Energiförsörjningen i Sverige, 2004-08-15

Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för läget år 2003 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2004, 2005 och 2006. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB för år 2003. Den totala energitillförseln uppgick år 2003 till 627 TWh inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod. Till år 2004 bedöms energianvändningen öka till 641 TWh Till år 2005 och 2006 beräknas den totala tillförseln öka till 650 respektive 661 TWh. Åren antas vara normaltempererade. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 56,2 TWh under år 2003, för år 2004 till 57,3 TWh samt 58,8 respektive 59,6 TWh för åren 2005 och 2006. Elproduktionen uppgick till 132,3 TWh år 2003 för att öka med cirka 9 TWh till 141,3 TWh för år 2004. Förväntad elproduktion beräknas bli 144,4 respektive 146,5 TWh för år 2005 och 2006. Under år 2003 ligger utsläppen av koldioxid 1,6 miljoner ton över nivån på 53 miljoner ton för år 1990. Till år 2006 ökar koldioxidutsläppen till 54,9 miljoner ton vilket motsvarar en ökning med 0,6 procent. Ökningen mellan år 2003 och 2006 härrör främst från fjärrvärmeproduktion och transportsektorn. Inom industrisektorn sker det en mycket måttlig ökning av utsläppen och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner