Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 126 - 150 av 409

Fjärrvärmen på värmemarknaderna

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett frågor kring en framtida uppföljning av fjärrvärmesektorn. Uppdragets övergripande syfte har varit att föreslå en modell för en uppföljning av fjärrvärmeföretagen. I uppdraget ingick också att belysa orsakerna till pris- och kostnadsskillnaderna mellan fjärrvärmeföretagen, att bedöma riskerna för s.k. korssubventionering och åtgärder för att motverka sådan subventionering.

Förslagen är att uppföljningen dels inriktas på en förbättrad prisinformation, dels på mätningar av produktivitetsutvecklingen. Vidare föreslås att tre olika aspekter för ökad konkurrens utreds närmare. Dels frågan om särredovisning av fjärrvärme, dels möjligheterna och regelverket för tredjepartstillträde till distributionsnätet, dels formerna för en eventuell framtida pristillsyn.

Format: A4
Identifierare ER 19:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 39
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1339
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fler konsekvenser av Gudrun och vad kunde hänt om...

En studie av stormen Gudrun med fokus på konsekvenser som är svåra att mäta i pengar samt vad hade hänt om...!

Under stormen Gudrun drabbades delar av södra Sverige av det värsta ovädret i mannaminne. Vad hände egentligen under Gudrun när det gäller konsekvenser som inte enkelt kan mätas i pengar? Rapporten beskriver konsekvenser som kan vara direkt kvantifierbara men de kan även vara i princip omöjliga att mäta i pengar eller annat konkret värde, exempelvis personskador, dödsfall, miljöskador samt ökade risker. Rapporten belyser också vad som kunde ha hänt om Gudrun inträffat i en period med i övrigt mycket besvärliga väderförhållanden med bl.a. nederbörd, omslag till kallare väder etcetera. Rapporten syftar, tillsammans med övriga erfarenhetssammanställningar efter Gudrun, till att beskriva konsekvenser, erfarenheter och slutsatser som underlag för framtida planering av ändamålsenliga förebyggande och avhjälpande åtgärder inom energiområdet.

Format: A4
Identifierare ER2006:08
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 62
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1792
Antal:
Ladda ner
Beställ

Flexibla mekanismer i det internationella klimatsamarbetet, 2015 till 2030 och framåt

Statens energimyndighet har i regleringsbrevet för 2014 fått regeringens uppdrag att redovisa en analys av hur flexibla mekanismer i det internationella klimatsamarbetet kan utformas och utvecklas från 2015 till 2030. I rapporten ges konkreta förslag om dels hur de internationella flexibla mekanismer som utvecklats under FN:s klimatkonvention kan vidareutvecklas, dels angående utveckling av nya marknadsbaserade mekanismer. Vidare diskuteras hur Sverige genom fortsatta svenska insatser och bidrag till utvecklingsarbete, samt genom att agera inom FN-förhandlingarna, kan bidra till denna utveckling och därmed fortsätta ett långt och obrutet engagemang för de flexibla mekanismernas utveckling som trovärdiga instrument i det internationella klimatsamarbetet.

Format: A4
Identifierare ER2014:28
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 115
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2644
Antal:
Ladda ner
Beställ

Flexibla mekanismer och mål i klimatpolitiken

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt lämnat ett underlag till utvärderingen av Sveriges klimatstrategi, kontrollstation 2004.;Delrapport 3 handlar om de ekonomiska och miljömässiga effekterna av att integrera mekanismerna i delmålet för perioden 2008-2012. Nationella åtgärder och nationella mål sätts i ett internationellt sammanhang. En slutsats i studien är att EU:s kommande handelssystem förändrar förutsättningarna för att sätta nationella utsläppsmål. I rapporten föreslås att nuvarande svenska målkonstruktion ersätts med ett s.k. avräkningsmål. Den föreslagna målkonstruktionen innebär att utsläppen i de sektorer som omfattas av EU:s handelssystem inte regleras i det svenska utsläppsmålet. Det är istället EU:s utsläppstak inom ramen för handelsystemet som reglerar de sammanlagda utsläppen. Förslaget innebär vidare att de utsläppsrätter som tilldelas gratis ska relateras till utsläppen i de övriga sektorerna. Rapporten innehåller också en beskrivning och analys av de projektbaserade mekanismerna .

Format: A4
Identifierare ER22:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 326
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1651
Antal:
Ladda ner
Beställ

Funktionskrav inom elförsörjningen

Efter stormen Gudrun i januari 2005 infördes flera nya bestämmelser i ellagen (1997:857). Ändringarna innebar bland annat krav på att inga elavbrott får vara längre än 24 timmar efter den 1 januari 2011 och att skadestånd i form av avbrottsersättning schablonmässigt och automatiskt ska betalas till de elkunder som drabbas av elavbrott längre än 12 timmar. Det funktionskrav som infördes skapade därmed nya förutsättningar för såväl elnätföretagen som elanvändarna. Nu finns en gemensam och tydlig leveranssäkerhetsnivå som alla måste förhålla sig till.

Rapporten sammanställer vunnen kunskap och erfarenheter av funktionskravet och kravet på avbrottsersättning, men även de övriga ändringarna i ellagen som infördes den 1 januari 2006 kommenteras.

Format: A4
Identifierare ER2009:23
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 109
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2099
Antal:
Ladda ner
Beställ

Funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer inom energiförsörjningen

Energimyndigheten har under 2013-2014 låtit genomföra en utredning av funktionskrav
och grundläggande säkerhetsnivåer (GSN) inom energiförsörjningen. GSN är ett uttryck för en verksamhets förmåga och robusthet att motstå och hantera både vardagliga och allvarliga störningar. Huvudsyftet har varit att inventera, analysera och redovisa nuvarande funktionskrav inom drivmedels-, värme-, energigas- och elförsörjningen.
Totalt har 18 funktionskrav identifierats. För att stärka funktionaliteten inom energiförsörjningen föreslår utredningen tre nya funktionskrav som rör drivmedels- och värmeförsörjningen. Dessutom identifieras en rad behov som gäller samtliga energislag.
Denna rapport är den övergripande slutrapporten från utredningen.

Format: A4
Identifierare ER2015:04
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2652
Antal:
Ladda ner
Beställ

Färdplan 2050 - bostäder och lokaler

Energimyndighetens underlag till Naturvårdsverkets uppdrag för en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050

Energimyndigheten har tagit fram ett underlag till en färdplan för att sektorn bostäder och lokaler inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Underlaget består av en referensbana för energianvändningen som utgår från den senaste långsiktsprognosen. I rapporten ingår även en analys över vilka kostandseffektiva förändringar eller ytterligare styrmedel som krävs för att sektorn sak nå klimatvisonen till år 2050.

Format: A4
Identifierare ER2012:28
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 123
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2463
Antal:
Ladda ner
Beställ

Färdplan 2050 - el- och fjärrvärmeproduktion

Energimyndighetens underlag till Naturvårdsverkets uppdrag för en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050

Energimyndighetens underlag för sektorn el- och fjärrvärmeproduktion till Naturvårdsverkets uppdrag med en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050

Format: A4
Identifierare ER2012:30
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2464
Antal:
Ladda ner
Beställ

För- och nackdelar med en utvidgning av elcertifikats-marknaden

En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013

I regleringsbrevet för 2013 har Energimyndigheten fått i uppdrag att bidra till fortsatt analys och praktiska förberedelser för ett eventuellt samarbete med andra medlemsländer. Den här rapporten utgör Energimyndighetens redovisning av den del av uppdraget som efterfrågat en analys av för- och nackdelar med att utvidga elcertifikatsmarknaden till fler länder.

Format: A4
Identifierare ER2013:27
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2561
Antal:
Ladda ner
Beställ

För ökad transparens och effektivitet i energibeskattningen

Energibeskattningens successiva framväxt med anpassningar till en bred flora av uppkommande problem har lett till en svåröverskådlig skatte- och avgiftsstruktur som kännetecknas av en hög grad av instabilitet och bristande effektivitet. Detta är ett skäl att förutsättningslöst analysera en alternativ utformning.;Överväganden i denna rapport har lett till slutsatsen att det vore motiverat att separera fiskal energibestkattning från sådana åtgärder på energiområdet som går ut på att korrigera energipriserna för miljökostnader som marknaden inte själv refistrerar. Justeringar för sådana så kallade externa effekter syftar till att förmå företag och hushåll att ta hänsyn också till dessa kostnader i sitt beteende. Tudelningen mellan fiskala och mijömässiga dimensioner skulle göra det möjligt att skapa en mer transparent och rationell energibeskattning genom att särskilda instrument avdelades för respektive mål.

Format: A4
Identifierare ER 17:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 72
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1492
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förbrukningsdämpande åtgärder inom vägtransportsektorn i krissituation

Förbrukningsdämpande åtgärder inom vägtransport-sektorn i krissituationer

Beskrivning och översiktlig analys av åtgärder för att minska förbrukningen av drivmedel

Energimyndigheten har bland annat ansvar för att i en krissituation kunna vidta ransoneringar och andra regleringar avseende användning av energi. I en framtida bristsituation på drivmedel blir det, med erfarenhet från den internationella hanteringen av orkanerna Rita och Katrina år 2005, troligen aktuellt att både använda de svenska beredskapslagren och att vidta åtgärder för att dämpa förbrukningen. Avsikten med denna rapport är att redovisa vilka tänkbara åtgärder med inriktning på vägtransportsektorn som skulle kunna vidtas vid drivmedelbrist. Ett urval av de åtgärder som redovisas i rapporten kommer att bearbetas ytterligare och förberedas så att de kan användas i en krissituation.

Format: A4
Identifierare ER2009:02
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2072
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förbättrad biobränslestatistik

Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi. En viktig del i detta ansvar är att utveckla den officiella energistatistiken i enlighet med användarnas behov och krav.
I denna förstudie presenterar Energimyndigheten problem och brister i den officiella energistatistiken samt ger förslag på en rad förbättringsåtgärder med tillhörande kostnadsuppskattningar. Utifrån en prioritering mellan åtgärdsförslagen redovisas också ett förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med att utveckla den officiella biobränslestatistiken.
Energimyndigheten ser att åtgärder bör prioriteras till (1) indelning av biobränslen, (2) förnybart avfall, (3) systematiska skillnader mellan preliminär och slutlig statistik och (4) energibalanser.

Format: A4
Identifierare ER2008:27
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 54
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2096
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen

I december 2004 fick Boverket i uppdrag av regeringen att i samverkan med Energimyndigheten och Naturvårdsverket analysera och ge förslag till hur ytterligare energieffektiviseringar kan åstadkommas i bebyggelsen. Rapporten ”Förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen” är Energimyndighetens underlagsrapport till Boverket.

Rapportens fokus är att beskriva hur man kan åstadkomma ytterligare energieffektiviseringar på ett kostnadseffektivt sätt. Viktiga utgångspunkter har varit vilka mål som skall uppnås, systemeffekter och s.k. retureffekter. Förutom att beskriva åtgärdsmöjligheter har stor vikt lagts vid att beskriva hur utformningen av styrmedlet påverkar kostnadseffektiviteten.

För att stärka de befintliga styrmedlen lägger Energimyndigheten förslag om individuell mätning och reducerad fastighetsskatt vid energieffektiv nybyggnation. Myndigheten ger också en rad uppslag inför en fortsatt informationssatsning i samband med omprövningen av 2002 års energipolitiks beslut.

I princip rekommenderar Energimyndigheten generella lösningar, vilka inte pekar ut enskilda tekniker eller åtgärder. Generella lösningar bedöms ha större potential till kostnadseffektivitet. Risken att satsa på fel teknik bedöms också vara mindre.

Format: A4
Identifierare ER2005:27
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 196
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1728
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förbättrad energihushållning inom industrin

Revdering av PFE och konsekvensändringar i miljöbalken

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå möjliga revideringar av program för energieffektivisering inom energiintensiva företag (PFE), och konsekvensändringar i miljöbalken. Energimyndigheten anser det vara svårt att föreslå en revidering av PFE som motsvarar miljöbalkens krav. Det finns ingen tydlig praxis på vilka principer energihushållningskravet i miljöbalken ska tillämpas. För att göra ändringar av kravnivåer och antal energislag som ingår i PFE krävs ändring av energibeskattningen, vilket

Energimyndigheten anser ligga utanför detta uppdrag. För att uppnå en bättre samordning mellan de generella ekonomiska styrmedlen, miljöbalken, men även informativa insatser, föreslår Energimyndigheten en generell förordning för energihushållning enligt miljöbalken. Den ska fungera som ett stöd till de ekonomiska styrmedlen genom att tillämpa kunskapskravet i miljöbalken för att höja företagens kunskap och medvetenhet genom ett systematiskt energiarbete. Energimyndigheten föreslås bli tillsynsvägledande myndighet för energihushållningsfrågan enligt miljöbalken.

Format: A4
Identifierare ER2008:08
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2016
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förbättrad energistatistik för lokaler- "Stegvis STIL" Rapport för år 1

Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader

Rapporten innehåller resultat från Energimyndighetens energiinventeringar i kontorslokaler år 2005. De genomförda inventeringarna och resultatanalysen har haft som huvudsyfte att fördela elanvändningen på olika ändamål i de inventerade byggnaderna.

Format: A4
Identifierare ER2007:34
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 89
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1954
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förbättrad energistatistik i transportsektorn

Energimyndigheten har genomfört en förstudie till ett projekt som syftar till att förbättra statistiken över transportsektorns energianvändning. Förstudien innehåller en probleminventering, förslag till åtgärder, kostnadsuppskattningar och prioriteringar. I rapporten inkluderas även Energimyndighetens förslag till tidplan för hur myndighetens arbete för att förbättra energistatistiken i transportsektorn ska fortgå.

