Energiförsörjningen i Sverige, 2004-03-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för läget år 2002 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2003, 2004 och 2005. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB för år 2002 samt de tre första kvartalen för år 2003. Den totala omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2002 till 613 TWh, för år 2003 bedöms energianvändningen öka till 627 TWh. Till år 2004 och 2005 beräknas den totala tillförseln öka till 640 respektive 648 TWh, åren antas vara normaltempererade. Fjärrvärmetillförseln uppgick till 54,6 TWh under år 2002, för år 2003 till 59 TWh samt för åren 2004 och 2005 61,8 respektive 63,3 TWh. Elproduktionen uppgick till 143,4 TWh år 2002 för att minska med cirka 10 TWh till 132,5 TWh för år 2003. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,0 respektive 146,2 TWh för år 2004 och 2005. Under år 2002 ligger utsläppen av koldioxid 1,3 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2005 beräknas koldioxidutsläppen öka till 54,1 miljoner ton vilket motsvarar en ökning med 4,6 procent. Ökningen mellan år 2002 och 2005 härrör främst från fjärrvärmesektorn samt industrisektorn. Transportsektorn ökar sina koldioxidutsläpp måttligt och bostadssektorn minskar sina utsläpp.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner