Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 251 - 275 av 411

Produktion av oförädlade trädbränslen 2014

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2014. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 000 objekt av totalt ca 3 200 stycken, med en svarsfrekvens på 82 procent. Statistiken presenteras i GWh i tre tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 51 179 GWh skogsbränsle och 64 GWh energiskogsbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle låg på 737 GWh och exporten på 195 GWh.

Format: _
Identifierare ES2015:08
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2711
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2015

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2015. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 060 objekt, med en svarsfrekvens på 77 procent. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i

Format: .
Identifierare ES 2016:05
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2785
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas och rötrester under år 2013. År 2013 producerades i Sverige totalt 1 686 GWh biogas i 264 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2012 ökade den totala biogasproduktionen med 97 GWh.

Av den totala biogasen producerades 40 % i avloppsreningsverk, 34 % i samrötningsanläggningar, 14 % i deponier, 7 % i industrianläggningar och 5 % i gårdsbiogassanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin.

Mer än hälften av den producerade biogasen 907 GWh (54 %) uppgraderades, 521 GWh (31 %) användes till värmeproduktion, 46 GWh (3 %) el producerades och 186 GWh (11 %) facklades.

Format: A4
Identifierare ES2014:08
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2629
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014

I föreliggande undersökning har sammanlagt 277 biogasproducerande anläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade totalt 1 784 GWh biogas. De 277 biogasproducerande anläggningarna fördelades på 139 avloppsreningsverk, 60 deponier, 37 gårdsbiogasanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, fem industrianläggningar och en förgasningsanläggning. Antalet uppgraderingsanläggningar uppgick till 59 stycken och vid 13 injektionsstationer injicerades uppgraderad biogas på naturgasnätet.
Biogasproduktionen ökade med 98 GWh år 2014 jämfört med 2013, vilket motsvarar en ökning med 6 %. Av den totala biogasen producerades 38 % i avloppsreningsverk, 40 % i samrötningsanläggningar, 12 % i deponier, 7 % i industrianläggningar och 3 % i gårdsbiogasanläggningar. Sedan december 2014 produceras även mindre mängd biogas från förgasning i Sverige.

Format: .
Identifierare ES2015:03
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2695
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015

I föreliggande undersökning har sammanlagt 282 biogasanläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade under 2015 totalt 1 947 GWh biogas fördelat på 140 avloppsreningsverk, 60 deponier, 40 gårdsanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och 1 förgasningsanläggning.

Format: -
Identifierare ES 2016:04
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2781
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2005

Format: A4
Identifierare ER2007:05
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 94
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1873
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2006

I undersökningen redovisas produktion och användning av biogas. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996 och 2005. Redovisningen är fördelad på branschnivå och i några fall på länsnivå. Data saknas dock om deponigasens länsvisa fördelning. Den geografiska fördelningen av data över län visar att biogasproduktionen via rötkammare är störst i storstadsområdena. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för rapporteringar till internationella organisationer och för att förbättra de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur produktionen av biogas förändras. Undersökningen har genomförts under år 2007 (avseende produktion och användning under år 2006).

Format: A4
Identifierare ER2008:02
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 355
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2002
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktionskostnader för vindkraft i Sverige

I den här rapporten har Energimyndigheten analyserat produktionskostnaderna för planerad vindkraft i Sverige Enligt Energimyndighetens bedömning uppgår den totala vindkraftspotentialen i Sverige till cirka 100 TWh. Av denna potential kan ca 50 TWh vindkraft realiseras till en produktionskostnadsnivå mellan 0,40 och 0,50 kr/kWh, ytterligare 40 TWh ligger i kostnadsintervallet 0,50 - 0,60 kr/kWh och 20 TWh har kostnader som är högre än 0,60 kr/kWh.

Format: .
Identifierare ER 2016:17
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2764
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktionskostnadsbedömning för vindkraft i Sverige

Denna studie visar att marginalkostnaden för att bygga ut landbaserad vindkraft i Sverige är lägre än vad som framkommit i tidigare studier. För en marginalkostnad på 50 öre/kWh är det möjligt att producera drygt 12 TWh vindkraft, givet de antaganden som använts i studien. För en marginalkostnad på mellan 50 och 60 öre finns det ytterligare en ekonomisk potential på närmare 140 TWh per år.
I vilken utsträckning vindkraften kommer att byggas ut i beror förstås på många faktorer, såsom möjligheterna att ansluta till elnätet, tillgång på kapital, hur miljötillstånden utvecklas och förutsättningar för övriga elproduktionsslag m.m. Den framtagna kostnadskurvan ska därför inte förväxlas med en utbyggnadsprognos för vindkraften i Sverige.
Det finns flera förklaringar till att marginalkostnadskurvan för vindkraft i Sverige ser ut som den gör idag, vilket beskrivs närmare i rapporten.

