i fjällen. Vindkraften är miljövänlig men inte oproblematisk. Det behövs mer forskning om vindkraftens påverkan på växt- och djurliv.

Vindkraft till lands och till sjöss beskriver de senaste forskningsresultaten och målar upp möjliga framtidsscenarion för vindkraften.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1494
Ladda ner

Vindkraftplanering i en slättlandskommun. Exempel Svalöv

Pilotprojektet är ett av tre projekt rörande kommunal vindkraftplanering. Exemplet Svalöv inriktas på metodutveckling och kunskapsuppbyggnad kring frågor som är specifika för slättlandskapet. Avsikten är att ta fram exempel på hur vindkraften kan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen i slättlandskommunen.

Format: A4
Identifierare ER 5:2002
Utgivningsår 2002
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1478
Ladda ner
Visar 351 - 375 av 401