Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 51 - 75 av 437

Elavbrott i östra USA och Kanada 14 augusti 2003

Format: A4
Identifierare ER5:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1608
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elevers kunskaper om energi

Som ett led i att öka barns och ungdomars medvetenhet om energi-och klimatfrågor har Energimyndigheten låtit undersöka kunskaperna hos 349 elever i 22 niondeklasser runt om i landet. Sammanfattningsvis kan man säga att en överväldigande del av eleverna tycker att det är viktigt att lära sig om energi, men att kunskaperna idag är bristfälliga. Det finns en hög medvetenhet hos eleverna om att den egna livsstilen är energikrävande. Men många har svårt att ange förnybara resp. icke förnybara energikällor. Många har också ganska vaga begrepp om orsaker till en förstärkt växthuseffekt.

Skolan och samhället står inför en utmaning i att öka kunskapsnivåerna om dessa frågor. Rapporten är därför ett viktigt underlag för fortsatta satsningar på området.

Format: A4
Identifierare ER2009:03
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 104
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2078
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknadsrapport 2001:1. Scenarier för eltillförseln med och utan Barsebäck 2

I rapporten Elmarknaden 2001:1 redovisas scenarier över eltillförseln för perioden fram till 2010. Beräkningarna baseras på olika antaganden när det gäller stängningen av Barsebäcks andra reaktor. I det ena fallet antas att Barsebäcks andra reaktor stängs innan år 2005 och i det andra fallet finns reaktorn kvar under hela perioden. Detta för att kunna jämföra utvecklingen av eltillförseln och utsläppen av koldioxid. Scenarierna fram till 2010 över tillförseln av elenergi i Sverige under normala år visar att om Barsebäck 2 stängs blir importbehovet något större än om reaktorn drivs vidare.

Utbyggnaden av ny produktionskapacitet påverkas av det antagna stödet till el från förnybara energikällor. I fallet då reaktorn stängs blir, till följd av något högre elpris, utbyggnaden något större än om Barsebäck 2 drivs vidare. Produktionsbortfallet från Barsebäck beräknas täckas med import och en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Detta leder till att skillnaden i utsläppen av koldioxid i Sverige inte blir stor mellan de alternativa scenarierna för Barsebäck 2.

Eltillförselns utseende varierar från år till år. En av de största variationerna står vattenkraften för. Vattenkraftens produktionsförmåga under ett år påverkar elpriserna och handelsflödena på marknaden. I denna rapport har även effekterna av ett torrår beräknats. Även torrårsscenarierna har två alternativ angående den andra reaktorn i Barsebäck beräknats.

I dagsläget är södra Sverige beroende av överföringsförbindelserna till utlandet vid toppar i förbrukningen. Översiktliga beräkningar för en höglastsituation visar att det i dag finns små marginaler i elsystemet för att klara effektbalansen i södra Sverige. Beräkningarna visar också att vid en stängning av Barsebäck 2 måste alla delar i elsystemet fungera för att det inte ska uppstå en effektbristsituation i södra Sverige. I elsystemet inräknas produktionskapacitet och överföringsförbindelser både inom landet och till utlandet

Format: A4
Identifierare ER 8:2001
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 160
Pris: 100,00 kr
Artikel nr 1410
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elmarknadsrapport 2003:1

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra problemorienterade uppföljningar av elmarknaden. Denna rapport uppmärksammar ekonomiska säkerhetskrav för aktörer på Nord Pool.

Under vintern 2002/2003 steg spotpriset på Nord Pool, elbörsen, till historiskt höga nivåer. Kraftigt stigande elpris kan leda till ekonomiska problem för aktörer verksamma på Nord Pool. De belopp som aktörerna måste ställa i säkerhet för sin handel ökar väsentligt.

Energimyndigheten finner dock i rapporten att säkerhetskraven i huvudsak är ändamålsenliga, men att det finns möjliga åtgärder att vidta som minska beloppen som krävs i säkerhet.

Den huvudsakliga förändringen av säkerhetskraven som Energimyndigheten identifierat är minskad avräkningstid för el inköpt på spotmarknaden.

Format: A4
Identifierare ER 17:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 64
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1552
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elnätföretagens kostnadseffektivitet och produktivitetsutveckling

Energimyndigheten publicerar i rapporten Elnätsföretagens kostnadseffektivitet (ER 10:2004) ;resultatet av en studie över de lokala elnätsföretagens effektivitet enligt den modell som har;presenterats i Energimyndighetens rapport Ekonomisk nätbesiktning, ER 7:2002.;Jämförelsen bygger på i första hand de uppgifter företagen lämnat i årsrapporterna för år 2002.;Företagens förbrukning av resurser sätts i relation till deras produktion av tjänster och denna ;produktivitet jämförs sedan företagen mellan.;Denna ansats har fått olika benämning: måttstockskonkurrens, jämförelsekonkurrens eller ;benchmarking och syftet är att kartlägga vilka effektiviseringspotentialer som finns.;Beräkningarna visar nätföretagens relativa produktivitet för de variabler som används.;Kartläggningen kan användas i företagens rationaliseringsarbete.

Format: A4
Identifierare ER 10:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1619
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004

I rapporten presenteras ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens ekonomiska utveckling under perioden 2000 till 2004. Energimarknadsinspektionen har för avsikt att rapporten ska utgöra en indikator på elnätsföretagens ekonomiska ställning och utveckling.

Ett instrument för jämförelse av den ekonomiska ställningen och utvecklingen för enskilda elnätsföretag och för branschen.

Syftet med nyckeltalsrapporten är att ge en översiktlig information om elnätsbranschens ekonomiska utveckling. Nyckeltalen beskriver elnätsbranschens avkastning-, resultat-, och kapitalstruktur.

Format: A4
Identifierare ER2006:05
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1769
Antal:
Ladda ner
Beställ

Elnätsföretagens kostnadseffektivitet år 2004

Eldistributionen i Sverige sköts mer kostnadseffektivt nu än för ett par år sedan. Men det finns fortfarande potential att minska kostnaderna. I genomsnitt kan ett elnätsföretag genom rationaliseringar minska kostnaderna med 20 procent.

Syftet med kartläggningen är att ge nätföretagen kunskap om vilka effektiviseringspotentialer som finns och vilka företag som utgör förebilder genom att de är mer kostnadseffektiva. Denna kunskap kan företagen använda i arbetet med att rationalisera verksamheten.

Kostnadseffektiviteten har jämförts genom att alla elnätsföretag jämförs mot varandra. Jämförelsen bygger på produktions- och kostnadsuppgifter för år 2004.

Format: A4
Identifierare ER2006:12
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 52
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1776
Antal:
Ladda ner
Beställ

En leveranssäker elöverföring

Format: A4
Identifierare ER2005:19
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 37
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1709
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2012

Detta är den första gemensamma årsrapporten för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norsk-svenska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2012.

Utöver information om måluppfyllnad för det gemensamma målet innehåller den bland annat en översikt för godkänd produktion i det svenska elcertifikatsystemet fram till slutet av 2011 och godkända anläggningar i den norska övergångsordningen.

Format: A4
Identifierare ET2013:15
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 692
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2526
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning för inrikes sjöfart år 2006

Statistiken för inrikes sjöfart samlas sedan många år tillbaka in månadsvis och bygger på leveransdata från oljebolagen. Denna statistik har vissa svagheter och därför har det nu genomförts en undersökning av energianvändningen för inrikes sjöfart. Undersökningen har genomförts av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Energimyndigheten. Användningen är uppdelad på de tre bränslena diesel MK 1, eldningsolja 1 MK 3 och eldningsolja 2-6. Undersökningen är intermittent och tanken är att den ska genomföras nästa gång inom fem år. Syftet med undersökningen har varit att ge Energimyndigheten, Näringsdepartementet och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur sjöfartens energianvändning ser ut.

Format: A4
Identifierare ER2007:26
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 197
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1939
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i handelslokaler

Förbättrad statistik för lokaler STIL2

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2009 genomfördes energiinventeringar i handelslokaler, som livsmedelshandel, övrig handel och gallerior. Rapporten redovisar resultatet av inventeringarna samt potentialer för att minska handelslokalernas elanvändning.

Inom STIL2 inventerades år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor, år 2007 vårdlokaler och år 2008 idrottsanläggningar. Resultaten från dessa inventeringar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Format: A4
Identifierare ER2010:17
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2177
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler

Förbättrad statistik för lokaler, STIL2

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2010 genomfördes energiinventeringar i hotell, restauranger och samlingslokaler. Rapporten redovisar resultatet av inventeringarna samt potentialer för att minska elanvändningen. Inom STIL2 inventerades år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor, år 2007 vårdlokaler, år 2008 idrottsanläggningar och år 2009 handelslokaler. Resultaten från dessa inventeringar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Format: A4
Identifierare ER2011:11
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2317
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i idrottsanläggningar

Förbättrad statistik för lokaler, STIL2

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2008 genomfördes energibesiktningar i idrottsanläggningar, som badhus, simhallar, idrottshallar och kombianläggningar. Rapporten redovisar resultatet av besiktningarna samt potentialer för minska idrottsanläggningarnas elanvändning.

STIL2 besiktade år 2005 kontor, år 2006 skolor och förskolor och år 2007 vårdlokaler. Resultaten från dessa besiktningar finns också i rapportformat på denna webbplats.

Format: A4
Identifierare ER2009:10
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2082
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning i vårdlokaler

Förbättrad statistik för loklar, STIL2

Energimyndigheten genomförde år 2007 energibesiktningar i 159 slumpvis utvalda vårdlokaler i Sverige, som sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler. Besiktningarnas huvudsyfte var att se elanvändningens fördelning på olika ändamål, t.ex. belysning, fläktar och medicinsk utrustning. Rapporten redovisar resultatet av besiktningarna.

Liknande energibesiktningar har gjorts i kontorslokaler (år 2005) och skolor och förskolor (2006). Samtliga besiktningsresultat finns publicerade i rapportform på denna webbplats.

Format: A4
Identifierare ER2008:09
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 229
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2019
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning inom jordbruket 2013

Energy use in the agricultural sector 2013

En undersökning av energianvändningen inom jordbruket har under våren 2014 genomförts på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen avser de förhållanden som gällde under 2013. Uppgifter har insamlats från ett slumpmässigt urval av ca 10 000 företag. Urvalet drogs från lantbruksregistret 2013 och avsåg företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller s.k. stora djurbesättningar. Resultaten från undersökningen används bland annat som underlag vid beräkning av energibalanser och som indikatorer rörande jordbruk och miljö. Motsvarande undersökningar genomfördes senast avseende 2007, 2002 och 1994.

Format: A4
Identifierare ES2014 :07
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2637
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändning och innemiljö i skolor och förskolor - Förbättrad sta

Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten

Energimyndigheten och Boverket genomförde år 2006 energibesiktningar och undersökningar av innemiljön i skolor och förskolor i Sverige. Rapporten består av fyra delar, en sammanfattande rapport som redovisar projektet som helhet och tre delrapporter. De tre delrapporterna redovisar mer ingående genomförande och resultat av energiinventeringar, innemiljöinventeringar respektive innemiljöenkäter. I rapportens sammanfattande del ingår även ett avsnitt med sambandsanalyser mellan olika energi- och innemiljöfaktorer.

Format: A4
Identifierare ER2007:11
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 133
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1950
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändningen inom byggsektorn år 2004

I undersökningen redovisas energianvändningen inom byggsektorn. Någon liknande undersökning har inte genomförts sedan år 1986. Undersökningen har genomförts på länsnivå med en urvalsstorlek på 5 700 arbetsställen. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Reslutaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom byggsektorn förändras. Undersökningen har genomförts under år 2005 (avseende företagens energianvänding under år 2004).

Format: A4
Identifierare ER2006:02
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 68
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1765
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändningen inom fiskerisektorn år 2005

I undersökningen redovisas energianvändningen inom fiskesektorn. Någon liknande undersökning har inte genomförts tidigare. Undersökningen har haft en urvalsstorlek på 1 385 fiskare och omfattar fiske i såväl salt- som sötvatten. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom fiskesektorn förändras. Undersökningen har genomförts under år 2006 (avseende företagens energianvändning under år 2005).

Format: A4
Identifierare ER2006:35
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1841
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energianvändningen inom skogsbruket år 2005

Energianvändningen inom skogsbruket har fram till och med år 2004 skrivits fram med hjälp av uppgifter om förädlingsvärde inom skogssektorn. Basåret för dessa framskrivningar har varit år 1985, vilket är det senaste året en undersökning för skogsbrukets energianvändning genomfördes. I den här rapporten beskrivs den nya modellen, vilken beräknar skogsbrukets energianvändning med hjälp av bränsleåtgångstal för olika arbetsmoment och uppgifter om totalt avverkade volymer eller totala åtgärdade arealer. Resultaten från undersökningen utgör ett viktigt underlag för att beräkna energianvändningen inom övrig sektor i de årliga energibalanserna. Resultaten används också för att analysera och följa upp hur energianvändningen inom skogsbruket förändras.

Format: A4
Identifierare ER2007:15
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 333
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1908
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energifrågor i fysisk planering

Förutsättningar och scenarier för energitillförsel och energihushållning

Rapporten kan vara till nytta bl a för olika kommunala förvaltningar, energibolag och fastighetsägare. Framställningen riktar sig särskilt till fysiska planerare med begränsade energikunskaper. Avsikten är att ge insikter som underlättar genomförandet av verkningsfulla förändringar av energitillförsel och energianvändning mot ökad uthållighet samt att få till stånd lokala processer som leder till planering och genomförande av framtidens energi- och miljöarbete i kommunerna.

Format: A4
Identifierare ER2008:03
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 441
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2023
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2002-02-25

År 2001 slog vattenkraften nytt rekord. Enligt den preliminära statistiken blir vattenkraftens elproduktion närmare 78,5 TWh. Det tidigare rekordet var 77,9 TWh år 2000. Kärnkraften producerade 69,2 TWh el då det höga elpriset gjort kärnkraften lönsam under 2001. Den sammanlagda elproduktionen ökar enligt preliminär statistik till närmare 158 TWh för 2001 och Sverige nettoexporterade 7,3 TWh.

Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2000 till 587 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen öka till 623 TWh för helåret 2001. Temperaturuppgifterna visar att 2000 och 2001 var 20 respektive 7 procent varmare än normalt, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler.

Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 2001, 2002 och 2003. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 2000 som den ser ut enligt senast tillgängliga statistik.

Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Format: A4
Identifierare ER 4:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 58
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1459
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2002-11-25

År 2002 väntas vattenkraften enligt den preliminära statistiken bli drygt 65 TWh. Kärnkraften väntas producera drygt 65 TWh vilket är relativt lågt beroende på att Oskarshamns reaktor 1 har varit stängd under större delen av året p.g.a. moderniseringsarbete. Den sammanlagda elproduktionen minskar enligt preliminär statistik till knappt 142 TWh för 2002 och Sverige väntas nettoimportera närmare 7 TWh.

Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2001 till 619 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen minska till 605 TWh för helåret 2002. Temperaturuppgifterna visar att 2001 var 7 procent varmare än normalt medan 2002 väntas bli 14 procent varmare, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Det framgår av prognosen över energianvändningen i Sverige för åren 2002, 2003 och 2004. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 2001 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Format: A4
Identifierare ER 20:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 83
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1505
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2004-08-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för läget år 2003 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2004, 2005 och 2006. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB för år 2003.

Den totala energitillförseln uppgick år 2003 till 627 TWh inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod. Till år 2004 bedöms energianvändningen öka till 641 TWh Till år 2005 och 2006 beräknas den totala tillförseln öka till 650 respektive 661 TWh. Åren antas vara normaltempererade.

Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 56,2 TWh under år 2003, för år 2004 till 57,3 TWh samt 58,8 respektive 59,6 TWh för åren 2005 och 2006. Elproduktionen uppgick till 132,3 TWh år 2003 för att öka med cirka 9 TWh till 141,3 TWh för år 2004. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,4 respektive 146,5 TWh för år 2005 och 2006.

Under år 2003 ligger utsläppen av koldioxid 1,6 miljoner ton över nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2006 ökar koldioxidutsläppen till 54,9 miljoner ton vilket motsvarar en ökning med 0,6 procent. Ökningen mellan år 2003 och 2006 härrör främst från fjärrvärmeproduktion och transportsektorn. Inom industrisektorn sker det en mycket måttlig ökning av utsläppen och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Format: A4
Identifierare ER24:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1631
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2005-03-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för år 2003 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2004, 2005 och 2006. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB.;Den totala energitillförseln uppgick år 2003 till 626 TWh Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.. Till år 2004 bedöms energianvändningen ökat till 660 TWh Till år 2005 och 2006 beräknas den totala tillförseln bli 656 respektive 661 TWh. Åren antas vara normaltempererade.;Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 55,7 TWh under år 2003. För år 2004 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 53,1 TWh, samt 55,3 respektive 56,0 TWh för åren 2005 och 2006. Elproduktionen uppgick till 132,4 TWh år 2003 för att sedan öka till 149,3 TWh för år 2004. Förväntad elproduktion beräknas bli 145,0 respektive 144,0 TWh för år 2005 och 2006.;Under år 2003 ligger utsläppen av koldioxid 1,6 miljoner ton över nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2006 ökar koldioxidutsläppen till 54,7 miljoner ton. Ökningen mellan år 2003 och 2006 härrör främst från fjärrvärmeproduktion och transportsektorn. Inom industrisektorn sker det en mycket måttlig ökning av utsläppen och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Format: A4
Identifierare ER2005:04
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1694
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2005-08-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för år 2004 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2005, 2006 och 2007. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB.

Den totala energitillförseln uppgick år 2004 till 649 TWh Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.. Till år 2005 bedöms energianvändningen minska till 637 TWh. Till år 2006 och 2007 beräknas den totala tillförseln bli 656 respektive 661 TWh. Åren 2006 och 2007 antas vara normaltempererade.

Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 53,6 TWh under år 2004. För år 2005 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 55,1 TWh, samt 56,5 respektive 57,2 TWh för åren 2006 och 2007. Elproduktionen uppgick till 148,2 TWh år 2004 för att sedan minska till 145,2 TWh för år 2005. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,2 respektive 146,4 TWh för år 2006 och 2007.

Under år 2004 ligger utsläppen av koldioxid 0,9 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2007 ökar koldioxidutsläppen till 53,6 miljoner ton. Ökningen mellan år 2003 och 2007 härrör främst från fjärrvärmeproduktion och transportsektorn. Inom industrisektorn sker det en mycket måttlig ökning av utsläppen och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Format: A4
Identifierare ER2005:20
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 85
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1724
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 75 av 437