Format: A4
Identifierare ER2014:16
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2615
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt lämnat ett underlag till utvärderingen av Sveriges klimatstrategi, kontrollstation 2004.;I uppdraget ingick att redovisa en bedömning av växthusgasernas utveckling fram till år 2010 och med utblick mot 2020. I delrapport 1 redovisas utförligt vilka antaganden och bedömningar som gjorts. Resultatet från den nya basprognosen över de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige visar att Sveriges klimatstrategi hittills har givit effekt på utsläppen i flera sektorer. De samlade utsläppen bedöms hamna något under 1990 års utsläppsnivå. Bedömningen är därför att det nationella mål som riksdagen satt för att begränsa klimatpåverkan – en minskning med 4 % jämfört med 1990 - inte nås med de åtgärder och styrmedel som finns idag. Däremot ser prognosen bättre ut än den gjorde innan riksdagens beslut om den svenska klimatstrategin. Sveriges internationella Kyoto-åtagande, att inte öka utsläppen med mer än 4 %, beräknar myndigheterna att Sverige når med viss marginal.

Format: A4
Identifierare ER20:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 280
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1649
Antal:
Ladda ner
Beställ

Påverka nyinflyttades resevanor -

en handbok om informationsprojekt för nyinflyttade

Beteendepåverkande informationsåtgärder har stor potential när det gäller att locka fler till ett mer hållbart färdsätt. De är ofta också mycket kostnadseffektiva. En målgrupp som anses särskilt viktig är de som nyligen flyttat. Forskning visar också att grupper som genomför en stor förändring i sitt liv, som att byta bostad eller arbete, också är mer öppna för förändringar i sitt resande. Information och prova på-erbjudanden riktade till personer som nyligen flyttat kan därför vara en aktivitet som har potential att minska bilresandet till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.
Under 2012-2013 har kommunerna i Västra Götalandsregionen bedrivit projektet Ny adress-nya vägvanor, med bra resultat. Innan dess har flera liknande projekt genomförts bl. a i Lund och Malmö. Denna handbok bygger framförallt på de metoder och erfarenheter som finns från projekten i Västra Götaland, Malmö och Lund.
Handboken riktar sig till kommuner, regioner, konsulter och energikontor som vill arbeta för att öka andelen som går, cyklar eller åker kollektivt och som är intresserade av att genomföra ett projekt liknande det som Västra Götalandsregionen med flera gjort.

Format: A4
Identifierare ER2015:03
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 277
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2667
Antal:
Ladda ner
Beställ

Redovisning av Energimyndighetens insatser för energieffektivisering åren 1998-2001

Inom flertalet av de områden som Energimyndigheten arbetar med uppnås energieffektivisering. Sedan myndigheten bildades år 1998 har beslutats om närmare 1,8 mdkr för forskning, utveckling, demonstration och introduktion avseende energieffektivisering.

I rapporten redovisas en sammanställning över insatserna för energieffektivisering. Sammanställningen är ingen utvärdering av effekter eller bedömning av måluppfyllelse. Den ger en bild av omfattningen och inriktningen av de satsningar på energieffektivisering som har gjorts. Den innehåller också ett antal exempel på projekt som har genomförts eller genomförs.

Energieffektivisering har olika innebörd i olika sammanhang. Verksamheten redovisas därför ur såväl en snäv som bred definition som kan definieras som energieffektivisering. Det framgår också att åtgärder för energieffektivisering ofta medför att andra positiva effekter uppnås, t.ex. minskade emissioner av miljö- och hälsoskadliga ämnen, lägre drift- och underhållskostnader, förbättrat inomhusklimat mm.

Format: A4
Identifierare ER 2:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 71
Pris: 85,00 kr
Artikel nr 1450
Antal:
Ladda ner
Beställ

Redovisning av Sveriges utsläppsminskningsenheter

Rapporten handlar om hur Sveriges utsläppsminskningsenheter bör bokföras och redovisas inom staten.

Format: .
Identifierare ER 2016:18
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2791
Antal:
Ladda ner
Beställ

Referensscenarier

Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning. För detta behöver man veta något om vad som skulle ha hänt utan styrmedlet. Detta beskrivs av så kallade referensscenarier.;Rapporten belyser varför det är viktigt att utvärdera, vad man bör tänka på vid utvärderingar, hur referensscenarier kan konstrueras och vilka svårigheter det innebär samt hur referensscenarier använts i praktiken. Rapporten är framtagen av internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet.

Format: A4
Identifierare ER2006:27
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1824
Antal:
Ladda ner
Beställ

Reformeringen av EG:s direktiv (2003/87/EG) om ett system för handel m

Energimyndigheten och Naturvårdsverkets underlag inför ett förnyat handelsdirektiv baserat på 2007 års översyn

EU:s system för handel med utsläppsrätter infördes 1 januari 2005. År 2007-2008;genomförs en översyn av det EG-direktiv som ligger till grund för detta system. I ;rapporten ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket sin gemensamma syn på ;hur handelssystemet bör utvecklas efter 2012. Några av förslagen är att den totala;mängden utsläppsrätter bör fastställas på EU-nivå istället för med utgångspunkt i;s.k. nationella fördelningsplaner, att auktionering används i större utsträckning för ;att fördela utsläppsrätter på marknaden och att EU:s handelssystem länkas till andra;handelssystem i världen. Rapporten baseras på de underlag som myndigheterna har;tagit fram inför möten på EU-nivå om översynen av direktivet under 2007. I början;på 2008 presenterar EG-kommissionen sina förslag på hur handelssystemet bör ;utvecklas inför kommande handelsperioder.

Format: A4
Identifierare ER2007:47
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 70
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2001
Antal:
Ladda ner
Beställ

Regelförenkling

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdraget angående regelförenkling. Rapporten innehåller förslag på reviderad lag och förordning av elcertifikat. Förändringarna avser enhetlig användning av begrepp, vissa nya eller ändrade lagrum. De största förändringarna avser avskaffande av kvotplikt för vissa mindre producenter, ändrade regler för vattenkraft samt införande av två nya beslutstyper (fastställande av kvotplikt och nedsättning av tilldelning av elcertifikat). Övriga ändringar införs huvudsakligen i syfte att få ett mer överskådligt regelverk.

Format: A4
Identifierare ER2010:30
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 28
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2220
Antal:
Ladda ner
Beställ

Resultatredovisning av 1997 års energipolitiska åtgärder på kort sikt

I rapporten redovisas resultatet av 1997-års energipolitiska åtgärder på kort sikt för hela programperioden 1998-2002. Det kortsiktiga programmet i 1997-års beslut syftar till att stimulera användningen av förnybara energislag och en minskad elanvändning. Målet att kompensera 3 TWh genom tillförsel av förnyelsbart producerad el samt genom minskad elanvändning har uppfyllts. Rapporten innehåller också en ansats till att beskriva effekterna av programmet ur ett helhetsperspektiv.

Format: A4
Identifierare ER2005:25
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 45
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1722
Antal:
Ladda ner
Beställ

Resultatredovisning av forskning och utveckling inom energiområdet

Rapporten är ett regeringsuppdrag att vidareutveckla Energimyndighetens redovisning, uppföljning och strategi för genomförandet av det långsiktiga programmet. Rapporten utgår från ett marknadsperspektiv på energisystemet där omvärlden har ställts i centrum.

Format: A4
Identifierare ER 16:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 28
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1320
Antal:
Ladda ner
Beställ

Risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige 2015

Enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt avrapportering av regleringsbrevsuppdrag om informationssäkerhet

Enligt Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska Statens energimyndighet i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens interna verksamhet och dess ansvarsområde (energiförsörjningen) som synnerligen allvarlig kan försämra förmågan till verksamhet inom området.
Denna rapport avser aktörer inom marknader för tillförsel, omvandling, överföring och användning av energi

Format: _
Identifierare ER2015:22
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2709
Antal:
Ladda ner
Beställ

Risken för avbrott i fjärrvärme

Utredning om fjärrvärmeföretagens ekonomiska ställning samt deras förmåga att förebygga och åtgärda avbrott

Fjärrvärme har en särställning på värmemarknaden i och med sin storskalighet och dominans i landets tätorter. För att värna samhällets funktionalitet har Energimyndigheten granskat fjärrvärmeföretagens förmåga att motstå och hantera såväl betydande ekonomiska påfrestningar som avbrott. Fjärrvärmens försörjningstrygghet är inte reglerad i författning.
Fjärrvärmebranschen verkar väl rustad att stå emot eventuella ekonomiska chocker även om det finns ett fåtal mindre bolag som ser ut att ha särskilda utmaningar. Oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveranser sker, men blir sällan långvariga. Det finns dock brister i fjärrvärmeföretagens förmåga att förebygga och hantera avbrott, exempelvis rörande risk- och sårbarhetsanalyser.
Energimyndigheten förordar i rapporten bland annat att någon form av reglering av försörjningstryggheten avseende fjärrvärme bör utredas.