Format: A4
Identifierare ER2007:39
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 122
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1957
Antal:
Ladda ner
Beställ

föredömliga offentliga lokaler

Främjar användningen av energi från förnybara energikällor

Den offentliga sektorn står inför en viktig och omfattande uppgift de kommande åren. I energi- och klimatarbetet är offentlig sektor utpekad som föregångare och ska visa vägen. De offentliga byggnaderna har en viktig roll som reklampelare i vår strävan mot ett hållbart energisystem med möjlighet att visa upp energieffektivisering och förnybara lösningar. Här redovisas förslag till åtgärder för att säkerställa att offentliga byggnader från och med år 2012 är exemplariska i att utnyttja energi från förnybara energikällor. Utredningen bygger på artikel 13.5 i direktiv 2009/28/EG om främjande av användning av energi från förnybara energikällor.

Format: A4
Identifierare ER2010:41
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2252
Antal:
Ladda ner
Beställ

Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden

En enkätstudie av företagens agerande och attityder gentemot Europeiska Unionens system för handel med utsläppsrätter

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om hur EU:s system för handeln med utsläppsrätter fungerar som klimatpolitiskt styrmedel. Handel med utsläppsrätter syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att EU uppfyller sina åtagande enligt Kyotoprotokollet. Systemet innebär att ett utsläppstak begränsar de samlade utsläppen av koldioxid från energianläggningar och energiintensiv industri i EU:s medlemsstater. Företag som kan minska sina utsläpp till en låg kostnad kan göra det och sälja eventuella överblivna utsläppsrätter till företag med högre kostnader.

Det är av stor vikt att förstå hur de företag som ingår i systemet påverkas och agerar utifrån dess ramar. 2006 genomförde Anders Sandoff med flera en studie som undersökte företagens agerande, den rapporten finns publicerad i Naturvårdsverkets rapportserie (rapport 5679). Föreliggande rapport är en uppföljning av 2006 års studie. Liksom då ligger fokus på företagens agerande. Frågeställningar har bland annat inkluderat hur organisationen ser ut av företagens arbete med utsläppshandeln, vilka strategier som företagen har för handeln med utsläppsrätter, i vilken grad systemet leder till utsläppsminskningar inom företagen samt vilken syn företagen har på den framtida utvecklingen av utsläppshandeln.

Format: A4
Identifierare ER2010:24
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2199
Antal:
Ladda ner
Beställ

förnybar information

Uppdrag 18, del

Sverige kan bli ännu bättre på att utvinna och utnyttja energi från förnybara källor. Information är ett viktigt verktyg för att skynda på utvecklingen. För att göra det möjligt att göra väl avvägda val av lösningar, utrustning och system måste vägledande åtgärder vidtas och information göras tillgänglig. Energimyndigheten har ett uppdrag att ansvara för information enligt förnybartdirektivet och föreslås få ett utvidgat uppdrag för att informera övergripande om nettofördelar med utrustning och system. Energi- och klimatrådgivningen utvidgas för att även omfatta rådgivning om förnybar energi. Vägledande insatser för att få med förnybar energi i planering, utformning, byggande och renovering föreslås Energimyndigheten få ansvar för i samarbete med Boverket. Hur marknaden påverkas av användningen av markanvisningsavtal och exploateringsavtal bör utredas vidare av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ER2011:05
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2298
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till en sektorövergripande biogasstrategi

Delrapport

Utredningen, som tagits fram i samråd med Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk, ger ett förslag till en strategi för att öka användningen av biogas så långt det är samhällsekonomiskt försvarbart. Förslaget innebär att producenter av biogas producerad ur gödsel ges full kompensation för de klimat- och miljönyttor som sådan produktion medför. Förslaget, om det genomförs, kan leda till en fördubblad biogasproduktion och biogasanvändning.

Något generellt stöd för uppgradering till fordonsgas och distribution av fordonsgas föreslås inte, eftersom användning av fordonsgas i sig inte innebär någon ytterligare samhällsnytta. Ett ökat fossiloberoende i transportsektorn uppnås med i huvudsak samma klimat- och miljönytta men till avsevärt lägre kostnader genom en ökad användning av övriga befintliga förnybara drivmedel.

