Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 326 - 350 av 427

Torrår

Utvecklingen på elmarknaden - iakttagelser från åren 2002 och 2003.

Format: A4
Identifierare ER7:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1615
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2014

Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och består nästan uteslutande av fossila bränslen. Sektorns omställning till förnybara biodrivmedel kommer därmed att spela en stor roll i Sveriges förmåga att nå upp till de energi-

Format: A4
Identifierare ES2015:01
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2675
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2007

En översiktlig analys av risker och sårbarheter i energiförsörjningen

Rapporten sammanställer kunskapsläget och analyserar översiktligt de väsentligaste hoten, riskerna och sårbarheterna i den svenska energiförsörjningen avseende läget 2007. Redovisningen sker dels kortfattat utifrån generella hotbilder, dels mer utförligt utifrån energisystemets huvudprocesser.

I rapporten förs också resonemang kring hur strukturella förändringar, dvs. internationell och nationell politik, rationaliseringar, teknikutveckling m.m. kan påverka tryggheten i energiförsörjningen. Rapporten redovisar vilket ansvar som de olika aktörerna i energisystemet har för att skapa en trygg energiförsörjning. Det egna ansvaret verkar inte vara känt fullt ut hos var och en, vilket leder till felaktiga förväntningar på tryggheten i energiförsörjningen och därmed bristande förmåga att kunna hantera störningar i energiförsörjningen.

Format: A4
Identifierare ER2008:07
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 684
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2015
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2009

En översiktlig analys av risker och sårbarheter i energiförsörjningen

Trygg energiförsörjning 2009 beskriver och analyserar hot, risker och sårbarheter i den svenska energiförsörjningen. Hotbilden analyseras utifrån översiktliga beskrivningar av viktiga processer i energisystemet (värmeförsörjning, olja/drivmedel, el och gas). Särskilt tas upp händelser från det senaste året som varit intressanta ur perspektivet trygg energiförsörjning.


Rapporten tar upp tendenser på den globala marknaden och strukturella förändringar som har betydelse för tryggheten i energiförsörjningen. Kortfattat beskrivs vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Centralt är att enskilda individer har ett eget ansvar för att klara de störningar som kan uppstå i energiförsörjningen.

Format: A4
Identifierare ER2009:31
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 432
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2150
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2010

En översiktlig redovisning och analys av risker, sårbarheter och krisberedskapsförmåga i energisystemet

Syftet med denna rapport är att övergripande redovisa en samlad bild över hot, risker, sårbarheter och förmågor som finns inom energisektorn inkluderande energianvändarna. Rapporten är främst avsedd att vara ett underlag för myndighetens arbete att öka tryggheten i energiförsörjningen och ge en balanserad bild av de risker som finns och/eller kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energimarknaden och en förändrad hotbild.

Format: A4
Identifierare ER2010:38
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2253
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag till den andra handlingsplanen

Uppföljning av energibesparingsmålen enligt Energitjänstedirektivet

I denna handlingsplan visas att Sverige med marginal uppnår besparingsmålen enligt energitjänstedirektivet. Energimyndigheten vill framhålla att de beräknade resultaten inte i sig är ett mått på det svenska arbetet med energieffektivisering. Fortsatta insatser för energieffektivisering är väl förankrade i samhället både hos centrala, regionala och lokala myndigheter och inom näringslivet. En fortsatt satsning på energieffektivisering leder också till att försörjningstryggheten ökar och att konkurrenskraften för näringslivet fortsatt kan vara hög. Energimyndigheten och samrådsmyndigheterna föreslår därför att ytterligare satsningar bör genomföras för att bidra till Sveriges energipolitiska visioner och föreslår nya insatser för areella näringar, industri- och transportsektorerna. För att föreslå nya insatser för bostäder och lokaler anser Energimyndigheten att man först måste utvärdera nyligen avslutade insatser och ta hänsyn till slutsatser från pågående uppdrag.

Format: A4
Identifierare ER2010:32
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2234
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag till handlingsplanen för energieffektivisering

Format: A4
Identifierare ER2013:31
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2564
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag till kontrollstation 2015

Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020
Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag från regeringen

Denna rapport är en gemensam redovisning av det uppdrag regeringen gav till Naturvårdsverket och Energimyndigheten den 10 oktober 2013: att ”gemensamt utarbeta underlag till kontrollstation 2015”. I rapporten analyseras möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen. Det vill säga målen att:
• Andelen förnybar energi ska år 2020 vara minst 50 % av den totala användningen.
• Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 10 procent.
• Energianvändningen uttryckt som energiintensitet ska vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008.
• Utsläppen av växthusgaser för Sverige utanför ETS ska år 2020 vara 40 procent lägre än år 1990.

Format: A4
Identifierare ER2014:17
Utgivningsår 1900
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2650
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapport 1 - Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser

Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. ;Denna rapport redovisar prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser till 2010, 2015 och 2020. Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:
Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)
Styrmedel i klimatpolitiken
Åtgärdsmöjligheter i Sverige
Konsekvensanalys av klimatmål

Format: A4
Identifierare ER2007:27
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1925
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapporter 2 - Styrmedel i klimatpolitiken

Delrapport 2 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. Syftet med denna underlagsrapport är att redovisa utvärderingar av befintliga styrmedel och förslag med konsekvensanalyser av ytterligare styrmedel för svensk klimatstrategi. ;Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaserÅtgärdsmöjligheter i SverigeKonsekvensanalys av klimatmål

Format: A4
Identifierare ER2007:28
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1926
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapporter 3 - Åtgärdsmöjligheter i Sverige - en sektorsvis geno

Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. Denna rapport har två syften. Dels beskriver rapporten den historiska och prognostiserade utsläppsutvecklingen i samhällets olika sektorer. De drivkrafter som är av betydelse för denna utveckling diskuteras. Dels görs en genomgång av de åtgärdsmöjligheter som finns i de olika sektorerna för att minska utsläppen av växthusgaser och, där så är möjligt, uppskattar kostnaderna för att minska utsläppen.

Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:
Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)
Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser
Styrmedel i klimatpolitiken
Konsekvensanalys av klimatmål

Format: A4
Identifierare ER2007:29
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1927
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapporter 4 - Konsekvensanalys av klimatmål

Delrapport 4 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. Syftet med denna rapport är att analysera hur framtida mål för klimatpolitiken kan se ut med särskilt fokus på ett mål för år 2020. Dessutom innehåller rapporten en beskrivning av den internationella klimatprocessen, långsiktiga och kortsiktiga klimatmål samt sektorsvisa inriktningsmål.

Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:
Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)
Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser
Styrmedel i klimatpolitiken
Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Format: A4
Identifierare ER2007:30
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 40
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1928
Antal:
Ladda ner
Beställ

UP rapport-Transportsystemet

Format: A4
Identifierare ER 2013:21
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 53
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2545
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdatering av statistik och förutsättningar

Uppdateringen av statistik och förutsättningar ger sammantaget en bild som stämmer väl med prognosen som gjordes till den tredje nationalrapporten. Mellan åren 1997 och 2001 har utsläppen av koldioxid från energisektorn minskat, framför allt i bostads- och fjärrvärmesektorn. Utsläppen bedöms fortfarande hålla sig på en stabil nivå fram till år 2010. Eventuellt kan utsläppen öka något mer. Den största osäkerheten finns inom elproduktionssektorn.

Format: A4
Identifierare ER 9:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 83
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1530
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader

Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att främja ett ökat antal lågenergibyggnader i Sverige. Målsättningar och övriga förutsättningar ska utformas i enlighet med såväl propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (2008/09:163) som krav i det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU).

Uppdraget har skett i samråd med Boverket och andra berörda aktörer inom bygg- och fastighetsområdet.

Både Boverket och aktörer inom bygg- och fastighetsområdet har bidragit med synpunkter under arbetets gång.

Format: A4
Identifierare ER2010:39
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2240
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet

Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivåEnergimyndigheten har från Regeringen fått uppdrag ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå.

Rapporten innehåller förslag på justerade kvoter och nya kvoter i elcertifikatsystemet för att nå regeringens uppsatta mål på i nivå med 25 TWh ny förnybar el till år 2020 jämfört med år 2002. Rapporten innehåller därutöver också en övergripande bedömning av de olika energislagens potentiella bidrag till måluppfyllelsen samt huruvida en justering av kvoterna bör göras för åren 2011 och 2012 till följd av en lägre elanvändning.

Format: A4
Identifierare ER2009:29
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 54
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2135
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsen, Jordbruksverkets, Fiskeriverkets och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut 10 genom Jordbruksdepartementet

Mot bakgrund av målet på 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 har Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget fått i uppdrag att kartlägga de areella näringarnas energianvändning och ge förslag på möjliga åtgärder för energieffektivisering.

I denna rapport redovisas resultatet av energikartläggningen i form av energianvändning per energislag samt för olika typer av moment inom de areella näringarna. Kartläggningen visar att de areella näringarna totalt använder i storleksordningen 6 400 GWh per år för sina kärnverksamheter, vilket utgör cirka 2 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Dessutom redovisas ett antal förslag på tekniska åtgärder för energieffektivisering samt åtgärder för minskade utsläpp av klimatgaser som kan genomföras inom respektive sektor. Styrmedel som kan verka främjande för genomförandet av åtgärderna redovisas också.

Format: A4
Identifierare ER2010:12
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2165
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag om underlag avseende trovanvändning och växthusgasbalanser

Sett över en livscykel där man tar hänsyn till växthusgasutsläppen, samt koldioxidupptagen över hela förloppet, är det möjligt att anpassa emissionsfaktorn vid förbränning av torv något, så den bättre speglar torvanvändningens totala klimatpåverkan. Området är emellertid komplext. Energimyndigheten bedömer att det inom ramarna för IPCC:s riktlinjer och UNFCCC:s regelverk inte finns någon möjlighet att använda ett perspektiv som utgår från torvens samlade effekter på växthusgasbalanserna. Regelverket för EU-ETS tolkar Energimyndigheten som att varken torvmark eller skördemetoder kan anses knutna till en anläggnings emissioner så som direktivet 2007/589/EC kräver för att ingå i utsläppsberäkningarna. Detta betyder i sin tur att torvens emissionsfaktor inte kan bestämmas utifrån ett livscykelperspektiv som tar hänsyn till de samlade effekterna på växthusgasbalanserna, inom ramen för EU-ETS.

Format: A4
Identifierare ER2010:43
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2255
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning av nätföretagens åtgärder mot elavbrott på grund av snöoväder

I denna rapport redovisar Energimyndigheten sitt uppdrag att i samråd med Elsäkerhetsverket följa elbranschens satsningar för att minska elnätens känslighet för snöoväder och liknande förhållanden samt att minska konsekvenserna av strömavbrott.

Elbranschen åtog sig hösten 2001 ett program, Nätkic, för att komma till rätta med de långvariga elavbrotten till följd av storm och snöoväder. Energimyndigheten har regeringens uppdrag att följa branschens satsningar.

Format: A4
Identifierare ER13:2004
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 83
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1656
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Rapporten går igenom utvecklingen av solcellsmarknaden samt internationella jämförelser som gjorts. Installationstakten för solceller fortsatte att öka i Sverige under 2014 och den svenska solcellsmarknaden fördubblades för fjärde året i rad. Totalt installerades det under året 36,2 MW, vilket är nästan en dubblering mot de 19,1 MW som installerades 2013. Mellan 2008 och 2014 har priset för solcellsmoduler sjunkit med 87 procent varav 2012 stod för hela 20 procent. Det totala antalet sålda kvadratmeter glasade solfångare minskade 2014 för tredje året i följd. Detta gäller både försäljningen av vakuumrörsolfångare och plana solfångare. År 2011 låg försäljningen på strax över 20 000 m2 att jämföra med strax över 6 000 m2 år 2014. Utvecklingen för poolsolfångare har sett en liknande utveckling men sjunkit ännu mer. Solvärme genererar idag drygt 130 GWh värme per år.

Format: _
Identifierare ER2015:29
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2722
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Energimyndigheten har i Regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att följa upp utvecklingen när det gäller investeringar i solceller och i solvärme. Uppföljningen avser såväl installerad effekt som kostnader för utrustning och installation samt kostnad för den producerade elen respektive värmen. Rapporten innehåller även scenarier för framtida kostnader för solel.

Format: .
Identifierare ER 2016:31
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2789
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning och utvärdering av systemet för ursprungsgarantier

Energimyndigheten har följt upp och utvärderat tillämpningen avseende regelverket för ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Kopplingen till ursprungsmärkningen har särskilt beaktats. Myndigheten har föreslagit förändringar i regelverket.

Format: A4
Identifierare ER2007:32
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 109
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1953
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppvärmning i Sverige 2006

Rapporten omfattar en analys av utvecklingen i fjärrvärmesektorn och andra värmemarknader med avseende på priser, konkurrens och miljö särskilt i relation till andra uppvärmningsalternativ. I analysen ingår en preliminär utvärdering av konverteringsstöden från uppvärmning med olja och direktverkande el för småhus och till lokaler som används till offentlig verksamhet (OFFROT). Prisutvecklingen för olika energivaror presenteras. Fjärrvärmepriser för ett mindre flerbostadshus presenteras för 238 kommuner i Sverige. I rapporten ingår beräkningen av kostnaderna för investeringar i olika uppvärmningskällor, fjärrvärme, pellets och bergsvärme beräknas. I rapporten presenteras också miljöeffekterna av olika uppvärmningsalternativ.

Format: A4
Identifierare ER2006:31
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 27
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1831
Antal:
Ladda ner
Beställ

UP-rapport Allmänna energisystemstudier

Rådgivande underlag från utvecklingsplattform Allmänna energisystemstudier till Energimyndighetens FOKUS-process

Underlag från Utvecklingsplattformen Allmänna energisystemstudier till Energimyndighetens strategiarbete FOKUS.
Rapporten utgör rådgivande underlag till Energimyndighetens strategier och prioriteringar för forskning och innovation inom Allmänna energisystemstudier för perioden 2017 – 2020. Rapporten har arbetats fram av deltagarna i utvecklingsplattformen och innehåller bakgrund och förutsättningar för området Allmänna energisystemstudier samt förslag till prioriteringar och aktiviteter för framtida insatser inom området. Utvecklingsplattformen har bidragit med värdefulla inspel, erfarenheter och kunskaper till Energimyndigheten som utifrån en helhetssyn på energisystemet tagit fram en samlad strategi som svarar mot samhällets och näringslivets behov.

Format: _
Identifierare ER2015:23
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2712
Antal:
Ladda ner
Beställ

UP-rapport Bränslebaserade energisystem

Underlag från Utvecklingsplattformen Bränsle till Energimyndighetens strategiarbete FOKUS

Rapporten utgör underlag till Energimyndighetens strategier och prioriteringar för forskning och innovation inom det bränslebaserade energisystemet för perioden 2011 – 2016. Rapporten har arbetats fram av medlemmarna i Utvecklingsplattformen Bränsle.

Rapporten innehåller bakgrund och förutsättningar för det bränslebaserade energisystemet, samt förslag till prioriteringar och aktiviteter för framtida insatser inom området. Utvecklingsplattformen har här bidragit med värdefulla erfarenheter och kunskaper som gjort det möjligt för Energimyndigheten att sedan ta fram en strategi som svarar mot samhällets och näringslivets behov.

Format: A4
Identifierare ER2012:09
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 80
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2405
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 326 - 350 av 427