Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 6 av 6
Exkl. moms

Utvärdering av Energimyndighetens forsknings- och innovationsstöd till värmepumpar och kylteknik

Energimyndigheten och dess föregångare har sedan 1970-talet stöttat forskning, utveckling, demonstration och innovation rörande värmepumpstekniker. Det har skett främst inom forskningsprogram och teknikupphandling samt inom enskilda projekt. Sedan 2001 har forskningsstödet till värmepumpstekniker skett genom forskningsprogram under namnet Effektivare kyl- och värmepumpssystem; Effsys.

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en effektanalys för att dokumentera, analysera och redovisa vilka effekter som Energimyndighetens stöd till forskning, utveckling, demonstration och innovation för värmepump- och kylteknik har haft i samhället.

Identifierare: ER 2020:13
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 70
ISBN 978-91-89184-47-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av Energimyndighetens satsningar för affärsutveckling och kommersialisering

Faugert & Co har undersökt Energimyndighetens satsningar på affärsutveckling och kommersialisering och vilka resultat och tidiga effekter som myndighetens satsningar har bidragit till. Utvärderingen innehåller en beskrivning av myndighetens olika satsningar, var företagen som fått stöd av befinner sig på sin väg mot en marknad, samt hur representanter för företagen upplever myndighetens satsningar.

Identifierare: ER 2020:9
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 88
ISBN 978-91-89184-38-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av Energimyndighetens satsningar i Indonesien

Faugert & Co Utvärdering har utvärderat tre av Energimyndighetens insatser i Indonesien. Syftet med utvärderingen var att påvisa resultat och tidiga effekter av insatserna samt undersöka om uppsatta effekt- och projektmål uppnåtts.

De insatser som har utvärderats är energisamarbetet mellan Indonesien och Sverige; Indonesian-Swedish Initiative for Sustainable Energy Solutions (Insists), Energimyndighetens svensk-indonesiska företagsacceleratorprogram Business Accelerator Program Indonesia (BAPI) och Energimyndighetens stationeringen av en person vid Sveriges ambassad i Jakarta under perioden april 2016 till sista mars 2018.

Identifierare: ER 2020:12
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 62
ISBN 978-91-89184-46-6
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av Energimyndighetens satsningar inom bioenergi

Energimyndigheten har sedan den bildades 1998 finansierat forskning om bioenergi. Myndighetens satsningar omfattar bland annat teknik och system för skörd och hantering av skogs- och åkerbränslen samt miljöeffekter av skogsbränsleuttag. Området omfattar både produktion av bränslen från skog och åker och innehåller också program med inriktning på förädling av bränslen.

Faugert & Co har på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en studie i syfte att dokumentera och analysera vilken effekt Energimyndighetens stöd till forskning, utveckling, demonstration och innovation inom bioenergiområdet har haft i samhället.

Identifierare: ER 2020:11
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 88
ISBN 978-91-89184-45-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av forsknings- och innovationsprogrammen VindEl, Hållbar vattenkraft och El från solen

WSP Sverige AB har på uppdrag av Energimyndigheten utvärderat de tre forsknings- och innovationsprogrammen VindEl, Hållbar vattenkraft (HåVa) och El från solen. Syftet har bland annat varit att analysera om programmen har utformats och genomförts på ett ändamålsenligt sätt och vilka lärdomar som kan dras från likheter och skillnader i programmens uppbyggnad och genomförande.

Programmen VindEl, HåVa och El från solen utgör viktiga delar i Energimyndighetens arbete med att stötta forskning och innovation relaterat till områdena vindkraft, vattenkraft och solel.

Identifierare: ER 2021:30
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 56
ISBN 978-91-7993-040-0
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Viable Cities

Utvärdering av ett strategiskt innovationsprogram.

Det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Viable Cities har genomgått en 3-årsutvärdering. Syftet med utvärderingen är att påvisa etableringen av programmet som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoren att utveckla och förbättra programmen på bästa sätt.

Strategiska innovationsprogram är en satsning på aktörsdrivna program som genomförs gemensamt av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Identifierare: ER 2020:19
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 14
ISBN 978-91-89184-68-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 6 av 6