Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 326 - 350 av 437

Ten Years of Energy Labelling of Domestic Appliances 1995-2005

This report contains ten years’ of collated experience from the work with compulsory energy labelling 1995–2005. The Swedish Energy Agency takes over from the Swedish Consumer Agency and assumes the responsibility for supervision and tests from 2006.

Format: A4
Identifierare ER2006:18
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 85
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1814
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Climate report 2001 (ER)

The Swedish Energy Agency has been instructed by the Government to assist the Environmental Protection Agency in preparing material for the third National Report to the Convention of Climate Change. ;The study shows that the Swedish energy and carbon dioxide taxation policy is the most effective measure for reducing carbon dioxide emissions, although other measures intended to encourage the efficiency of energy use and use of renewable energy also contribute. ;It is expected that, as a result of the various incentive programmes, carbon dioxide emissions will have been reduced by 3-4 million tonnes by 2000/2005, of which a significant part will have been reduced in other countries.

Format: A4
Identifierare ER 6:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1465
Antal:
Ladda ner
Beställ

The consequences of an expanded electricity certificate market

The Government has instructed the Swedish Energy Agency to investigate the expected consequences of an expanded electricity certificate trading market. The main purpose of the work is to identify and assess the consequences of short-term and long-term effects, to identify and analyse the basic criteria that will need to be fulfilled by the countries, and to present and evaluate possible models for assigning quotas to the countries. The work also includes consideration of the implications of EU legislation on an expanded market, together with a presentation of any necessary legal changes that will be required.

Format: A4
Identifierare ER2005:18
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 44
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1713
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Swedish Energy Agency´s methodology for long-term energy projectio

The Swedish Energy Agency is responsible for making long term projections of the Swedish energy consumption and energy supply. This report presents the step-by-step process and the models used in produsing long-term projections of energy supply and energy consumption at the Swedish Energy Agency.

Format: A4
Identifierare ER2005:37
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 35
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1764
Antal:
Ladda ner
Beställ

Top-down CO2 Emission Baselines for the Estonian District Heating Sect

Format: A4
Identifierare ER 15:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1319
Antal:
Ladda ner
Beställ

Torrår

Utvecklingen på elmarknaden - iakttagelser från åren 2002 och 2003.

Format: A4
Identifierare ER7:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1615
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2014

Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och består nästan uteslutande av fossila bränslen. Sektorns omställning till förnybara biodrivmedel kommer därmed att spela en stor roll i Sveriges förmåga att nå upp till de energi-

Format: A4
Identifierare ES2015:01
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2675
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2007

En översiktlig analys av risker och sårbarheter i energiförsörjningen

Rapporten sammanställer kunskapsläget och analyserar översiktligt de väsentligaste hoten, riskerna och sårbarheterna i den svenska energiförsörjningen avseende läget 2007. Redovisningen sker dels kortfattat utifrån generella hotbilder, dels mer utförligt utifrån energisystemets huvudprocesser.

I rapporten förs också resonemang kring hur strukturella förändringar, dvs. internationell och nationell politik, rationaliseringar, teknikutveckling m.m. kan påverka tryggheten i energiförsörjningen. Rapporten redovisar vilket ansvar som de olika aktörerna i energisystemet har för att skapa en trygg energiförsörjning. Det egna ansvaret verkar inte vara känt fullt ut hos var och en, vilket leder till felaktiga förväntningar på tryggheten i energiförsörjningen och därmed bristande förmåga att kunna hantera störningar i energiförsörjningen.

Format: A4
Identifierare ER2008:07
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 684
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2015
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2009

En översiktlig analys av risker och sårbarheter i energiförsörjningen

Trygg energiförsörjning 2009 beskriver och analyserar hot, risker och sårbarheter i den svenska energiförsörjningen. Hotbilden analyseras utifrån översiktliga beskrivningar av viktiga processer i energisystemet (värmeförsörjning, olja/drivmedel, el och gas). Särskilt tas upp händelser från det senaste året som varit intressanta ur perspektivet trygg energiförsörjning.


Rapporten tar upp tendenser på den globala marknaden och strukturella förändringar som har betydelse för tryggheten i energiförsörjningen. Kortfattat beskrivs vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Centralt är att enskilda individer har ett eget ansvar för att klara de störningar som kan uppstå i energiförsörjningen.

