Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 437

Bränsleförädling och jordbruksbränslen

En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011 06 30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Denna rapport omfattar delarna Bränsleförädling, Jordbruksbränslen samt delområdet Standarder som bedrivits under åren 2007-2011. Rapporten behandlar projekt inom programmet Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, näraliggande enskilda projekt som Energimyndigheten finansierar, samt viss annan nationell näraliggande verksamhet.

Format: A4
Identifierare ER2011:22
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 39
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2372
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bränsleoberoende riktmärken i energisektorn

Enligt EG:s direktiv för handel med utsläppsrätter måste minst 90 procent av den sammanlagda mängden utsläppsrätter delas ut gratis under perioden 2008-2012. Det innebär att varje land (inom ramen för EG-direktivets riktlinjer) måste ta fram principer för hur utsläppsrätterna ska fördelas ut till marknaden. Dessa läggs fast i en s.k. fördelningsplan som ska vara anmäld till kommissionen i juli 2006.

Energimyndigheten har konstruerat bränsleoberoende riktmärken för el och för värme. I beräkningen ingår all produktion och alla utsläpp. Riktmärket föreslås användas för tilldelning till samtliga anläggningar d.v.s. även till biobaserad produktion. Energimyndigheten anser att ett sådant system har förutsättningar att vara långsiktigt trovärdigt. Det utgör också ett enkelt, transperant och förutsägbart system. I rapporten analyseras också konsekvenser på investeringar, enkelheten, miljöstyrningen, samspelet med andra styrmedel samt förenligheten med EG:s direktiv.

Format: A4
Identifierare ER2006:16
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1800
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bygglov som hinder mot solceller på villatak

Kartläggning av kommunernas hantering av processer och information till villaägare
Krav på bygglov beskrivs ofta som ett hinder mot ökade installationer av solceller på villatak. Villkoren för bygglov för solceller bestäms i hög utsträckning av kommunerna själva, vilket lett till att villkoren skiljer sig avsevärt mellan olika kommuner. Undersökningen bakom denna rapport syftade till att öka kunskapen om hur stort hinder bygglov utgör mot utbyggnad av solceller på villatak i Sveriges kommuner.

Format: A4
Identifierare ER 2018:12
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2878
Antal:
Ladda ner
Beställ

Certifiering av leverantörer av energitjänster

Enligt uppdrag från regeringen har Energimyndigheten undersökt hur artikel 16 i Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) om certifiering av energitjänster kan implementeras i Sverige. Enligt direktivet ska ett certifieringssystem eller motsvarande kvalificeringssystem införas om det finns problem på marknaden med teknisk kompetens, objektivitet eller tillförlitlighet. Denna rapport redovisar behovet av kompetenshöjning på energitjänstemarknaden samt en analys av förutsättningar för och konsekvenser av införandet av ett certifieringssystem för leverantörer av energitjänster i Sverige. Analysen mynnar ut i ett förslag om att ett frivilligt certifieringssystem under ackreditering på personnivå införs för energitjänsterna energianalys, energirådgivning, energikartläggning, drift och underhåll och serviceavtal.

Format: A4
Identifierare ER2013:11
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 21
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2485
Antal:
Ladda ner
Beställ

De elintensiva företagens undantag från kvotplikt i elcertifikatsystem

En översyn av begreppen energi- och elintensiv

Energimyndigheten har genomfört en översyn av begreppen energi- och elintensiva ;företag i den svenska lagstiftningen på energiområdet. I rapporten föreslås att en ny ;definition av elintensiv industri införs som grund för dess undantag från kvotplikt i ;elcertifikatsystemet. Därutöver föreslås att beslut om undantag från kvotplikt ska ;fastställas på förhand och för en längre period än i nuläget, att det ska vara möjligt ;att beräkna elintensitet och få undantag för en avgränsad del av ett företag samt att ;elleverantören bör vara kvotpliktig för el som används i elintensiva industrier med;liten kvotpliktig elanvändning. Förändringarna bedöms leda till ökad träffsäkerhet, ;mer likvärdiga konkurrensförhållanden, regelförenkling samt större stabilitet för ;både berörda industrier och elcertifikatmarknaden som helhet.

Format: A4
Identifierare ER2007:46
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 104
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1994
Antal:
Ladda ner
Beställ

Delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Insatser som är möjliga att implementera på kort sikt

Energimyndigheten redogör med denna rapport sin delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel, M2015/636/Ee (delvis) och M2015/2853/Ee, Regeringsbeslut II:2.
Energimyndigheten redovisar uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen utgörs av två skriftliga inlämnande. Den första ska innehålla en preliminär analys och lämnas senast den 29 mars 2016. Slutredovisning avser uppdragets alla delar och sker senast den 17 oktober 2016.
Delredovisningen fokuserar på att beskriva nuläget för solcellsmarknaden i Sverige, eventuella regelverksändringar som är möjliga att genomföra på kort sikt, preliminära slutsatser samt områden som Energimyndigheten fortsatt avser att utreda inom ramen för detta uppdrag.

Format: -
Identifierare ER2016:06
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2739
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den ekonomiska krisen

Rapporten ger bakgrunden och den hittillsvarande utvecklingen av den ekonomiska kris som världens ekonomier nu genomgår. Det görs också en genomgång av tidigare kriser i Sverige och hur dessa har hanterats syftande till att belysa vilka ekonomiskt politiska verktyg som finns för att stimulera ekonomin.

En analys görs över hur det svenska energisystemet kortsiktigt påverkas av krisen. Investeringar, priser och efterfrågan påverkas på olika sätt. Biobaserade bränslen förlorar i konkurrenskraft till fossila bränslen.

Slutligen redovisas ett antal insatser inom energiområdet som kortsiktigt kan bidra till att öka tillväxt och sysselsättningen.

Format: A4
Identifierare ER2009:05
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 52
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2071
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den ekonomiska oron och energin

Den ekonomiska oron och energin

Den djupa ekonomiska nedgång som samtidigt drabbat hela världen får konsekvenser för klimat- och energipolitiken. Rapporten ägnar ett stort utrymme åt att på ett enkelt sätt förklara varför och hur den finansiella krisen uppstod. Vilka blir krisens effekter på den reala ekonomin? Vilka blir effekterna på klimat och klimatarbetet? När vänder det? Dessa frågor behandlas. Rapporten avslutas med en kort diskussion om krisens effekter för dem som arbetar med energiomställningen, kommunerna, företagen och hushållen.

Format: A4
Identifierare ER2009:04
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 104
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2070
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den globala politikens lokala förverkligande

En fallstudie av Energimyndighetens program Uthållig kommun 2003-2007

Programmet Uthållig kommun utgör ett försök att styra utvecklingen i riktning mot en uthållig utveckling. Energimyndighetens avsikt har varit att genom samverkan och kunskapsspridning främja det kommunala arbetet med miljö- och energiarbete. De kommuner som deltagit i programmet är; Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik.

Format: A4
Identifierare ER2008:10
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 251
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2020
Antal:
Ladda ner
Beställ

Den samhällsekonomiska kostnaden av ett tillfälligt avbrott i Sveriges naturgasleveranser

I denna rapport beräknas den samhällsekonomiska kostnaden för att naturgasanvändare inom svensk näringsverksamhet inte har möjlighet att använda naturgas till följd av gasbrist, störningar i transportsystemet eller av andra orsaker. Scenariot som analyseras i rapporten innebär en månads avbrott i naturgasleveranserna. Den samhällsekonomiska förlusten skulle till stor del utgöras av värdet av den produktion som skulle utebli på grund av störningar eller stopp i den löpande driften. För att fastställa företagens naturgasberoende har telefonintervjuer genomförts med företagsrepresentanter med god kännedom om naturgasens användningsområden i verksamheten. Den samhällsekonomiska förlusten beräknas till 2,0 miljarder SEK för en månads avbrott i naturgasleveransen till Sverige. Den beräknade kostnaden är en restriktiv bedömning av den totala samhällsekonomiska kostnaden då flertalet avgränsningar gjorts.

Format: A4
Identifierare ER2014:11
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2613
Antal:
Ladda ner
Beställ

Det svenska klimatmålet till 2020 - bidrag från internationella insats

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att redovisa en analys av hur internationella klimatinvesteringar bör fördelas över tiden så att det nationella klimatmålet till 2020 kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkten för analysen är enligt uppdraget att resulterande minskningar utgör en del av den svenska måluppfyllelsen. I uppdraget har även ingått att göra en principiell jämförelse mellan åtgärder genom FN-systemets mekanismer, åtgärder inom EU och åtgärder i Sverige. Vidare har myndigheten haft i uppdrag att beskriva hur myndigheten avser att bidra till att förbättra mekanismernas effektivitet med bibehållen miljöintegritet. Rapporten utgör slutrapportering av uppdraget.

Format: A4
Identifierare ER2011:09
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2320
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2016

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2016 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Format: -
Identifierare ER 2017:12
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2824
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel i Sverige 2011/2012

Drivmedelsleverantörer rapporterar vilka mängder drivmedel som har levererats till den svenska marknaden. Företagen ska lämna uppgifter om varifrån de fossila komponenter kommer.
En beräkning sker av vilken växthuseffekt varje leverantör drivmedel kommer orsaka.
Rapporten beskriver resultaten av 2011 och 2012 års mängder drivmedel på den svenska marknaden.

Format: A4
Identifierare ER2013:23
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2597
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel i Sverige 2013

Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen

Drivmedelsleverantörer rapporterar mängder drivmedel som har levererats till den svenska marknaden, samt uppgifter om ingående fossila komponenter och biokomponenter. Utifrån rapporterade uppgifter har leverantörernas växthusgasutsläpp beräknats. I rapporten presenteras mängder, växthusgasutsläpp, växthusgasminskningar och ursprung. Åren 2011, 2012 och 2013 omfattas.

Format: A4
Identifierare ER2014:15
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2620
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel i Sverige 2014

Rapporten presenterar resultatet för 2014 års drivmedelsleveranser samt tidigare års resultat, rapporterade enligt drivmedelslagen. Varje leverantör ska minska växthusgasintensiteten i drivmedelsleveranser med minst 6 procent till år 2020. Råvarans ursprung rapporteras även.
20 stycken drivmedelsleverantörer uppnådde målet om 6 procent minskning. De levererar 84 procent av den totala mängden drivmedel. En beräkning gjord på hela den levererade mängden drivmedel inom landet, visar att utsläppsminskningen totalt sett låg på 7,85 procent 2014.
Andelen biokomponenter i drivmedel uppgick 2014 till drygt 12 procent enligt drivmedelslagens rapportering. De förnybara mängderna levereras till övervägande del som biokomponenter för inblandning i fossila drivmedel.

Format: _
Identifierare ER 2015:20
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2705
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel och biobränslen 2015

Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen och hållbarhetslagen

Rapporten redovisar resultatet från rapporteringen av drivmedel och biobränslen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen.

Format: .
Identifierare ER 2016:12
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2759
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter av energi- och klimatpolitiken på elintensiv industri

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med andra myndigheter sammanställa konsekvensanalyser av den förda energi- och klimatpolitiken för internationellt konkurrensutsatt elintensiv industri och vid behov komplettera dessa analyser. Sammanställningen visade att det finns få aktuella konsekvensanalyser på området. För att skapa en aktuell helhetsbild av den elintensiva industrins kopplingar till energi- och klimatpolitiska styrmedel genomförde Energimyndigheten en statistisk kartläggning. Analys av kartläggningen visade bland annat att företag i samma elintensiva bransch inte nödvändigtvis omfattas av samma styrmedel och att det inte finns något tydligt samband mellan elintensitet och handelsintensitet.

Format: A4
Identifierare ER2014:18
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 68
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2623
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter av energi- och klimatrådgivningen 2011

Denna rapport är resultatet av en utvärdering av energi- och klimatrådgivningens effekter som genomförts av Energimyndigheten under 2011. Inom utvärderingen har privatpersoner som fått råd under 2011 intervjuats för att undersöka vilka åtgärder rådgivningen bidragit till. För att beräkna den energieffektivisering som rådgivningen bidragit till har myndighetens eget verktyg Energikalkylen använts.

Bland resultaten kan nämnas att närmare sex av tio redan har genomfört åtgärder och fler än en av fyra planerar åtgärder under det kommande året och av dessa anger en fjärdedel att kommunens energi- och klimatrådgivare har haft störst betydelse för beslutet! Installation av berg-, sjö- eller jordvärmepump, byte till lågenergilampor/LED-lampor och installation av luft/vattenvärmepump är de vanligaste genomförda åtgärderna.

Format: A4
Identifierare ER2013:10
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2494
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter av energi- och klimatrådgivningens effekter 2012

Till privatpersoner, företag och organisationer

Denna rapport är resultatet av en utvärdering av energi- och klimatrådgivningens effekter som genomförts av Energimyndigheten under 2012. Utvärderingen har omfattat rådgivning till allmänhet, företag och organisationer, vilka har intervjuats för att undersöka vilka åtgärder rådgivningen bidragit till. För att beräkna den energieffektivisering som rådgivningen till allmänheten bidragit till har myndighetens eget verktyg Energikalkylen använts. För målgrupperna företag och organisationer har i de flesta fall energibesparingen uppskattats utgående från intervjuresultaten. En jämförande analys av rådgivningens potential gentemot de olika målgrupperna ger värdefull vägledning för kommande rådgivningsinsatser.

