Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 62

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2008

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises

Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2008 var 75,3 TWh jämfört med 78,2 år 2007. Minskningen av energianvändningen skedde framförallt i flerbostadshus och lokaler medan användningen ökade något i småhus. Elvärme dominerar som uppvärmningssätt i småhus medan fjärrvärme är det klart dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus och lokaler.

Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som tidigare har publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överrens med uppgifterna i denna rapport.

Format: A4
Identifierare ES2009:10
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2140
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2009

Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2009

"Den officiella energistatistiken för energianvändning i flerbostadshus 2009. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning samt area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten.

Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppgick till 25,6 TWh under år 2009. Fjärrvärme är fortsatt vanligast för uppvärmning i flerbostadshus. Totalt användes 23,4 TWh fjärrvärme under år 2009, vilket motsvarar 91 procent av den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten. Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus var 148,1 kWh per kvadratmeter.

"

Format: A4
Identifierare ES2011:02
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2278
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2009

Summary of energy statistics for dwellings and non-residentional premises for 2009

"Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2009 var 79 TWh jämfört med 75 TWh år 2008. Ökningen beror framförallt på att 2009 var ett kallare år än 2008. Elvärme dominerar som uppvärmningssätt i småhus medan fjärrvärme är det klart dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus och lokaler.

Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som tidigare har publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport.

"

Format: A4
Identifierare ES2011:04
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2280
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2011

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2011

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler avseende år 2011. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Format: A4
Identifierare ES2012:07
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 3
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2446
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2012

Format: A4
Identifierare ES2013:06
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2544
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2013

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus

Format: A4
Identifierare ES2014:06
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2630
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2016

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Format: -
Identifierare ES 2017:6
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2843
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik i Fritidshus

Energy statistics for dwellings with no registered permanent resident (holiday homes) 2011

Format: A4
Identifierare ES2012:03
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2415
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2013

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2013. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 250 objekt

Format: A4
Identifierare ES2014:09
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2643
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2016

Energimyndigheten har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2016. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 48 514 GWh skogsbränsle, 101 GWh energiskogsbränsle och 4 800 GWh återvunnet trädbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle uppgick till 1 540 GWh och exporten till 89 GWh. Importen av återvunnet trädbränsle uppgick till 3 098 GWh och exporten till 3 GWh.

Format: ,
Identifierare ES 2017:9
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2851
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas 2011

"I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2011. År 2011 producerades i Sverige totalt 1 473 GWh biogas i 233 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2010 ökade den totala biogasproduktionen med 86 GWh. Av den totala biogasen producerades 2011 43 % i avloppsreningsverk, 28 % i samrötningsanläggningar, 18 % i deponier, 9 % i industrianläggningar och 1 % på gårdsanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Av den producerade biogasen uppgraderades 734 GWh (50 %), 562 GWh (38 %) användes för värmeproduktion (inkl. värmeförluster), 47 GWh (3 %) för elproduktion och 115 GWh (8 %) facklades bort.

"

Format: A4
Identifierare ES2012:08
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 68
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2436
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016

Den svenska biogasproduktionen ökade med 4 procent under 2016 till totalt 2 018 GWh. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningarna där också en större anläggning tillkom under året. Totalt producerades 47 procent av biogasen i samrötningsanläggningar (944 GWh) medan avloppsverken stod för 35 procent av produktionen (709 GWh). Produktionen i gårdsanläggningar minskade något till 49 GWh och deponigasproduktionen fortsätter att minska även under 2016 till totalt 174 GWh. Biogasproduktionen genom förgasning uppgick till 14 GWh, en minskning med 55 procent från 2015.
Totalt identifierades 279 biogasproduktionsanläggningar i Sverige år 2016, varav 139 avloppsreningsverk, 58 deponier, 41 gårdsanläggningar, 34 samrötningsanläggningar 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Format: -
Identifierare ES 2017:07
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2829
Ladda ner

Produktion och användning av biogas år 2007

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2007. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006 och 2008. Anledningen till att rapporten för år 2007 publiceras senare än 2008 års rapport är att insamlingen av data för år 2007 blev försenad. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut.

Format: A4
Identifierare ES2010:02
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 97
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2170
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2008

I undersökningen redovisas produktion och användning av biogas under år 2008. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005 och 2006. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Undersökningen för år 2008 visar att 1359 GWh biogas har producerats under året vilket är en ökning med 146 GWh från år 2006. Sammanlagt har 227 biogasproducerande anläggningar identifierats.

Format: A4
Identifierare ES2010:01
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 73
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2154
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2009

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2009. Produktionen uppgick till 1363 GWh vilket är i stort sett samma nivå som år 2008. Produktionen ökade i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar medan produktionen var relativt oförändrat för avloppsreningsverken. Produktionen i deponier och industrianläggningar minskade jämfört med år 2008. Värmeproduktion är det största användningsområdet för biogas men en allt större mängd biogas används för fordonsdrift. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006, 2007 och 2008.

Format: A4
Identifierare ES2010:05
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2236
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2010

"I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2010. År 2010 producerades i Sverige totalt 1 387 GWh biogas i 220 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2009 ökade den totala biogasproduktionen med 24 GWh.

Av den totala biogasen producerades 2010 44 % i avloppsreningsverk, 25 % i samrötningsanläggningar, 22 % i deponier, 8 % i industrianläggningar och 1 % på gårdsanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin.

Av den producerade biogasen uppgraderades 609 GWh (44 %), 606 GWh (44 %) användes för värmeproduktion (inkl. värmeförluster), 56 GWh (4 %) el producerades och 112 GWh (8 %) facklades bort.

"

Format: A4
Identifierare ES2011:07
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 84
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2333
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2012

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2012. År 2012 producerades i Sverige totalt 1 589 GWh biogas i 242 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2009 ökade den totala biogasproduktionen med 116 GWh.
Av den totala biogasen p

Format: A4
Identifierare ES2013:07
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2551
Antal:
Ladda ner
Beställ

Statistik över nätanslutna solcellsanläggningar 2016

Statistik över nätanslutna anläggningar 2016 är en analysrapport som presenterar installerad effekt och antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige 2016. Publikationen inkluderar också ett temakapitel som fokuserar på förbättring av statistikkvaliteten och utvärderar olika insamlingsmetoder. Dessutom ges rekommendationer för att uppnå detta.

Format: -
Identifierare ES 2017:8
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2841
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2007

Det står utan tvivel att transportsektorns energianvändning kommer att tillmätas allt större betydelse de närmaste åren. Klimatförändringarna kräver åtgärder i alla sektorer och transportsektorn är idag nästan uteslutande beroende av fossila bränslen. I och med kraven på minskade utsläpp kommer således allt fler styrmedel att inriktas mot transportsektorn. Denna situation kommer även att förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset för transportsektorns energianvändning genomförde Energimyndigheten under år 2007 en förstudie avseende hur energistatistiken för transportsektorn kan förbättras. Ett av förslagen som framkom i denna förstudie var att göra en särskild statistisk publikation där all statistik avseende transportsektorns energianvändning samlas på ett ställe. I och med denna publicering realiseras förslaget att ge ut en publikation med samlad statistik över transportsektorns energianvändning.

Format: A4
Identifierare ES2008:01
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 255
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2017
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2008

Transportsektorns energianvändning har under perioden 1970 till 2008 ökat med 80 %. Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2009:04
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 173
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2093
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2009

Transportsektorns energianvändning har under perioden 1970 till 2009 ökat med 80 %. Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser.
Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2010:04
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 390
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2175
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2010

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2011:05
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 115
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2295
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2011

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2012:01
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2401
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns Energianvändning 2012

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Format: A4
Identifierare ES2013:02
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2501
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns Energianvändning 2013

Under 2013 stod den totala energianvändningen i transportsektorn för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra drivmedelsslag få stor betydelse de n

Format: A4
Identifierare ES2014:01
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2591
Ladda ner
Visar 26 - 50 av 62