Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 401 - 425 av 445

What is Sustainable Municipality?

Sustainable Municipality is the Swedish Energy Agency’s programme for sustainable development at a local level. It offers various forms of expert support to develop and strengthen local efforts concerning energy issues. This fact sheet gives a brief introduction to the programme.

Format: A4
Identifierare ET2012:16
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2435
Ladda ner

Vindkraftsstatistik 2017

Tema: Vindkraftens teknik- och kostnadsutveckling i Sverige

Vindkraftsstatistik 2017 är en årligt återkommande publikation som förklarar vindkraftens utveckling i Sverige. Publikationen inkluderar även kartor som visar var i landet mest vindkraft är installerad i olika regionala uppdelningar.

Format: A4
Identifierare ER 2018:13
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2881
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vita certifikat

Styrmedel för energieffektivisering

Vita certifikat är ett styrmedel för effektivare energianvändning, där staten sätter ett obligatoriskt mål för energibesparingar. Leverantörer av energi, distributörer av energi, fastighetsägare eller slutkunder är skyldiga att inneha en viss mängd certifikat. Certifikat utdelas för åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Staten bestämmer hur dessa åtgärder ska mätas och verifieras, hur sanktioner ska tillämpas på dem som inte uppfyller kraven och hur handel med certifikat ska utformas. Det finns ett intresse för vita certifikat i Europa och några länder har redan inför systemet. I rapporten gör Energimyndigheten en första studie om vita certifikat är ett lämpligt styrmedel i Sverige.

Format: A4
Identifierare ER2006:41
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1850
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vita certifikat - något för Sverige?

Europeiska erfarenheter och behovsanalys för Sverige utifrån de klimat- och energipolitiska målen

Rapporten redogör för erfarenheter av vita certifikat i några europeiska länder tillsammans med en behovsanalys för Sverige. Vita certifikat är styrmedel som främjar energieffektiviseringsåtgärder. Kvotpliktiga aktörer åläggs att genomföra energieffektiviseringsåtgärder motsvarande den kvot de ålagts. Åtgärder berättigar till certifikat i förhållande till deras bedömda besparingseffekt. Aktörer kan handla med certifikaten. Analysen pekar på att vita certifikat inte träffsäkert adresserar marknadsmisslyckanden vilket tyder på att de inte är samhällsekonomiskt effektiva och att de har små förutsättningar att bidra till kostnadseffektiv uppfyllelse av de klimat- och energipolitiska målen för år 2020.

Format: A4
Identifierare ER2010:34
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 45
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2238
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem

Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar
Delrapport 1 om hur vi når ett 100 procent förnybart elsystem. Vi kommer att behöva 60–120 terawattimmar (TWh) ny förnybar el, mestadels från mitten av 2030-talet till år 2045.

Format: A4
Identifierare ER 2018:16
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2875
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för biodrivmedel o flytande biobränslen Version 3.0

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 3.0

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier har nu uppdaterats och utökats med ett nytt avsnitt om rapportering.

Format: A4
Identifierare ER2012:27
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2452
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i bygg- anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i bygg- anläggning- och installationsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Format: -
Identifierare ER2016:15
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2754
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Den här vägledningen riktar sig till stora företag med fastighetsverksamhet och fastighetsföretag, och beskriver ett arbetssätt för att genomföra energikartläggning som krävs enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Format: -
Identifierare ER2016:07
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2751
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i handelsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i handelsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Format: -
Identifierare ER2016:13
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 33
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2752
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (266:2014) om energikartläggning i stora B6 EKL

En vägledning som har tagits fram för tillverkande industriföretag som omfattas av lagen för energikartläggning i stora företag (2014:266). Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen. I arbetet med vägledningen har erfarenheter tagits till vara från tio års arbete med energikartläggningar och systematiskt energiledningsarbete inom det tidigare programmet för den energiintensiva industrin, PFE

Format: -
Identifierare ER2016:05
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2733
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i transportindustrin

- arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i transportindustrin inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Format: -
Identifierare ER 2016:08
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2746
Ladda ner

Vägledning om Anläggningsbesked

För att erhålla skattenedsättning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi från 1 januari 2016 krävs att företag har ett anläggningsbesked. Anläggningsbesked utfärdas av Energimyndigheten. Anläggningsbesked utfärdas på begäran av företag som är rapporteringsskyldiga enligt lagen (2010:598) om hållbarhet. Anläggningsbesked gäller tillsvidare men får återkallas.

Format: _
Identifierare ER2015:30
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 24
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2719
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle

Energimyndigheten har meddelat föreskrifter om reduktionsplikten. I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

Format: -
Identifierare ER 2018:21
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2884
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier, version 2.0

För biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier har nu uppdaterats och utökats med nya avsnitt om kontrollsystem, oberoende granskning, hållbarhetsbesked samt verifiering av markkriterier i Sverige.

