Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 39 av 39
Exkl. moms

Sjöfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. Rapporten beskriver vilka möjligheter och utmaningar som finns idag för en omställning till fossilfrihet för inrikes och utrikes sjöfart, hur statens rådighet ser ut och vilka styrmedel som finns att tillgå.

Identifierare: ER 2017:10
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Sex myndigheter har tillsammans tagit fram denna strategiska plan för omställning av transportsektorn. Den innehåller ett antal grundläggande principer för omställningen, samt en rad åtaganden som de sex myndigheterna kommer att genomföra, och förslag på styrmedel och andra insatser som regeringen och andra aktörer kan besluta om.

Identifierare: ER 2017:07
Utgivningsår: 2017
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Styrmedel för nya biodrivmedel

Behov och utformning av styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker.

I rapporten redovisas ett regeringsuppdrag om att analysera behov och eventuell utformning av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med tekniker som ännu inte är kommersiellt etablerade. I rapporten redovisas också bedömningar om hur den svenska biodrivmedelsproduktionen kan väntas utvecklas med respektive utan sådana styrmedel.

Identifierare: ER 2021:22
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 78
ISBN 978-91-7993-028-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i bensin och diesel

Denna rapport är en sammanfattning över viktiga ställningstaganden vid utformningen av ett långsiktigt styrmedel för att ersätta bensin och diesel. Rapporten innehåller även information om marknadsläget, marknadsförutsättningar och potentialer för tillförsel av biomassa. Rapporten är framtagen i samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Identifierare: ER 2016:30
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2015

Transportsektorns energianvändning är en återkommande statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008. Rapporten ersätter tidigare utgåva ES 2016:02.

Identifierare: ES 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2016

Transportsektorns energianvändning är en årlig statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Identifierare: ES 2017:1
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapport till Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Föreliggande underlagsrapport utgör en uppföljning och ett fördjupat kunskapsunderlag till kontrollstationens huvudrapport. Underlagsrapporten ligger till grund för huvudrapportens slutsatser och rekommendationer, som de sex samordningsmyndigheterna står bakom.

Identifierare: ER 2020:04
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-39-8
Format: -
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utformning av en klimatpremie för elflygplan

: Statens energimyndighet har haft ett regeringsuppdrag att analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas för att stimulera marknadsintroduktionen av elflygplan i syfte att snabba på omställningen av flygsektorn till fossilfrihet och därigenom nå målen i det klimatpolitiska ramverket. Den här rapporten är vår redovisning av uppdraget.

Identifierare: ER 2023:05
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 52
ISBN 978-91-7993-110-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera skattereduktionen av rena och höginblandade flytande biodrivmedel och denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Identifierare: ER 2021:9
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 79
ISBN 978-91-7993-004-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning

För komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen (STEMFS 2017:3) och Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel (STEMFS 2021:1).

Vägledningen ger förklaring till drivmedelslagen och dess föreskrifter, och beskriver rapportering, måluppfyllnad och miljöinformation kring drivmedel.

Identifierare: ER 2021:3
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 22
ISBN 978-91-89184-90-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning

gällande regelverket om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa drivmedel (för bensin, diesel och flygfotogen). Version 1.0.

I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

Identifierare: ER 2023:03
Utgivningsår: 2023
ISBN 978-91-7993-107-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Denna vägledning utgör en mer omfattande vägledning jämfört med tidigare publicerad ”Grundläggande information till rapporteringsskyldiga” ER 2021:21. Ersätter tidigare vägledningar ER 2021:21, ER 2020:15, ER 2015:30, ER 2012:27

Identifierare: ER 2021:33
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 92
ISBN 978-91-7993-043-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle

Energimyndigheten har meddelat föreskrifter om reduktionsplikten. I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

Identifierare: ER 2018:21
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier. I denna version har vi kompletterat med information om anläggningsbesked och uppdateringar i främst kapitel 7 avseende avfall och restprodukter.

Ersätter tidigare vägledningar ER 2015:30 och ER 2012:27.

Identifierare: ER 2020:15
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 92
ISBN 978-91-89184-60-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 39 av 39