Format: A4
Identifierare ER2013:08
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 174
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2493
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effekter i elsystemet från en ökad andel solel

Rapporten är en underlagsrapport till Energimyndighetens uppdrag att ta fram en strategi för utbyggnaden av solel. Syftet med rapporten är att belysa vilka effekter som kan uppstå i elsystemet om utbyggnaden av solel tar fart, i enlighet med utbyggnadstakten i solstrategin. Rapporten innehåller lösningsförslag för hur effekterna på kort och lång sikt ska hanteras.

Format: ,
Identifierare ER 2016:22
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2776
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektiv energianvändning

Resurseffektivitetsutredningen har uppdragit åt Statens Energimyndighet att analysera sambanden mellan effektivisering av energianvändningen och utvecklingen av den faktiska användningen.

I uppdraget ingår även att jämföra historiska förbrukningsprognoser med faktiskt utfall. Särskild vikt har lagts vid att utröna huruvida tidigare uppskattade effektiviseringspotentialer har realiserats.

Format: A4
Identifierare ER 22:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1350
Antal:
Ladda ner
Beställ

Effektivare primärenergianvändning

En uppföljning av måluppfyllelse avseende EG-direktivet om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster mellan åren 1991 till 2004.

Format: A4
Identifierare ER2006:32
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1832
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiska styrmedel i energisektorn

Denna rapport tog Energimyndigheten fram som ett underlag till Sveriges fjärde nationalrapport. Rapporten innehåller en beskrivning av använda ekonomiska styrmedel i energisektorn (exklusive transportsektorn) från 1990 och fram till idag. Även beräkningar har gjorts för att utvärdera effekten av använda ekonomiska styrmedel. Den använda modellen är Markal. Modellberäkningarna har kompletterats med ett avsnitt som visar produktionskostnader år 1990 och idag. I en bilaga till rapporten finns en noggrann beskrivning av hur Markal-modellen fungerar.

Format: A4
Identifierare ER2006:06
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 70
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1774
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken

Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Rapporten ""Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken"" är en omfattande kartläggning gjord på uppdrag av regeringen. Rapporten innehåller en genomgång av befintliga ekonomiska styrmedel inom miljöområdet, som t.ex. skatter, bidrag och avgifter. Myndigheterna har dragit övergripande slutsatser kring styrmedlens effektivitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och även gjort en bedömning om styrmedlen behöver utredas ytterligare. Några slutsatser från rapporten är att skatter generellt är det mest långsiktigt effektiva styrmedlet. Vid produktion av fjärrvärme och individuell uppvärmning styr dock befintliga skatter redan kraftigt vilket gör att ytterligare höjningar inte leder till lägre utsläpp i ett långsiktigt perspektiv. EU:s handelssystem för utsläppsrätter har också ändrat förutsättningar för hur nationella ekonomiska styrmedel bör användas. Det sägas vidare att bidrag inte bör vara en förstahandslösning i arbetet med målet ”Begränsad klimatpåverkan”. Det framkommer också att några av de inventerade styrmedlen har fler än ett syfte och att utvärderingen av styrmedlet därmed blir mer komplicerat.

Format: A4
Identifierare ER2006:34
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1839
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elavbrott i Akalla-Kista

Studien av en serie strömavbrott i nordvästra Stockholm, dess orsaker, konsekvenser och vidtagna åtgärder från nätägaren och större kunder syftar till att gen en helhetsbild av händelserna och att identifiera likheter och särdrag. ;Energimyndighetens motiv till att låta genomföra denna studie är således att söka förklaringar, vilka i förebyggande syfte kan utnyttjas i andra sammanhang. Slutsatserna från denna studie kan i så fall användas för att minska sannolikheten för, eller eliminera, ett upprepande. Studien kommer att besvara tre huvudfrågor: Vilka är orsakerna, Vilka åtgärder har vidtagits och Vilka blev konsekvenserna av störningarna på kort och lång sikt.

Format: A4
Identifierare ER2005:14
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 48
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1702
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 26 - 50 av 437