Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 251 - 275 av 427

Oljans ändlighet - Ett rörligt mål!

I rapporten konstateras dels att tillgången till utvinnbar olja inte är gränssättande för den globala energianvändningen de närmaste decennierna, dels att kostnaderna för att utvinna denna olja fortfarande är låga. Men det konstateras även att säkerheten i nuvarande försörjning är ifrågasatt - särskilt på kort sikt. Slutsatsen är klimatfrågan ännu så länge, tillsammans med försörjningssäkerheten, är de huvudsakliga motiven för ett minskat oljeberoende.

Format: A4
Identifierare ER2006:21
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1806
Antal:
Ladda ner
Beställ

Plan för uppföljning och utvärdering av omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs en plan för uppföljning och utvärdering av transportsektorns omställning till fossilfrihet ska. Uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg för att veta om och hur målet kan nås.

Format: -
Identifierare ER 2017:11
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2815
Antal:
Ladda ner
Beställ

Potentiell avsättning av biomassa för produktion av el, värme och drivmedel inklusive energikombinat End pdf

Det växande intresset för att använda biomassa i produktion av både värme, el och drivmedel leder till behov av att studera hur biomassan kommer att avsättas geografiskt och mängdmässigt. Denna rapport beskriver de tekniska och fysiska förutsättningarna för att öka användningen av biobränslen i Sverige inom en 10 till 20-års period. Samtidigt identifieras inom vilka regioner i Sverige en allt kraftigare efterfrågan av biobränsle kan bli verklighet, och därmed behov av en allt intensivare produktion av biobränslen från jord- och skogsbruk. Studien uppmärksammar användningen av biomassa för drivmedelsproduktion, liksom potentialen för nya kombinatlösningar där drivmedel produceras tillsammans med andra energibärare som el, värme och fasta biobränslen.

Format: A4
Identifierare ER2008:04
Utgivningsår 1900
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2026
Ladda ner

Power Sector Reform in the Baltic States

Denna publikation är skriven på engelska och finns inte översatt till svenska

Statens Energimyndighet arbetar på olika sätt med att stödja en miljövänlig utveckling av energisektorn i Östersjöregionen. Myndigheten anser det vara av största vikt att utnyttja marknadskrafterna för att införa mera rationell användning av både produktionsresurser och nätanläggningar som på sikt leder till ett mera effektivt och miljövänligt elsystem i Baltikum. Energimyndigheten har vid tidigare tillfällen följt upp elmarkndens utveckling i Baltikum och undersökt fördelarna med en marknadsintegration i denna region (bl.a. Rapporten ""Future conditions for integration of the Baltic Electricity Supply System"", ER 25:1999).

I den föreliggande rapporten ""Power Sector Reform in the Baltic States"" framträder tydligt en del viktiga framsteg som skett i dessa länders elmarknadsintegration under de senaste åren samtidigt som den också visar på att en del viktiga moment i elmarknadsreformen återstår. Den sätter också fokus på vilka områden som kan behöva studeras närmare eller utökas för att inkludera flera länder i Östersjöregionen. Rapporten avses utgöra ett underlag även när det gäller att bedöma behoven att ersätta den elproduktion som försvinner i och med att de båda kärnkraftreaktorerna i Ignalina i Litauen stängs. Vilka är i så fall möjligheterna till användning av alternativa energislag som inte ökar utsläppen av växthusgaser? Vilka möjligheter finns att genomföra sådana projekt som klimatprojekt i enlighet med Kyotoprotokollets mekanism för Gemensamt Genomförande (Joint Implementation)? Rapporten berör även sådana aspekter.

Format: A4
Identifierare ER 15:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 82
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1482
Antal:
Ladda ner
Beställ

Praktiskt genomförande av gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft

En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013

I regleringsbrevet för 2013 har Energimyndigheten fått i uppdrag att bidra till fortsatt analys och praktiska förberedelser för ett eventuellt samarbete med andra medlemsländer. Den här rapporten utgör Energimyndighetens redovisning av den del av uppdraget som rör samarbete genom gemensamma projekt. Delredovisningen omfattar att i samråd med branschen ta fram ett förslag på praktisk hantering för genomförande av eventuella gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft. Syftet med uppdraget är att skapa ökad tydlighet och underlätta ett eventuellt genomförande av gemensamma projekt.

Format: A4
Identifierare ER2013:26
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2562
Antal:
Ladda ner
Beställ

Princip för redovisning av restvärmepotential vid ny fjärrvärmeprodukt

Redovisningsprincip för kostnadsnyttoanalys art 14.5 EED 2012/27/EU

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå en princip för redovisning av spillvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. Efter energieffektiviseringsdirektivets (2012/27/EU) ikraftträdande samordnades uppdraget till att även lämna förslag på uppfyllandet av direktivets artikel 14.5 (a, b, c och d). Rapporten tar fram ett förslag på redovisningsprincip för kostnadsnyttoanalys som ska gälla vid nybyggnation eller uppgradering av I) termiska elproduktionsanläggningar och möjligheten att uppgradera till kraftvärmeverk (artikel 14.5 a och b), II) industriföretag och möjligheten att få avsättning för spillvärme (14 c) samt III) fjärrvärmebolag och möjligheten att utnyttja spillvärme (14 d). Rapporten tar även upp vilka tillståndsförfaranden som gäller för olika typer av anläggningar liksom en konsekvensanalys av vad införandet av principen kan innebära.

Format: A4
Identifierare ER2013:09
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2484
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prioritering av elanvändare vid elbrist

Slutrapport från Energimyndighetens Styrel-projekt åren 2004-2007

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå ett nytt system för att möjliggöra prioritering av elanvändare vid elbrist. Förslaget presenteras i denna rapport som överlämnades till regeringen i november 2007.;Svenska kraftnät kan idag beordra bortkoppling av förbrukning vid elbrist. Detta görs så att alla elanvändare inom stora geografiska områden drabbas lika. Men en sådan bortkoppling ger stora konsekvenser för samhällets grundläggande funktionalitet, vilket inte är acceptabelt utifrån ett samhälleligt perspektiv. Det behövs därför ett nytt system för hantering av elbrist som minimerar de negativa konsekvenserna hos elanvändarna. ;Det här förslagna systemet ger en mer selektiv, nyanserad och rättssäker bortkoppling än idag. Samhällets och viktiga elanvändares behov vid elbrist kan tillgodoses bättre. Det har därmed en vidgad nytta och ett större samhälleligt värde än dagens system.

Det här förslagna systemet ger en mer selektiv, nyanserad och rättssäker bortkoppling än idag. Samhällets och viktiga elanvändares behov vid elbrist kan tillgodoses bättre. Det har därmed en vidgad nytta och ett större samhälleligt värde än dagens system.

Lokalsamhällets förutsättningar och behov ligger i fokus i förslaget. Planeringen genomförs av kommuner och elnätsföretag. Länsstyrelserna fattar det prioriteringsbeslut som ska ligga till grund för elnätsföretagens bortkoppling. Centrala myndigheter inriktar, stödjer och följer upp arbetet samt granskar bortkoppling i efterhand.

Förslaget förutsätter att vissa uppgifter förs in i ellagen (1997:857) och förordning (2006:942) om krisberedskap, mm samt i förordning med instruktion för den nya samlade myndigheten mot olyckor och kriser.

Format: A4
Identifierare ER2007:38
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1969
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prisbildning och konkurrens på elmarknaden

Rapporten belyser utvecklingen på den nordiska råkraftsmarknaden och söker förklara det senaste decenniets elprisökningar. Vidare behandlas konsekvenserna för slutkunderna på den nordiska slutkundsmarknaden. Därefter analyseras konkurrensen på den nordiska elmarknaden. Inspektionen föreslår även ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens på elmarknaden. Även konkurrenssituationen på den svenska slutkundsmarknaden behandlas. I det nordiska elsystemet är det viktigt att begränsningar i överföringskapacitet hanteras på ett rationellt sätt. I rapporten analyseras några konsekvenser av att införa en delning av Sverige i så kallade elspotområden.

