Energiförsörjningen i Sverige, 2006-03-15

Ett fel har upptäckts i den tryckta versionen av rapporten. Filen här på webbplatsen är korrekt. Bifogar en fil med rättelseblad till de som redan beställt och fått rapporten levererad. Vid beställning efter den 4 april 2006 skickas rättelsebladet med automatiskt. Rapporten visar de svenska energiförsörjningen för år 2004 enligt senaste tillgängliga statistik samt en prognos för åren 2005, 2006 och 2007. Arbetet bygger på en bearbetning av preliminär statistik från SCB.;Den totala energitillförseln uppgick år 2004 till 649 TWh Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.. För år 2005 bedöms energitillförseln minska till 638 TWh Energianvändningen för år 2005 baserar sig på statistik för tre kvartal.. Detta beror framför allt på en minskad kärnkraftsproduktion, vilket minskar omvandlings- och distributionsförlusterna i kärnkraften. Temperaturuppgifterna visar att år 2004 var sex procent varmare än ett normaltempererat år. År 2005 förväntas vara åtta procent varmare än normalt, vilket påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Åren 2006 och 2007 antas vara normaltempererade. Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2004 till 406 TWh. Motsvarande siffra för år 2005 är 404 TWh. Till år 2006 respektive år 2007 förväntas den inhemska energianvändningen bli 412 respektive 416 TWh. Om den inhemska energianvändningen i denna prognos relateras till motsvarande siffra i föregående prognos (2005-08-15) revideras energianvändningen i industrisektorn samt bostads- och servicesektorn ned i denna prognos. Transportsektorn uppvisar emellertid en högre energianvändning än i föregående prognos. En analys av detta är att transportsektorns energianvändning inte påverkas av ett högt oljepris i samma utsträckning som industrisektorn samt bostads- och servicesektorn. Transportsektorns energianvändning ökar snarare beroende på den höga ekonomiska tillväxten. Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 53,3 TWh under år 2004. För år 2005 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 54,3 TWh, samt 56,1 respektive 57,3 TWh för åren 2006 och 2007. Under år 2004 ligger utsläppen av koldioxid 0,9 miljoner ton under nivån på 53 miljoner ton för år 1990 Enligt Energimyndighetens beräkningar.. Till år 2007 ökar koldioxidutsläppen till 52,7 miljoner ton. Ökningen mellan år 2004 och 2007 härrör främst från transportsektorn. Inom industrisektorn förväntas utsläppen av koldioxid vara oförändrade och inom bostadssektorn minskar utsläppen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner