Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 76 - 100 av 415

Energibesiktning - ger koll på energianvändningen och innemiljön i skolan

Under hösten 2006 genomför Energimyndigheten en energibesiktning i 130 utvalda skolor och förskolor. I besiktningen ingår också en undersökning av innemiljön i samarbete med Boverket. Förutom att ge skolorna kunskap om energianvändning och innemiljö i sina lokaler är det övergripande syftet med energibesiktningen att förbättra vår statistik och kunskap om lokalers användning av el till annat än uppvärmning. Energibesiktningen inleddes år 2005 med kontorslokaler och 2006 är det dags för skolor. Därefter följer butiker, vårdinrättningar, simhallar, restauranger, hotell etc. Ett rullande schema där omkring 130 statistiskt utvalda lokaler besiktigas per år ökar stegvis kunskapen om elanvändning i lokaler.

Format: A4
Identifierare ET2006:32
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1837
Ladda ner

Energieffektiva företag i Eskilstuna

Uthållig kommun - Goda exempel

Under 2009 genomfördes projektet Energieffektiva Eskilstuna för att minska energianvändningen i företag i Eskilstuna. Projektet byggde på en arbetsmodell för samverkan i nätverk mellan företagare, kommun och energiexpertis. Inom det nätverket erbjöds deltagarna utbildning, verktyg och stöd, för att tillsammans göra en energikartläggning. På detta sätt höjer

företagen sin kompetens på området och blir medvetna om vilka energieffektiviseringsåtgärder

som är lönsamma för dem att genomföra. De nio företagen har minskat sin tomgångsanvändning av el med i genomsnitt 33 procent.

Format: A4
Identifierare ET2010:38
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2274
Ladda ner

Energieffektiva vägfordon

Denna rapport är resultatet av en långtidsuppföljning av energi- och klimatrådgivningens effekter som genomförts av Energimyndigheten under 2011. Personer som 2008 och 2009 fått råd av sin kommunala energi- och klimatrådgivare har intervjuats för att undersöka vilka åtgärder rådgivningen bidragit till efter en längre tid.

Tidigare undersökningar visar att det är svårt för rådsökanden att uppskatta hur mycket en åtgärd har sparat i kWh. I ett första försök att uppskatta den energieffektivisering som rådgivningen bidragit till har därför myndighetens eget verktyg Energikalkylen använts.

Bland resultaten kan nämnas att åtta av tio genomfört åtgärder och av dessa anger en fjärdedel att kommunens energi- och klimatrådgivare har haft störst betydelse för beslutet!

Två tredjedelar för dessutom informationen vidare till andra!

Beräkningarna av de genomförda åtgärderna i Energikalkylen ger en uppskattad besparing på ca 9000 kWh per hushåll som genomfört åtgärder efter rådgivning.

Format: A4
Identifierare ET2012:45
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 797
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2513
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i företag

En vägledning för bästa teknik
Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik hos företag. Den visar även exempel på åtgärder för energieffektivisering som rör processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag.

Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en för företag med ytbehandling.

Format: ,
Identifierare ET 2017:17
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 644
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2834
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i gjuterier

en vägledning för bästa teknik

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för gjuterier. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag.

Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för ytbehandling och en som
rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Format: ,
Identifierare ET 2017:24
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 1174
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2846
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i industrin. EMIL 1

Målet med skriften är att visa konkreta praktiska exempel från svenska företag på åtgärder som genomförts för att effektivisera energianvändningen och presentera resultat som uppnåtts samt stimulera fler företag att arbeta med energieffektivisering. Åtgärderna redovisas med en kort beskrivning, fotografier, kostnads- och lönsamhetsfakta. Dessutom finns kontaktpersoner angivna för att Du ska kunna få mer "kött på benen". Vidare beskrivs kortfattat hur åtta företag säljer stora mängder spillvärme till närliggande fjärrvärmenät och industrier, vilket bidrar till att förbättra företagens lönsamhet och miljön.

Format: A4
Identifierare ET 1:2001
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 1984
Pris: 100,00 kr
Artikel nr 1358
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i stora kylsystem

Energieffektivisering och dimensionering av system för komfortkyla över 12 kilowatt.

Luftkonditionering, eller komfortkyla, kan stå för en stor del av energianvändningen i en byggnad. Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar. Denna skrift ger dig råd om hur du ska kunna minska energianvändningen för ditt kylsystem och visar var besparingspotential finns.

Format: A4
Identifierare ET2013:23
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 122
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2550
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i stora kylsystem - Informationsblad

Energieffektivisering och dimensionering av system för komfortkyla över 12 kilowatt.

Luftkonditionering, eller komfortkyla, kan stå för en stor del av energianvändningen i en byggnad. Genom att se över drift, funktion och effektivitet, både för enskilda delar och systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar. Denna skrift ger dig råd om hur du kan minska energianvändningen för ditt kylsystem och visar var besparingspotentialen finns.

Format: A4
Identifierare ET2013:30
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 253
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2573
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i stora värmesystem

Uppvärmning kan stå för en stor del av energianvändningen i en byggnad. Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och för systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar. Denna skrift ger dig råd om hur du kan minska energianvändningen för ditt värmesystem och visar var besparingspotential finns.

Format: A4
Identifierare ET2013:20
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 838
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2549
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energieffektivisering i stora värmesystem - Informationsblad

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt.

Uppvärmning kan stå för en stor del av energianvändningen i en byggnad. Genom att se över drift, funktion och effektivitet, både för enskilda delar och systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar. Denna skrift ger dig råd om hur du kan minska energianvändningen för ditt värmesystem och visar var besparingspotentialen finns.

Format: A4
Identifierare ET2014:01
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2572
Ladda ner

Energieffektivisering inom ytbehandling

en vägledning för bästa teknik
Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för företag som arbetar med ytbehandling. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag.

Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en som
rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Format: ,
Identifierare ET 2017:19
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 207
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2837
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiforskningsläget 2006

Energiforskningsläget beskriver det svenska Energiforskningsprogrammet.;Den ger en överblick av den forskning som bedrivs inom sex olika tema-;Områden; System, Bygg, Transport, Industri, Bränsle och Kraft.;Dessutom ger den en orientering av pågående internationella ;forskningssamarbeten. Energiforskningsläget riktar sig till beslutsfattare, media, ;företag och andra intresserade som snabbt vill skaffa sig en god överblick av;svensk energiforskning.

Format: A4
Identifierare ET2007:01
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 1329
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1883
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiforskningsläget 2015

Energiforskningsläget är en publikation som redovisar ett urval av insatser, resultat och effekter som forskning och innovation på energiområdet bidragit till, samt beskrivning av framtida behov och utmaningar

Format: -
Identifierare ET2015:16
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 1551
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2724
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige år 2030

En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energimyndigheten har tagit fram en långsiktsprognos som ger en bild av hur det svenska energisystemet kan utvecklas fram till och med år 2030. I prognosen utgår myndigheten bland annat från de styrmedel som gällde vid halvårsskiftet 2010. Prognosen visar hur den framtida energitillförseln och användningen kan bli om dessa styrmedel gäller under hela prognosperioden. Detta är en sammanfattning av Energimyndighetens rapport Långsiktsprognos (ER 2011:03) och presenterar de huvudsakliga resultaten.

Format: A4
Identifierare ET2011:23
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2313
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 2000-02-29

Under perioden 1999-2001 väntas den inhemska energianvändningen öka med 3,1 %. Den totala energianvändningen, som även omfattar användning för utrikes sjöfart, icke energiändamål samt omvandlings- och distributionsförluster, beräknas öka med 1,8% under åren 1999-2001. Användningen av el förväntas stiga med 2,5% under perioden. BNP växer under samma period med i genomsnitt 3,5 % per år.

Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 1999, 2000 och 2001. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen för år 1998 som den ser ut enligt senast tillgängliga statistik.

Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Format: A4
Identifierare EI 3:2000
Utgivningsår 2000
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1194
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 2000-11-02

Under perioden 2000 till 2002 väntas den inhemska energianvändningen öka med 3,1 % jämfört med 1999. Den totala energianvändningen, som även omfattar användning för utrikes sjöfart, icke energiändamål samt omvandlings- och distributionsförluster, beräknas vara densamma åren 1999 och 2000, med en minskning för åren 2000 och 2001. Användningen av el förväntas stiga med 3,1 % under perioden.

Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 2000, 2001 och 2002. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 1999 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Format: A4
Identifierare EI 9:2000
Utgivningsår 2000
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1340
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 2001-02-26

År 2000 slog vattenkraften nytt rekord. Enligt den preliminära statistiken översteg vattenkraftens elproduktion 76,4 TWh. Det tidigare rekordet var på 73,8 TWh år 1998. Trots detta nettoimporterade Sverige 4,7 TWh, vilket främst beror på den rekordlåga elproduktionen i kärnkraftverken. Den sammanlagda elproduktionen i de svenska kärnkraftverken uppgick enligt preliminär statistik till 54,7 TWh.

Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 1999 till 616 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen minska till 582 TWh för helåret 2000. Temperaturuppgifterna visar att 1999 och 2000 var 10 respektive 20 procent varmare än normalt, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler.

Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 2000, 2001 och 2002. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 1999 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av ;Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Format: A4
Identifierare EI 2:2001
Utgivningsår 2001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1370
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 2001-11-12

År 2001 väntas vattenkraften slå nytt rekord. Enligt den preliminära statistiken blir vattenkraftens elproduktion närmare 79 TWh. Det tidigare rekordet var på 78 TWh år 2000. Kärnkraften väntas producera;68 TWh el då det höga elpriset gjort kärnkraften lönsam under 2001. Den sammanlagda elproduktionen ökar enligt preliminär statistik till 156 TWh för 2001 och Sverige väntas nettoexportera närmare 6 TWh.

Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2000 till 587 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen öka till 627 TWh för helåret 2001. Temperaturuppgifterna visar att 2000 var 20 procent varmare än normalt medan 2001 väntas bli 5 procent varmare, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 2001, 2002 och 2003. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 2000 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Format: A4
Identifierare EI 5:2001
Utgivningsår 2001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1437
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 2004-03-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för läget år 2002 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2003, 2004 och 2005. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB för år 2002 samt de tre första kvartalen för år 2003.

Den totala omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2002 till 613 TWh, för år 2003 bedöms energianvändningen öka till 627 TWh. Till år 2004 och 2005 beräknas den totala tillförseln öka till 640 respektive 648 TWh, åren antas vara normaltempererade.;Fjärrvärmetillförseln uppgick till 54,6 TWh under år 2002, för år 2003 till 59 TWh samt för åren 2004 och 2005 61,8 respektive 63,3 TWh. Elproduktionen uppgick till 143,4 TWh år 2002 för att minska med cirka 10 TWh till 132,5 TWh för år 2003. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,0 respektive 146,2 TWh för år 2004 och 2005.

Under år 2002 ligger utsläppen av koldioxid 1,3 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2005 beräknas koldioxidutsläppen öka till 54,1 miljoner ton vilket motsvarar en ökning med 4,6 procent. Ökningen mellan år 2002 och 2005 härrör främst från fjärrvärmesektorn samt industrisektorn. Transportsektorn ökar sina koldioxidutsläpp måttligt och bostadssektorn minskar sina utsläpp.

Format: A4
Identifierare ER6:2004
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1617
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 99-03-01

Under perioden 1997-2000 förväntas den inhemska energianvändningen öka med 2,5 %. Den totala energianvändningen, som även omfattar omvandlings- och distributionsförluster och användning till utrikes sjöfart beräknas öka med 3,9 % under 1998-2000. Användningen av el förväntas öka med 1,6 % under perioden medan BNP växer med 8 %.

Det framgår av kortsiktsprognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 1998, 1999 och 2000. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen för år 1997 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 1999
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1196
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 99-11-03

Denna publikation finns endast som pdf-fil.

Under perioden 1998-2001 förväntas den inhemska energianvändningen öka med 2,9 %. Den totala energianvändningen, som även omfattar omvandlings- och distributionsförluster och användning till utrikes sjöfart, beräknas öka med 2,9 % under åren 1999-2001. Användningen av el förväntas stiga med 2,3 % under perioden eller med 1,2 % per år i genomsnitt. BNP växer under samma period med runt 3 % per år.

Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 1999, 2000 och 2001. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen för år 1998 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 1999
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1197
Ladda ner

Energiindikatorer 2002

I regeringens proposition 2001/02:143, "Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning" konstateras att det finns behov av systematisk uppföljning av de energipolitiska målen med hjälp av indikatorer. Med begreppet indikator avses mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system. Energimyndigheten har i uppgift att ta fram dessa indikatorer.

Energiindikatorer 2002 innehåller en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen följt av en redovisning av tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikatorer beskrivs med en kommenterande text. Publikationen utgör den första i en serie av årligt återkommande rapporter.

Format: A4
Identifierare ET 24:2002
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 67
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1512
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2003

De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. Energimyndigheten har haft i uppgift att ta fram dessa indikatorer och redovisar här tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Skriften Energiindikatorer utkommer årligen. Elmarknadens utveckling är temat i årets utgåva och redovisas i ett särskilt kapitel.

Format: A4
Identifierare ET19:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 61
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1569
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2003 OH-bilder

Oh-bilder från publikationen Energiindikatorer 2003. Dessa går inte att beställa men är gratis att ladda ner.

De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. ;Energimyndigheten har haft i uppgift att ta fram dessa indikatorer och redovisar här tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1646
Ladda ner

Energiindikatorer 2004

Temaområden: Fjärrvärmemarknaden, Naturgasmarknaden

De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. Energimyndigheten har tagit fram dessa indikatorer och redovisar tidsserier för 17 utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text. Skriften Energiindikatorer utkommer årligen. Temat för årets utgåva är Fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Dessa indikatorer redovisas i ett särskilt kapitel.

Format: A4
Identifierare ET28:2004
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 239
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1682
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 76 - 100 av 415