Format: A4
Identifierare ER2010:14
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2168
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till hanteringsmodell för storskalig ransonering

I en situation med en kombination av låga nivåer i vattenmagasinen, stillastående kärnkraft-reaktorer och havererade importförbindelser från grannländerna kan risken för elenergibrist uppkomma. Om en sådan brist uppträder, och om marknaden inte lyckas bemästra den, kan regeringen besluta om s.k. förbrukningsdämpande åtgärder. En sådan åtgärd är ransonering av el till all industri. Genom dessa åtgärder kan man undvika att hamna i långvarig effektbrist (veckor/månader), något som skulle få mycket svåra konsekvenser för samhället.
Denna rapport behandlar uppgifter, ansvar och roller för att genomföra ransonering vid elenergibrist. Beslutet om hanteringsmodell (vem gör vad) är ett steg på vägen till att samhället ska vara redo för elenergibrist. Energimyndigheten beslutade i januari 2014 om den modell som ska tillämpas vid ransonering, med denna rapport som underlag.

Format: A4
Identifierare ER2014:08
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 120
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2577
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till heltäckande solelstatistik

Hur kan utbyggnadstakt, kostnader och teknik som används till solceller mätas och beräknas?

Statistik över solceller är viktig för att kunna justera styrmedel och mäta omställningstakten. Efterfrågan av data över teknik, priser och marknadsutveckling finns på såväl kommunal som nationell och internationell nivå. Samtidigt skiljer sig möjligheterna att mäta decentraliserade komponenter i elsystemet avsevärt från klassisk energistatistik.

Format: ,
Identifierare ER 2016:20
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2780
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara energikällor (direktiv 2009/28/EG)

Energimyndigheten redovisar med denna rapport sitt förslag till Sveriges nationella rapportering av hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas, som regeringen ska lämnas till EU-kommissionen senast den 31 december 2011. Rapporten är en uppföljning av handlingsplanen för förnybar energi. Sverige ska lämna lägesrapporter för utvecklingen av förnybar energi vartannat år fram till och med 2021. I denna rapport framgår att den totala andelen energi från förnybara energikällor i Sverige år 2009 och 2010 uppgick till drygt 47 %.

Utöver uppgifter om Sveriges mängd och andel energi från förnybara energikällor 2009 innehåller lägesrapporten bl. a också beskrivning av förändringar av styrmedel och åtgärder, utvecklingen av biomassa för energiändamål, en uppskattning av nettominskning av växthusgasutsläpp till en följd av användningen av förnybar energi, samt förutsättningar för och information om samarbetsmekanismer.

Bilaga 1 och bilaga 2 finns endast digitalt att ladda ner.

Format: A4
Identifierare ER2011:19
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2348
Antal:
Ladda ner
Beställ

Gemensamt elcertifikatsystem med Norge

Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av del av tidigare deluppdrag 3. Utvidgat elcertifikatsystem.

Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning avseende konsekvenserna av en gemensam elcertfikatmarknad med Norge.

Format: A4
Identifierare ER2010:28
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2219
Antal:
Ladda ner
Beställ

Gemensamt genomförande - En landsstudie

Enligt Kyotoprotokollet är det tillåtet för de länder som har åtagit sig att begränsa eller minska sina utsläpp (bilaga B-länderna) att uppfylla sina åtaganden genom de så kallade flexibla mekanismerna. Detta innebär att de kan genomföra projekt för utsläppsreduktion i andra bilaga B-länder med hjälp av Gemensamt genomförande, genom Mekanismen för ren utveckling i icke bilaga B-länder eller handla med utsläppsrätter med andra bilaga B-länder. Eftersom många bilaga B-länder står i begrepp att genomföra de flesta av de billigaste inhemska utsläppsminskningsalternativen, blir det allt mer intressant att fortsätta med mekanismerna. Denna rapport kan utgöra en bas för de svenska myndigheterna när de skall överväga framtidsutsikterna för att använda Gemensamt genomförande för att uppfylla åtagandena från Kyoto samt förbereda förhandlingar med möjliga värdländer för samarbete i projekt för Gemensamt genomförande. Alla östeuropeiska länder som har beaktats i denna studie har viss teknisk potential för projekt för Gemensamt genomförande som skulle vara konkurrenskraftiga med de förväntade priserna på en framtida marknad för utsläppsrätter (o-10USD/ton Co2). Förbättrade fjärrvärmesystem och insamling och utnyttjande av deponigas är möjliga alternativ i alla länder men de flesta projekten är små. Anslutningen till EU kan minska potentialen något för Gemensamt genomförande för avfallsdeponier för länderna i fråga. Ryssland och Ukraina har stora, billiga projekt för Gemensamt genomförande inom de flesta sektorer.

Format: A4
Identifierare ER 23:2002
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 37
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1514
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 126 - 150 av 409