Format: -
Identifierare ER2016:03
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 131
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2723
Antal:
Ladda ner
Beställ

Riskkapitalförsörjning inom energiområdet

Riskkapital kommer till alltför liten del energiområdet till godo. I föreliggande ;utredning analyseras orsakerna till denna obalans i innovationssystemet samt ;föreslås tillvägagångssätt för att styra om riskkapital till energiområdet. ;Den övervägande orsaken till ovilja att investera på energiområdet ;konstateras vara bristande kompetens hos investerare kring energiteknik, ;energiområdets affärslogik samt lagar och förordningar på energiområdet. ;Energiområdet karakteriseras därför av få aktörer i synnerhet i tidiga skeden.;Effektiv kompetensöverföring till riskkapitalaktörer sker enklast i konkret ;investeringssamverkan. Utredningen föreslår inrättande av en ny riskkapitalaktör ;med fokus på energiområdet. Närvaro av ytterligare en aktör, som dessutom tillför ;den saknade kompetensen, underlättar investeringsbeslut för befintliga;riskkapitalaktörer.

Format: A4
Identifierare ER2006:38
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1848
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv

Möjligheter och begränsningar

Enligt Energimyndigheten kan mekanismerna för samarbete enligt EU:s förnybartdirektiv leda till tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige i den del av energibranschen som handlar om förnybar energi. Sverige kan bli ett säljarland av förnybara värden. Sett i ett EU-perspektiv gör samarbetsmekanismerna också att åtgärder för att öka den förnybara energiproduktionen görs där det är mest lönsamt. Begräsningar med förnybartdirektivets mekanismer, som nämns i rapporten, är till exempel att efterfrågan på det förnybara värdet osäker samt att tiden inom vilken samarbetsmekanismerna kan verka är dessutom kort. Ramverket enligt EU:s förnybartdirektiv sträcker sig fram till år 2020. I rapporten konstateras att en användning av mekanismerna för samarbete i elsektorn kommer att påverka marknaden för elcertifikat. Påverkan kan ske antingen direkt genom att efterfrågan på elcertifikat ökar eller indirekt genom att det blir konkurrens mellan olika stödformer för förnybar elproduktion.

Format: A4
Identifierare ER2010:18
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2192
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samband mellan energieffektivisering och andra övergripande mål ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning. Arbetet tog sin grund i en inventering av vilka övergripande mål effektivare energianvändning förväntas leda till. För att bättre förstå sambanden mellan effektivare energianvändning och de övergripande målen lät vi forskare från två olika vetenskapliga discipliner belysa sambanden. Denna rapport, som är framtagen vid institutionen för nationalekonomi vid Umeå Universitet, redogör bl.a. för begreppen energieffektivitet och energieffektivisering som kan ha olika innebörd beroende på om man ser på dem utifrån ett tekniskt perspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. Betydelsen av energieffektivisering för miljö- och klimatmål, för energi- och elanvändning, för försörjningssäkerhet, resurseffektivitet och för välfärd analyseras med beaktande av retureffekter. I rapporten förs också ett resonemang kring ekonomiska metoder för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning.

Format: A4
Identifierare ER2006:26
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1823
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samband mellan energieffektivisering och övergripande mål

Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning. Arbetet tog sin grund i en inventering av vilka övergripande mål effektivare energianvändning förväntas leda till. För att bättre förstå sambanden mellan effektivare energianvändning och de övergripande målen lät vi forskare från två olika vetenskapliga discipliner belysa sambanden. Denna rapport, som är framtagen vid fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, belyser energieffektivisering som ett sätt att minska externaliteter vid tillförseln, särskilt klimatpåverkan och som ett sätt att minska elberoende drivet av kärnkraftavveckling och minskat importberoende. I rapporten förs också ett resonemang kring energieffektivisering, välfärd och rebound-effekter.

Format: A4
Identifierare ER2006:25
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1822
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samverkan mellan små innovativa miljöteknikföretag och kund

Utmaningarna för svenska miljöteknikföretags utveckling diskuteras ofta och berör företagens tillgång till riskkapital, kundrelaterade hinder och behov av affärsutveckling. Energimyndigheten ansåg att det var intressant att belysa detta faktum utifrån ett annat perspektiv – nämligen de viktiga kundernas. Hur letar de innovationer? Hur ser de på samverkan med små innovativa företag? Vad är viktigt för att samverkan ska uppstå?

I denna studie framkommer intressanta slutsatser som kan vara till nytta för miljöteknikföretagen vid val av strategier för kundsamverkan. Detsamma gäller för de stödaktörer i innovationssystemet som verkar för att främja miljöteknikföretagens utveckling till framgångsrika tillväxt- och exportföretag.

Format: A4
Identifierare ER2014:20
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 217
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2628
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 251 - 275 av 411