Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 101 - 125 av 427

Energimyndighetens årsredovisning 2015

Energimyndighetens årsredovisning 2015 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser med grafik.

Format: .
Identifierare ER2016:01
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 191
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2732
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2016

Energimyndighetens årsredovisning 2016 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser.

Format: .
Identifierare ER 2017:1
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 126
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2797
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2017

Energimyndighetens årsredovisning för 2017.

Format: ,
Identifierare ER 2018:1
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 464
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2862
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energipriser på el och naturgas

1 januari 1997 - 1 januari 2007

I rapporten redovisas de tidsserier som finns tillgängliga för perioden 1 januari 1997 – 1 januari 2007 avseende priset på el- och naturgas. Statistik över priser på el och naturgas har samlats in halvårsvis sedan den 1 januari 1997. Undersökningstillfällena har varit den 1 januari och den 1 juli. De priser som redovisas i rapporten är så kallade punktpriser, dvs. det pris som gällde på den angivna dagen. Priser finns redovisade för ett flertal olika typkunder avseende såväl industri som hushåll. Vid insamlingen den 1 juli 2007 kommer en ny metod att börja tillämpas, vilken beskrivs i rapporten.

Format: A4
Identifierare ER2007:10
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 244
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1899
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisektorns miljöpåverkan och arbete med miljöfrågor

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapoprt tillET2007:21 Energi som miljömål

Rapporten innehåller en genomgång av energisektorns påverkan på miljön, såväl idag som i framtiden. Både energitillförsel och energianvändningen berörs liksom hur det kopplar till det svenska miljömålssystemet. Rapporten är ett av flera underlag till ”Energi som miljömål” (ET 2007:21)

Format: A4
Identifierare ER2007:16
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1916
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2013

Energy statistics for multi-dwelling buildings 2013

Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ES2014:03
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 100
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2627
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2013

Energy statistics for non-residential premises 2013

Officiell statistik över energianvändning i lokaler. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ES2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2626
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2014

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings 2014

Officiell statistik över energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Format: _
Identifierare ES2015:06
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2696
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2014

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Format: _
Identifierare ES2015:07
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 192
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2702
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat

Majoriteten av världens forskare är eniga om att klimatet håller på att förändras. För Sveriges del innebär det att det blir mildare och regnigare vintrar samt torrare somrar med fler dagar med temperaturer över 20 oC. Samtidigt medför förändringarna att antalet extrema vädersituationer kan komma att öka. Sammantaget kommer detta att påverka och förändra förutsättningarna för tillförsel och användning av energi. Detta kommer att ställa krav på ytterligare åtgärder för att förbättra förmågan att förhindra och hantera energikriser. Eftersom en trygg energiförsörjning berör så många så kommer insatser på nationell, regional och kommunal nivå att behövas. Samtidigt som både privata och offentliga aktörer måste involveras.

Format: A4
Identifierare ER2008:20
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 146
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2048
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisystemstudier

Förslag till prioriterade områden och aktiviteter för forskningsområdet energisystemstudier.

Rapporten redovisar förslag till strategiska forskningssatsningar, prioriterade områden och aktiviteter, inom området energisystemstudier. Rapporten är ett bidrag till Energimyndighetens arbete, med särskild syftning på det så kallade Fokus III-projektet, och är skriven inom ramen för utvecklingsplattformen för energisystemstudier (UPSystem). I UPSystem har man försökt identifiera kunskapsproblem av betydelse för energisystemets långsiktiga utveckling. Systemperspektiv bör slå igenom inom, och inte minst mellan, alla temaområden inom Energimyndighetens EFUD-verksamhet. Att utnyttja systemsamband och undvika suboptimeringar är inte ett särintresse för en systemplattform och temaområdet energisystemstudier utan en avgörande framgångsfaktor inom energimyndighetens hela ansvarsområde.

Format: A4
Identifierare ER2009:21
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2107
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energitillförsel och energihushållning i samverkan

Linköpings universitet har inom programmet Uthållig kommun genomfört energisystemanalyser i var och en av de fem medverkande kommunerna. Syftet med den här rapporten är att i en syntes av materialet från de tidigare rapporterna sammanställa resultat som kan vara till nytta för kommuner, energibolag, industrier, fastighetsägare m fl runt om i landet. Avsikten är att ge kunskaper som underlättar genomförandet av verkningsfulla förändringar av energitillförsel och energianvändning mot ökad uthållighet. ;Rapporten innehåller följande tre huvudmoment:

Analys av möjligheter att uppnå en mer uthållig energitillförsel: Hur kan de olika kommunerna utveckla sina energisystem mot en ökad uthållighet? Studierna behandlar i första hand fjärrvärmeproduktionen men också enskild uppvärmning.

Analys av möjligheter att minska energianvändningen: Hur kan olika aktörer i kommunerna effektivisera sin el- och energianvändning? Studierna rör främst industrier men även fastigheter.

Analys av organisatoriska förutsättningar samt samverkansmöjligheter mellan aktörer på den lokala arenan: Hur kan kommunen genom samarbete med lokala aktörer stimulera utvecklingen av energi- och miljöarbetet i kommunen?

Format: A4
Identifierare ER2006:15
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 116
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1809
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energitjänster i Sverige

Format: A4
Identifierare ER2013:22
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 71
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2552
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2009 Presentationer-pictures

The set of OH-pictures contains all 62 diagrams in Energy in Sweden 2009. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2215
Ladda ner

Energy in Sweden 2010 Presentationer-pictures

The set of OH-pictures contains all 59 diagrams in Energy in Sweden 2010. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2261
Ladda ner

Energy in Sweden 2011 Presentationer-pictures (Endast PDF)

The set of OH-pictures contains all 68 diagrams in Energy in Sweden 2011. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2391
Ladda ner

Energy in Sweden 2012 Presentationer-pictures

The set of OH-pictures contains all 30 diagrams in Energy in Sweden 2012. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2481
Ladda ner

Energy preformance contracting - en modell för minskad energianvändnin

Inventering av utförda projekt i offentliga lokaler och industrilokaler

EPC (Energy Performance Contracting) är en metod som kan användas för att få till stånd energieffektiviseringsåtgärder i offentliga lokaler och industrilokaler, och därigenom bidra till minskad energianvändning och miljöpåverkan.

För att undersöka vilken potential EPC har att bidra till att uppfylla de svenska miljömålen har IVL utfört uppdrag från Energimyndigheten (offentliga lokaler) och Naturvårdsverket (industrilokaler). I uppdragen ingick att kartlägga genomförda EPC-projekt och beräkna förändringen i energianvändning och miljöpåverkan. Resultaten från de två projekten redovisas gemensamt i denna rapport.

Format: A4
Identifierare ER2007:35
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 54
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1995
Antal:
Ladda ner
Beställ

Erfarenheter efter Gudrun - Reservkraft, prioritering och ö-drift med

Under helgen den 8-9 januari drog stormen Gudrun in över Sverige och orsakade omfattande skador. Ett av de områden som drabbades hårt av stormen var eldistributionen vilket gav till följd att många aktörer i vårt samhälle agerade och vidtog åtgärder för att lösa situationen för drabbade. Bland annat placerades en mängd reservkraftaggregat ut som i flera fall kom att prioriteras då resurserna inledningsvis var knappa. På flera ställen byggdes ”öar” som driftades med reservkraft i syfte att försörja en större mängd drabbade kunder.;Rapporten beskriver vad som hände och sammanställer erfarenheter och slutsatser för framtiden.

Format: A4
Identifierare ER2005:32
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 107
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1743
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ett aktörsperspektiv på energianvändningen

Bearbetning av statistik för att analysera energikonsumenters utsatthet för energipriser

Energimyndigheten vill utveckla sin förståelse för hur energikonsumenters situation kan påverkas av förändringar i energipriser och energitillförsel. Denna rapport är ett första försök att redovisa och analysera vilka konsumentkategorier som har störst energiutgifter. Sveriges energianvändning har fördelats med hjälp av officiell statistik på fem konsumentkategorier: jordbruk, skogsbruk och fiske; industri; offentlig verksamhet; privata tjänster; hushåll. Med detta som utgångspunkt har energiutgifter för dessa kategorier uppskattas med grova antaganden som grund. En mer detaljerad bild av hushållens utsatthet framgår.

Format: A4
Identifierare ER2014:07
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2606
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2012

En rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att lämna förslag till hur EU:s system för handel med utsläppsrätter bör utvecklas efter 2012 utifrån den övergripande inriktningen om fortsatt minskade utsläpp i syfte att uppnå klimatkonventionens långsiktiga mål. Myndigheternas rekommendationer till svenska positioner avseende utvecklingen av EU:s utsläppshandelssystem efter 2012 har sin grund i en omfattande analys uppdelad i sju delar: EU:s handelssystem och dess långsiktiga syfte (kap.3), handelssystemets koppling till andra system (kap. 4), omfattning av handelssystemet (kap. 5), tilldelning av utsläppsrätter (kap. 6), utsläppsrättsmarknadens funktion (kap. 7) samt handelssystemets påverkan på industrin (kap. 8).

Format: A4
Identifierare ER2006:45
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1862
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter och Kyotoprotokollets projek

Denna rapport handlar om ett EU-direktiv, det s k länkdirektivet, som kopplar samman EU:s handelssystem och Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer, JI och CDM. Direktivet innebär att företag inom den handlande sektorn i EU kan använda utsläppsminskningsenheter från projekt under gemensamt genomförande (JI) eller certifierade utsläppsminskningar från mekanismen för ren utveckling (CDM) för att klara sina åtaganden. Rapporten innehåller bland annat:
en marknadsanalys, t ex förväntade prisnivåer på olika utsläppsrätter,
en analys av vilka effekter ett tak på användandet av projektbaserade mekanismer kan ha, en diskussion om dubbelräkning, dvs hur man kan hantera projekt som sker inom den handlande sektorn, en beskrivning hur utsläppsrätter från JI och CDM ska hanteras i registret

Format: A4
Identifierare ER2005:03
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1684
Antal:
Ladda ner
Beställ

Extrema väderhändelser o klimatförändringens effekter på energisystem

Slutrapportering av regeringsuppdrag

Denna rapport är en slutredovisning av regeringsuppdraget att utreda energisystemets sårbarhet inför extrema väderhändelser såsom översvämningar, stormar, ras och skred.

Rapporten beskriver översiktligt viktiga processer i energisystemet och på vilket sätt dessa kan påverkas av ett förändrat klimat och extremt väder. En slutsats är att klimatförändringen inte medför att några nya hot kommer att uppstå. I stället kommer sannolikheten och konsekvenserna av vissa hot att öka i några eller alla delar av landet och på nya platser där hotet inte funnits tidigare. Det förändrade normalläget leder också till ett ökat slitage på produktionsanläggningar och energiinfrastruktur, och det påverkar och förändrar förutsättningarna för tillförsel och användning av energi.

Effekterna av klimatförändringen och dess konsekvenser för energiförsörjningen ska hanteras inom befintlig lagstiftning och de ansvar som gäller inom energisektorn.

Format: A4
Identifierare ER2009:33
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 159
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2142
Antal:
Ladda ner
Beställ

Finansiella elmarknaden, OBS! 2 delar

Regeringen har uppdragit åt Energimyndigheten att analysera den finansiella elmarknaden, inklusive marknaderna för utsläppsrätter och elcertifikat. I rapporten redovisar Energimyndigheten en fördjupad analys av den nordiska finansiella elmarknaden och myndigheten lämnar ett antal konkreta förslag till hur den finansiella elmarknadens effektivitet skulle kunna förbättras. Det normsystem som gäller för den finansiella elmarknaden gås igenom, likaså tillämpningen, marknadsövervakningen och tillsynen av detsamma. En aktörs- och likviditetsgenomgång görs också. Energimyndigheten kan konstatera att den finansiella elmarknaden relativt andra råvarumarknader fungerar väl, men att den har vissa brister med avseende på exempelvis transparens och insyn, myndigheters hantering av marknadspåverkande information, och tydliga och harmoniserade regler. Mot bakgrund av den analys som genomförts föreslås ett antal åtgärder för att förbättra den finansiella elmarknadens effektivitet. Förslagen är inriktade på förtroendeskapande åtgärder, hantering av marknadspåverkande information, genomlysning av tillämpning av regelverk, samt förstärkning av tillsyn och harmonisering av regelverk.

Format: A4
Identifierare ER2006:28
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1828
Antal:
Ladda ner
Beställ

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020

I rapporten redovisas Energimyndighetens uppdrag rörande ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 2002
Rapport innehåller bland annat:
• Förslag till justeringar av kvotkurva för att möjliggöra ambitionshöjning.
• Bedömning om vilka konsekvenser som ambitionshöjningen skulle kunna få på elcertifikatpris, elpris och elkonsumenter i Sverige med utgångspunkt i rapporten ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015” (ER2014:04).
• Konsekvenser för tillståndsprocesser, resursförsörjning m.m.

Format: A4
Identifierare ER2015:07
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2662
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 101 - 125 av 427