Elnätföretagens kostnadseffektivitet och produktivitetsutveckling

Energimyndigheten publicerar i rapporten Elnätsföretagens kostnadseffektivitet (ER 10:2004) resultatet av en studie över de lokala elnätsföretagens effektivitet enligt den modell som har presenterats i Energimyndighetens rapport Ekonomisk nätbesiktning, ER 7:2002. Jämförelsen bygger på i första hand de uppgifter företagen lämnat i årsrapporterna för år 2002. Företagens förbrukning av resurser sätts i relation till deras produktion av tjänster och denna produktivitet jämförs sedan företagen mellan. Denna ansats har fått olika benämning: måttstockskonkurrens, jämförelsekonkurrens eller benchmarking och syftet är att kartlägga vilka effektiviseringspotentialer som finns. Beräkningarna visar nätföretagens relativa produktivitet för de variabler som används. Kartläggningen kan användas i företagens rationaliseringsarbete.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner