Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 276 - 300 av 427

Redovisning av Sveriges utsläppsminskningsenheter

Rapporten handlar om hur Sveriges utsläppsminskningsenheter bör bokföras och redovisas inom staten.

Format: .
Identifierare ER 2016:18
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2791
Antal:
Ladda ner
Beställ

Referensscenarier

Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning. För detta behöver man veta något om vad som skulle ha hänt utan styrmedlet. Detta beskrivs av så kallade referensscenarier.;Rapporten belyser varför det är viktigt att utvärdera, vad man bör tänka på vid utvärderingar, hur referensscenarier kan konstrueras och vilka svårigheter det innebär samt hur referensscenarier använts i praktiken. Rapporten är framtagen av internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet.

Format: A4
Identifierare ER2006:27
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1824
Antal:
Ladda ner
Beställ

Reformeringen av EG:s direktiv (2003/87/EG) om ett system för handel m

Energimyndigheten och Naturvårdsverkets underlag inför ett förnyat handelsdirektiv baserat på 2007 års översyn

EU:s system för handel med utsläppsrätter infördes 1 januari 2005. År 2007-2008;genomförs en översyn av det EG-direktiv som ligger till grund för detta system. I ;rapporten ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket sin gemensamma syn på ;hur handelssystemet bör utvecklas efter 2012. Några av förslagen är att den totala;mängden utsläppsrätter bör fastställas på EU-nivå istället för med utgångspunkt i;s.k. nationella fördelningsplaner, att auktionering används i större utsträckning för ;att fördela utsläppsrätter på marknaden och att EU:s handelssystem länkas till andra;handelssystem i världen. Rapporten baseras på de underlag som myndigheterna har;tagit fram inför möten på EU-nivå om översynen av direktivet under 2007. I början;på 2008 presenterar EG-kommissionen sina förslag på hur handelssystemet bör ;utvecklas inför kommande handelsperioder.

Format: A4
Identifierare ER2007:47
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 70
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2001
Antal:
Ladda ner
Beställ

Regelförenkling

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdraget angående regelförenkling. Rapporten innehåller förslag på reviderad lag och förordning av elcertifikat. Förändringarna avser enhetlig användning av begrepp, vissa nya eller ändrade lagrum. De största förändringarna avser avskaffande av kvotplikt för vissa mindre producenter, ändrade regler för vattenkraft samt införande av två nya beslutstyper (fastställande av kvotplikt och nedsättning av tilldelning av elcertifikat). Övriga ändringar införs huvudsakligen i syfte att få ett mer överskådligt regelverk.

Format: A4
Identifierare ER2010:30
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 28
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2220
Antal:
Ladda ner
Beställ

Resultatredovisning av 1997 års energipolitiska åtgärder på kort sikt

I rapporten redovisas resultatet av 1997-års energipolitiska åtgärder på kort sikt för hela programperioden 1998-2002. Det kortsiktiga programmet i 1997-års beslut syftar till att stimulera användningen av förnybara energislag och en minskad elanvändning. Målet att kompensera 3 TWh genom tillförsel av förnyelsbart producerad el samt genom minskad elanvändning har uppfyllts. Rapporten innehåller också en ansats till att beskriva effekterna av programmet ur ett helhetsperspektiv.

Format: A4
Identifierare ER2005:25
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 44
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1722
Antal:
Ladda ner
Beställ

Resultatredovisning av forskning och utveckling inom energiområdet

Rapporten är ett regeringsuppdrag att vidareutveckla Energimyndighetens redovisning, uppföljning och strategi för genomförandet av det långsiktiga programmet. Rapporten utgår från ett marknadsperspektiv på energisystemet där omvärlden har ställts i centrum.

Format: A4
Identifierare ER 16:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 28
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1320
Antal:
Ladda ner
Beställ

Risk- och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i Sverige 2015

Enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt avrapportering av regleringsbrevsuppdrag om informationssäkerhet

Enligt Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska Statens energimyndighet i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens interna verksamhet och dess ansvarsområde (energiförsörjningen) som synnerligen allvarlig kan försämra förmågan till verksamhet inom området.
Denna rapport avser aktörer inom marknader för tillförsel, omvandling, överföring och användning av energi

Format: _
Identifierare ER2015:22
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 22
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2709
Antal:
Ladda ner
Beställ

Risken för avbrott i fjärrvärme

Utredning om fjärrvärmeföretagens ekonomiska ställning samt deras förmåga att förebygga och åtgärda avbrott

Fjärrvärme har en särställning på värmemarknaden i och med sin storskalighet och dominans i landets tätorter. För att värna samhällets funktionalitet har Energimyndigheten granskat fjärrvärmeföretagens förmåga att motstå och hantera såväl betydande ekonomiska påfrestningar som avbrott. Fjärrvärmens försörjningstrygghet är inte reglerad i författning.
Fjärrvärmebranschen verkar väl rustad att stå emot eventuella ekonomiska chocker även om det finns ett fåtal mindre bolag som ser ut att ha särskilda utmaningar. Oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveranser sker, men blir sällan långvariga. Det finns dock brister i fjärrvärmeföretagens förmåga att förebygga och hantera avbrott, exempelvis rörande risk- och sårbarhetsanalyser.
Energimyndigheten förordar i rapporten bland annat att någon form av reglering av försörjningstryggheten avseende fjärrvärme bör utredas.

