Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 176 - 200 av 437

Indikatorer för FoI

Format: A4
Identifierare ER2013:30
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2569
Antal:
Ladda ner
Beställ

Indikatorer för försörjningstrygghet

Rapporten redovisar ett arbete med att ta fram indikatorer för att följa utvecklingen inom området trygg energiförsörjning. Arbetet har riktats mot aspekter som går att kvantifiera, och som kan baseras på tillförlitlig statistik, helst årlig. Fokus ligger på användarna, på tryggheten i deras försörjning med el och uppvärmda bostäder och lokaler. Indikatorerna belyser både robustheten mot störningar och krishanteringsförmågan, förmågan att hantera en redan uppkommen störning. Ett stort antal indikatorer har övervägts. Resultatet har blivit femton indikatorer inom området elproduktion och eldistribution, och tre inom området värmeförsörjning. Förslag till vidareutveckling och uppdateringsrutiner ges i rapporten.

Format: A4
Identifierare ER2007:04
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 44
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1884
Antal:
Ladda ner
Beställ

Indikatorer och beräkningsmetoder för uppföljning av politik för energ

Indikatorerna har tagits fram på uppdrag av regeringen och i syfte att kunna användas som underlag i EU-förhandlingar, bland annat kring en kommande ändring av energitjänstedirektivet (direktiv 2006/32/EG).

Rapporten innehåller förslag på indikatorer för energieffektivitet som följer upp energieffektivisering kopplat till svenska och europeiska energieffektiviseringsmål. Energimyndigheten har även tagit fram förslag på indikatorer för energieffektivisering kopplat till energipolitikens tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft.

Format: A4
Identifierare ER2011:10
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2318
Antal:
Ladda ner
Beställ

Industrins långsiktiga utveckling och samspel med energisystemet (Har ersatts av ET 2016:06)

I denna rapport diskuteras olika åtgärdsstrategier för en svensk industri med nära-noll-utsläpp av koldioxid och hur det kan påverka energisystemet. Rapporten diskuterar också vilka utmaningar en sådan omställning skulle innebära. Energi- och materialeffektivisering i hela värdekedjan kan ge betydande bidrag, men för att nå nära-noll-utsläpp för den energiintensiva basmaterialindustrin krävs mer omfattande förändringar. Elektrifiering av processer, byte från fossila bränslen och råvaror till biobränsle och bioråvara samt CCS (avskiljning och lagring av koldioxid) är tänkbara åtgärder för att uppnå nära-noll-utsläpp till 2050 i svensk basmaterialindustri. I fem explorativa scenarier illustreras hur detta skulle kunna gå till.
I denna rapport diskuteras olika åtgärdsstrategier för en svensk industri med nära-noll-utsläpp av koldioxid och hur det kan påverka energisystemet. Rapporten diskuterar också vilka utmaningar en sådan omställning skulle innebära. Energi- och materialeffektivisering i hela värdekedjan kan ge betydande bidrag, men för att nå nära-noll-utsläpp för den energiintensiva basmaterialindustrin krävs mer omfattande förändringar. Elektrifiering av processer, byte från fossila bränslen och råvaror till biobränsle och bioråvara samt CCS (avskiljning och lagring av koldioxid) är tänkbara åtgärder för att uppnå nära-noll-utsläpp till 2050 i svensk basmaterialindustri. I fem explorativa scenarier illustreras hur detta skulle kunna gå till.

Format: _
Identifierare ER2015:18
Utgivningsår 2015
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2704
Ladda ner

Informationsplattform för solel

Delrapportering av uppdrag
Den här rapporten utgör Energimyndighetens delrapportering av den del av myndighetens uppdrag i regleringsbrevet för år 2018 som rör att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. I delrapporteringen beskrivs och analyseras nuläget kring informationsbehovet vid solcellsutbyggnad och Energimyndigheten beskriver planerade målgrupper och omfattning för informationsplattformen och avsett fortsatt arbete inom uppdraget.

Format: ,
Identifierare ER 2018:07
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2867
Antal:
Ladda ner
Beställ

Internationella klimatinsatser till stöd för Parisavtalets genomförande

Enligt reglegingsbrevet för 2017 ska Energimyndigheten utreda och föreslå vilka internationella klimatinsatser som Sverige kan bedriva inom ramen för Artikel 6 i Parisavtalet. Föreliggande rapport utgör avrapportering av uppdraget.

Format: ,
Identifierare ER 2017:15
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2819
Ladda ner

Internationella samarbeten till stöd för Parisavtalets genomförande

Regeringen har gett Statens energimyndighet i uppdrag att analysera vilken roll internationella klimatinsatser och nya samarbetsformer inom ramen för Artikel 6 i klimatavtalet från Paris kan spela i genomförandet av det internationella klimatavtal som ska gälla för perioden efter 2020.

Format: -
Identifierare ER2016:24
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 37
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2771
Antal:
Ladda ner
Beställ

Inventering och analys av hinder för energieffektivisering i offentliga organ

Format: A4
Identifierare ER2014:06
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 24
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2581
Antal:
Ladda ner
Beställ

Joint Implementation Country Study

The Kyoto Protocol allows the countries that have committed themselves to emission targets (Annex I countries) to fulfil their emission reduction commitments through the so-called Flexible Mechanisms, i.e. carry out abatement projects in other Annex I countries through Joint Implementation (JI), in non-Annex countries through the Clean Development Mechanism (CDM) or emissions trading. Since many Annex I countries are about to implement most of their cheapest domestic emission reduction potentials, the mechanisms are gradually becoming more interesting to pursue. This report should provide a basis for the Swedish authorities to consider the prosects of using JI to comply with its Kyoto commitments, and to prepare negotiations with possible host countries for co-operation on JI projects. All East European countries considered in this study have some technical potential for Joint Implementation (JI) projects that would be competitive at the expected prices in a future carbon market (0-10USD/tonne CO2).;Improved district heating systems and collection and utilisation of landfill gas are options in all countries, but most projects are small. EU accession might reduce the JI landfill potential somewhat for the countries in question. Russia and Ukraine have large, cheap JI projects in most sectors.

Format: A4
Identifierare ER 22:2002
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1515
Antal:
Ladda ner
Beställ

Knowledge base for the market in electric vehicles and plug-in hybrids

Format: A4
Identifierare ER2009:36
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2259
Ladda ner

Konflikter och synergier mellan mål i energi- och miljöpolitiken

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapoprt tillET2007:21 Energi som miljömål

Rapporten identifierar tre områden med potentiella konflikter mellan mål inom miljö- och energipolitiken. Det första området rör klimatmål mot mål om kärnkraftens avveckling, det andra området rör biobränslenas kraftiga expansion som potentiellt hot mot olika miljömål, och det tredje området rör vindkraftens expansion vilken också kan komma i konflikt med olika miljömål. Energimyndigheten bedömer att en expansion av användningen av biobränsle och vindkraft kan ske utan uppfyllelsen av de nuvarande miljömålen behöver äventyras. Svåra avvägningsproblem kan samtidigt uppstå i kombinationen av mål om kärnkraftsavveckling och långtgående mål på klimatområdet. I rapporten påtalas att en slutlig avvägning mellan olika miljömål behöver ske i den politiska processen. Rapporten utgör ett av underlagen till syntesrapporten ”Energi som miljömål” (ET 2007:21).

Format: A4
Identifierare ER2007:18
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1918
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av elavbrottet i Sydsverige den 23 september 2003

Format: A4
Identifierare ER4:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 78
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1609
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle

En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007 – 2011

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar resultat från delområdet Skogsbränsle och miljöeffekter som bedrivits under åren 2007-2011. Rapporten behandlar projekt inom programmet Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt viss annan nationell näraliggande verksamhet.

Format: A4
Identifierare ER2012:08
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2448
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle -

En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011 Sammanfattning av syntesrapporten

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Den här rapporten sammanfattar slutsatserna från en forskningssyntes om skogsbränsle och miljöeffekter. Den fullständiga syntesrapporten (de Jong m.fl. 2012) kan beställas från Energimyndigheten (rapportnummer: ER2012:08), eller laddas ner från www.energimyndigheten.se.

Format: A4
Identifierare ER2013:16
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2535
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning?

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett vilka konsekvenserna skulle vara av införandet av ett kvotpliktssystem i Sverige. Enligt förslaget till nytt EU-direktiv om energieffektivisering ska alla medlemsstater införa ett kvotpliktssystem, där energiföretag aktivt initierar åtgärder för energieffektivisering hos slutanvändarna. I Sverige skulle ett kvotpliktsystem av detta slag innebära energieffektivisering för drygt 3 TWh per år, vilket kan vara svårt att uppnå.

Energimyndigheten föreslår att ifall ett kvotpliktssystem införs bör kvotplikten läggas på nätbolagen, eftersom man annars riskerar komplikationer på den svenska och nordiska elmarknaden. Energimarknadsinspektionen anser däremot att kvotplikten inte kan ligga på nätbolagen p.g.a. deras funktion som reglerade monopol.

Energimyndigheten föreslår att effektiviseringsåtgärder ska kunna genomföras i alla sektorer, inklusive transport.

Format: A4
Identifierare ER2012:07
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2399
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsyst

Delredovisning 2. Uppdraget att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 2. Konsekvenser av en ökad ambitionsnivå.

Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning av konsekvenser för elkunder med anledning av ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från 17 TWh ny förnybar elproduktion år 2016 till 25 TWh år 2020, jämfört med år 2002. Rapporten innehåller därutöver Energimyndighetens bedömning avseende en eventuell tak- och golvnivå för kvotpliktsavgiften.

Format: A4
Identifierare ER2009:35
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2156
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenser för Sverige av gränsen 20 MW

EG-kommissionen har utarbetat ett direktivförslag om ett system för handel med utsläppsrätter. I förslaget finns regler för vilka anläggningar som ska inkluderas. Energimyndigheten konstaterar i rapporten att det idag inte finns något register som är anpassat efter de behov som en utsläppshandel kräver. Energimyndigheten har utgått från NOx-registret för att visa hur många samt vilken typ av förbränningsanläggningar som skulle ingå i Sverige enligt de definitioner som anges i direktivförslaget.

Format: A4
Identifierare ER 13:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 126
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1479
Antal:
Ladda ner
Beställ

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad

Energimyndigheten har redovisat konsekvenserna av en utvidagd elcertifikatmarknad till regeringen.

Energimyndigheten konstaterar i rapporten att ett enskilt lands ambitionsnivå blir inte antalet tillförda TWh utan hur mycket förnybar el landet är berett finansiera. Energimyndigheten gör bedömningen att en gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad gör att uppställda produktionsmål kan nås med större kostnadseffektivitet. Marknaden i sig bör också fungera bättre än vad två skilda marknader skulle göra. Några absoluta krav ställs på en gemensam marknad. Energimyndigheten bedömer vidare att ländernas ambitionsnivå och kvoter bör fastställas så att en stabil prisbildning på den gemensamma marknaden uppnås. På så vis skapas stabilitet och förutsägbarhet på den ursprungliga marknaden, vilket stärker tilltron till systemet och skapar förutsättningar för långsiktiga investeringar. Energimyndigheten ger förslag på principer för att ringa in ett intervall av rimliga ambitionsnivåer. Inom detta intervall fastställer tillkommande land sin exakta ambitionsnivå/kvotnivå.

Bilagan till denna rapport finns endast i elektonisk form att ladda ner.

Format: A4
Identifierare ER2005:07
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 57
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1691
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

- En delredovisning

Rapporten är en delredovisning av de uppdrag som Energimyndigheten har erhållit inför Kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet.
Rapport innehåller bland annat:
• Analys och förslag på teknisk justering av kvotpliktskurva.
• Värdering om kvotpliktskurvan ska flyttas från elcertifikatslagen till förordningen.
• Utredning av behov av att införa en tidpunkt för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat.
• Sammanställning av informationsinsatser som har genomförts eller kommer att genomföras under perioden 2015–2017 i syfte att stärka marknadens funktion.
• Redovisning av torvens utveckling när det gäller användningen inom energisektorn och specifikt inom elcertifikatsystemet.

Format: .
Identifierare ER 2016:09
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 47
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2760
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030

elcertifikatsystemet.
Rapport innehåller bland annat:
• Förslag på kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh till 2030.
• Förslag på förändringar i elcertifikatsystemet.
• Analys av frågor kopplade till elcertifikatsystemets framtid, bland annat hur systemet behöver vara utformat för att kunna fungera i en situation där endast Sverige beslutar om nytt mål efter 2020.

Format: ,
Identifierare ER 2016:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 44
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2777
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos

Över energianvändning och energitillförsel 2014-2016 Hösten 2014

Rapporten redogör för Energimyndighetens kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2014-2016. Prognosen ska tolkas som en konsekvensanalys av de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för den. De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis ekonomiska förutsättningar, energipriser, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin, baseras på tillgänglig information i juni 2014.

Format: A4
Identifierare ER2014:14
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2619
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos

I rapporten redovisas energimyndigheten kortsiktsprognos över det svenska energisystemet de kommande tre åren. Prognosen bygger på ekonomiska förutsättningar som har tagits fram av Konjunkturinstitutet. Övriga förutsättningar såsom elpris, bränslepriser, utomhustemperatur och tillrinning i vattenmagasin baseras på tillgänglig information fram till arbetet startade.

Format: -
Identifierare ER 2017:16
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2823
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos , hösten 2012

över energianvändning och energitillförsel 2012–2014 Hösten 2012

År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 382 TWh, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2010. Minskningen beror framför allt på att år 2010 var mycket kallare än normalt medan 2011 var ett milt år. Energianvändningen bedöms öka till 384 TWh år 2012 och därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 387 TWh år 2013 och 388 TWh år 2014. Industrins energianvändning beräknas år 2014 ligga på 139 TWh vilket är en minskning på 2 procent jämfört med 2011. Energianvändningen inom transportsektorn för år 2014 prognostiseras uppgå till 93 TWh, en minskning med drygt 1 procent från 2011 års nivå. Energianvändningen för bostads- och servicesektorn beräknas uppgå till 157 TWh till 2014 vilket är en ökning på 7 procent jämfört med 2011.

Format: A4
Identifierare ER2012:22
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 107
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2428
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2010

över energianvändning och energitillförsel 2009-2012

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2009 till 376 TWh. År 2010 bedöms energianvändningen öka till 390 TWh för att sedan uppgå till 394 TWh år 2011 och 402 TWh år 2012. Industrisektorns energianvändning förväntas öka drygt 12 % till 150 TWh år 2012, främst p.g.a. en återhämtning från lågkonjunkturen. Energianvändningen i bostäder och service ökar till 156 TWh år 2010 p.g.a. den låga temperaturen fram till och med maj, för att sedan ligga stabilt på 153 TWh resten av prognosperioden. Transportsektorns energianvändning förväntas öka från 93 TWh till 98 TWh. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 134 TWh år 2009, vilket var den lägsta årsproduktionen sedan 2003, och förväntas öka till 159 TWh till år 2012.

Format: A4
Identifierare ER2010:29
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 206
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2202
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2011

över energianvändning och energitillförsel 2011-2013

År 2010 uppgick energianvändningen till cirka 411 TWh, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2009. Ökningen beror på industrins återhämtning efter lågkonjunkturen år 2008–2009, samt att år 2010 blev mycket kallare än normalt. Energianvändningen bedöms minska till 402 TWh år 2011, trots att energianvändningen inom industrisektorn fortsätter att öka. Energianvändningen bedöms därefter öka under resterande prognosår för att uppgå till 406 TWh år 2012 och 409 TWh år 2013. Den specifika energianvändningen för industrisektorn (kWh/krona förädlingsvärde) minskar under hela prognosperioden på grund av att förädlingsvärdet ökar snabbare än energianvändningen. Målet på 10 procent förnybar energi i transportsektorn uppnås enligt prognosen år 2012. Den temperaturkorrigerade energianvändningen i bostads- och servicesektorn är relativt stabil under hela prognosperioden.

Format: A4
Identifierare ER2011:15
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2326
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 176 - 200 av 437