Miljöeffekter (klimat, miljö, hälsa) av alternativa drivmedel

Denna rapport är en del av arbetet med jämförelseprojektet som har tillkommit som en fortsättning på samverkansprojektet ""Miljöanpassat transportsystem"" (MaTs). Jämförelseprojektet syftade till att skapa en modell för att jämföra miljöpåverkan mellan olika transportkoncept. Slutrapport utkom i Naturvårdsverkets rapportserie under hösten 2001 (NV Rapport 5143). I denna rapport görs en granskning av miljöeffekterna av olika alternativa drivmedel ställt i relation till de miljömål som satts upp i Sverige och EU. En genomgång av ett tjugotal miljöhot för att identifiera i vilken utsträckning transporter och alternativa drivmedel utgör ett hot. Därefter har de aktuella miljöeffekterna från alternativa drivmedel granskats och - så långt det är möjligt, kvantifierats. De studerade alternativa drivmedlen är gasol/LPG, naturgas, biogas, RME, etanol, metanol, DME samt n-paraffiner via Fischer-Tropsch-syntes.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner