Energiindikatorer 2003

De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. Energimyndigheten har haft i uppgift att ta fram dessa indikatorer och redovisar här tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text. Skriften Energiindikatorer utkommer årligen. Elmarknadens utveckling är temat i årets utgåva och redovisas i ett särskilt kapitel.


Pris
Ladda ner