Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 437

10 år med PFE

Resultat, erfarenhet och slutsatser

PFE var ett program för energieffektivisering i den svenska energiintensiva industrin. Den här rapporten är Energimyndighetens summering av 10 år med styrmedlet. Rapporten innehåller resultat, men även slutsatser och lärdomar som utgår från såväl framgångsfaktorer hos PFE som identifierade förbättringsmöjligheter.

Format: .
Identifierare ER 2016:28
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 42
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2807
Antal:
Ladda ner
Beställ

2011 års uppföljning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att finansiera energi- och klimatrådgivningen i Sveriges kommuner. Energi- och klimatrådgivarnas uppdrag är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Målgruppen för rådgivningen är hushåll, företag och organisationer. Energimyndigheten följer upp aktiviteterna genom en webbaserad enkät med frågor till kommuner och kommunala energi- och klimatrådgivare. Bilaga 2 finns endast som pfd-fil att ladda ner.

Format: A4
Identifierare ER2012:21
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 27
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2425
Antal:
Ladda ner
Beställ

2012 års uppföljning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att finansiera energi- och klimatrådgivningen i kommuner i landet. De kommunala energi- och klimatrådgivarnas uppdrag är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Samt ge information om transporter av personer och gods. Målgruppen för rådgivningen är hushåll, företag och organisationer.
Energi- och klimatfrågorna har sedan 2000-talets inträde fått allt större utrymme i media och i den breda samhällsdebatten. Frågorna diskuteras och presenteras på arenor som tidigare dominerades av andra ämnen och där de tidigare inte heller efterfrågades i samma utsträckning. Relevansen för samhället och individerna bidrar till att kunskaper och medvetenhet om energi- och klimatrelaterade frågor blir allt viktigare. I detta sammanhang spelar den kommunala energi- och klimatrådgivningen en viktig roll.

Format: A4
Identifierare ET2013:18
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 17
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2539
Antal:
Ladda ner
Beställ

2030 - på väg mot mer hållbart energisystem

Konsekvenser av mål för EU:s klimat- och energipolitik till 2030

Energimyndigheten har i Regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att stödja Regleringskansliet i arbetet med ett ramverk för klimat- och energipolitiska EU mål till 2030. En viktig del av uppdraget har varit att bedöma konsekvenserna för Sverige av förslag från EU-kommissionen gällande mål till 2030. Arbetet har till största delen skett i dialoger under våren och sommaren 2014. Denna rapport utgör slutredovisningen av uppdraget.

Format: A4
Identifierare ER2014:22
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2631
Antal:
Ladda ner
Beställ

4 big leaps and 20 small steps

Conceptual guidelines on sustainable spatial planning

The Sustainable Municipality programme is the Swedish Energy Agency’s pro-gramme for sustainable development at a local level. It offers various forms of expert support to develop and strengthen local efforts concerning energy issues.

Within the framework of the Sustainable Municipality programme (the SM) the Urban Planning theme energy issues have been integrated into urban planning by developing target-group adapted tools and methods. This publication describes these methods. The work has been conducted as a development and research project in cooperation with the Institution for Urban Planning at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden.

Format: A4
Identifierare ET2012:14
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 680
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2423
Antal:
Ladda ner
Beställ

Allmänheten och den kommunala energi- och klimatrådgivningen 2008

Rundringning till drygt 1000 personer för att ta reda på deras kännedom om den kommunala energi-och klimatrådgivningen 2008

Format: A4
Identifierare ER2009:17
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 17
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2116
Antal:
Ladda ner
Beställ

Allmänheten och den kommunala energi- och klimatrådgivningen 2009

Energimyndigheten gör varje år olika undersökningar för att utvärdera den kommunala energi- och klimatrådgivningen. För sjunde året i rad har Energimyndigheten låtit göra en undersökning där ett tusen svenskar har fått svara på frågor i en telefonintervju. Frågorna handlar om allmänhetens kännedom om den kommunala till energi- och klimatrådgivningen, hur mycket de använder sig av den och vad de tycker om den. 62 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns energi- och klimatrådgivning. Av den tillfrågade gruppen svarade ca 15 % att de fått sin kännedom om energi- och klimatrådgivningen via internet. Dock har inte kännedomen ökat senaste året även om allmänheten generellt sett gjort betydligt fler investeringar/inköp i energibesparande åtgärder i år, jämfört med föregående år.

