Styrmedel inom klimatpolitiken

Med hjälp av modellverktyget MARKAL har olika ekonomiska styrmedel såsom handel med utsläppsrätter, handel med elcertifikat och koldioxidskatter analyserats. Analysen är gjord av Profu AB i Göteborg. Beräkningarna visar bl.a. att det finns ett stort värde i att genomföra reduktionsåtaganden internationellt istället för nationellt. Orsaken är att marginalkostnaden för reduktionsåtgärderna är olika stora i olika länder. Beräkningarna ger också en indikation av vid vilka prisnivåer Norden som helhet blir nettosäljare respektive köpare av utsläppsrätter. I rapporten görs en genomgång av effekter av att kombinera en utsläppsrättshandel med elcertifikat. Bl.a. visar beräkningarna att om priset på en utsläppsrätt stiger så sjunker certifikatpriset samt att vissa elproduktionstekniker är kostnadseffektiva både inom certifikatsystemet och systemet för en utsläppsrättshandel.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner