Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 376 - 400 av 410

Utvärdera med effekt

Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Denna handbok beskriver olika metoder för att bedöma vad verksamheten ger för resultat, både för att utveckla verksamheten och för att kunna redovisa dess effekter. En praktisk idébok, som ska göra det lätt att komma igång med utvärdering och inspirera till nya arbetssätt. Handboken har tagits fram i projektet Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor som är ett projekt finansierat av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2012:04
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 84
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2411
Antal:
Ladda ner
Beställ

Var lite vuxen.

En vägledning till ett hållbart samhälle

Format: A4
Identifierare 2007
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1914
Ladda ner

Waste to Energy in Urban Infrastructure

Experiences from Indo-Swedish collaboration 2009-2011

This report describes the Indo- Swedish collaboration on biogas since 2009 when the Swedish delegation “Biogas for Urban Infrastructure” visited India. Biogas represents an area of technology that meets India’s challenges, while providing examples of Swedish integrated solutions and technical cutting-edge competence. Several projects within the programme “Waste-to-Energy” are now underway in India

Format: A4
Identifierare ET2011:34
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 69
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2339
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ventilera rätt

Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

En broschyr om ventilation som riktar sig till allmänheten och Energi-och klimatrådgivare. Broschyren ska på ett begripligt sätt förmedla praktisk och teoretisk kunskap rörande ventilation.

Format: A4
Identifierare ET2011:33
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2359
Ladda ner

Vilka krav har vi på en fungerande energiförsörjning?

Funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer

Energimyndigheten har inlett ett projekt för att sammanställa och sprida information om funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer gällande samhällets förmåga att motstå störningar i energiförsörjningen. Projektet genomförs under 2012 i nära samarbete med berörda aktörer i samhället och ska bidra till att minska det svenska samhällets sårbarhet.

Format: A4
Identifierare ET2011:50
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 138
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2353
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraft

Fördelning av nationellt planeringsmål och riksintressen för vindkraft Planeringsmål

I juni 2002 antog riksdagen en proposition som bl. a innebär beslut om ett nationellt planeringsmål för vindkraft. Det betyder i sin tur att planering ska ske som skapar förutsättningar för en årlig produktion på 10 TWh el från vindkraft år 2015. Detta mål anger nu ramen för de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.

För att det nationella målet ska bli hanterbart hos länsstyrelser och i kommuner måste målet brytas ner länsvis. Energimyndigheten har arbetat fram en fördelningsmetod som ger ett regionalt planeringsmål för varje län. En utgångspunkt har varit att metoden ska ha så god verklighetsanknytning som möjligt. Metoden beskrivs i Energimyndighetens rapport ER 16:2003. Slutligt fördelningsutfall meddelas varje länsstyrelse separat.

Riksintressen

För att vindkraften ska kunna hävda sig i förhållande till främst etablerade bevarandeintressen krävs att områden med mycket goda vindförhållanden definieras som områden av riksintresse för vindkraft. Energimyndigheten har därför utarbetat kriterier för områden som ska anses vara av riksintresse för vindkraft. Kriterierna och hur dessa bör hanteras beskrivs också i nämnda rapport. Energimyndigheten har bett länsstyrelserna att ta fram förslag på områden av riksintresse i enlighet med vad som anges i rapporten. Energimyndigheten kommer därefter att fatta beslut i frågan.

Format: A4
Identifierare ER 16:2003
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1555
Ladda ner

Vindkraft i kallt klimat

Inom programmet vindkraft i kallt klimat bedrivs forskning och utveckling om bl a metoder och instrument för att förutsäga nedisning och dess påverkan på elproduktionen, olika tekniker som motverkar isbildning och isrelaterade miljö-och säkerhetsfrågor.

Format: A4
Identifierare ET2012:67
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 692
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2521
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraft till lands och till sjöss

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Vinden är gratis. Men vinden kan inte lagras. Det betyder att vindkraft måste utnyttjas i samspel med andra energikällor om den ska kunna utnyttjas effektivt. Teknisk nyutveckling gör det möjligt att konstruera robusta, enkla och driftsäkra vindkraftverk som kan placeras såväl ute till havs som i fjällen. Vindkraften är miljövänlig men inte oproblematisk. Det behövs mer forskning om vindkraftens påverkan på växt- och djurliv.

Vindkraft till lands och till sjöss beskriver de senaste forskningsresultaten och målar upp möjliga framtidsscenarion för vindkraften.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1494
Ladda ner

Vindkraftplanering i en slättlandskommun. Exempel Svalöv

Pilotprojektet är ett av tre projekt rörande kommunal vindkraftplanering. Exemplet Svalöv inriktas på metodutveckling och kunskapsuppbyggnad kring frågor som är specifika för slättlandskapet. Avsikten är att ta fram exempel på hur vindkraften kan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen i slättlandskommunen.

Format: A4
Identifierare ER 5:2002
Utgivningsår 2002
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1478
Ladda ner

Vindpiloterna visar vägen

Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan är ett stödprogram som syftar till att vara en pådrivande faktor för att få en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Stödprogrammet omfattar totalt 700 miljoner kronor. Den största delen av medlen har beviljats stora demonstrationsprojekt, så kallade vindpilotprojekt. Syftet med vindpilotprojekten är att andra projekt ska hämta lärdomar av dessa.

Insatserna kan ge positiva signaler till marknaden och fungera som ett effektivt styrmedel att driva på storskaliga vindkraftssatsningar. Pilotprojekten beräknas tillsammans generera 1,44 TWh per år.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2398
Ladda ner

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Energimyndighetens vägledning för energieffektiv och god belysning hjälper dig som är fastighetsägare eller butiksinnehavare att förnya din belysning och ställa rätt krav för att få god funktion, god ekonomi och låg miljöbelastning. Att minska elanvändningen är ett viktigt led i omställningen till ett hållbart energisystem. I många lokaler står belysningen för omkring 30 procent av elanvändningen och det finns stora möjligheter till effektivisering. Modern och välplanerad belysning använder ofta bara hälften så mycket el som den gamla, samtidigt som funktionen blir bättre.

Format: A4
Identifierare ET2007:15
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1904
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna.
Den här skriften redogör för hur företag inom privat och offentlig sektor ska fastställa om de berörs av lagen.
Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för föreskrifter och tillsyn.

Format: A4
Identifierare ET2015:05
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2673
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i stora företag - Inför energikartläggningen

Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna. Den här vägledningen visar hur företagen som omfattas av lagen kan gå till väga för att få fram en representativ bild av företagets totala energianvändning. Vägledningen klargör vilka avgränsningar och prioriteringar som kan göras i energikartläggningen inom ramen för lagkraven. Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för lagens föreskrifter och tillsyn.

Format: _
Identifierare ET2015:07
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 187
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2690
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energitillsyn

Denna broschyr är en av tre som handlar om energitillsyn.
Den första Tillsyn över energihushållning - Vad är det som gäller? är en översikt för tillsynsmyndigheter. Den andra Vägledning för energitillsyn - Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall är en mer djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter.
Den tredje Tänk längre! – Vinn-vinn när företag sparar energi vänder sig till verksamhetsutövare.

Format: A4
Identifierare ET2012:17
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 720
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2566
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning om nedmontering av vindkraft

På land och till havs
Vad gäller egentligen när vindkraftverk ska monteras ned? Hur kan mark eller havs- och sjöbotten komma att efterbehandlas, vilka tillstånd behövs för olika moment, vem står för kostnaden och hur hanteras den ekonomiska säkerheten? Även om nedmontering av vind¬kraftverk och efterbehandling av platsen ligger långt fram i tiden vid ansökan om etable¬ring av vindkraft bör dessa frågor beaktas tidigt i planeringen.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram denna vägledning i samverkan med flera olika myndigheter som har del i frågor som rör nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen.

