Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 376 - 400 av 427

Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2009

Rapporten beskriver och analyserar vad som har skett på marknaden för utsläppsrätter, marknaderna för de projektbaserade mekanismerna, handeln med tilldelade utsläppsenheter, den oreglerade marknaden samt utvecklingen av andra handelssystem i världen under år 2009

Format: A4
Identifierare ER2010:10
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 28
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2155
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2010

en beskrivning och analys av den globala utsläppshandeln

Denna rapport har som syfte att på ett sakligt och begripligt sätt förklara hur marknaderna för utsläppshandel fungerar samt beskriva och analysera aktuella händelser som rör utsläppshandeln. Rapporten omfattar marknaden för utsläppsrätter, marknaderna för de projektbaserade mekanismerna (CDM och JI), handeln med tilldelade utsläppsenheter (AAU), den oreglerade marknaden samt utvecklingen av handelssystem utanför EU.

Format: A4
Identifierare ER2010:42
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2256
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2011

en beskrivning och analys av den globala utsläppshandeln

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att årligen utarbeta och redovisa en analys av den globala utsläppshandeln. Denna rapport har som syfte att på ett sakligt och begripligt sätt förklara hur marknaderna för utsläppshandel fungerar samt beskriva och analysera aktuella händelser som rör utsläppshandeln. Rapporten omfattar marknaden för utsläppsrätter, marknaderna för de projektbaserade mekanismerna (CDM och JI), handeln med tilldelade utsläppsenheter (AAU), den oreglerade marknaden samt utvecklingen av handelssystem utanför EU

Format: A4
Identifierare ER2011:25
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 57
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2367
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2012

En beskrivning och analys av den globala utsläppshandeln

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att årligen utarbeta och redovisa en beskrivning av den globala utsläppshandeln. Analyser avser större marknadspåverkande händelser under året, omsatta volymer samt kommentarer till denna utveckling. Följande rapport utgör slutredovisningen för uppdraget år 2012.

Rapporten omfattar en kort introduktion till den globala utsläppshandeln och EU:s handelssystem, marknaden för europeiska utsläppsrätter, marknaderna för de projektbaserade mekanismerna, utveckling av handeln med tilldelade utsläppsenheter, utvecklingen på den oreglerade marknaden samt utvecklingen handelssystem utanför Europa.

Format: A4
Identifierare ER2012:25
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2465
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2013

Format: A4
Identifierare ER2013:29
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2565
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvärdering av stormen Per

Stormen Per drabbade stora delar av Götaland och Svealand den 14 januari 2007. 440 000 elanvändare beräknas ha råkat ut för kortare eller längre elavbrott. Som längst varade elavbrotten i ca tio dygn. Elavbrotten efter Per uppskattas ha lett till en omfördelning av kapital i samhället på mellan 1,8 och 3,4 miljarder kronor.

Per drog fram över södra Sverige två år efter den förödande stormen Gudrun. Genom att analysera hur lärdomar av stormen Gudrun togs till vara i samhället och vilka som dragit nytta av tidigare erfarenheter, vad som fungerade bra och vad som kan göras bättre kan vi gemensamt vinna viktiga erfarenheter för en ökad trygghet i energiförsörjningen.

Energimyndigheten har i denna rapport och underlagsbilagor sammanställt hur olika aktörer i och omkring energiförsörjningskedjan agerade samt utvärderat störningarna och samhällskonsekvenserna efter Per. Rapporten sammanfattas i ET 2007:34.

Format: A4
Identifierare ER2007:37
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 259
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2008
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvärdering av styrmedel i klimatpolitiken

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt lämnat ett underlag till utvärderingen av Sveriges klimatstrategi, kontrollstation 2004.;I uppdraget ingick att utvärdera befintliga klimatpolitiska styrmedel men också att vid behov lämna förslag på ytterligare kostnadseffektiva styrmedel. I delrapport 2 redovisas våra styrmedelsanalyser. Bl.a. konstateras att koldioxidskatten har haft en tydlig effekt på utsläppen inom vissa sektorer. Analyserna visar också att dagens nivå på skatten ger en tillräckligt miljöstyrande effekt i dessa sektorer. Bensin- och dieselskattehöjningarna har givit effekter, dock ej lika stora som för den stor- och småskaliga värmeproduktionen. Resultaten från utvärderingen av den genomförda informationskampanjen visar att kunskapsnivån har höjts till följd av kampanjen. Ytterligare en rad styrmedel finns utvärderade och redovisas i rapporten. Myndigheternas lämnar också en rad olika styrmedelsförslag. Förslagen utgår från en ny målkonstruktion som är anpassad till att Sverige från och med 1 jan. 2005 kommer delta i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Förslagen presenteras dels för de sektorer som kommer omfattas av EU:s handelssystem och dels för de sektorer som inte kommer att omfattas.

Format: A4
Identifierare ER21:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 323
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1650
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Format: A4
Identifierare ER2014:12
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 71
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2618
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vad styr och vad bromsar solel i Sverige?

Underlagsrapport till Förslag till strategi för ökad användning av solel
Rapporten belyser behov av styrmedelsförändringar inom solcellsområdet. Den redovisar även frågor rörande resurshantering och återvinning av solceller, PBL och fysisk planering samt konsekvensbedömningar.

Format: .
Identifierare ER 2016:21
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2773
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vattenanvändning i hushåll

Med schabloner och mätningar i fokus

Som ett led i Energimyndighetens arbete med att förbättra statistik- och kunskapsunderlaget om energianvändning i bebyggelsen har K-Konsult Energi anlitats för att genomföra en analys av kall- och varmvattenmätningar. Uppdraget har bestått av följande delar:
• Sammanställning av schabloner för kall- och varmvattenanvändning som används idag
• Jämförelse av Energimyndighetens vattenmätningar med andra studier
• Vid behov föreslå nya schabloner

Arbetet bedrivs inom projektet Förbättrad energi¬statistik i bebyggelsen och industrin.
Slutsatsen är att mätningarna och till viss del schablonerna uppvisar stor spridning. Mätresultat från olika projekt kan skilja så mycket som en faktor fyra. Variationen mellan använda schabloner talar för att Energimyndigheten bör ta fram bättre schabloner. Det är viktigt att användaren vet vilka osäkerheter som finns vid användandet av schabloner.

Format: A4
Identifierare ER2012:03
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2368
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vattenkraften och energisystemet

EG:s ramdirektiv för vatten (”vattendirektivet”) anger att alla vattenförekomster ska nå god vattenstatus till 2015, om det inte finns särskilda skäl för att fastställa annat kvalitetskrav. I Sverige har det konstaterats att förändringen av vattenlandskapet är starkt bidragande till att vi inte uppnår god status för många ytvatten. I många fall kan detta härledas till de 10 000 dammar som finns, varav knappt 2 000 producerar el från vattenkraft i någon omfattning. Omkring 10 procent av vattenkraftsdammarna står för cirka 97 procent av vattenkraftproduktionen. Ett nationellt beslut behöver tas över vilka motstående samhällsmål som ska prioriteras, förnybar energi och klimat å ena sidan, vattenmiljö å den andra. Kompromisser kommer att behöva göras. Energiintresset är nationellt medan många av miljöintressena är lokala. Energimyndigheten anser att vattenkraftens funktion som energi- och reglerkälla inte bör försämras. Sådana förändringar skulle innebära en påtaglig inverkan på energisystemet.

Format: A4
Identifierare ER2008:24
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 47
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2049
Antal:
Ladda ner
Beställ

What is Sustainable Municipality?

Sustainable Municipality is the Swedish Energy Agency’s programme for sustainable development at a local level. It offers various forms of expert support to develop and strengthen local efforts concerning energy issues. This fact sheet gives a brief introduction to the programme.

Format: A4
Identifierare ET2012:16
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2435
Ladda ner

Vita certifikat

Styrmedel för energieffektivisering

Vita certifikat är ett styrmedel för effektivare energianvändning, där staten sätter ett obligatoriskt mål för energibesparingar. Leverantörer av energi, distributörer av energi, fastighetsägare eller slutkunder är skyldiga att inneha en viss mängd certifikat. Certifikat utdelas för åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Staten bestämmer hur dessa åtgärder ska mätas och verifieras, hur sanktioner ska tillämpas på dem som inte uppfyller kraven och hur handel med certifikat ska utformas. Det finns ett intresse för vita certifikat i Europa och några länder har redan inför systemet. I rapporten gör Energimyndigheten en första studie om vita certifikat är ett lämpligt styrmedel i Sverige.

Format: A4
Identifierare ER2006:41
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1850
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vita certifikat - något för Sverige?

Europeiska erfarenheter och behovsanalys för Sverige utifrån de klimat- och energipolitiska målen

Rapporten redogör för erfarenheter av vita certifikat i några europeiska länder tillsammans med en behovsanalys för Sverige. Vita certifikat är styrmedel som främjar energieffektiviseringsåtgärder. Kvotpliktiga aktörer åläggs att genomföra energieffektiviseringsåtgärder motsvarande den kvot de ålagts. Åtgärder berättigar till certifikat i förhållande till deras bedömda besparingseffekt. Aktörer kan handla med certifikaten. Analysen pekar på att vita certifikat inte träffsäkert adresserar marknadsmisslyckanden vilket tyder på att de inte är samhällsekonomiskt effektiva och att de har små förutsättningar att bidra till kostnadseffektiv uppfyllelse av de klimat- och energipolitiska målen för år 2020.

