För ökad transparens och effektivitet i energibeskattningen

Energibeskattningens successiva framväxt med anpassningar till en bred flora av uppkommande problem har lett till en svåröverskådlig skatte- och avgiftsstruktur som kännetecknas av en hög grad av instabilitet och bristande effektivitet. Detta är ett skäl att förutsättningslöst analysera en alternativ utformning.;Överväganden i denna rapport har lett till slutsatsen att det vore motiverat att separera fiskal energibestkattning från sådana åtgärder på energiområdet som går ut på att korrigera energipriserna för miljökostnader som marknaden inte själv refistrerar. Justeringar för sådana så kallade externa effekter syftar till att förmå företag och hushåll att ta hänsyn också till dessa kostnader i sitt beteende. Tudelningen mellan fiskala och mijömässiga dimensioner skulle göra det möjligt att skapa en mer transparent och rationell energibeskattning genom att särskilda instrument avdelades för respektive mål.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner