Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 76 - 100 av 437

Energiförsörjningen i Sverige, 2006-03-15

Ett fel har upptäckts i den tryckta versionen av rapporten. Filen här på webbplatsen är korrekt. Bifogar en fil med rättelseblad till de som redan beställt och fått rapporten levererad. Vid beställning efter den 4 april 2006 skickas rättelsebladet med automatiskt.

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för år 2004 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2005, 2006 och 2007. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB.;Den totala energitillförseln uppgick år 2004 till 649 TWh Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.. För år 2005 bedöms energitillförseln minska till 638 TWh Energianvändningen för år 2005 baserar sig på statistik för tre kvartal.. Detta beror framför allt på en minskad kärnkraftsproduktion, vilket minskar omvandlings- och distributionsförlusterna i kärnkraften. Temperaturuppgifterna visar att år 2004 var sex procent varmare än ett normaltempererat år. År 2005 förväntas vara åtta procent varmare än normalt, vilket påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Åren 2006 och 2007 antas vara normaltempererade.

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2004 till 406 TWh. Motsvarande siffra för år 2005 är 404 TWh. Till år 2006 respektive år 2007 förväntas den inhemska energianvändningen bli 412 respektive 416 TWh. Om den inhemska energianvändningen i denna prognos relateras till motsvarande siffra i föregående prognos (2005-08-15) revideras energianvändningen i industrisektorn samt bostads- och servicesektorn ned i denna prognos. Transportsektorn uppvisar emellertid en högre energianvändning än i föregående prognos. En analys av detta är att transportsektorns energianvändning inte påverkas av ett högt oljepris i samma utsträckning som industrisektorn samt bostads- och servicesektorn. Transportsektorns energianvändning ökar snarare beroende på den höga ekonomiska tillväxten.

Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 53,3 TWh under år 2004. För år 2005 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 54,3 TWh, samt 56,1 respektive 57,3 TWh för åren 2006 och 2007.

Under år 2004 ligger utsläppen av koldioxid 0,9 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990 Enligt Energimyndighetens beräkningar.. Till år 2007 ökar koldioxidutsläppen till 52,7 miljoner ton. Ökningen mellan år 2004 och 2007 härrör främst från transportsektorn. Inom industrisektorn förväntas utsläppen av koldioxid vara oförändrade och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Format: A4
Identifierare ER2006:04
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 60
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1794
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2006-08-15

Rapporten kommer inom kort att finnas även att beställa i tryckt form.

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2005 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2006–2008. Bedömningen bygger på preliminära ekonomiska förutsättningar som tagits fram av Konjunkturinstitutet i juni 2006. Övriga förutsättningar såsom exempelvis elpris, bränslepriser, tillrinning i vattenmagasin m.m. baseras på tillgänglig information fram till juni månad då prognosarbetet startade.

Format: A4
Identifierare ER2006:22
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1827
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2007-03-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2005 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2006–2008. Bedömningen bygger på preliminära ekonomiska förutsättningar som tagits fram av Konjunkturinstitutet i juni 2006. Övriga förutsättningar såsom exempelvis elpris, bränslepriser, tillrinning i vattenmagasin m.m. baseras på tillgänglig information fram till juni månad då prognosarbetet startade.

Format: A4
Identifierare ER2007:09
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 189
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1889
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2007-08-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2006 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2007–2009.

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2006 till 396 TWh. År 2009 bedöms energianvändningen uppgå till 406 TWh.

Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 55 TWh under år 2006. För år 2009 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 59 TWh. Prognosen för insatt bränsle i fjärrvärmeproduktion samt producerad el i fjärrvärmesystemet är osäker för år 2007–2009. ;Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 140,1 TWh år 2006 och bedöms stiga till 148,4 TWh för år 2007 och förväntas fortsätta öka till 151,3 TWh år 2008 och 153,5 TWh år 2009.

Rättelse i den tryckta versionen

I rapportens sammanfattning under rubriken ”Total energiförsörjning” avsnitt ”elproduktion” står felaktigt:;""År 2006 nettoexporterade Sverige 6 TWh el.""
istället för:
""År 2006 nettoimporterade Sverige 6 TWh el.""

Format: A4
Identifierare ER2007:25
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 100
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1941
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2008-03-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2006 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2007–2009.

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2006 till 396 TWh. År 2009 bedöms energianvändningen uppgå till 407 TWh.

Nettoproduktionen av el i Sverige uppgick till 140,1 TWh år 2006 och bedöms stiga till 145,0 TWh för år 2007 och förväntas fortsätta öka till 154,5 TWh år 2009. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 55 TWh under år 2006. För år 2009 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 57 TWh.

Format: A4
Identifierare ER2008:12
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 113
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2014
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2008-08-15

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2007 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2008–2010;Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2007 till 396TWh. År 2010 bedöms energianvändningen uppgå till 410 TWh;Nettoproduktionen av el i Sverige uppgick till 144,9 TWh år öka till 156,2 TWh år 2010. Vindkraftsproduktionen blev 1,4 TWh år 2007och produktionen bedöms år 2010 uppgå till 3,4 TWh. År 2007 nettoimporterade Sverige 1,3 TWh el. Under prognosåren förväntas Sverige vara nettoexportör av el. År 2010 prognostiseras en export på nästan 6,9 TWh

Format: A4
Identifierare ER2008:18
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 189
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2039
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2009-03-06

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2007 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2008–2010;Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2007 till 396TWh. År 2010 bedöms energianvändningen uppgå till 397 TWh;Nettoproduktionen av el i Sverige uppgick till 144,9 TWh år 2007 och väntas öka till 155,7 TWh år 2010. Vindkraftsproduktionen blev 1,4 TWh år 2007 och produktionen bedöms år 2010 uppgå till 3,4 TWh. År 2007 nettoimporterade Sverige 1,3 TWh el. Under prognosåren förväntas Sverige vara nettoexportör av el. År 2010 prognostiseras en export på 9,2 TWh

Format: A4
Identifierare ER2009:11
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 218
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2091
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjningen i Sverige, 2009-07-08

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2008 samt en bedömning av dess utveckling under

perioden 2009–2011. Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2008 till 388 TWh. År 2011 bedöms energianvändningen uppgå till 384 TWh. Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 145,9 TWh år 2008 och befintlig statistik pekar mot en produktion på 141,0 TWh för år 2009. Elproduktionen i landet kommer enligt prognosen att fortsätta öka både 2010 och 2011 till 153,7 TWh för år 2010 och 156,6 TWh för år 2011.

Format: A4
Identifierare ER2009:24
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 128
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2119
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2011

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är energieffektivisering. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Format: A4
Identifierare ER2011:12
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 51
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2321
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2012

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är bioenergi. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

OBS. I den tryckta versionen av rapporten finns ett fel på s 65. Där står att Vattenfall stod för 42 procent av elproduktionen under 2011 – rätt siffra ska vara 41 procent. Observera också att procentsiffrorna för Vattenfall, Fortum och E.ON är avrundade och därför inte stämmer helt överens med procentsiffran för producenternas gemensamma marknadsandel vid addering.

Format: A4
Identifierare ER2012:20
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2419
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2013

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är transport och har även temabilagor om fjärrvärmemarknaden samt alternativkostnaden för flerbostadshus. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Format: A4
Identifierare ER2013:05
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2522
Ladda ner

Energiindikatorer 2014

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål
Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är trygg energiförsörjning. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Format: A4
Identifierare ER2014:10
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 158
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2595
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2015

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema är jämställdhet kopplat till energiområdet. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.

Format: A4
Identifierare ER2015:15
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 62
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2687
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2016

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Den finns indikatorer på 25 olika områden men i årets rapport finns inget temaområde. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen.
Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2016, ett sifferunderlag i excel till figurer i rapporten.

Format: -
Identifierare ER2016:10
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2753
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2017

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Den finns indikatorer på 25 olika områden men i årets rapport finns inget temaområde. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2017, ett sifferunderlag i excel till figurer i rapporten.

Format: .
Identifierare ER 2017:9
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2820
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2018

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen, med indikatorer på 25 olika områden. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2018, som är ett sifferunderlag i Excel till figurer i rapporten.

Format: -
Identifierare ER 2018:11
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2871
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energikartläggningscheckar

En samhällsekonomisk utvärdering

I denna rapport gör Energimyndigheten en samhällsekonomisk utvärdering av det statliga stödet till energikartläggningar i små- och medelstora företag. Styrmedlet uppfyller sitt syfte i att öka företagens kunskapsnivå om deras egna lönsamma energieffektiviseringspotentialer. Styrmedlets kostnadseffektivitet kan förbättras. Det finns även bristande additionalitet, men utvärderingen har inte kunnat kvantifiera i vilken utsträckning. Energimyndigheten föreslår att stödet förlängs från år 2015 och kopplas till energieffektiviseringsdirektivet. Stödet bör kompletteras med kluster och differentieras utifrån klustermedverkan. Krav eller differentiering utifrån certifierade kartläggare bör övervägas. Inrapportering av data bör också ses över för att ge lägre kostnader.

Format: A4
Identifierare ER2013:13
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2502
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2004

Energiläget i siffror 2004

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgör i huvudsak Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns som pdf-fil och kommer även som exel-fil.

Energy in Sweden 2004 Facts and Figures

Facts and Figures contains the tabular data in most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results of our own processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available at www.energimyndigheten.se in pdf format and also as an excel file.

Format: A4
Identifierare ET18:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 85
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1663
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2006 / Energy in Sweden Facts and figures 2006

Energiläget i siffror 2006Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan, och har både svensk och engelsk text. Vi har även samlat underlaget i en excelfil. ;Energy in Sweden 2006 Facts and figuresFacts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

Format: A4
Identifierare ET2006:44
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 744
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1859
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2007 / Energy in Sweden Facts and figures 2007

Energiläget i siffror 2007

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2007 Facts and figures

Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

Format: A4
Identifierare ET2007:50
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 566
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1966
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2008

Energiläget i siffror 2008

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2008 Facts and figures

Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

Format: A4
Identifierare ET2008:20
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 276
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2054
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2009/Energy in Sweden Facts and figures

Fakta och siffror–Energiläget 2009

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excel-fil.

Facts and figures– Energy in Sweden 2009

Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

Format: A4
Identifierare ET2009:29
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 75
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2149
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2010 /Energy in Sweden facts and figures 2010

"Energiläget i siffror 2010 innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text.

Energy in Sweden 2010 Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below.

"

Format: A4
Identifierare ET2010:46
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 253
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2248
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens insatser för energieffektivisering 2002-2005

Denna rapport redovisar Energimyndighetens insatser åren 2002-2005 för åtgärder som leder till energieffektivisering.

Under perioden 2002-2005 beviljade Energimyndigheten 715 mnkr till projekt som bedöms leda till energieffektivisering. De totala projektsatsningarna, inklusive övriga finansiärer, var 1,64 mdr kr. Energimyndighetens finansiering bestod dels av 565 mnkr ur anslag för forskning, utveckling och demonstration, dels av 150 mnkr ur anslag för energieffektivisering. ;Utöver projektverksamheten beviljade energimyndigheten 300 mnkr för finansiering av kommunal energirådgivning och basfinansiering av regionala energikontor.

Förutom de projekt som redogörs för i denna rapport arbetar Energimyndigheten för att främja energieffektivisering och effektivare energianvändning på flera sätt, bl.a. informationsinsatser, energideklarationer, teknikupphandling, Uthållig kommun, Programmet för energieffektivisering, medverkan i Bygga-bo-dialogen och CERBOF mm.

Format: A4
Identifierare ER2007:48
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 102
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1997
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens klimatrapport 2001

Rapporten ger en samlad beskrivning över de åtgärder som har vidtagits inom energisektorn för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Energi- och koldioxidbeskattningen är det mest betydelsefulla styrmedlet för att begränsa koldioxidutsläppen, men även andra åtgärder för att främja energieffektivisering och förnybar energi har betydelse.Genom de olika stödprogrammen beräknas utsläppen av koldioxid minska med 3-4 milj ton år 2000-2005, varav en betydande del av utsläppsminskningarna sker i andra länder. Den samlade effekten av energi- och koldioxidbeskattningen och satsningarna på förnybara energikällor beräknas hållla tillbaka CO2-utsläppen med 5 milj ton år 2000 och ca 10 milj ton år 2010. Sverige är därmed på väg att stabilisera CO2-utsläppen på 1990 års nivå.

Fram till år 2010 beräknas utsläppen av koldioxid vara i stort sett oförändrade på 1990 års nivå. Utvecklingen efter 2010 är beroende av antaganden om kärnkraftens utveckling. Om den drivs vidare beräknas utsläppen öka med 5% till 2020 och med 11% i alternativet där kärnkraftreaktorerna avvecklas efter 40 års livslängd.

Format: A4
Identifierare ER 13:2001
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 1429
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 76 - 100 av 437