Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 426 - 450 av 451

Årsrapport 2016 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Format: ,
Identifierare ER 2017:5
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 34
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2799
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2017 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet stödjer klimatprojekt i utvecklingsländer och bidrar till utveckling av nya samarbetsformer. Under 2017 har programmet fokuserat på uppföljning av projekten i den bilaterala projektportföljen samt bidrag till utveckling av samarbetsformer under Parisavtalet.

Format: ,
Identifierare ER 2018:3
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2865
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport för Nätverket för vindbruk för 2013

Många nya projekt, en enhetlig strategi för hela nätverket och en helt omgjort hemsida är några av de händelser som tas upp i Nätverket för vindbruks årsrapport för 2013. Under året togs också beslut om att Västra Götalandsregionen blir ny nod och så rapporteras om årets alla projekt och aktiviteter. Totalt genomfördes över 200 möten, konferenser och seminarier inom nätverkets ram under 2013.

Format: A4
Identifierare ER2014:32
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2654
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport för Sveriges CDM- och JI-program 2012

Energimyndigheten ansvarar för det statliga svenska programmet för Mekanismen för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI). Programmet är inriktat på medverkan i enskilda CDM- och JI-projekt och på deltagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Vid årsskiftet 2012/2013 deltog Energimyndigheten i 68 enskilda CDM- och JI-projekt och medverkade i 7 multilaterala CDM- och JI-fonder. Verksamheten 2012 har varit intensiv och resulterat i ett stort antal nya avtal med enskilda projekt och god utveckling i de fonder som myndigheten deltar i. Utsläppsminskningarna som har kontrakterats bidrar till en hållbar utveckling i värdländerna och kan användas för att nå Sveriges nationella delmål för 2020 och internationella åtaganden för 2020 och framåt i tiden.

Format: A4
Identifierare ER2013:02
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2492
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2002

Energimyndighetens årsredovisning 2002 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.;I redovisningen av det kortsiktiga programmet ingår bl.a uppnådd effekt samt miljökonsekvenser av förnybara energikällor.;Det långsiktiga programmet redovisas med avseende på läget för forskningsprogrammen, antal licentiater och doktorander, samfinansiering m.m. samt myndighetens internationella verksamhet.;Årsredovisningen inleds med en beskrivning av tillståndet och utvecklingen inom energiområdet.

Format: A4
Identifierare ER 8:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1529
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2003

Energimyndighetens årsredovisning 2003 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.

Format: A4
Identifierare ER3:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1584
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2004

Energimyndighetens årsredovisning 2004 är en beskrivning av myndighetens verksamhet under året. Den ekonomiska resultatet redovisas liksom uppnådda resultat i det kortsiktiga och långsiktiga programmet och arbetet med beredskapsfrågor.

Format: A4
Identifierare ER2005:01
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1690
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2005

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2005. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2005.

Format: A4
Identifierare ER2006:01
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1771
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2006

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2006. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2006.

Format: A4
Identifierare ER2007:01
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 40
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1885
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2007

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2007. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2007.

Format: A4
Identifierare ER2008:01
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 150
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2009
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2008

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2008. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2008.

Format: A4
Identifierare ER2009:01
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 106
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2073
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2010

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2010. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2010.

I kapitel 8 Klimat (avsnitt 8.6), kapitel 11 Ekonomisk analys samt i kapitel 12 Finansiell redovisning, har det skett rättelser i årsredovisningen.

Format: A4
Identifierare ER2011:01
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 46
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2283
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2011

Årsredovisningen innehåller en samlad återrapportering till regeringen över myndighetens verksamhet år 2011. Den svarar på de återrapporteringskrav som regeringen ställt upp för myndigheten i regleringsbrevet för år 2011.

Format: A4
Identifierare ER2012:01
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2394
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2011 för Sveriges CDM- och JI-program

Rapporten är en årsredovisning av Sveriges CDM- och JI-program för år 2011. Rapporten redovisar mål och syfte med verksamheten och det arbete med enskilda CDM- och JI-projekt och multilaterala fonder som utförts under hela programmets livslängd och i synnerhet under år 2011. I rapporten redovisas kontraktsvolymer, leveranser av utsläppsminskningsenheter liksom de volymer som beräknas behövas för uppfyllandet av det nationella målet till år 2020. Rapporten innehåller också information om medelpriset för utsläppsminskningarna liksom alternativkostnader.

Format: A4
Identifierare ER2012:02
Utgivningsår 2019
Lagersaldo: 67
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2397
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsredovisning 2012

Energimyndighetens årsredovisning för 2012

Format: A4
Identifierare ER2013:01
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 27
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2486
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser

Energimyndigheten har från Regeringen fått ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”. Uppdraget består av flera delar varav denna rapport avser avrapportering av deluppdrag 4 "Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser".

Rapporten innehåller Energimyndighetens bedömning av behov av åtgärder i elcertifikatsystemet samt möjliga konstruktioner av tak- och golvpris.

Format: A4
Identifierare ER2010:27
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2209
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtskillnad mellan handel med el och produktion av el

Rapporten analyser vilka konsekvenser legala krav på åtskillnad mellan elproduktion och elhandel skulle få för elmarknadens funktion. Energimarknadsinspektionen slutsatser är att det i dagsläget inte bör införas någon form av legala krav på åtskillnad mellan elproduktion och elhandel. Ska frågan utredas ytterliggare bör detta göras på nordisk eller europeisk nivå. Energimarknadsinspektionen anser dock att marknadens aktörer självmant bör ta initiativ till att öka genomlysningen på marknaden genom att tydligt redovisa resultat från olika verksamhetsgrenar och länder.

Format: A4
Identifierare EMIR2007:04
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1977
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ökad tillväxt inom miljöteknik

Mer kapital i tidiga skeden

Svenska miljöteknikföretag har stor tillväxtpotential. Omställningen till ett förnybart och energieffektivt energisystem samt en större hänsyn till ekosystemet, skapar en växande internationell efterfrågan på produkter och tjänster.

Energimyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att ta fram förslag som bidrar till en stärkt samverkan och ökad kommunikation mellan aktörer inom miljöteknik med syfte att öka miljöteknikföretagens tillgång till kapital i tidiga kommersiella faser, med särskilt fokus på små och medelstora aktörer.

Energimyndigheten lämnar förslag till insatser som ska leda till ökad tillväxt för svenska miljöteknikföretag.

Format: A4
Identifierare ER2011:07
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2312
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ökad transparens i elcertifikatsystemet

Regeringsuppdrag om möjligheter till ökad transparens i elcertifikatsystemet.
Med den här rapporten redovisar Energimyndigheten regeringsuppdraget att utreda möjligheterna till ökad transparens inom elcertifikatsystemet. Utredningen fokuserar på transparens gällande planerade projekt inom förnybar el och att marknadens aktörer ska kunna få tillförlitlig information om utbyggnadstakten. I rapporten beskrivs nuläget, behovet av kompletterande information om planerade projekt, till exempel investeringsbeslut, samt de förbättringar av transparensen som Energimyndigheten föreslår.

Format: A4
Identifierare ER 2018:18
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Artikel nr EM-2880
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2011

Enligt § 9 förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Rapporten är Energimyndighetens redovisning till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, samt en kunskapsgrund för övriga intresserade eller berörda av ämnet. Rapporten har så långt det är möjligt utformats enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7).

Rapporten ger en övergripande bild över de nuvarande hoten, riskerna, sårbarheterna och förmågorna inom energisektorn inkluderande energianvändarna. I rapporten reflekteras kortfattat även över risker som kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energi-marknaden och andra förändringar i hotbilden.

Format: A4
Identifierare ER2011:17
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2358
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över e-sektorn i Sverige 2012

enligt § 9 förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Rapporten ger en övergripande bild över de nuvarande hoten, riskerna, sårbarheterna och förmågorna inom energisektorn inkluderande energianvändarna. I rapporten reflekteras kortfattat även över risker som kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energimarknaden och andra förändringar i hotbilden.

Tyngdpunkt i analysen ligger på hot och risker i ett relativt kortsiktigt perspektiv. Risker kopplade till energipolitiska beslut, ekonomiska incitament/styrning av energiinvesteringar, globala störningar i olje- och gasmarknaden m.m. beskrivs i mindre omfattning eftersom dessa risker för närvarande inte bedöms kunna få några omedelbara försörjningsmässiga problem för Sverige. Energimyndigheten fortsätter dock att analysera de långsiktiga hoten ytterligare.

Format: A4
Identifierare ER2012:23
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 78
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2459
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översiktlig RSA över energiförsörjningen i Sverige år 2013

Den översiktliga risk- och sårbarhetsanalysen över energiförsörjningen i Sverige för 2013 ger en övergripande bild över de nuvarande hoten, riskerna, sårbarheterna och förmågorna inom energiförsörjningen inkluderande energianvändarna. I rapporten reflekteras kortfattat även över risker som kan tänkas uppkomma i takt med den fortsatta utvecklingen av energi¬marknaden och andra förändringar i hotbilden.
Tyngdpunkt i analysen ligger på hot och risker i ett relativt kortsiktigt perspektiv. Energimyndigheten fortsätter dock att analysera de långsiktiga hoten kontinuerligt.
Den särskilda förmågebedömningen för den svenska energiförsörjning år 2013 bifogas som bilaga.

Format: A4
Identifierare ER 2013:20
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 22
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2574
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Uppdrag 3 i Regleringsbrev för budgetåret 2015

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att göra en översyn av energi- och klimatrådgivningen i syfte att göra den än mera effektiv och samhällsekonomiskt tillvänd. Rapporten visar Energimyndighetens tillvägagångssätt främst i form av en omfattande analysprocess där strävan har varit att bevara de funktionella och framgångsrika aspekterna och utveckla områden med potential och förändringsbehov. I rapporten redovisas Energimyndighetens förslag gällande utformning och inriktning på den kommunala energi- och klimatrådgivningens fortsatta arbete samt konkreta förslag till revidering av förordning (1997:1322).

Format: A4
Identifierare ER2015:14
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2683
Ladda ner

Översyn av elcertifikatsystemet Etapp 1

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av elcertifikatsystemet. I en första delrapport redovisas torvens roll inom elcertifikatsystemet, hur en modell för den elintensiva internationellt konkurrensutsatta industrin kan utformas samt utformningen av kvotpliktsavgiften.

Bilagan till denna rapport finns endast elektroniskt.

Format: A4
Identifierare ER2005:08
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 75
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1692
Antal:
Ladda ner
Beställ

Översyn av elcertifikatsystemet Etapp2

Energimyndigheten har lämnat en översyn av elcertifikatsystemet till regeringen.

I rapporten konstaterar Energimyndigheten att det är helt avgörande att elcertifikatsystemet permanentas samt att långsiktiga kvotnivåer fastställs för att nödvändiga investeringar i förnybar el ska ske. Idag råder det för stor osäkerhet om framtida stödförutsättningar i systemet. Energimyndigheten föreslår vidare att kvotplikten för fysiska personer läggs på elleverantörerna. Utformningen av kvotplikten för juridiska personer bör inte förändras. För att stärka konsumenternas villkor på elcertifikatmarknaden rekommenderar Energimyndigheten att elcertifikatpriset bakas in i elpriset. Det blir då lättare att jämföra sin elkostnad med alternativen. I rapporten konstateras vidare att det framtida stödbehovet för de energikällor som idag ingår i elcertifikatsystemet kvarstår vad avser nyanläggning, att de ekonomiska villkoren för befintliga anläggningar är generellt goda. Energimyndigheten anser vidare att det finns anledning att vidare analysera en begränsning av tiden en anläggning kan erhålla elcertifikat och därmed även fasa ut befintliga anläggningar ur systemet.

Bilagan till denna rapport finns endast i elektronisk form.

Format: A4
Identifierare ER2005:09
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 45
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1693
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 426 - 450 av 451