Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 176 - 200 av 411

Knowledge base for the market in electric vehicles and plug-in hybrids

Format: A4
Identifierare ER2009:36
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2259
Ladda ner

Konflikter och synergier mellan mål i energi- och miljöpolitiken

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapoprt tillET2007:21 Energi som miljömål

Rapporten identifierar tre områden med potentiella konflikter mellan mål inom miljö- och energipolitiken. Det första området rör klimatmål mot mål om kärnkraftens avveckling, det andra området rör biobränslenas kraftiga expansion som potentiellt hot mot olika miljömål, och det tredje området rör vindkraftens expansion vilken också kan komma i konflikt med olika miljömål. Energimyndigheten bedömer att en expansion av användningen av biobränsle och vindkraft kan ske utan uppfyllelsen av de nuvarande miljömålen behöver äventyras. Svåra avvägningsproblem kan samtidigt uppstå i kombinationen av mål om kärnkraftsavveckling och långtgående mål på klimatområdet. I rapporten påtalas att en slutlig avvägning mellan olika miljömål behöver ske i den politiska processen. Rapporten utgör ett av underlagen till syntesrapporten ”Energi som miljömål” (ET 2007:21).

Format: A4
Identifierare ER2007:18
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1918
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av elavbrottet i Sydsverige den 23 september 2003

Format: A4
Identifierare ER4:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 78
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1609
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle

En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007 – 2011

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar resultat från delområdet Skogsbränsle och miljöeffekter som bedrivits under åren 2007-2011. Rapporten behandlar projekt inom programmet Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt viss annan nationell näraliggande verksamhet.

Format: A4
Identifierare ER2012:08
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2448
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle -

En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011 Sammanfattning av syntesrapporten

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Den här rapporten sammanfattar slutsatserna från en forskningssyntes om skogsbränsle och miljöeffekter. Den fullständiga syntesrapporten (de Jong m.fl. 2012) kan beställas från Energimyndigheten (rapportnummer: ER2012:08), eller laddas ner från www.energimyndigheten.se.

Format: A4
Identifierare ER2013:16
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2535
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning?

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett vilka konsekvenserna skulle vara av införandet av ett kvotpliktssystem i Sverige. Enligt förslaget till nytt EU-direktiv om energieffektivisering ska alla medlemsstater införa ett kvotpliktssystem, där energiföretag aktivt initierar åtgärder för energieffektivisering hos slutanvändarna. I Sverige skulle ett kvotpliktsystem av detta slag innebära energieffektivisering för drygt 3 TWh per år, vilket kan vara svårt att uppnå.

Energimyndigheten föreslår att ifall ett kvotpliktssystem införs bör kvotplikten läggas på nätbolagen, eftersom man annars riskerar komplikationer på den svenska och nordiska elmarknaden. Energimarknadsinspektionen anser däremot att kvotplikten inte kan ligga på nätbolagen p.g.a. deras funktion som reglerade monopol.

Energimyndigheten föreslår att effektiviseringsåtgärder ska kunna genomföras i alla sektorer, inklusive transport.

Format: A4
Identifierare ER2012:07
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2399
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsyst

Delredovisning 2. Uppdraget att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 2. Konsekvenser av en ökad ambitionsnivå.

Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning av konsekvenser för elkunder med anledning av ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från 17 TWh ny förnybar elproduktion år 2016 till 25 TWh år 2020, jämfört med år 2002. Rapporten innehåller därutöver Energimyndighetens bedömning avseende en eventuell tak- och golvnivå för kvotpliktsavgiften.

Format: A4
Identifierare ER2009:35
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2156
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för Sverige av gränsen 20 MW

EG-kommissionen har utarbetat ett direktivförslag om ett system för handel med utsläppsrätter. I förslaget finns regler för vilka anläggningar som ska inkluderas. Energimyndigheten konstaterar i rapporten att det idag inte finns något register som är anpassat efter de behov som en utsläppshandel kräver. Energimyndigheten har utgått från NOx-registret för att visa hur många samt vilken typ av förbränningsanläggningar som skulle ingå i Sverige enligt de definitioner som anges i direktivförslaget.

Format: A4
Identifierare ER 13:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 126
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1479
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad

Energimyndigheten har redovisat konsekvenserna av en utvidagd elcertifikatmarknad till regeringen.

Energimyndigheten konstaterar i rapporten att ett enskilt lands ambitionsnivå blir inte antalet tillförda TWh utan hur mycket förnybar el landet är berett finansiera. Energimyndigheten gör bedömningen att en gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad gör att uppställda produktionsmål kan nås med större kostnadseffektivitet. Marknaden i sig bör också fungera bättre än vad två skilda marknader skulle göra. Några absoluta krav ställs på en gemensam marknad. Energimyndigheten bedömer vidare att ländernas ambitionsnivå och kvoter bör fastställas så att en stabil prisbildning på den gemensamma marknaden uppnås. På så vis skapas stabilitet och förutsägbarhet på den ursprungliga marknaden, vilket stärker tilltron till systemet och skapar förutsättningar för långsiktiga investeringar. Energimyndigheten ger förslag på principer för att ringa in ett intervall av rimliga ambitionsnivåer. Inom detta intervall fastställer tillkommande land sin exakta ambitionsnivå/kvotnivå.

Bilagan till denna rapport finns endast i elektonisk form att ladda ner.

Format: A4
Identifierare ER2005:07
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 58
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1691
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

- En delredovisning

Rapporten är en delredovisning av de uppdrag som Energimyndigheten har erhållit inför Kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet.
Rapport innehåller bland annat:
• Analys och förslag på teknisk justering av kvotpliktskurva.
• Värdering om kvotpliktskurvan ska flyttas från elcertifikatslagen till förordningen.
• Utredning av behov av att införa en tidpunkt för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat.
• Sammanställning av informationsinsatser som har genomförts eller kommer att genomföras under perioden 2015–2017 i syfte att stärka marknadens funktion.
• Redovisning av torvens utveckling när det gäller användningen inom energisektorn och specifikt inom elcertifikatsystemet.

Format: .
Identifierare ER 2016:09
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 47
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2760
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030

elcertifikatsystemet.
Rapport innehåller bland annat:
• Förslag på kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh till 2030.
• Förslag på förändringar i elcertifikatsystemet.
• Analys av frågor kopplade till elcertifikatsystemets framtid, bland annat hur systemet behöver vara utformat för att kunna fungera i en situation där endast Sverige beslutar om nytt mål efter 2020.

Format: ,
Identifierare ER 2016:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 44
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2777
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos

Över energianvändning och energitillförsel 2014-2016 Hösten 2014

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2014-2016. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2014.

Format: A4
Identifierare ER2014:14
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2619
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos , hösten 2012

över energianvändning och energitillförsel 2012–2014 Hösten 2012

År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 382 TWh, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2010. Minskningen beror framför allt på att år 2010 var mycket kallare än normalt medan 2011 var ett milt år. Energianvändningen bedöms öka till 384 TWh år 2012 och därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 387 TWh år 2013 och 388 TWh år 2014. Industrins energianvändning beräknas år 2014 ligga på 139 TWh vilket är en minskning på 2 procent jämfört med 2011. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2014 prognostiseras uppgå till 93 TWh, en minskning med drygt 1 procent från 2011 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 157 TWh till 2014 vilket är en ökning på 7 procent jämfört med 2011.

Format: A4
Identifierare ER2012:22
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 108
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2428
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2010

över energianvändning och energitillförsel 2009-2012

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2009 till 376 TWh. År 2010 bedöms energianvändningen öka till 390 TWh för att sedan uppgå till 394 TWh år 2011 och 402 TWh år 2012. Industrisektorns energianvändning förväntas öka drygt 12 % till 150 TWh år 2012, främst p.g.a. en återhämtning från lågkonjunkturen. Energianvändningen i bostäder och service ökar till 156 TWh år 2010 p.g.a. den låga temperaturen fram till och med maj, för att sedan ligga stabilt på 153 TWh resten av prognosperioden. Transportsektorns energianvändning förväntas öka från 93 TWh till 98 TWh. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 134 TWh år 2009, vilket var den lägsta årsproduktionen sedan 2003, och förväntas öka till 159 TWh till år 2012.

Format: A4
Identifierare ER2010:29
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 207
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2202
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2011

över energianvändning och energitillförsel 2011-2013

År 2010 uppgick energianvändningen till cirka 411 TWh, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2009. Ökningen beror på industrins återhämtning efter lågkonjunkturen år 2008–2009, samt att år 2010 blev mycket kallare än normalt. Energianvändningen bedöms minska till 402 TWh år 2011, trots att energianvändningen inom industrisektorn fortsätter att öka. Energianvändningen bedöms därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 406 TWh år 2012 och 409 TWh år 2013. Den specifika energianvändningen för industrisektorn (kWh/krona förädlingsvärde) minskar under hela prognosperioden på grund av att förädlingsvärdet ökar snabbare än energianvändningen. Målet på 10 procent förnybar energi i transportsektorn uppnås enligt prognosen år 2012. Den temperaturkorrigerade energianvändningen i bostads- och servicesektorn är relativt stabil under hela prognosperioden.

Format: A4
Identifierare ER2011:15
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2326
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2015

Över energianvändning och energitillförsel år 2015–2017 Hösten 2015

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2015–2017. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2015.

Format: ,
Identifierare ER2015:19
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2693
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2016

Energianvändning och energitillförsel år 2016–2018

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2016–2018. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2016.

Format: .
Identifierare ER 2016:14
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 17
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2761
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, våren 2010

Våren 2010

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2008 till 388 TWh. Under år 2009 gick energianvändningen ner till 364 TWh till följd av det aktuella konjunkturläget enligt preliminär statistik. År 2010 bedöms energianvändningen uppgå till 381 TWh för att sen öka till 390 TWh år 2011. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 145,9 TWh år 2008 och preliminär statistik pekar mot en produktion på 133,7 TWh för år 2009. Elproduktionen i landet kommer enligt prognosen att öka både år 2010 och år 2011 till 145,3 TWh respektive 156,9 TWh.

Format: A4
Identifierare ER2010:13
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 232
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2174
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, våren 2011

över energianvändning och energitillförsel 2010-2012

Den inhemska slutliga energianvändningen omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn. År 2009 uppgick energianvändningen till 376 TWh. År 2010 bedöms energianvändningen ha uppgått till 401 TWh. Energianvändningen bedöms därefter minska till 400 TWh år 2011 för att sedan öka till 405 TWh år 2012.

Industrisektorns energianvändning bedöms uppgå till 156 TWh år 2012, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med år 2009. Energianvändningen i bostäder och service bedöms ha ökat till 159 TWh år 2010 p.g.a. de kalla vintermånaderna. Energianvändningen bedöms uppgå till nästan 153 TWh både år 2011 och 2012. Transportsektorns energianvändning bedöms öka från 93 TWh till 96 TWh år 2012. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 134 TWh år 2009, vilket var den lägsta årsproduktionen sedan 2003. Den bedöms öka till 158 TWh år 2012.

Format: A4
Identifierare ER2011:04
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 191
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2288
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, våren 2012

över energianvänding och energitillförsel 2011-2013

År 2010 uppgick energianvändningen till cirka 409 TWh, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2009. Ökningen beror på industrins återhämtning efter lågkonjunkturen år 2008–2009, samt att år 2010 blev mycket kallare än normalt. Energianvändningen beräknas minska till 381 TWh år 2011 och därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 391 TWh år 2012 och 393 TWh år 2013. Industrins energianvändning beräknas år 2013 ligga på 143 TWh vilket är en minskning på 3 procent jämfört med 2010. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2013 prognostiseras uppgå till 94 TWh, en minskning med knappt 2 procent från 2010 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 156 TWh till 2013 vilket är en minskning på 6 procent jämfört med 2010.

Format: A4
Identifierare ER2012:05
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 114
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2392
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, våren 2013

över energianvändning och energitillförsel 2012–2014 Våren 2013

År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 382 TWh, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2010. Minskningen beror framför allt på att år 2010 var mycket kallare än normalt medan 2011 var ett milt år. Energianvändningen bedöms öka under hela prognosperioden och uppgå till 384 TWh år 2014. Industrins energianvändning beräknas år 2014 ligga på 139 TWh vilket är en minskning på drygt 1 procent jämfört med 2011. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2014 prognostiseras uppgå till 92 TWh, en minskning på 2 procent från 2011 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 153 TWh till 2014 vilket är en ökning på 4 procent jämfört med 2011. El- och fjärrvärmeproduktionen bedöms öka under prognosen med 7 respektive 8 procent

Format: A4
Identifierare ER2013:07
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2490
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken?

Metodologiska frågeställningar och empiriska tillämpningar.

Format: A4
Identifierare ER2005:30
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 105
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1737
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kraftsituationen vintern 2006/2007

En rapport från Energimarknadsinspektionen

Under våren och sommaren 2006 var tillrinningen till de nordiska vattenkraftverkens magasin långt under det normala. Därutöver var ett antal svenska kärnkraftsreaktorer avställda under sommaren och hösten. Med anledning av detta gjorde Energimarknadsinspektionen i september bedömningen att det förelåg en risk för elenergibrist vintern 2006/2007.

I nuläget bedömer Energimarknadsinspektionen att det inte kommer att uppstå någon energibrist under vintern 2006/2007. Detta under förutsättning att de tekniska och metrologiska förhållandena är stabila genom perioden.

Energimarknadsinspektionen anser att det är viktigt att så långt som möjligt låta marknaden själv hantera en eventuell elbristsituation. Marknadsingripanden som syftar till att snabbt öka elproduktionen eller sänka efterfrågan riskerar att skada marknadens funktion och kan få långsiktiga konsekvenser på, exempelvis, investeringar i nytt utbud och sänkt förtroende för marknadens förmåga att hantera obalanser.

I rapporten redogör Energimarknadsinspektionen för fyra åtgärder; vädjan, informationskampanj, regeringsdirektiv statlig verksamhet och effektreserv som energireserv som skulle kunna vidtas om marknaden inte klarar av att hantera situationen med eskalerande elpriser. Energimarknadsinspektionen understryker dock att ansvarfördelningen och resursfördelningen för dess åtgärder måste klargöras.

Format: A4
Identifierare EMIR2006:03
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1864
Antal:
Ladda ner
Beställ

KRE:s handbok

En handbok i hur SCB:s Kommunal och Regional Energistatistik (KRE) kan bearbetas och användas, exempelvis som underlag till länsstyrelsens energistrategier och kommunernas energiplaner

Denna handbok visar exempel på hur kommunala och regionala aktörer kan bearbeta och använda Kommunal och Regional Energistatistik (KRE) så att de kan få största möjliga nytta av statistiken i deras strategiska arbete.

Format: _
Identifierare ER2015:17
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2691
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskap, organisation och kommunikation

Långsiktiga relationer mellan fastighetsägare, hyresgäster och driftorganisationer förstärker samarbetsformerna, tydliggör kontaktytorna och ger fastighetsägaren trygghet att genomföra större investeringar. Ett partnerskap växer fram som till stor del tycks eliminera de barriärer som utgörs av delade incitament. Hyresgäster saknar många gånger tid och framförallt kompetens att hantera energifrågor. Finns det heller inga ekonomiska incitament att energieffektivisera hamnar ett tungt ansvar på fastighetsägare. För fastighetsägare är kommunikationen med hyresgästerna ett utmärkt redskap för att utveckla sitt arbete. Återkommande samtal om energianvändning är inte bara direkt användbart i besparingssyfte utan fyller även en funktion som kunskapsöverföring till verksamheten.

Format: A4
Identifierare ER2009:06
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 155
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2085
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 176 - 200 av 411