Format: .
Identifierare ET 2016:11
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 166
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2767
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägval och utmaningar för energisystemet (Ersätter ET2015:10)

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020

Under 2013 tog Energimyndigheten initiativ till en utredning kring tänkbara utvecklingar för Sveriges energisystem. Anledningen var att myndigheten såg många osäkerheter och vägval kopplade till energisystemets framtid, samtidigt som det krävs handlingskraft om vi ska uppnå visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. I utredningen har myndigheten arbetat med att identifiera och beskriva viktiga vägval och utmaningar för energisystemets utveckling. Denna rapport beskriver några sådana vägval och utmaningar och är tänkt att fungera som ett underlag för ett senare scenarioarbete.

Format: -
Identifierare ET2016:05
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 1193
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2742
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägval och utmaningar för energisystemet (Har ersatts av ET 2016:05)

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020

Under 2013 tog Energimyndigheten initiativ till en utredning kring tänkbara utvecklingar för Sveriges energisystem. Anledningen var att myndigheten såg många osäkerheter och vägval kopplade till energisystemets framtid, samtidigt som det krävs handlingskraft om vi ska uppnå visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. I utredningen har myndigheten arbetat med att identifiera och beskriva viktiga vägval och utmaningar för energisystemets utveckling. Denna rapport beskriver några sådana vägval och utmaningar och är tänkt att fungera som ett underlag för ett senare scenarioarbete.

Format: A4
Identifierare ET2015:10
Utgivningsår 2015
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2668
Ladda ner

Välj en högeffektiv elmotor

Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör du både en ekonomisk vinst och en miljövinst. Många elmotorer är i drift långa perioder varje år och det finns många fördelar med att välja elmotorer med hög effektivitet. Därför vill Energimyndigheten genom denna broschyr guida dig i vilka standarder som nu finns, ekodesignkraven som börjar gälla och var det går att hitta högeffektiva elmotorer.

Format: A4
Identifierare ET2010:20
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 714
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2225
Antal:
Ladda ner
Beställ

Välj rätt värmepump

Olika hus har olika förutsättningar för värmepumpar. Den som vill investera i en värmepump måste tänka på husets storlek, läge och elanvändning före ett beslut. Om huset har vattenburen värme eller direktverkande el är också avgörande för valet. I broschyren Välj rätt värmepump ger Energimyndigheten handfasta råd till husägare som vill minska husets energianvändning med hjälp av en värmepump.

Format: A4
Identifierare ET2010:02
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 5466
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2226
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Råd till dig som bor i lägenhet

Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

I det här informationsmaterialet får du som bor i lägenhet tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i bostaden under ett längre el- eller värmeavbrott vid kall väderlek.;Du får reda på:
• hur snabbt ett hus kyls ut
• hur du kan skapa ”nödrum” som håller temperaturen längre
• vilka hjälpmedel du kan använda för att värma lägenheten.
För dig som vill använda en portabel gasol- eller fotogenkamin finns tips och råd kring ventilation, säkerhet och bränslehantering.
Längst bak i materialet finner du information om uppvärmningens betydelse.;”Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:39
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1988
Ladda ner

Värme i Sverige

Publikationen är en årligen återkommande uppföljning av värmemarknaderna i Sverige med avseende på priser och konkurrens mellan olika energislag.

Publikationen redovisar statistik över vilka energislag som används för olika typer av hus. Vidare vilka utsläpp av miljöskadliga ämnen som de olika sätten att värma husen ger upphov till. Priser på olika bränslen redovisas samt vad den årliga kostnaden för att värma olika typer av hus med olika värmealternativ blir.

Beräkningar av fjärrvärmeföretagens intäkter och kostnader görs också.