Format: -
Identifierare ER2016:03
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 130
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2723
Antal:
Ladda ner
Beställ

Riskkapitalförsörjning inom energiområdet

Riskkapital kommer till alltför liten del energiområdet till godo. I föreliggande ;utredning analyseras orsakerna till denna obalans i innovationssystemet samt ;föreslås tillvägagångssätt för att styra om riskkapital till energiområdet. ;Den övervägande orsaken till ovilja att investera på energiområdet ;konstateras vara bristande kompetens hos investerare kring energiteknik, ;energiområdets affärslogik samt lagar och förordningar på energiområdet. ;Energiområdet karakteriseras därför av få aktörer i synnerhet i tidiga skeden.;Effektiv kompetensöverföring till riskkapitalaktörer sker enklast i konkret ;investeringssamverkan. Utredningen föreslår inrättande av en ny riskkapitalaktör ;med fokus på energiområdet. Närvaro av ytterligare en aktör, som dessutom tillför ;den saknade kompetensen, underlättar investeringsbeslut för befintliga;riskkapitalaktörer.

Format: A4
Identifierare ER2006:38
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1848
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv

Möjligheter och begränsningar

Enligt Energimyndigheten kan mekanismerna för samarbete enligt EU:s förnybartdirektiv leda till tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige i den del av energibranschen som handlar om förnybar energi. Sverige kan bli ett säljarland av förnybara värden. Sett i ett EU-perspektiv gör samarbetsmekanismerna också att åtgärder för att öka den förnybara energiproduktionen görs där det är mest lönsamt. Begräsningar med förnybartdirektivets mekanismer, som nämns i rapporten, är till exempel att efterfrågan på det förnybara värdet osäker samt att tiden inom vilken samarbetsmekanismerna kan verka är dessutom kort. Ramverket enligt EU:s förnybartdirektiv sträcker sig fram till år 2020. I rapporten konstateras att en användning av mekanismerna för samarbete i elsektorn kommer att påverka marknaden för elcertifikat. Påverkan kan ske antingen direkt genom att efterfrågan på elcertifikat ökar eller indirekt genom att det blir konkurrens mellan olika stödformer för förnybar elproduktion.

Format: A4
Identifierare ER2010:18
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2192
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samband mellan energieffektivisering och andra övergripande mål ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning. Arbetet tog sin grund i en inventering av vilka övergripande mål effektivare energianvändning förväntas leda till. För att bättre förstå sambanden mellan effektivare energianvändning och de övergripande målen lät vi forskare från två olika vetenskapliga discipliner belysa sambanden. Denna rapport, som är framtagen vid institutionen för nationalekonomi vid Umeå Universitet, redogör bl.a. för begreppen energieffektivitet och energieffektivisering som kan ha olika innebörd beroende på om man ser på dem utifrån ett tekniskt perspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. Betydelsen av energieffektivisering för miljö- och klimatmål, för energi- och elanvändning, för försörjningssäkerhet, resurseffektivitet och för välfärd analyseras med beaktande av retureffekter. I rapporten förs också ett resonemang kring ekonomiska metoder för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning.

Format: A4
Identifierare ER2006:26
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1823
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samband mellan energieffektivisering och övergripande mål

Energimyndigheten har bedrivit ett projekt för att förbättra metoderna för att utvärdera styrmedel för effektivare energianvändning. Arbetet tog sin grund i en inventering av vilka övergripande mål effektivare energianvändning förväntas leda till. För att bättre förstå sambanden mellan effektivare energianvändning och de övergripande målen lät vi forskare från två olika vetenskapliga discipliner belysa sambanden. Denna rapport, som är framtagen vid fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, belyser energieffektivisering som ett sätt att minska externaliteter vid tillförseln, särskilt klimatpåverkan och som ett sätt att minska elberoende drivet av kärnkraftavveckling och minskat importberoende. I rapporten förs också ett resonemang kring energieffektivisering, välfärd och rebound-effekter.

Format: A4
Identifierare ER2006:25
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1822
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samverkan mellan små innovativa miljöteknikföretag och kund

Utmaningarna för svenska miljöteknikföretags utveckling diskuteras ofta och berör företagens tillgång till riskkapital, kundrelaterade hinder och behov av affärsutveckling. Energimyndigheten ansåg att det var intressant att belysa detta faktum utifrån ett annat perspektiv – nämligen de viktiga kundernas. Hur letar de innovationer? Hur ser de på samverkan med små innovativa företag? Vad är viktigt för att samverkan ska uppstå?

I denna studie framkommer intressanta slutsatser som kan vara till nytta för miljöteknikföretagen vid val av strategier för kundsamverkan. Detsamma gäller för de stödaktörer i innovationssystemet som verkar för att främja miljöteknikföretagens utveckling till framgångsrika tillväxt- och exportföretag.

Format: A4
Identifierare ER2014:20
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 217
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2628
Antal:
Ladda ner
Beställ

Scenarier över Sveriges energisystem

Energimyndighetens långsiktiga scenarier görs som ett underlag till den klimatrapportering som Sverige rapporterar till EU och klimatkonventionen (UNFCC). Scenarierna görs vart annat år och gick tidigare under namnet Långsiktsprognos. Scenarierna över Sve

Format: A4
Identifierare ER2014:19
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 98
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2638
Antal:
Ladda ner
Beställ

Scenarier över Sveriges energisystem 2016

Rapporten innehåller scenarier över framtida energianvändning och energitillförsel till och med 2050. Scenarierna utgår från beslutade energi- och klimatpolitiska styrmedel till och med 30 juni 2016. Rapporten skiljer sig något från tidigare rapporter som Energimyndigheten tagit fram över långsiktiga energiscenarier. Ett huvudscenario lyfts inte fram som tidigare år utan istället presenteras flera scenarier, där skillnaderna mellan scenarierna lyfts fram och faktorer som påverkar framtida utveckling diskuteras.

Format: .
Identifierare ER 2017:6
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2798
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sjöfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. Rapporten beskriver vilka möjligheter och utmaningar som finns idag för en omställning till fossilfrihet för inrikes och utrikes sjöfart, hur statens rådighet ser ut och vilka styrmedel som finns att tillgå.

Format: -
Identifierare ER 2017:10
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2814
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och utformningen av slopade anslutningsavgift till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Uppdraget redovisades i februari 2018. Skälet för ett slopande var bland annat att skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land och i förhållande till situationen i andra länder runt Östersjön. Energimyndighetens utgångspunkt i uppdraget har varit att hitta en utformning som så långt möjligt uppfyller villkoren i uppdraget med fokus på att skapa likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft. I rapporten beskrivs och analyseras två olika modeller för ett slopande av anslutningskostnaderna.

Format: -
Identifierare ER 2018:06
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2864
Ladda ner

Slutrapport

Innovationsupphandling inom miljöteknik, ett regeringsuppdrag

Denna slutrapport sammanfattar erfarenheter och aktiviteter som genomförts inom det regeringsuppdrag som Energimyndigheten har haft tillsammans med VINNOVA. Uppdraget har gått ut på att främja innovationsupphandling av miljöteknik inom offentlig sektor och har pågått under ungefär två och ett halvt års tid. Innovationsupphandling innefattar flera olika metoder, men har som gemensamt att upphandlande myndigheter utgår ifrån behov som inte tillgodoses med befintliga varor och tjänster på marknaden och på så vis driva på innovation.
Inom ramen för uppdraget har ett antal projekt finansierat, främst förstudier för att utreda potentialer och förutsättningar för att genomföra innovationsupphandling. I flera fall har resultatet varit att innovationsupphandling är ett intressant verktyg att gå vidare med. Ett ökat intresse för innovationsupphandling generellt har också kunnat observeras under uppdragets sista år.

Format: A4
Identifierare ER2014:25
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2658
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutrapport från Energimyndighetens Styrel-projekt

Åren 2004-2011

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten utvecklat ett nytt systematiskt sätt för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist. Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist och bygger på att man på lokal och regional nivå identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare i så stor utsträckning som möjligt ska prioriteras vid en eventuell elbristsituation.

I denna rapport redovisas en utvärdering av utvecklingsprojektets olika delar, identifierade med- och motgångar, och de övergripande resultat som har åstadkommits. Avslutningsvis ger rapporten även ett förslag på hur nyttan av utvecklingsprojektet kan tillvaratas – från 2012 och framåt.

Format: A4
Identifierare ER2012:04
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2376
Antal:
Ladda ner
Beställ

Små och medelstora aktörers syn på NordPool som marknadsplats

Format: A4
Identifierare ER 25:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 86
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1575
Antal:
Ladda ner
Beställ

Små och medelstora företags syn på energi- och miljöfrågor

En segmenteringsanalys

Den här undersökningen är för Energimyndigheten ett nytt sätt att undersöka hur små- och medelstora företag resonerar i frågor som rör energi, miljö, transporter och kommunikation. Undersökningen är gjord för att underlätta informationsspridning i olika frågor, både för myndigheten själv men även för andra aktörer, genom att öka kännedomen om vilka faktorer som påverkar kommunikationen med allmänheten. Resultaten visar att man skulle kunna dela in företagen i olika karaktärer. Studien resulterar i fem signifikanta karaktärer; De oupplysta, Pratarna, Energikostnadskunniga, Ambassadörerna och Vi tar det som det kommer. Dessa karaktärer kräver olika sätt att kommunicera och studien kan vara till hjälp för på vilket sätt och genom vilka kanaler man kan kommunicera med respektive karaktär.

Format: A4
Identifierare ER2010:25
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 271
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2232
Antal:
Ladda ner
Beställ

Småskalig förbränning av fasta biobränslen

Uppdrag 18 i Energimyndighetens regleringsbrev 2010

I rapporten görs bedömningen att kommuner har tillräckliga befogenheter i lagstiftningen att inskrida i de fall småskaliga förbränningsanläggningar skapar olägenheter i den närmaste omgivningen i form av höga utsläpp av luftföreningar, genom den praxis som utvecklats genom ett antal domslut från Miljööverdomstolen. Energimyndigheter konstaterar att kommunerna har ett stort ansvar för luftkvaliteten och för att arbeta mot miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Problem med utsläpp från småskalig förbränning försvinner inte utan ytterligare ansträngningar och därför föreslår Energimyndigheten insatser som kan stötta kommunerna i detta arbete, dels samlad information om lagstiftning och praxis och dels fortsatt utredning om hur utökad kartläggning av luftkvaliteten kan genomföras. Några ytterligare bedömningar om insatser som bidrar till minskade utsläpp görs också i rapporten.

Format: A4
Identifierare ER2010:44
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2257
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solar Power and Solar Fuels Synthesis Report

Technology, market and research activities 2006–2011

"Direct solar energy is a globally underused energy resource, with the potential to cover the world’s energy use many times over. This report covers research and market issues, in Sweden and internationally, on photovoltaics, concentrating solar power, and solar fuels.

The report’s focus is on 2006 – 2011 and the authors also give recommendations concerning a future Swedish research program on photovoltaics, concentration solar power and solar fuels.

Energi direkt från solen är en globalt sett underutnyttjad resurs med potential att täcka mänsklighetens energibehov många gånger om. I denna rapport ges en sammanställning av såväl marknad som forskning; nationellt och internationellt, för områdena solel, termisk solkraft samt solbränsle (omfattar artificiell fotosyntes och biologisk produktion genom fotoaktiva mikroorganismer).

Rapporten inriktar sig på åren 2006 – 2011 och författarna ger också rekommendationer för hur framtida offentliga forskningssatsningar kan utformas.

"

Format: A4
Identifierare ER2012:17
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2417
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solceller i omvärlden

Kartläggning avseende andra länders styrmedel/strategier för solcellsimplementering

Rapporten är en internationell jämförelse av Sveriges och andra länders strategier för främjandet av solel. Rapporten innefattar sammanfattningar av generella förutsättningar för solcellstekniken och olika stödsystem och affärsmodeller som använts för att bygga ut solceller. Djupare fallstudier och jämförelser med Sverige görs i rapporten för fyra länder, Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Format: ,
Identifierare ER 2016:23
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2775
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stormen Gudrun

Stormen Gudrun fick oväntat stora konsekvenser för de södra delarna av Sverige. Omkring 30 000km elledning skadades. Av dessa kräver ca nio procent komplett ombyggnation. Närmare 1 000 km tillfälligt utlagd kabel ligger fortfarande på marken. Att åtgärda detta provisorium kommer att ta minst hela detta år. Det nedgrävda nätet klarade sig utan skador.

I övrigt är det ännu svårt att säga vilken luftledningsteknik som är att föredra. Såväl nya som gamla stoplar har knäckts. Ledningsgatorna för lokalanäten är som regel inte trädsäkra. Bredare ledningsgator skulle dock innebära ett ingrepp i landskapbilden.

Uppskattningsvis 730 000 elkunder drabbades som värst. Hälften fick tillbaka strömmen inom ett dygn. De sista permanentboende fick vänta närmare 40 dygn innan strömmen var åter. Totalt kan antalet avbrottsdygn beräknas till 2,3 miljoner. Nätbolagens totala kostnader kan uppskattas till 2,5 miljarder kronor (inkl avbrottsersättningar).

Format: A4
Identifierare ER2005:16
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 78
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1708
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 276 - 300 av 427