Format: A4
Identifierare ER2010:34
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 45
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2238
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för biodrivmedel o flytande biobränslen Version 3.0

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 3.0

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier har nu uppdaterats och utökats med ett nytt avsnitt om rapportering.

Format: A4
Identifierare ER2012:27
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2452
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i bygg- anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i bygg- anläggning- och installationsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Format: -
Identifierare ER2016:15
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 47
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2754
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Den här vägledningen riktar sig till stora företag med fastighetsverksamhet och fastighetsföretag, och beskriver ett arbetssätt för att genomföra energikartläggning som krävs enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Format: -
Identifierare ER2016:07
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2751
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i handelsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i handelsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Format: -
Identifierare ER2016:13
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2752
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (266:2014) om energikartläggning i stora B6 EKL

En vägledning som har tagits fram för tillverkande industriföretag som omfattas av lagen för energikartläggning i stora företag (2014:266). Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen. I arbetet med vägledningen har erfarenheter tagits till vara från tio års arbete med energikartläggningar och systematiskt energiledningsarbete inom det tidigare programmet för den energiintensiva industrin, PFE

Format: -
Identifierare ER2016:05
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2733
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i transportindustrin

- arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i transportindustrin inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Format: -
Identifierare ER 2016:08
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2746
Ladda ner

Vägledning om Anläggningsbesked

För att erhålla skattenedsättning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi från 1 januari 2016 krävs att företag har ett anläggningsbesked. Anläggningsbesked utfärdas av Energimyndigheten. Anläggningsbesked utfärdas på begäran av företag som är rapporteringsskyldiga enligt lagen (2010:598) om hållbarhet. Anläggningsbesked gäller tillsvidare men får återkallas.

Format: _
Identifierare ER2015:30
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 24
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2719
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier, version 2.0

För biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier har nu uppdaterats och utökats med nya avsnitt om kontrollsystem, oberoende granskning, hållbarhetsbesked samt verifiering av markkriterier i Sverige.

Format: A4
Identifierare ER2011:23
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2369
Ladda ner

Vägtransporter

Rapporten beskriver utvecklingen av vägtransporter i Sverige, EU och länder utanför EU, främst USA och Japan. Rapporten beskriver energianvändningen för vägtransporter och redogör för vilka styrmedel och åtgärder som används i olika länder i syftet att nå en hållbar transportsektor. Rapporten beskriver också aktuell teknikutveckling och fordonstillverkarnas satsningar. Miljöavsnittet fokuserar på de effekter vägtrafiken har på luftkvaliteten. Faktaskriften är avgränsad till att gälla vägtransporter.

Transportsektorns energianvändning i världen har mer än fördubblats sedan år 1971. Trenden går mot att transportsektorn står för en allt större del av den totala energianvändningen. Vägtrafiken står för drygt två tredjedelar av transportsektorns energianvändning i Sverige. Fossila bränslen står för närmare 98 procent av den totala energianvändningen i den svenska transportsektorn. Alternativa bränslen, som biobränslen, används än så länge i mycket liten omfattning. Både Sverige och EU arbetar för att öka användningen av förnybara drivmedel.

Format: A4
Identifierare ER20:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1566
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem

I rapporten görs en genomgång av värmepumparnas utveckling och roll på uppvärmningsmarknaden, vilka hinder och barriärer som finns för installation, vilka konkurrensaspekter man bör vara medveten om vid val av värmepump eller ett annat uppvärmningsalternativ, till hur mycket värmepumparna bidrar med till förnybartmålet. Rapporten konstaterar att uppvärmningsmarknaden är en marknad under stor förändring där nya EU-direktiv om ekodesign, energieffektivisering, byggprestanda och förnybar energi påverkar marknaden stort. Dessa förändringar, sammantaget med teknikutveckling och ökad konkurrens leder till en till svåröverblickbar marknad.

Format: A4
Identifierare ER2015:09
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 22
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2666
Antal:
Ladda ner
Beställ

År 2010 - Uppföljning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att finansiera energi- och klimatrådgivningen i Sveriges kommuner. Energi- och klimatrådgivarnas uppdrag är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Målgruppen för rådgivningen är hushåll, företag och organisationer. Energimyndigheten följer upp aktiviteterna genom en webbaserad enkät med frågor till kommuner och kommunala energi- och klimatrådgivare.

Bilaga 1 ingår i rapporten men bilaga 2 och bilaga 3 publiceras endast som pdf-filer här i webbshopen.

Format: A4
Identifierare ER2011:08
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 187
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2344
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 376 - 400 av 427