Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 51 - 75 av 417

Elcertifikatsystemet 2009

Elcertifikatsystemet 2009 sammanfattar elcertifikatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2008. Årets version av publikationen innehåller utökad information om de kommersiella aspekterna kring systemet i kapitlet Investeringar i förnybar energi. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats

Format: A4
Identifierare ET2009:31
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 342
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2132
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 beskriver marknadsläget för elcertifikatsystemet och inkluderar statistik från år 2003 till och med år 2010. I publikationen kan du bland annat läsa om utbud och efterfrågan på elcertifikat, elproduktionen inom systemet och elkonsumenternas bidrag till förnybar elproduktion.

Format: A4
Identifierare ET2011:32
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 242
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2330
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 beskriver marknadsläget för elcertifikatsystemet och inkluderar statistik från år 2003 till och med år 2011. I publikationen kan du bland annat läsa om utbud och efterfrågan på elcertifikat, elproduktionen inom systemet och elkundens bidrag till förnybar elproduktion.

Format: A4
Identifierare ET2012:30
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 559
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2440
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elkrisen i Kalifornien

Avregleringen som startade en elkris

Den kaliforniska omstruktureringen av elmarknaden syftade till att skapa en väl fungerande elmarknad och låta elkonsumenterna åtnjuta lägre elpriser. Verkligheten blev en helt annan.

När privatpersoner och företag i delstaten periodvis under vintern och våren 2001 blev utan el var det resultatet av oklara förutsättningar på elmarknaden, dåligt samarbete mellan de involverande aktörerna och bristande insikter om kommande elbehov i världens hetaste IT-regioner.

Krisen i Kalifornien, och de nödåtgärder i form av ransonering, avkopplad el och roterande bortkoppling som genomfördes, kan ge värdefulla erfarenheter inför beredskapsplaneringen av en eventuell svensk elkris. Under några kalla februaridagar 2001 stod Sverige nära en situation där liknande åtgärder hade kunnat bli nödvändiga.

Format: A4
Identifierare ET 6:2002
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 335
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1458
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknaden 2000

Elmarknaden 2000 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden. Skriften ges ut årligen. Tidigare utgåvor har beskrivit den svenska elmarknaden (och därför kallats Svensk Elmarknad). Fr o m i år har innehållet utökats med uppgifter om elmarknaderna i de övriga nordiska länderna och skriften har därmed bytt namn till Elmarknaden.

I Elmarknaden 2000 ingår bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder.

Rapporten finns tillgänglig på engelska med rubrik; Electricity Market 2000.

Format: A4
Identifierare ET 9:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 75
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1108
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknaden 2001

Elmarknaderna runt om i världen genomgår för närvarande stora förändringar. Elmarknaden 2001 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden.

Skriften innehåller bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder.

Elmarknaden ges ut årligen på svenska och engelska. Den engelska versionen, med rubrik Electricity Market 2001, kommer att finnas tillgänglig i september 2001.

Format: A4
Identifierare ET 28:2001
Utgivningsår 2001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1419
Ladda ner

Elmarknaden 2003

Elmarknaderna i de nordiska länderna har genomgått stora förändringar sedan arbetet med att reformera elmarknaden påbörjades i början av 1990-talet. Energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt ellagen och ska bland annat följa utvecklingen på elmarknaden och regelbundet sammanställa och redovisa aktuell marknadsinformation. ”Elmarknaden 2003” ska tillgodose behovet av en övergripande och lättillgänglig information kring förhållandena på den nordiska marknaden utom Island. Den innehåller de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Norden och inom Nordeuropa, elpriser i Norden och i andra länder och elsektorns miljöpåverkan.

Format: A4
Identifierare ET 10:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 65
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1546
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elva fakta om elcertifikat och ursprungsgarantier

Energimyndigheten hanterar ansökningar om elcertifikat och ursprungsgarantier. I detta blad finns svar på några av de frågor du som solelsproducent kan ha vid din ansökan.

Format: A4
Identifierare ET2015:11
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2689
Ladda ner

En elmätare blev startskottet för att spara pengar i livsmedelsaffären

Faktablad om energianvändningen i livsmedelshandeln. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:08
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2307
Ladda ner

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2015
Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: .
Identifierare ET 2016:08
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 249
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2749
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2016
Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: -
Identifierare ET 2017:9
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 100
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2813
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad - Årsrapport för 2014

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: A4
Identifierare ET2015:06
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 40
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2688
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi i handelslokaler

Handelslokaler använder stora mängder energi per kvadratmeter och år. Energimyndighetens undersökning av energianvändningen i handelslokaler visar att det finns mycket energi och pengar att spara. Projektet Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större projektet Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin där, förutom industri och lokaler, även hushåll ingår. Denna populärversion sammanfattar resultatet från STIL2:s undersökning av handelslokaler.

Format: A4
Identifierare ET2011:11
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1269
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2310
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi i hotell och restauranger

Restauranger och hotell behöver mycket energi eftersom det förekommer många energikrävande installationer på liten yta. Restauranger använder mer än dubbelt så mycket energi som hotell, räknat per kvadratmeter lokalyta. Projektet Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större projektet Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin där, förutom industri och lokaler, även hushåll ingår. Denna populärversion sammanfattar resultatet från STIL2:s undersökning av hotell- och restauranglokaler.

Format: A4
Identifierare ET2012:20
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 602
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2454
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi i idrottsanläggningar

Idrottslokaler är den lokaltyp som använder mest energi per kvadratmeter och år. Energianvändningen har minskat de senaste tjugo åren, främst tack vare att lokalerna använder mindre energi för uppvärmning. Däremot har elanvändningen ökat under samma period.

Energimyndighetens projekt Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större projektet Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin där, förutom industri och lokaler, även hushåll ingår. Denna populärversion sammanfattar resultatet från STIL2:s undersökning av idrottsanläggningar.

Format: A4
Identifierare ET2011:10
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1755
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2309
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi- och klimatfrågorna stärker sin roll i skolan

Detta faktablad visar alla undervisningsämnen med energi- och klimatrelaterat innehåll i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11).

Format: A4
Identifierare ET2013:07
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 113
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2523
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi som miljömål

Energimyndigheten ska i samband med den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen lämna ett underlag om energisektorns miljöpåverkan. Energisektorn analyseras utifrån ett systemanalytiskt perspektiv varvid de största miljöutmaningarna för sektorn identifieras nu och i framtiden. Vidare föreslås ett antal åtgärder vilka kan bidra till att minska energisektorns miljöbelastning. För ett långsiktigt hållbart samhälle krävs mer långtgående åtgärder och energifrågorna behöver integreras i alla samhällssektorer. Därför föreslås ett mål för energi inom miljömålsstrukturen.

Format: A4
Identifierare ET2007:21
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 423
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1922
Antal:
Ladda ner
Beställ

energiaktiv.se

för dig som är fastighetsägare

A5 trycksak som beskriver innehållet i och syftet med webbplatsen energiaktiv.se

Format: A4
Identifierare ET2011:14
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 3841
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2287
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i bebyggelsen

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Bebyggelsen står för drygt en tredjedel av Sveriges energianvändning. Under de 30 senaste åren har vår användning av el i svenska hushåll fördubblats. De viktigaste anledningarna är den ökande andelen elvärme och att antalet elektriska apparater blir allt fler. Kunskap och teknik för att effektivisera energianvändningen finns redan. Men det saknas motivation för att välja de energieffektivaste apparaterna. Billigaste investering går ofta före bästa teknik.

Energianvändning i bebyggelse visar på möjligheter som finns att effektivisera energianvändningen. Visste du att en TV i viloläge kan kosta 100 kr per år bara i elkostnad?

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 378
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1498
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i industrin

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Den svenska industrin står för 40 procent av landets totala energianvändning. Trots att industrins produktion ökat kraftigt sedan 70-talet så har dess energianvändning faktiskt legat på ungefär samma nivå. Det beror dels på effektiviseringar, dels på förändringar i produktionen. ;Hela 2/3 av industrins energianvändning går till basindustri som pappersbruk, stålverk och kemisk industri. I dessa branscher är energi en huvudråvara och energikostnaden utgör därför en stor del av förädlingsvärdet. Men industrin levererar också en hel del spillvärme. Idag kommer nästan 10% av fjärrvärmen från industrin.

Energianvändning i industrin beskriver hur energin används, men också vilka möjligheter det finns att spara energi i olika processer eller med smartare maskiner.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 1633
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1500
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i transportsektorn

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Vi reser allt mer. Transporterna av människor och gods har ökat kraftigt under de senaste decennierna, som ett resultat av växande ekonomier och ökad globalisering. Vägtransporterna ökar på bekostnad av järnväg och sjöfart. Eftersom fossila bränslen dominerar transporternas energianvändning ökar också utsläppen av koldioxid. Hittills har teknikutvecklingen för personbilar främst lett till starkare motorer och större bilar. Men en mängd olika initiativ och forskning pågår för att minska negativa effekter.

Energianvändning i transportsektorn ger en god bild av läget idag och vilka drivkrafter som finns till förändring. Läs om de bränslecellsbilar, hybridfordon och alternativa bränslen som är på väg.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 3076
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1499
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energibesiktning - ger koll på energianvändningen och innemiljön i skolan

Under hösten 2006 genomför Energimyndigheten en energibesiktning i 130 utvalda skolor och förskolor. I besiktningen ingår också en undersökning av innemiljön i samarbete med Boverket. Förutom att ge skolorna kunskap om energianvändning och innemiljö i sina lokaler är det övergripande syftet med energibesiktningen att förbättra vår statistik och kunskap om lokalers användning av el till annat än uppvärmning. Energibesiktningen inleddes år 2005 med kontorslokaler och 2006 är det dags för skolor. Därefter följer butiker, vårdinrättningar, simhallar, restauranger, hotell etc. Ett rullande schema där omkring 130 statistiskt utvalda lokaler besiktigas per år ökar stegvis kunskapen om elanvändning i lokaler.

Format: A4
Identifierare ET2006:32
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1837
Ladda ner

Energieffektiva företag i Eskilstuna

Uthållig kommun - Goda exempel

Under 2009 genomfördes projektet Energieffektiva Eskilstuna för att minska energianvändningen i företag i Eskilstuna. Projektet byggde på en arbetsmodell för samverkan i nätverk mellan företagare, kommun och energiexpertis. Inom det nätverket erbjöds deltagarna utbildning, verktyg och stöd, för att tillsammans göra en energikartläggning. På detta sätt höjer

företagen sin kompetens på området och blir medvetna om vilka energieffektiviseringsåtgärder

som är lönsamma för dem att genomföra. De nio företagen har minskat sin tomgångsanvändning av el med i genomsnitt 33 procent.

Format: A4
Identifierare ET2010:38
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2274
Ladda ner

Energieffektiva vägfordon

Denna rapport är resultatet av en långtidsuppföljning av energi- och klimatrådgivningens effekter som genomförts av Energimyndigheten under 2011. Personer som 2008 och 2009 fått råd av sin kommunala energi- och klimatrådgivare har intervjuats för att undersöka vilka åtgärder rådgivningen bidragit till efter en längre tid.

Tidigare undersökningar visar att det är svårt för rådsökanden att uppskatta hur mycket en åtgärd har sparat i kWh. I ett första försök att uppskatta den energieffektivisering som rådgivningen bidragit till har därför myndighetens eget verktyg Energikalkylen använts.

Bland resultaten kan nämnas att åtta av tio genomfört åtgärder och av dessa anger en fjärdedel att kommunens energi- och klimatrådgivare har haft störst betydelse för beslutet!

Två tredjedelar för dessutom informationen vidare till andra!

Beräkningarna av de genomförda åtgärderna i Energikalkylen ger en uppskattad besparing på ca 9000 kWh per hushåll som genomfört åtgärder efter rådgivning.

Format: A4
Identifierare ET2012:45
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 797
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2513
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i industrin. EMIL 1

Målet med skriften är att visa konkreta praktiska exempel från svenska företag på åtgärder som genomförts för att effektivisera energianvändningen och presentera resultat som uppnåtts samt stimulera fler företag att arbeta med energieffektivisering. Åtgärderna redovisas med en kort beskrivning, fotografier, kostnads- och lönsamhetsfakta. Dessutom finns kontaktpersoner angivna för att Du ska kunna få mer "kött på benen". Vidare beskrivs kortfattat hur åtta företag säljer stora mängder spillvärme till närliggande fjärrvärmenät och industrier, vilket bidrar till att förbättra företagens lönsamhet och miljön.

Format: A4
Identifierare ET 1:2001
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 1984
Pris: 100,00 kr
Artikel nr 1358
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 75 av 417