Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 55

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2011

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2011

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler avseende år 2011. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Format: A4
Identifierare ES2012:07
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2446
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2012

Format: A4
Identifierare ES2013:06
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2544
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2013

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus

Format: A4
Identifierare ES2014:06
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2630
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik i Fritidshus

Energy statistics for dwellings with no registered permanent resident (holiday homes) 2011

Format: A4
Identifierare ES2012:03
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 66
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2415
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2013

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2013. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 250 objekt

Format: A4
Identifierare ES2014:09
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 20
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2643
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas 2011

"I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2011. År 2011 producerades i Sverige totalt 1 473 GWh biogas i 233 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2010 ökade den totala biogasproduktionen med 86 GWh. Av den totala biogasen producerades 2011 43 % i avloppsreningsverk, 28 % i samrötningsanläggningar, 18 % i deponier, 9 % i industrianläggningar och 1 % på gårdsanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Av den producerade biogasen uppgraderades 734 GWh (50 %), 562 GWh (38 %) användes för värmeproduktion (inkl. värmeförluster), 47 GWh (3 %) för elproduktion och 115 GWh (8 %) facklades bort.

"

Format: A4
Identifierare ES2012:08
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 68
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2436
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2007

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2007. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006 och 2008. Anledningen till att rapporten för år 2007 publiceras senare än 2008 års rapport är att insamlingen av data för år 2007 blev försenad. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut.

Format: A4
Identifierare ES2010:02
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 98
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2170
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2008

I undersökningen redovisas produktion och användning av biogas under år 2008. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005 och 2006. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Undersökningen för år 2008 visar att 1359 GWh biogas har producerats under året vilket är en ökning med 146 GWh från år 2006. Sammanlagt har 227 biogasproducerande anläggningar identifierats.

Format: A4
Identifierare ES2010:01
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 74
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2154
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2009

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2009. Produktionen uppgick till 1363 GWh vilket är i stort sett samma nivå som år 2008. Produktionen ökade i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar medan produktionen var relativt oförändrat för avloppsreningsverken. Produktionen i deponier och industrianläggningar minskade jämfört med år 2008. Värmeproduktion är det största användningsområdet för biogas men en allt större mängd biogas används för fordonsdrift. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006, 2007 och 2008.

Format: A4
Identifierare ES2010:05
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 51
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2236
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2010

"I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2010. År 2010 producerades i Sverige totalt 1 387 GWh biogas i 220 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2009 ökade den totala biogasproduktionen med 24 GWh.

Av den totala biogasen producerades 2010 44 % i avloppsreningsverk, 25 % i samrötningsanläggningar, 22 % i deponier, 8 % i industrianläggningar och 1 % på gårdsanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin.

Av den producerade biogasen uppgraderades 609 GWh (44 %), 606 GWh (44 %) användes för värmeproduktion (inkl. värmeförluster), 56 GWh (4 %) el producerades och 112 GWh (8 %) facklades bort.

"

Format: A4
Identifierare ES2011:07
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 85
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2333
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2012

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2012. År 2012 producerades i Sverige totalt 1 589 GWh biogas i 242 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2009 ökade den totala biogasproduktionen med 116 GWh.
Av den totala biogasen p

Format: A4
Identifierare ES2013:07
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2551
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2007

Det står utan tvivel att transportsektorns energianvändning kommer att tillmätas allt större betydelse de närmaste åren. Klimatförändringarna kräver åtgärder i alla sektorer och transportsektorn är idag nästan uteslutande beroende av fossila bränslen. I och med kraven på minskade utsläpp kommer således allt fler styrmedel att inriktas mot transportsektorn. Denna situation kommer även att förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset för transportsektorns energianvändning genomförde Energimyndigheten under år 2007 en förstudie avseende hur energistatistiken för transportsektorn kan förbättras. Ett av förslagen som framkom i denna förstudie var att göra en särskild statistisk publikation där all statistik avseende transportsektorns energianvändning samlas på ett ställe. I och med denna publicering realiseras förslaget att ge ut en publikation med samlad statistik över transportsektorns energianvändning.

Format: A4
Identifierare ES2008:01
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 256
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2017
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2008

Transportsektorns energianvändning har under perioden 1970 till 2008 ökat med 80 %. Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2009:04
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 174
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2093
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2009

Transportsektorns energianvändning har under perioden 1970 till 2009 ökat med 80 %. Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser.
Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2010:04
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 391
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2175
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2010

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2011:05
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 116
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2295
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2011

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2012:01
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2401
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns Energianvändning 2012

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2013:02
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2501
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns Energianvändning 2013

Under 2013 stod den totala energianvändningen i transportsektorn för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra drivmedelsslag få stor betydelse de n

Format: A4
Identifierare ES2014:01
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2591
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2015 (ersätter ES 2016:02)

Transportsektorns energianvändning är en återkommande statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Format: .
Identifierare ES 2016:03
Utgivningsår 2016
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2748
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2016

Transportsektorns energianvändning är en årlig statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Format: -
Identifierare ES 2017:1
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2810
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2007

Vindkraftsstatistik 2007 är den första publikationen i serien, som kommer att vara årligen återkommande. Från och med år 2009 kommer publikationen med föregående års data ges ut under våren, samt därefter med kvartalsvis uppdatering av data på Energimyndighetens webbplats.

I denna första rapport i serien ligger fokus på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt.

Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar.

Format: A4
Identifierare ES2008:02
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 132
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2061
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2008

Vindkraftsstatistik 2008 är den andra publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt.

Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år kvartal 1 år 2009 kommer statistiken att uppdateras kvartalsvis på Energimyndighetens webbplats.

Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Format: A4
Identifierare ES2009:03
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 183
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2098
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2009

"Vindkraftsstatistik 2009 är den tredje publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt.

Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år 2010 kommer statistiken över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning att uppdateras halvårsvis på Energimyndighetens webbplats.

Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

"

Format: A4
Identifierare ES2010:03
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 142
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2179
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2010

Vindkraftsstatistik 2010 är den fjärde publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Format: A4
Identifierare ES2011:06
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2314
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2011

Vindkraftsstatistik 2011 är den femte publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Format: A4
Identifierare ES2012:02
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 1
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2404
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 26 - 50 av 55