Format: A4
Identifierare ER2009:31
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 432
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2150
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trygg energiförsörjning 2010

En översiktlig redovisning och analys av risker, sårbarheter och krisberedskapsförmåga i energisystemet

Syftet med denna rapport är att övergripande redovisa en samlad bild över hot, risker, sårbarheter och förmågor som finns inom energisektorn inkluderande energianvändarna. Rapporten är främst avsedd att vara ett underlag för myndighetens arbete att öka tryggheten i energiförsörjningen och ge en balanserad bild av de risker som finns och/eller kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energimarknaden och en förändrad hotbild.

Format: A4
Identifierare ER2010:38
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2253
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag för att justera kvoter för beräkning av kvotplikt

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten årligen lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2017.

Format: -
Identifierare ER 2018:15
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 48
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2876
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag till den andra handlingsplanen

Uppföljning av energibesparingsmålen enligt Energitjänstedirektivet

I denna handlingsplan visas att Sverige med marginal uppnår besparingsmålen enligt energitjänstedirektivet. Energimyndigheten vill framhålla att de beräknade resultaten inte i sig är ett mått på det svenska arbetet med energieffektivisering. Fortsatta insatser för energieffektivisering är väl förankrade i samhället både hos centrala, regionala och lokala myndigheter och inom näringslivet. En fortsatt satsning på energieffektivisering leder också till att försörjningstryggheten ökar och att konkurrenskraften för näringslivet fortsatt kan vara hög. Energimyndigheten och samrådsmyndigheterna föreslår därför att ytterligare satsningar bör genomföras för att bidra till Sveriges energipolitiska visioner och föreslår nya insatser för areella näringar, industri- och transportsektorerna. För att föreslå nya insatser för bostäder och lokaler anser Energimyndigheten att man först måste utvärdera nyligen avslutade insatser och ta hänsyn till slutsatser från pågående uppdrag.

Format: A4
Identifierare ER2010:32
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2234
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag till handlingsplanen för energieffektivisering

Format: A4
Identifierare ER2013:31
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2564
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag till kontrollstation 2015

Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020
Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag från regeringen

Denna rapport är en gemensam redovisning av det uppdrag regeringen gav till Naturvårdsverket och Energimyndigheten den 10 oktober 2013: att ”gemensamt utarbeta underlag till kontrollstation 2015”. I rapporten analyseras möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen. Det vill säga målen att:
• Andelen förnybar energi ska år 2020 vara minst 50 % av den totala användningen.
• Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 10 procent.
• Energianvändningen uttryckt som energiintensitet ska vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008.
• Utsläppen av växthusgaser för Sverige utanför ETS ska år 2020 vara 40 procent lägre än år 1990.

Format: A4
Identifierare ER2014:17
Utgivningsår 1900
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2650
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapport 1 - Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser

Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. ;Denna rapport redovisar prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser till 2010, 2015 och 2020. Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:
Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)
Styrmedel i klimatpolitiken
Åtgärdsmöjligheter i Sverige
Konsekvensanalys av klimatmål

Format: A4
Identifierare ER2007:27
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1925
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapporter 2 - Styrmedel i klimatpolitiken

Delrapport 2 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. Syftet med denna underlagsrapport är att redovisa utvärderingar av befintliga styrmedel och förslag med konsekvensanalyser av ytterligare styrmedel för svensk klimatstrategi. ;Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaserÅtgärdsmöjligheter i SverigeKonsekvensanalys av klimatmål

Format: A4
Identifierare ER2007:28
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1926
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapporter 3 - Åtgärdsmöjligheter i Sverige - en sektorsvis geno

Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. Denna rapport har två syften. Dels beskriver rapporten den historiska och prognostiserade utsläppsutvecklingen i samhällets olika sektorer. De drivkrafter som är av betydelse för denna utveckling diskuteras. Dels görs en genomgång av de åtgärdsmöjligheter som finns i de olika sektorerna för att minska utsläppen av växthusgaser och, där så är möjligt, uppskattar kostnaderna för att minska utsläppen.

Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:
Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)
Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser
Styrmedel i klimatpolitiken
Konsekvensanalys av klimatmål

Format: A4
Identifierare ER2007:29
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1927
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapporter 4 - Konsekvensanalys av klimatmål

Delrapport 4 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken 2008. Syftet med denna rapport är att analysera hur framtida mål för klimatpolitiken kan se ut med särskilt fokus på ett mål för år 2020. Dessutom innehåller rapporten en beskrivning av den internationella klimatprocessen, långsiktiga och kortsiktiga klimatmål samt sektorsvisa inriktningsmål.

Rapporten är en av flera underlagsrapporter som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Övriga rapporter som ingår i uppdraget är:
Den svenska klimatstrategins utveckling (huvudrapport)
Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser
Styrmedel i klimatpolitiken
Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Format: A4
Identifierare ER2007:30
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 40
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1928
Antal:
Ladda ner
Beställ

UP rapport-Transportsystemet

Format: A4
Identifierare ER 2013:21
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 53
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2545
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdatering av statistik och förutsättningar

Uppdateringen av statistik och förutsättningar ger sammantaget en bild som stämmer väl med prognosen som gjordes till den tredje nationalrapporten. Mellan åren 1997 och 2001 har utsläppen av koldioxid från energisektorn minskat, framför allt i bostads- och fjärrvärmesektorn. Utsläppen bedöms fortfarande hålla sig på en stabil nivå fram till år 2010. Eventuellt kan utsläppen öka något mer. Den största osäkerheten finns inom elproduktionssektorn.

Format: A4
Identifierare ER 9:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 83
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1530
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader

Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att främja ett ökat antal lågenergibyggnader i Sverige. Målsättningar och övriga förutsättningar ska utformas i enlighet med såväl propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (2008/09:163) som krav i det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU).

Uppdraget har skett i samråd med Boverket och andra berörda aktörer inom bygg- och fastighetsområdet.

Både Boverket och aktörer inom bygg- och fastighetsområdet har bidragit med synpunkter under arbetets gång.

Format: A4
Identifierare ER2010:39
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2240
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet

Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivåEnergimyndigheten har från Regeringen fått uppdrag ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av fyra deluppdrag varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå.

Rapporten innehåller förslag på justerade kvoter och nya kvoter i elcertifikatsystemet för att nå regeringens uppsatta mål på i nivå med 25 TWh ny förnybar el till år 2020 jämfört med år 2002. Rapporten innehåller därutöver också en övergripande bedömning av de olika energislagens potentiella bidrag till måluppfyllelsen samt huruvida en justering av kvoterna bör göras för åren 2011 och 2012 till följd av en lägre elanvändning.

Format: A4
Identifierare ER2009:29
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 54
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2135
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsen, Jordbruksverkets, Fiskeriverkets och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut 10 genom Jordbruksdepartementet

Mot bakgrund av målet på 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 har Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget fått i uppdrag att kartlägga de areella näringarnas energianvändning och ge förslag på möjliga åtgärder för energieffektivisering.

I denna rapport redovisas resultatet av energikartläggningen i form av energianvändning per energislag samt för olika typer av moment inom de areella näringarna. Kartläggningen visar att de areella näringarna totalt använder i storleksordningen 6 400 GWh per år för sina kärnverksamheter, vilket utgör cirka 2 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Dessutom redovisas ett antal förslag på tekniska åtgärder för energieffektivisering samt åtgärder för minskade utsläpp av klimatgaser som kan genomföras inom respektive sektor. Styrmedel som kan verka främjande för genomförandet av åtgärderna redovisas också.

Format: A4
Identifierare ER2010:12
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2165
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppdrag om underlag avseende trovanvändning och växthusgasbalanser

Sett över en livscykel där man tar hänsyn till växthusgasutsläppen, samt koldioxidupptagen över hela förloppet, är det möjligt att anpassa emissionsfaktorn vid förbränning av torv något, så den bättre speglar torvanvändningens totala klimatpåverkan. Området är emellertid komplext. Energimyndigheten bedömer att det inom ramarna för IPCC:s riktlinjer och UNFCCC:s regelverk inte finns någon möjlighet att använda ett perspektiv som utgår från torvens samlade effekter på växthusgasbalanserna. Regelverket för EU-ETS tolkar Energimyndigheten som att varken torvmark eller skördemetoder kan anses knutna till en anläggnings emissioner så som direktivet 2007/589/EC kräver för att ingå i utsläppsberäkningarna. Detta betyder i sin tur att torvens emissionsfaktor inte kan bestämmas utifrån ett livscykelperspektiv som tar hänsyn till de samlade effekterna på växthusgasbalanserna, inom ramen för EU-ETS.

Format: A4
Identifierare ER2010:43
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2255
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning av nätföretagens åtgärder mot elavbrott på grund av snöoväder

I denna rapport redovisar Energimyndigheten sitt uppdrag att i samråd med Elsäkerhetsverket följa elbranschens satsningar för att minska elnätens känslighet för snöoväder och liknande förhållanden samt att minska konsekvenserna av strömavbrott.

Elbranschen åtog sig hösten 2001 ett program, Nätkic, för att komma till rätta med de långvariga elavbrotten till följd av storm och snöoväder. Energimyndigheten har regeringens uppdrag att följa branschens satsningar.

Format: A4
Identifierare ER13:2004
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 83
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1656
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 326 - 350 av 437