Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 51 - 75 av 415

Elavbrott och kyla - vad gör du med din fastighet?

Förberedande råd till dig som äger flerbostadshus

Har du beredskap för ett längre elavbrott?

Det här informationsmaterialet vänder sig till dig som äger och förvaltar flerfamiljshus och har ansvar för fastigheternas värmeförsörjning.;Vid ett längre elavbrott gäller det att ha förberett åtgärder som gör att de boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem. ;Du hittar information om utkylningstider och får tips om vad du som fastighetsägare kan göra för att förbereda dina fastigheter inför en stör­ning i värmeförsörjningen.
Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse.
”Elavbrott och kyla – vad gör du med din fastighet?” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:43
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 294
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1990
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2006

Elcertifikatsystemet 2006 beskriver marknadsläget i elcertifikatsystemet år 2003-2005. Publikationen samlar viktig information om systemet och innehåller statistik som behandlar bland annat utbud, efterfrågan och handel med elcertifikat. Syftet med publikationen är att göra statistik om elcertifikatsystemet mer lättillgänglig och öka förståelsen för systemet. Publikationen samlar och utvecklar statistik från Energimyndighetens och Svenska Kraftnäts webbplatser. Den långsiktiga målsättningen är att publikationen ska ges ut årligen kring halvårsskiftet, så att statistik från hela föregående kalenderår kan inkluderas.

Roger Östberg, tfn 016-544 22 37

Format: A4
Identifierare ET2006:48
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 194
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1867
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2007

Elcertifikatsystemet 2007 innehåller utökad information och statistik kring vindkraft och utökad beskrivning av handel med elcertifikat. Publikationen innehåller också ett helt nytt kapitel om elkonsumenternas bidrag till förnybar el.

I syfte att ge marknadens aktörer lättillgänglig information om elcertifikatsystemets utveckling och att öka förståelsen för systemet ger Energimyndigheten ut publikationen Elcertifikatsystemet. Nu har det blivit dags för den andra utgåvan, Elcertifikatsystemet 2007, som inkluderar statistik för år 2003 till och med år 2006. För första gången tar också myndigheten fram en engelsk utgåva av publikationen, som kan laddas ner eller beställas i september på www.energimyndigheten.se.

Format: A4
Identifierare ET2007:26
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1933
Ladda ner

Elcertifikatsystemet 2008

Elcertifikatsystemet 2008 sammanfattar elcertifkatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2007. Årets version av publikationen innehåller utökad information om produktion av el från biobränslen, ett nytt kapitel om prognos av förnybar el samt en fördjupat avsnitt om olika stödsystem för förnybar elproduktion inom EU. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats.

Format: A4
Identifierare ET2008:07
Utgivningsår 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2034
Ladda ner

Elcertifikatsystemet 2009

Elcertifikatsystemet 2009 sammanfattar elcertifikatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet från år 2003 till och med år 2008. Årets version av publikationen innehåller utökad information om de kommersiella aspekterna kring systemet i kapitlet Investeringar i förnybar energi. Publikationen finns också i en engelsk version, som kan laddas ner eller beställas på denna webbplats

Format: A4
Identifierare ET2009:31
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 342
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2132
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 beskriver marknadsläget för elcertifikatsystemet och inkluderar statistik från år 2003 till och med år 2010. I publikationen kan du bland annat läsa om utbud och efterfrågan på elcertifikat, elproduktionen inom systemet och elkonsumenternas bidrag till förnybar elproduktion.

Format: A4
Identifierare ET2011:32
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 242
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2330
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 beskriver marknadsläget för elcertifikatsystemet och inkluderar statistik från år 2003 till och med år 2011. I publikationen kan du bland annat läsa om utbud och efterfrågan på elcertifikat, elproduktionen inom systemet och elkundens bidrag till förnybar elproduktion.

Format: A4
Identifierare ET2012:30
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 559
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2440
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elkrisen i Kalifornien

Avregleringen som startade en elkris

Den kaliforniska omstruktureringen av elmarknaden syftade till att skapa en väl fungerande elmarknad och låta elkonsumenterna åtnjuta lägre elpriser. Verkligheten blev en helt annan.

När privatpersoner och företag i delstaten periodvis under vintern och våren 2001 blev utan el var det resultatet av oklara förutsättningar på elmarknaden, dåligt samarbete mellan de involverande aktörerna och bristande insikter om kommande elbehov i världens hetaste IT-regioner.

Krisen i Kalifornien, och de nödåtgärder i form av ransonering, avkopplad el och roterande bortkoppling som genomfördes, kan ge värdefulla erfarenheter inför beredskapsplaneringen av en eventuell svensk elkris. Under några kalla februaridagar 2001 stod Sverige nära en situation där liknande åtgärder hade kunnat bli nödvändiga.

Format: A4
Identifierare ET 6:2002
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 335
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1458
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknaden 2000

Elmarknaden 2000 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden. Skriften ges ut årligen. Tidigare utgåvor har beskrivit den svenska elmarknaden (och därför kallats Svensk Elmarknad). Fr o m i år har innehållet utökats med uppgifter om elmarknaderna i de övriga nordiska länderna och skriften har därmed bytt namn till Elmarknaden.

I Elmarknaden 2000 ingår bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder.

Rapporten finns tillgänglig på engelska med rubrik; Electricity Market 2000.

Format: A4
Identifierare ET 9:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 75
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1108
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknaden 2001

Elmarknaderna runt om i världen genomgår för närvarande stora förändringar. Elmarknaden 2001 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden.

Skriften innehåller bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder.

Elmarknaden ges ut årligen på svenska och engelska. Den engelska versionen, med rubrik Electricity Market 2001, kommer att finnas tillgänglig i september 2001.

Format: A4
Identifierare ET 28:2001
Utgivningsår 2001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1419
Ladda ner

Elmarknaden 2003

Elmarknaderna i de nordiska länderna har genomgått stora förändringar sedan arbetet med att reformera elmarknaden påbörjades i början av 1990-talet. Energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt ellagen och ska bland annat följa utvecklingen på elmarknaden och regelbundet sammanställa och redovisa aktuell marknadsinformation. ”Elmarknaden 2003” ska tillgodose behovet av en övergripande och lättillgänglig information kring förhållandena på den nordiska marknaden utom Island. Den innehåller de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Norden och inom Nordeuropa, elpriser i Norden och i andra länder och elsektorns miljöpåverkan.

Format: A4
Identifierare ET 10:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 65
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1546
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elva fakta om elcertifikat och ursprungsgarantier

Energimyndigheten hanterar ansökningar om elcertifikat och ursprungsgarantier. I detta blad finns svar på några av de frågor du som solelsproducent kan ha vid din ansökan.

Format: A4
Identifierare ET2015:11
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2689
Ladda ner

En elmätare blev startskottet för att spara pengar i livsmedelsaffären

Faktablad om energianvändningen i livsmedelshandeln. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:08
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2307
Ladda ner

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2015
Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: .
Identifierare ET 2016:08
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 249
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2749
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2016
Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: -
Identifierare ET 2017:9
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 105
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2813
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad - Årsrapport för 2014

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: A4
Identifierare ET2015:06
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 40
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2688
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi i handelslokaler

Handelslokaler använder stora mängder energi per kvadratmeter och år. Energimyndighetens undersökning av energianvändningen i handelslokaler visar att det finns mycket energi och pengar att spara. Projektet Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större projektet Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin där, förutom industri och lokaler, även hushåll ingår. Denna populärversion sammanfattar resultatet från STIL2:s undersökning av handelslokaler.

Format: A4
Identifierare ET2011:11
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1269
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2310
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi i hotell och restauranger

Restauranger och hotell behöver mycket energi eftersom det förekommer många energikrävande installationer på liten yta. Restauranger använder mer än dubbelt så mycket energi som hotell, räknat per kvadratmeter lokalyta. Projektet Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större projektet Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin där, förutom industri och lokaler, även hushåll ingår. Denna populärversion sammanfattar resultatet från STIL2:s undersökning av hotell- och restauranglokaler.

Format: A4
Identifierare ET2012:20
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 603
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2454
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi i idrottsanläggningar

Idrottslokaler är den lokaltyp som använder mest energi per kvadratmeter och år. Energianvändningen har minskat de senaste tjugo åren, främst tack vare att lokalerna använder mindre energi för uppvärmning. Däremot har elanvändningen ökat under samma period.

Energimyndighetens projekt Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större projektet Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin där, förutom industri och lokaler, även hushåll ingår. Denna populärversion sammanfattar resultatet från STIL2:s undersökning av idrottsanläggningar.

Format: A4
Identifierare ET2011:10
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1755
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2309
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi- och klimatfrågorna stärker sin roll i skolan

Detta faktablad visar alla undervisningsämnen med energi- och klimatrelaterat innehåll i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11).

Format: A4
Identifierare ET2013:07
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 113
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2523
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energi som miljömål

Energimyndigheten ska i samband med den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen lämna ett underlag om energisektorns miljöpåverkan. Energisektorn analyseras utifrån ett systemanalytiskt perspektiv varvid de största miljöutmaningarna för sektorn identifieras nu och i framtiden. Vidare föreslås ett antal åtgärder vilka kan bidra till att minska energisektorns miljöbelastning. För ett långsiktigt hållbart samhälle krävs mer långtgående åtgärder och energifrågorna behöver integreras i alla samhällssektorer. Därför föreslås ett mål för energi inom miljömålsstrukturen.

Format: A4
Identifierare ET2007:21
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 423
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1922
Antal:
Ladda ner
Beställ

energiaktiv.se

för dig som är fastighetsägare

A5 trycksak som beskriver innehållet i och syftet med webbplatsen energiaktiv.se

Format: A4
Identifierare ET2011:14
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 3841
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2287
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i bebyggelsen

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Bebyggelsen står för drygt en tredjedel av Sveriges energianvändning. Under de 30 senaste åren har vår användning av el i svenska hushåll fördubblats. De viktigaste anledningarna är den ökande andelen elvärme och att antalet elektriska apparater blir allt fler. Kunskap och teknik för att effektivisera energianvändningen finns redan. Men det saknas motivation för att välja de energieffektivaste apparaterna. Billigaste investering går ofta före bästa teknik.

Energianvändning i bebyggelse visar på möjligheter som finns att effektivisera energianvändningen. Visste du att en TV i viloläge kan kosta 100 kr per år bara i elkostnad?

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 378
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1498
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i industrin

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Den svenska industrin står för 40 procent av landets totala energianvändning. Trots att industrins produktion ökat kraftigt sedan 70-talet så har dess energianvändning faktiskt legat på ungefär samma nivå. Det beror dels på effektiviseringar, dels på förändringar i produktionen. ;Hela 2/3 av industrins energianvändning går till basindustri som pappersbruk, stålverk och kemisk industri. I dessa branscher är energi en huvudråvara och energikostnaden utgör därför en stor del av förädlingsvärdet. Men industrin levererar också en hel del spillvärme. Idag kommer nästan 10% av fjärrvärmen från industrin.

Energianvändning i industrin beskriver hur energin används, men också vilka möjligheter det finns att spara energi i olika processer eller med smartare maskiner.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 1633
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1500
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i transportsektorn

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Vi reser allt mer. Transporterna av människor och gods har ökat kraftigt under de senaste decennierna, som ett resultat av växande ekonomier och ökad globalisering. Vägtransporterna ökar på bekostnad av järnväg och sjöfart. Eftersom fossila bränslen dominerar transporternas energianvändning ökar också utsläppen av koldioxid. Hittills har teknikutvecklingen för personbilar främst lett till starkare motorer och större bilar. Men en mängd olika initiativ och forskning pågår för att minska negativa effekter.

Energianvändning i transportsektorn ger en god bild av läget idag och vilka drivkrafter som finns till förändring. Läs om de bränslecellsbilar, hybridfordon och alternativa bränslen som är på väg.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 3076
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1499
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 75 av 415