Format: A4
Identifierare ER2011:23
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2369
Ladda ner

Vägtransporter

Rapporten beskriver utvecklingen av vägtransporter i Sverige, EU och länder utanför EU, främst USA och Japan. Rapporten beskriver energianvändningen för vägtransporter och redogör för vilka styrmedel och åtgärder som används i olika länder i syftet att nå en hållbar transportsektor. Rapporten beskriver också aktuell teknikutveckling och fordonstillverkarnas satsningar. Miljöavsnittet fokuserar på de effekter vägtrafiken har på luftkvaliteten. Faktaskriften är avgränsad till att gälla vägtransporter.

Transportsektorns energianvändning i världen har mer än fördubblats sedan år 1971. Trenden går mot att transportsektorn står för en allt större del av den totala energianvändningen. Vägtrafiken står för drygt två tredjedelar av transportsektorns energianvändning i Sverige. Fossila bränslen står för närmare 98 procent av den totala energianvändningen i den svenska transportsektorn. Alternativa bränslen, som biobränslen, används än så länge i mycket liten omfattning. Både Sverige och EU arbetar för att öka användningen av förnybara drivmedel.

Format: A4
Identifierare ER20:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1566
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem

I rapporten görs en genomgång av värmepumparnas utveckling och roll på uppvärmningsmarknaden, vilka hinder och barriärer som finns för installation, vilka konkurrensaspekter man bör vara medveten om vid val av värmepump eller ett annat uppvärmningsalternativ, till hur mycket värmepumparna bidrar med till förnybartmålet. Rapporten konstaterar att uppvärmningsmarknaden är en marknad under stor förändring där nya EU-direktiv om ekodesign, energieffektivisering, byggprestanda och förnybar energi påverkar marknaden stort. Dessa förändringar, sammantaget med teknikutveckling och ökad konkurrens leder till en till svåröverblickbar marknad.

Format: A4
Identifierare ER2015:09
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 21
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2666
Antal:
Ladda ner
Beställ

År 2010 - Uppföljning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att finansiera energi- och klimatrådgivningen i Sveriges kommuner. Energi- och klimatrådgivarnas uppdrag är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Målgruppen för rådgivningen är hushåll, företag och organisationer. Energimyndigheten följer upp aktiviteterna genom en webbaserad enkät med frågor till kommuner och kommunala energi- och klimatrådgivare.

Bilaga 1 ingår i rapporten men bilaga 2 och bilaga 3 publiceras endast som pdf-filer här i webbshopen.

Format: A4
Identifierare ER2011:08
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 187
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2344
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2014 CDM för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Format: A4
Identifierare ER2015:02
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 47
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2671
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2015 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Format: -
Identifierare ER2016:02
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2736
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2016 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Format: ,
Identifierare ER 2017:5
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2799
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2017 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet stödjer klimatprojekt i utvecklingsländer och bidrar till utveckling av nya samarbetsformer. Under 2017 har programmet fokuserat på uppföljning av projekten i den bilaterala projektportföljen samt bidrag till utveckling av samarbetsformer under Parisavtalet.

Format: ,
Identifierare ER 2018:3
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2865
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport för Nätverket för vindbruk för 2013

Många nya projekt, en enhetlig strategi för hela nätverket och en helt omgjort hemsida är några av de händelser som tas upp i Nätverket för vindbruks årsrapport för 2013. Under året togs också beslut om att Västra Götalandsregionen blir ny nod och så rapporteras om årets alla projekt och aktiviteter. Totalt genomfördes över 200 möten, konferenser och seminarier inom nätverkets ram under 2013.

Format: A4
Identifierare ER2014:32
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2654
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport för Sveriges CDM- och JI-program 2012

Energimyndigheten ansvarar för det statliga svenska programmet för Mekanismen för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI). Programmet är inriktat på medverkan i enskilda CDM- och JI-projekt och på deltagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Vid årsskiftet 2012/2013 deltog Energimyndigheten i 68 enskilda CDM- och JI-projekt och medverkade i 7 multilaterala CDM- och JI-fonder. Verksamheten 2012 har varit intensiv och resulterat i ett stort antal nya avtal med enskilda projekt och god utveckling i de fonder som myndigheten deltar i. Utsläppsminskningarna som har kontrakterats bidrar till en hållbar utveckling i värdländerna och kan användas för att nå Sveriges nationella delmål för 2020 och internationella åtaganden för 2020 och framåt i tiden.

Format: A4
Identifierare ER2013:02
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2492
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2002

Energimyndighetens årsredovisning 2002 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.;I redovisningen av det kortsiktiga programmet ingår bl.a uppnådd effekt samt miljökonsekvenser av förnybara energikällor.;Det långsiktiga programmet redovisas med avseende på läget för forskningsprogrammen, antal licentiater och doktorander, samfinansiering m.m. samt myndighetens internationella verksamhet.;Årsredovisningen inleds med en beskrivning av tillståndet och utvecklingen inom energiområdet.

Format: A4
Identifierare ER 8:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1529
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2003

Energimyndighetens årsredovisning 2003 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.

Format: A4
Identifierare ER3:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1584
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 401 - 425 av 445