Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 10 av 10
Exkl. moms

Bättre klimat med smartare ventilationsaggregat

Här kan du läsa om effektiva ventilationsaggregat med bra funktion. Välj ventilation efter husets förutsättningar och dina behov. Ta hjälp av energimärkningen.

Identifierare: ET 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 2143
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2016

Energy statistics for multi-dwelling buildings 2016

Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Identifierare: ES 2017:4
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2016

Officiell statistik över energianvändning i lokaler

Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Identifierare: ES 2017:5
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2016

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings 2016

Officiell statistik över energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten

Identifierare: ES 2017:3
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2016

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler

Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Identifierare: ES 2017:6
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Regeringsuppdrag till Boverket och Energimyndigheten


I ett gemensamt regeringsuppdrag har Boverket och Energimyndigheten utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska byggregler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Rapporten överlämnades till Regeringskansliet i maj 2019.

Identifierare: ER 2019:15
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering

Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram underlag till att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering.

Identifierare: ET 2016:15
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering

Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet enligt artikel 2a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Med denna rapport har myndigheterna utfört sitt uppdrag. Rapporten utgör också ett underlag till Sveriges svar på artikel 2a.
Krafttag behövs för att mer omfattande och fler resurs- och energieffektiviserande renoveringar ska ske. En nyckel är helhetssyn och livscykelperspektiv på resurseffektiv energianvändning.

Identifierare: ET 2019:13
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017

Boverket och Energimyndigheten driver sedan 2014 ett mätprogram för att mäta energiprestanda i lågenergibyggnader. Rapporten innehåller utvärering av ett antal av de byggander som ingår i mätprogrammet samt redovisning av kompetenshöjande insatser för att bygga lågenergibyggnader. Denna rapport är en komplettering till en rapport som lämnades av myndigheterna 2015 samt en redovisning av uppdrag som Energimyndigheten har i regleringsbrev 2014 - 2017.

Identifierare: ER 2018:08
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration

Den här vägledningen riktar sig till stora företag som äger fastigheter, stora fastighetsföretag samt fastighetsföretag i en stor koncern, och beskriver ett arbetssätt för att samordna genomförandet av den energikartläggning som krävs enligt Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och den energideklaration som ska göras enligt Lag (2018:314) om energideklaration för byggnader.

Identifierare: ER 2019:4
Utgivningsår: 2019
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 10 av 10