Vidare redovisas kort vad som gjorts och utfallet vad gäller energiomställningen och uppvärmningen av bostäder och lokaler. För värmealternativen elvärme, värmepump och fjärrvärme redovisas de lokala variationerna i årlig kostnad för tre olika typer av fastigheter.

Format: A4
Identifierare ET 1:2002
Utgivningsår 2002
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1451
Ladda ner

Värme i Sverige 2002

Publikationen är en årligen återkommande uppföljning av värmemarknaderna i Sverige med avseende på priser och konkurrens mellan olika energislag.

Publikationen redovisar statistik över vilka energislag som används för olika typer av hus. Vidare vilka utsläpp av miljöskadliga ämnen som de olika sätten att värma husen ger upphov till. Priser på olika bränslen redovisas samt vad den årliga kostnaden för att värma olika typer av hus med olika värmealternativ blir.

Format: A4
Identifierare ET 23:2002
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1513
Ladda ner

Värme i villan

Värme, varmvatten och hushållsel är de tre användningsområdena för energi i en villa. Den här broschyren handlar framför allt om värme. Ett gott inomhusklimat kräver även bra ventilation. Det tas upp i särskilt kapitel. I samband med att man bygger nytt finns det många bra saker att tänka på när det gäller uppvärmning. Här kan du läsa mer om hur du kan göra rätt från början. Broschyren ger även vägledning för vidare information om uppvärmning i din villa.

Det här är tredje utgåvan av Värme i villan och är reviderad år 2010.

Format: A4
Identifierare ET2010:43
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 1528
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2227
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Råd till dig som äger enfamiljshus
Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el- och värmeavbrott. I det här informationsmaterialet får du som äger ett enfamiljshus tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i huset under ett längre elavbrott eller vid andra störningar i ditt uppvärmningssystem vintertid.
Du får reda på
• hur snabbt ett hus kyls ut
• vad som kan hända om temperaturen blir för låg
• vilka hjälpmedel du kan använda för att värma huset
De lösningar som presenteras är
• reservkraft
• reservvärme
• nödströmsutrustning.
Du får också tips om vad som behöver göras om du måste lämna huset och hur du bäst får igång dina värme- och vattensystem när elen kommer tillbaka.
Informationen kan användas för att i förebyggande syfte göra ditt hem rustat för ett längre elavbrott, men kan också vara till nytta när stör­ningen i värmeförsörjningen är ett faktum.
Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse.

"Värme i villan vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:38
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1984
Ladda ner

Värmeavbrott

Rättelse ”Värmeavbrott – En guide till hur kommuner kan lindra en värmekris”

Text på sid 30, rad 2-3

I hela Sverige fanns det år 2004 totalt 6,4 miljoner hushåll fördelade på 2 miljoner i småhus och 4,4 miljoner i flerfamiljshus.
ersätts med
I hela Sverige fanns det år 2004 omkring 4,4 miljoner bostäder fördelat på ca 2 miljoner lägenheter i småhus och ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus.

En guide till hur kommuner kan lindra en värmekris
Vad händer när uppvärmningen i hus och lokaler slutar att fungera? Vad kan landets kommuner göra för att förbättra sin förmåga att hantera en värmekris? Frågorna är relevanta, även om värmekriser är ovanliga i Sverige. Att det moderna samhället är sårbart för oväntade händelser har vi dock blivit uppmärksammade på under senare år. Den tydligaste påminnelsen om vår sårbarhet fick vi under och efter stormen Gudruns härjningar i Sydsverige i januari 2005, då som mest 730 000 elabonnenter blev strömlösa. I denna skrift har Energimyndigheten samlat tips och råd som ansvariga för kommunens beredskap kan utnyttja för att utforma en strategi och genomföra praktiska förberedelser som underlättar hanteringen av en tänkbar framtida värmekris.

Format: A4
Identifierare ET2009:26
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 1986
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2141
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 376 - 400 av 410