Format: A4
Identifierare ER2006:13
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 80
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1804
Antal:
Ladda ner
Beställ

Priser och kostnader i elcertifikatsystemet

Energimarknadsinspektionens slutrapport i projektet ”Transaktionskostnaderna i elcertifikatsystemet”

Rapporten syftar till att tydliggöra transaktionskostnadernas storlek i elleverantörsledet av elcertifikatsystemet, samt till att identifiera vad dessa kostnader beror på. Utöver detta analyseras också frågan om huruvida elleverantörernas elcertifikathantering är att betrakta som effektiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.. Eftersom det inte direkt går att mäta transaktionskostnader utgår analysen ifrån marginalberäkningar där prissättningen gentemot elanvändarna jämförs med kostnaden för kvotpliktsuppfyllnad, det vill säga pris-kostnadsmarginalen. Information om elcertifikathanteringen har ;inhämtats direkt ifrån elleverantörerna genom en brevenkät. Pris-kostnadsmarginalerna analyseras vidare kvantitativt i en regressionsmodell där marginalerna ställs som en funktion av transaktionskostnadsresonemang.

Format: A4
Identifierare ER2005:17
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1704
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prisområden som flaskhalshantering

Alla elsystem har begränsningar i överföringskapacitet. När överföringskapaciteten inte räcker till för att överföra all kraft som marknaden önskar uppstår flaskhalsar.;Flaskhalsar kan hanteras med olika metoder. Studiens syfte är att analysera hur den nuvarande uppdelningen i prisområden för hantering av begränsningar i överkapacitet på den nordiska elmarknaden ;påverkar svenska aktörer.;Studien indikerar att den nordiska indelningen i prisområden har ekonomiska konsekvenser för elhandeln. Sammantaget under hela den undersökta perioden 1996 - 2003 har konsekvenserna av prisområdessystemet ;varit små. De uppgår till ungefär en tredjedels procent av ett i studien fiktivt referensföretag.

Format: A4
Identifierare ER19:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1638
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prisutvecklingen på el och utsläppsrätter samt de internationella brän

I rapporten redovisas prisutvecklingen på de internationella bränslemarknaderna fram till hösten 2005 samt förklaras hur dessa påverkar elpriset och priset på utsläppsrätter. Samt myndighetens bedömning över hur priserna kan komma att utvecklas. I rapporten redovisas även utvecklingen av elpriser i Norden och hur den påverkas av handeln med utsläppsrätter bland annat av den tyska elmarknaden. I ett eget avsnitt analyseras handeln med utsläppsrätter och förklaras varför prisutvecklingen har avvikit från de bedömningar som gjordes innan handelssystemet infördes.

Format: A4
Identifierare ER2005:35
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 61
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1739
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2014

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2014. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 000 objekt av totalt ca 3 200 stycken, med en svarsfrekvens på 82 procent. Statistiken presenteras i GWh i tre tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 51 179 GWh skogsbränsle och 64 GWh energiskogsbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle låg på 737 GWh och exporten på 195 GWh.

Format: _
Identifierare ES2015:08
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2711
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2015

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2015. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 060 objekt, med en svarsfrekvens på 77 procent. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i

Format: .
Identifierare ES 2016:05
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2785
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas och rötrester under år 2013. År 2013 producerades i Sverige totalt 1 686 GWh biogas i 264 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2012 ökade den totala biogasproduktionen med 97 GWh.

Av den totala biogasen producerades 40 % i avloppsreningsverk, 34 % i samrötningsanläggningar, 14 % i deponier, 7 % i industrianläggningar och 5 % i gårdsbiogassanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin.

Mer än hälften av den producerade biogasen 907 GWh (54 %) uppgraderades, 521 GWh (31 %) användes till värmeproduktion, 46 GWh (3 %) el producerades och 186 GWh (11 %) facklades.

Format: A4
Identifierare ES2014:08
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2629
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014

I föreliggande undersökning har sammanlagt 277 biogasproducerande anläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade totalt 1 784 GWh biogas. De 277 biogasproducerande anläggningarna fördelades på 139 avloppsreningsverk, 60 deponier, 37 gårdsbiogasanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, fem industrianläggningar och en förgasningsanläggning. Antalet uppgraderingsanläggningar uppgick till 59 stycken och vid 13 injektionsstationer injicerades uppgraderad biogas på naturgasnätet.
Biogasproduktionen ökade med 98 GWh år 2014 jämfört med 2013, vilket motsvarar en ökning med 6 %. Av den totala biogasen producerades 38 % i avloppsreningsverk, 40 % i samrötningsanläggningar, 12 % i deponier, 7 % i industrianläggningar och 3 % i gårdsbiogasanläggningar. Sedan december 2014 produceras även mindre mängd biogas från förgasning i Sverige.

Format: .
Identifierare ES2015:03
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2695
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015

I föreliggande undersökning har sammanlagt 282 biogasanläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade under 2015 totalt 1 947 GWh biogas fördelat på 140 avloppsreningsverk, 60 deponier, 40 gårdsanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och 1 förgasningsanläggning.

Format: -
Identifierare ES 2016:04
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2781
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2005

Format: A4
Identifierare ER2007:05
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 94
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1873
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2006

I undersökningen redovisas produktion och användning av biogas. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996 och 2005. Redovisningen är fördelad på branschnivå och i några fall på länsnivå. Data saknas dock om deponigasens länsvisa fördelning. Den geografiska fördelningen av data över län visar att biogasproduktionen via rötkammare är störst i storstadsområdena. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för rapporteringar till internationella organisationer och för att förbättra de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur produktionen av biogas förändras. Undersökningen har genomförts under år 2007 (avseende produktion och användning under år 2006).

Format: A4
Identifierare ER2008:02
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 355
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2002
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktionskostnader för el från solceller i Sverige

I den här rapporten har Energimyndigheten undersökt produktionskostnaderna för solel i Sverige genom en intervjustudie med aktörer som investerat i solcellsanläggningar. Enligt studiens beräkningar varierar produktionskostnaderna mellan 0,60 och 1 kr/kWh för solcellsparker och mellan 0,6 och 1,8 kr/kWh för takanläggningar. Studiens resultat ska betraktas som indikativa då underlaget är begränsat.

Format: -
Identifierare ER 2017:8
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 53
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2826
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktionskostnader för vindkraft i Sverige

I den här rapporten har Energimyndigheten analyserat produktionskostnaderna för planerad vindkraft i Sverige Enligt Energimyndighetens bedömning uppgår den totala vindkraftspotentialen i Sverige till cirka 100 TWh. Av denna potential kan ca 50 TWh vindkraft realiseras till en produktionskostnadsnivå mellan 0,40 och 0,50 kr/kWh, ytterligare 40 TWh ligger i kostnadsintervallet 0,50 - 0,60 kr/kWh och 20 TWh har kostnader som är högre än 0,60 kr/kWh.

Format: .
Identifierare ER 2016:17
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2764
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktionskostnadsbedömning för vindkraft i Sverige

Denna studie visar att marginalkostnaden för att bygga ut landbaserad vindkraft i Sverige är lägre än vad som framkommit i tidigare studier. För en marginalkostnad på 50 öre/kWh är det möjligt att producera drygt 12 TWh vindkraft, givet de antaganden som använts i studien. För en marginalkostnad på mellan 50 och 60 öre finns det ytterligare en ekonomisk potential på närmare 140 TWh per år.
I vilken utsträckning vindkraften kommer att byggas ut i beror förstås på många faktorer, såsom möjligheterna att ansluta till elnätet, tillgång på kapital, hur miljötillstånden utvecklas och förutsättningar för övriga elproduktionsslag m.m. Den framtagna kostnadskurvan ska därför inte förväxlas med en utbyggnadsprognos för vindkraften i Sverige.
Det finns flera förklaringar till att marginalkostnadskurvan för vindkraft i Sverige ser ut som den gör idag, vilket beskrivs närmare i rapporten.

Format: A4
Identifierare ER2014:16
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2615
Antal:
Ladda ner
Beställ

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt lämnat ett underlag till utvärderingen av Sveriges klimatstrategi, kontrollstation 2004.;I uppdraget ingick att redovisa en bedömning av växthusgasernas utveckling fram till år 2010 och med utblick mot 2020. I delrapport 1 redovisas utförligt vilka antaganden och bedömningar som gjorts. Resultatet från den nya basprognosen över de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige visar att Sveriges klimatstrategi hittills har givit effekt på utsläppen i flera sektorer. De samlade utsläppen bedöms hamna något under 1990 års utsläppsnivå. Bedömningen är därför att det nationella mål som riksdagen satt för att begränsa klimatpåverkan – en minskning med 4 % jämfört med 1990 - inte nås med de åtgärder och styrmedel som finns idag. Däremot ser prognosen bättre ut än den gjorde innan riksdagens beslut om den svenska klimatstrategin. Sveriges internationella Kyoto-åtagande, att inte öka utsläppen med mer än 4 %, beräknar myndigheterna att Sverige når med viss marginal.

Format: A4
Identifierare ER20:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 280
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1649
Antal:
Ladda ner
Beställ

Påverka nyinflyttades resevanor -

en handbok om informationsprojekt för nyinflyttade

Beteendepåverkande informationsåtgärder har stor potential när det gäller att locka fler till ett mer hållbart färdsätt. De är ofta också mycket kostnadseffektiva. En målgrupp som anses särskilt viktig är de som nyligen flyttat. Forskning visar också att grupper som genomför en stor förändring i sitt liv, som att byta bostad eller arbete, också är mer öppna för förändringar i sitt resande. Information och prova på-erbjudanden riktade till personer som nyligen flyttat kan därför vara en aktivitet som har potential att minska bilresandet till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.
Under 2012-2013 har kommunerna i Västra Götalandsregionen bedrivit projektet Ny adress-nya vägvanor, med bra resultat. Innan dess har flera liknande projekt genomförts bl. a i Lund och Malmö. Denna handbok bygger framförallt på de metoder och erfarenheter som finns från projekten i Västra Götaland, Malmö och Lund.
Handboken riktar sig till kommuner, regioner, konsulter och energikontor som vill arbeta för att öka andelen som går, cyklar eller åker kollektivt och som är intresserade av att genomföra ett projekt liknande det som Västra Götalandsregionen med flera gjort.

Format: A4
Identifierare ER2015:03
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 277
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2667
Antal:
Ladda ner
Beställ

Redovisning av effektkedjor

En delrapport i samordningsuppdraget för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. I uppgiften ingår att, med bidrag från Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket, ta fram en strategisk plan för omställning. Den strategiska planen lämnades in till regeringen den 28 april. Detta är en underlagsrapport som beskriver hur arbetet med den strategiska planen samt prioriteringen av förslagen i planen har bedrivits.

Format: ,
Identifierare ER 2017:13
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2818
Antal:
Ladda ner
Beställ

Redovisning av Energimyndighetens insatser för energieffektivisering åren 1998-2001

Inom flertalet av de områden som Energimyndigheten arbetar med uppnås energieffektivisering. Sedan myndigheten bildades år 1998 har beslutats om närmare 1,8 mdkr för forskning, utveckling, demonstration och introduktion avseende energieffektivisering.

I rapporten redovisas en sammanställning över insatserna för energieffektivisering. Sammanställningen är ingen utvärdering av effekter eller bedömning av måluppfyllelse. Den ger en bild av omfattningen och inriktningen av de satsningar på energieffektivisering som har gjorts. Den innehåller också ett antal exempel på projekt som har genomförts eller genomförs.

Energieffektivisering har olika innebörd i olika sammanhang. Verksamheten redovisas därför ur såväl en snäv som bred definition som kan definieras som energieffektivisering. Det framgår också att åtgärder för energieffektivisering ofta medför att andra positiva effekter uppnås, t.ex. minskade emissioner av miljö- och hälsoskadliga ämnen, lägre drift- och underhållskostnader, förbättrat inomhusklimat mm.

Format: A4
Identifierare ER 2:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 71
Pris: 85,00 kr
Artikel nr 1450
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 251 - 275 av 427