Format: A4
Identifierare ER2010:19
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 125
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2196
Antal:
Ladda ner
Beställ

Allmänheten och den kommunala energi- och klimatrådgivningen 2011

Undersökning av allmänhetens, och villaägares, kännedom om den kommunala energi- och klimatrådgivningen under 2011.

Format: A4
Identifierare ER2012:06
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 669
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2402
Antal:
Ladda ner
Beställ

Allmänhetens syn på energi- och miljöfrågor

En segmenteringsanalys

Den här undersökningen är ett nytt sätt för Energimyndigheten att undersöka hur olika målgrupper resonerar i frågor som berör energi, klimat och transporter. Undersökningen är gjord för att underlätta informationsspridningen, både för myndigheten men även för andra aktörer, genom att öka kännedomen om vilka faktorer som påverkar kommunikationen med allmänheten.

Resultaten visar att man skulle kunna dela in allmänheten i olika karaktärer. Studien resulterar i fem signifikanta karaktärer; De osynliga, De påverkbara, Energispararna, Ambassadörerna och Energisvensson. Dessa karaktärer kräver olika sätt att kommunicera och studien kan vara till hjälp för på vilket sätt och genom vilka kanaler man kan kommunicera med respektive karaktär.

Format: A4
Identifierare ER2010:26
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 274
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2217
Antal:
Ladda ner
Beställ

Allmänna energisystemstudier 2010-2014

En syntes av forskningsprogrammets sista etapp
Forskningsprogrammet Allmänna energisystemstudier (AES) drevs i olika former åren 1975-2014. Programmet var ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram med syfte att utveckla system- och helhetstänkandet i omställningen av energisystemet. Denna syntes samlar resultaten från projekt finansierade inom programmets sista etapp mellan 2010-2014.

Format: ,
Identifierare ER 2018:10
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2869
Antal:
Ladda ner
Beställ

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Energimyndigheten har fått i uppdrag att analysera den svenska marknaden för energitjänster. Studien avser marknadens storlek, olika typer av energitjänster på marknaden, aktörer, konkurrensförhållanden, drivkrafter, samt lagar och normer som påverkar marknaden. Energimyndigheten har valt att utgå från en bred tolkning av begreppet energitjänster eftersom det bedöms gynna marknadsutvecklingen. Aktörerna inom området och Energimyndigheten är överens om att det behövs fler affärsmodeller med olika typer av energitjänster. Kundernas efterfrågan är dock centralt. En väl fungerande marknad för energitjänster är beroende av ett stort och ökande utbud av olika energitjänster från olika aktörer. Energimyndigheten bedömer också att det finns ett behov av att definiera och klassificera olika typer av energitjänster, för att underlätta för marknadens aktörer.

Format: A4
Identifierare ER2011:06
Utgivningsår 2011
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2294
Antal:
Ladda ner
Beställ

Analys av marknaderna för biodrivmedel

Aktuella marknadsfrågor för första och andra generationens biodrivmedel

Rapporten ämnar att dels ge en nulägesanalys av marknaderna för etanol och FAME, dels ge fördjupningar i vissa aktuella marknadsfrågor. Fördjupningarna innefattar det särskilda tullvillkoret för etanol, marknaden för andra generationens biodrivmedel samt marknadsutvecklingen för etanol och FAME i USA.

Format: A4
Identifierare ER2012:29
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 42
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2468
Antal:
Ladda ner
Beställ

Analys av marknaderna för etanol och biodiesel

Denna rapport analyserar den nuvarande och framtida situationen på marknaderna för etanol och biodiesel, med huvudfokus på hur prissättningen sker. Prisernas påverkan av utbud och efterfrågan i omvärlden, teknisk utveckling och marknadskoncentration studeras och ett resonemang förs kring kopplingen mellan biodrivmedelspriser och priser på råvaror och olja. Vidare kartläggs ett antal prognoser från internationella organisationer för att ge en översiktlig bild av den framtida utvecklingen av utbud, efterfrågan och pris.

Format: A4
Identifierare ER2011:13
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 51
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2323
Antal:
Ladda ner
Beställ

Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten

ÅF-Process har utfört denna studie på uppdrag av Energimyndigheten. Den utgör underlag för Energimyndighetens förstudie om industriell spillvärme: ER 2008:15 Styrmedel för industriell spillvärme.

Denna rapport innehåller analys av styrmedel för att öka incitamenten för spillvärmesamarbeten, översikt över hinder och möjligheter för spillvärmesamarbeten, möjligheten att sätta en enhetlig definition på spillvärme och översikt av gjorda potentialbedömningar.

Format: A4
Identifierare ER2008:16
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2038
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning

Energimyndighetens analysEnergimyndigheten är förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi och ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi. I detta ansvar ligger att göra avvägningar mellan ekonomi, trygghet och miljö i enlighet med energipolitikens mål. I denna rapport redovisas Energimyndighetens syn på ansvarsfrågor kring en trygg energiförsörjning. Med detta avses olika aktörers ansvar för att förebygga och hantera konsekvenser av bl.a. elavbrott, effektbrist, elenergibrist, avbrott i värme¬försörjning, avbrott i gasleveranser, drivmedelsbrist, störningar i den globala oljeförsörjningen m.m. Redovisningen kan användas för att bearbeta otydligheter och underlätta samverkan och samarbete. Ansvarsförhållanden och roller utvecklas kontinuerligt. Uppgifterna i dokumentet var aktuella i januari 2010.

Format: A4
Identifierare ER2010:11
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2176
Ladda ner

Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning

Energimyndighetens analys

Rapporten syftar till att identifiera och klargöra det principiella ansvarsförhållandet dels mellan den offentliga sektorn och energimarknadernas alla aktörer, inklusive energianvändarna, och dels mellan några av den offentliga sektorns aktörer.
Dokumentets ändamål är att på ett lättillgängligt sätt, och som stöd för läsaren, sprida kunskap om
- Vem som översiktligt har ansvar för vad före, under och efter störningar i energiförsörjningen
- Vad som bör göras av olika aktörer, såväl privata som offentliga
- Vilka styrande dokument, inklusive författningar, som finns och vad dessa innebär
- Energimyndighetens strategiska grundsyn kring en trygg energiförsörjning.
Energimyndighetens syn på andra aktörers ansvar och roller kan också tjäna som utgångspunkt för dialoger vid samverkan och samarbete. Dokumentet ersätter tidigare utgåva (ER2010:11).

Format: A4
Identifierare ER2013:25
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 75
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2570
Antal:
Ladda ner
Beställ

Aspekter på vita certifikat

– mot bakgrund av nya förutsättningar och erfarenheter

Ett kvotpliktsystem för energieffektivisering (framöver KEE), eller s.k. vita certifikat, är styrmedel för energieffektivisering som kan sägas vara bredare än specifika styrmedel för något visst marknadsmisslyckande, men snävare än generella styrmedel såsom skatter.
En av Energimyndighetens slutsatser i tidigare utredningar var att det inte gick att finna något sådant marknadsmisslyckande med avseende på energieffektivisering som inte redan omfattades av styrmedel. Denna slutsats bör nu diskuteras på nytt.
Det huvudsakliga budskapet i denna utredning kan sammanfattas med att syfte, mål och design för ett KEE är avgörande för vad systemet kan leverera. Det är ytterst en politisk fråga att först bestämma syftet med ett eventuellt KEE och besluta om dess ramar.

Format: A4
Identifierare ER2015:11
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2680
Antal:
Ladda ner
Beställ

Atomenergi - Bomber och kärnkraft

Drivkraft och kontroverser under 65 år. En del av Energimyndighetens omvärldsanalys

Det svenska kärnkraftsprogrammet startade år 1945, i en tid med förutsättningar som i många avseenden skiljer sig från dagens. En historisk beskrivning över kärnkraftsprogrammet blir därför en tidsresa, där varje generation satt avtryck i sina strävanden att anpassa programmet till sin tids förutsättningar. Under årens lopp har skrivits böcker, vetenskapliga avhandlingar, genomförts parlamentariska utredningar och publicerats hundratals debattinlägg syftande till att beskriva och förklara det svenska kärnkraftsprogrammet. Sannolikt finns inte något mer grundligt genomtröskat område. Ändå hopar sig frågetecknen. Det ställs många varför, men ofta saknas därför.

Rapporten ger en bred belysning över ämnet och fyller i ett antal därför.

Format: A4
Identifierare ER2010:22
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2203
Antal:
Ladda ner
Beställ

Att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering - metoder och verktyg etapp 2

Slutrapport i uthållig kommun – delprojektet fysisk planering för hållbart samhälle

Energimyndigheten bedrev mellan 2009 och 2011, tillsammans med KTH, en aktörsnära forskning inom fysisk planering. Arbetet bedrevs i samverkan med 37 kommuner inom ramen för den andra etappen av programmet Uthållig kommun. Resultatet av det arbetet presenteras i den här slutrapporten. Det finns också beskrivet i en mer publik skrift kallad Fyra stora steg och tjugo små steg (ET2011:53).
Rapporten sammanfattar arbetet i form av en arbetsgång med 4 huvudsteg (”stora” steg) och 20 delsteg (”små steg”). Arbetsgången utgör ett koncentrat av de arbetssteg som genomförts i projektets pilotetapp och huvudetapp i samarbete mellan Energimyndigheten, ett 30-tal svenska kommuner, KTH och andra aktörer. Denna presentationsform svarar upp mot projektets mål att ta fram och tillämpa en verktygslåda med målgruppsanpassade metoder och verktyg. Verktygslådan syftar till att förbättra möjligheterna att integrera hållbarhets- och energifrågor kommunernas översiktliga, strategiska planering.

Format: A4
Identifierare ER2013:06
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 73
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2614
Antal:
Ladda ner
Beställ

Barns känslor och tankar om klimatproblematiken

Många barn är hoppfulla inför klimatfrågan, känner att de kan påverka och att de gör något i vardagslivet för miljön. Även om relativt många känner oro är det få som uppger att de oroar sig så mycket över klimatproblematiken att de mår dåligt. Många barn tycker de borde göra mer för miljön, men få känner sig som dåliga personer på grund av detta. Istället är miljövänligt beteende främst förknippat med glädje över att kunna hjälpa till.

I denna rapport undersöks med hjälp av en enkätstudie hur barn i 12-årsåldern förhåller sig till klimatfrågan. Huvudfokus ligger på vilka känslor barnen upplever inför klimatproblematiken, hur de hanterar negativa känslor samt hur dessa faktorer hänger samman med en känsla av att kunna påverka, psykologiskt välmående och uppgett miljövänligt beteende. Barnens syn på vuxenvärldens hantering av miljöfrågan, barnens kunskap om klimatproblematiken, samt deras attityder till miljövänliga beteenden kartläggs också.

Format: A4
Identifierare ER2010:31
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 325
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2229
Antal:
Ladda ner
Beställ

Barsebäck 2

Underlag inför Energimyndighetens remissvar på de rapporter som ska ligga till grund för regeringens prövning år 2003 av om villkoren för att stänga Barsebäck är uppfyllda

Denna rapport ska utgöra faktaunderlag vid Energimyndighetens remissbehandlning av två konsultrapporter. Konsultrapporterna utförs av J&WEnergi och miljö samt ÅF Energikonsult. Konsultrapporterna ska i sin tur utgöra underlag för riksdagens bedömning av villkoren för stängningen av Barsebäck 2 kan anses vara uppfyllda.; ;Denna rapport behandlar resultaten av det kortsiktiga program för omställning av energisystemet som riksdagen beslutade om år 1997. ; ;Vidare sammanfattas hur Affärsverket svenska kraftnäts insatser påverkat elpriset, tillgången på el för industrin, effektbalansen, klimatet och miljön. Detta med avseende på energipolitikens övergripande mål. I en bilaga till rapporten bifogas den remiss som Energimyndigheten överlämnade till Näringsdepartementet 2003-01-10.

Format: A4
Identifierare ER 14:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 27
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1543
Antal:
Ladda ner
Beställ

Belysningsutmaningen

Redovisning av uppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet
Rapporten är Energimyndighetens redovisning av regeringsuppdrag ”Belysningsutmaningen” som är Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lighting Challenge (GLC). Syftet med Belysningsutmaningen var att genom dialog och aktiviteter öka kunskapsnivån, intresset och andelen energieffektiv belysning i Sverige. I arbetet med detta har Energimyndigheten genomfört seminarier och andra event, faktaunderlag om belysning har tagits fram och förslag till vidare sastningar presenteras.

Format: ,
Identifierare ER 2018:9
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2870
Ladda ner

Biogas in Sweden (Endast som PDF)

Energy source from sustainable waste management

This fact sheet describes the production and use of biogas in Sweden. There are 229 plants that produce biogas and 36 % of the biogas is upgraded to vehicle fuel. Biogas production and utilization, e.g. production of heat, electrical power and vehicle fuel, can function as island solution for waste to energy concepts in cities without gas infrastructure.

Format: A4
Identifierare ET2011:41
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2340
Ladda ner

Bränsleberedskap vid kraftvärme- och värmeverk

Individuell prövning för att fastställa av behovet av beredskapslagring av fossila bränslen vid landets anläggningar för värme- och kraftvärmeproduktion infördes i mitten på 1990-talet. I början på 2000 talet upphörde skyldigheten att beredskapslagra fossila bränslen för en krigssituationen. I föreliggande rapport redovisas resultatet av den studie som gjorts över hur försörjningstryggheten, vad avser fossila bränslen, utvecklats under se senaste fem åren, det vill säga sedan den individuella prövningen upphörde.

Under år 2000-2001 genomfördes även en studie av hur det som benämndes BRA-bränslen användes i värme- och kraftvärmeproduktionsanläggningarna i landet. BRA stod för bio-, retur- och avfallsbränslen. I den studiens slutrapport belystes bland annat försörjningstryggheten vad avser dessa bränslen. Ett delsyfte med nu genomförd studie var att belysa om och hur försörjningstryggheten har förändrats vad avser nämnda bränslefraktioner.

Format: A4
Identifierare ER2007:43
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 107
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2006
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bränsleförsörjning i spåren av Gudrun

Under helgen den 8-9 januari 2005 drog stormen Gudrun in över delar av södra och mellersta Sverige. Skadorna på bland annat skog och stora delar av infrastrukturen för el och telefoni blev omfattande.;
Ett stort antal aktiviteter initierades i syfte att mildra stormens konsekvenser. En av effekterna bestod i en ökad efterfrågan på drivmedel som främst utgjordes av behovet att driva alla de reservkraftsaggregat som placerats ut för att lösa störningarna i ordinarie elförsörjning. Det behövdes även ansenliga mängder drivmedel för att driva fordon och skogsmaskiner som arbetade med röjningen av all stormfälld skog. ;Rapporten sammanställer några av de samarbeten som etablerades samt redovisar ett antal identifierade problem, erfarenheter och slutsatser för framtiden inom drivmedelsförsörjningen.

Format: A4
Identifierare ER2005:39
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 123
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1752
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 437