Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 101 - 125 av 437

Energimyndighetens metodik för långsiktiga energiprognoser

Energimyndigheten tar kontinuerligt fram prognoser över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Denna rapport presenterar den stegvisa arbetprocessen och de modeller som används vid framtagandet av långsiktiga prognoser över energitillförseln och energianvändning.

Format: A4
Identifierare ER2005:36
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1763
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens stöd till vindkraft

En sammanställning av forsknings- och främjandeverksamheten 2010-2014

Under senare år har vindkraften blivit en allt mer etablerad del av det svenska energisystemet. Vid sidan av elcertifikatsystemet, som är det viktigaste styrmedlet för att stötta framväxten av förnybar el, gör Energimyndigheten också en rad andra insatser för att på olika sätt utveckla och öka kunskapen om vindkraft.

Denna rapport är en första gemensam sammanställning av Energimyndighetens forsknings- och marknadsintroduktionsstöd liksom övriga främjandeinsatser. Kartläggningen omfattar alla beslut om stöd under åren 2010-2014, och rapporten omfattar därmed myndighetens stöd för att främja en god utveckling på vindkraftsområdet den senaste femårsperioden. Förhoppning är att sammanställningen bidrar till en mer komplett bild av myndighetens olika satsningar på vindkraftsområdet.

Format: A4
Identifierare ER2015:16
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2686
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2013

Format: A4
Identifierare ER2014:01
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 213
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2583
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens Årsredovisning 2014

Energimyndighetens årsredovisning 2014 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser med grafik.

Format: A4
Identifierare ER2015:01
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 170
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2670
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2015

Energimyndighetens årsredovisning 2015 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser med grafik.

Format: .
Identifierare ER2016:01
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 191
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2732
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2016

Energimyndighetens årsredovisning 2016 innehåller resultatredovisning för verksamheten och finansiell redovisning. I den inledande delen lyfter vi några av årets leveranser.

Format: .
Identifierare ER 2017:1
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 126
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2797
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens årsredovisning 2017

Energimyndighetens årsredovisning för 2017.

Format: ,
Identifierare ER 2018:1
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 464
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2862
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energipriser på el och naturgas

1 januari 1997 - 1 januari 2007

I rapporten redovisas de tidsserier som finns tillgängliga för perioden 1 januari 1997 – 1 januari 2007 avseende priset på el- och naturgas. Statistik över priser på el och naturgas har samlats in halvårsvis sedan den 1 januari 1997. Undersökningstillfällena har varit den 1 januari och den 1 juli. De priser som redovisas i rapporten är så kallade punktpriser, dvs. det pris som gällde på den angivna dagen. Priser finns redovisade för ett flertal olika typkunder avseende såväl industri som hushåll. Vid insamlingen den 1 juli 2007 kommer en ny metod att börja tillämpas, vilken beskrivs i rapporten.

Format: A4
Identifierare ER2007:10
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 244
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1899
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisektorns miljöpåverkan och arbete med miljöfrågor

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapoprt tillET2007:21 Energi som miljömål

Rapporten innehåller en genomgång av energisektorns påverkan på miljön, såväl idag som i framtiden. Både energitillförsel och energianvändningen berörs liksom hur det kopplar till det svenska miljömålssystemet. Rapporten är ett av flera underlag till ”Energi som miljömål” (ET 2007:21)

Format: A4
Identifierare ER2007:16
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1916
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2013

Energy statistics for multi-dwelling buildings 2013

Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ES2014:03
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 100
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2627
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2013

Energy statistics for non-residential premises 2013

Officiell statistik över energianvändning i lokaler. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ES2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2626
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2014

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings 2014

Officiell statistik över energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Format: _
Identifierare ES2015:06
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2696
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2014

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Format: _
Identifierare ES2015:07
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 192
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2702
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat

Majoriteten av världens forskare är eniga om att klimatet håller på att förändras. För Sveriges del innebär det att det blir mildare och regnigare vintrar samt torrare somrar med fler dagar med temperaturer över 20 oC. Samtidigt medför förändringarna att antalet extrema vädersituationer kan komma att öka. Sammantaget kommer detta att påverka och förändra förutsättningarna för tillförsel och användning av energi. Detta kommer att ställa krav på ytterligare åtgärder för att förbättra förmågan att förhindra och hantera energikriser. Eftersom en trygg energiförsörjning berör så många så kommer insatser på nationell, regional och kommunal nivå att behövas. Samtidigt som både privata och offentliga aktörer måste involveras.

Format: A4
Identifierare ER2008:20
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 146
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2048
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisystemstudier

Förslag till prioriterade områden och aktiviteter för forskningsområdet energisystemstudier.

Rapporten redovisar förslag till strategiska forskningssatsningar, prioriterade områden och aktiviteter, inom området energisystemstudier. Rapporten är ett bidrag till Energimyndighetens arbete, med särskild syftning på det så kallade Fokus III-projektet, och är skriven inom ramen för utvecklingsplattformen för energisystemstudier (UPSystem). I UPSystem har man försökt identifiera kunskapsproblem av betydelse för energisystemets långsiktiga utveckling. Systemperspektiv bör slå igenom inom, och inte minst mellan, alla temaområden inom Energimyndighetens EFUD-verksamhet. Att utnyttja systemsamband och undvika suboptimeringar är inte ett särintresse för en systemplattform och temaområdet energisystemstudier utan en avgörande framgångsfaktor inom energimyndighetens hela ansvarsområde.

Format: A4
Identifierare ER2009:21
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2107
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energitillförsel och energihushållning i samverkan

Linköpings universitet har inom programmet Uthållig kommun genomfört energisystemanalyser i var och en av de fem medverkande kommunerna. Syftet med den här rapporten är att i en syntes av materialet från de tidigare rapporterna sammanställa resultat som kan vara till nytta för kommuner, energibolag, industrier, fastighetsägare m fl runt om i landet. Avsikten är att ge kunskaper som underlättar genomförandet av verkningsfulla förändringar av energitillförsel och energianvändning mot ökad uthållighet. ;Rapporten innehåller följande tre huvudmoment:

Analys av möjligheter att uppnå en mer uthållig energitillförsel: Hur kan de olika kommunerna utveckla sina energisystem mot en ökad uthållighet? Studierna behandlar i första hand fjärrvärmeproduktionen men också enskild uppvärmning.

Analys av möjligheter att minska energianvändningen: Hur kan olika aktörer i kommunerna effektivisera sin el- och energianvändning? Studierna rör främst industrier men även fastigheter.

Analys av organisatoriska förutsättningar samt samverkansmöjligheter mellan aktörer på den lokala arenan: Hur kan kommunen genom samarbete med lokala aktörer stimulera utvecklingen av energi- och miljöarbetet i kommunen?

Format: A4
Identifierare ER2006:15
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 116
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1809
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energitjänster i Sverige

Format: A4
Identifierare ER2013:22
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 71
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2552
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2009 Presentationer-pictures

The set of OH-pictures contains all 62 diagrams in Energy in Sweden 2009. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2215
Ladda ner

Energy in Sweden 2010 Presentationer-pictures

The set of OH-pictures contains all 59 diagrams in Energy in Sweden 2010. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2261
Ladda ner

Energy in Sweden 2011 Presentationer-pictures (Endast PDF)

The set of OH-pictures contains all 68 diagrams in Energy in Sweden 2011. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2391
Ladda ner

Energy in Sweden 2012 Presentationer-pictures

The set of OH-pictures contains all 30 diagrams in Energy in Sweden 2012. The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2481
Ladda ner

Energy preformance contracting - en modell för minskad energianvändnin

Inventering av utförda projekt i offentliga lokaler och industrilokaler

EPC (Energy Performance Contracting) är en metod som kan användas för att få till stånd energieffektiviseringsåtgärder i offentliga lokaler och industrilokaler, och därigenom bidra till minskad energianvändning och miljöpåverkan.

För att undersöka vilken potential EPC har att bidra till att uppfylla de svenska miljömålen har IVL utfört uppdrag från Energimyndigheten (offentliga lokaler) och Naturvårdsverket (industrilokaler). I uppdragen ingick att kartlägga genomförda EPC-projekt och beräkna förändringen i energianvändning och miljöpåverkan. Resultaten från de två projekten redovisas gemensamt i denna rapport.

Format: A4
Identifierare ER2007:35
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 54
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1995
Antal:
Ladda ner
Beställ

Erfarenheter efter Gudrun - Reservkraft, prioritering och ö-drift med

Under helgen den 8-9 januari drog stormen Gudrun in över Sverige och orsakade omfattande skador. Ett av de områden som drabbades hårt av stormen var eldistributionen vilket gav till följd att många aktörer i vårt samhälle agerade och vidtog åtgärder för att lösa situationen för drabbade. Bland annat placerades en mängd reservkraftaggregat ut som i flera fall kom att prioriteras då resurserna inledningsvis var knappa. På flera ställen byggdes ”öar” som driftades med reservkraft i syfte att försörja en större mängd drabbade kunder.;Rapporten beskriver vad som hände och sammanställer erfarenheter och slutsatser för framtiden.

Format: A4
Identifierare ER2005:32
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 107
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1743
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ett aktörsperspektiv på energianvändningen

Bearbetning av statistik för att analysera energikonsumenters utsatthet för energipriser

Energimyndigheten vill utveckla sin förståelse för hur energikonsumenters situation kan påverkas av förändringar i energipriser och energitillförsel. Denna rapport är ett första försök att redovisa och analysera vilka konsumentkategorier som har störst energiutgifter. Sveriges energianvändning har fördelats med hjälp av officiell statistik på fem konsumentkategorier: jordbruk, skogsbruk och fiske; industri; offentlig verksamhet; privata tjänster; hushåll. Med detta som utgångspunkt har energiutgifter för dessa kategorier uppskattas med grova antaganden som grund. En mer detaljerad bild av hushållens utsatthet framgår.

Format: A4
Identifierare ER2014:07
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2606
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2012

En rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att lämna förslag till hur EU:s system för handel med utsläppsrätter bör utvecklas efter 2012 utifrån den övergripande inriktningen om fortsatt minskade utsläpp i syfte att uppnå klimatkonventionens långsiktiga mål. Myndigheternas rekommendationer till svenska positioner avseende utvecklingen av EU:s utsläppshandelssystem efter 2012 har sin grund i en omfattande analys uppdelad i sju delar: EU:s handelssystem och dess långsiktiga syfte (kap.3), handelssystemets koppling till andra system (kap. 4), omfattning av handelssystemet (kap. 5), tilldelning av utsläppsrätter (kap. 6), utsläppsrättsmarknadens funktion (kap. 7) samt handelssystemets påverkan på industrin (kap. 8).

Format: A4
Identifierare ER2006:45
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1862
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 101 - 125 av 437